Home / Nieuws / ...

 

Omega-3 vetzuren, alcohol en dementie*
Uit een eerdere studie is al gebleken dat gematigd alcoholgebruik (mannen 2 glazen en vrouwen 1 glas per dag) de kans op dementie en cognitieve achteruitgang doet verminderen. Doch teveel alcohol vergroot duidelijk de kans op deze ziektes. Uit deze studie, weliswaar met ratten, blijkt dat het omega-3 vetzuur DHA, Docosahexaeenzuur de hersenen kan beschermen tegen de hersenbeschadigingen van overmatig alcoholgebruik. (December 2013)


Fish Oil May Protect Against Alcohol-Related Dementia
Exposure to a compound found in fish oil may protect against the development of dementia in heavy drinkers, new research suggests.
A study presented at the recent Congress of the European Society for Biomedical Research on Alcohol in Warsaw, Poland, examined rat brain cells exposed to alcohol levels equivalent to 4 times the legal driving limit.
Results showed that the cell cultures that were also exposed to omega-3 docosahexanenoic acid (DHA) showed approximately 90% less neuroinflammation and 90% less neuronal brain cell death compared with the cells that were not exposed to the fish oil compound.
"We hypothesized that omega-3 fatty acids, specifically DHA (which has been shown to neuroprotect from other acquired brain insults in the laboratory and to some degree in human studies) would suppress or prevent the neuronal degeneration due to binge alcohol exposure," principal investigator Michael A. Collins, PhD, professor in the Department of Molecular Pharmacology and Therapeutics at the Stritch School of Medicine at Loyola University, Chicago, Illinois, told Medscape Medical News.
"And basically, that is what we found," he added.
Relevant to Humans 
Dr. Collins noted that although this was an animal study designed to measure neurodegeneration and related phenomena, and not a study specifically of dementia, "since brain degeneration underlies persistent or permanent dementia, the results were extrapolated to what might happen in humans."
And although he noted in a release that further studies are now needed, "fish oil has the potential of helping preserve brain integrity in abusers. At the very least, it wouldn't hurt them."
In 2011, Dr. Collins and colleagues published a meta-analysis of 143 studies showing that consuming up to 2 alcoholic drinks a day for men and 1 drink a day for women appeared to reduce the risk for dementia and cognitive impairment.
However, "too much alcohol overwhelms the cells," they noted in a release.
"Our previous work and that of others had linked neurodegeneration to 'neuroinflammatory'-like mechanisms that include oxidative stress (oxygen and nitrogen free radicals). The oxidative stress, we suspected, resulted in part from alcohol-induced excessive release of unsaturated fatty acids from brain membranes," explained Dr. Collins.
In the current study, the researchers exposed brain cell cultures from adult rats to heavy amounts of alcohol and then compared half the cells, which were further exposed to omega-3 DHA, with the other nonexposed half.
"Our results indicate excessive arachidonic acid (AA) mobilization due to increased phospholipase A2 (PLA2) levels/activity, and this appears related to elevations in astroglial aquaporin-4 (AQP4) and brain edema," write the investigators.
In other words, excessive drinking can cause higher levels of PLA2 activity, leading to excessive production of AA (a polyunsaturated omega-6 fatty acid), which in turn leads to increased AQP4/neuroinflammation and swelling of the brain.
However, inhibiting AQP4 was found to be neuroprotective to the cells.
Best Protection 
Adding omega-3 DHA to the cell cultures not only significantly decreased the release of AA and the elevated levels of PLA2 and AQP4 but also decreased ADP-ribose polymerase-1 (PARP1) elevations and overall neurodamage.
Dr. Collins reported that the investigators are planning now to conduct studies that replicate the findings in intact adult rats exposed to binge-drinking levels of alcohol and that elucidate how DHA exerts its protection in the brain.
However, he stressed that helping heavy drinkers to cut back the amounts they consume or to quit altogether is the best way to protect their brains.
"We don't want people to think it's okay to take a few fish oil capsules and then continue to go on abusing alcohol," he said.
The study was supported by the Loyola University Alcohol Research Program and a grant from the United States Public Health Service.
The 14th Congress of the European Society for Biomedical Research on Alcoholism. Abstract 01.2, 2013.
Medscape Medical News © 2013 WebMD, LLC 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Visolie kan beschermen tegen alcohol - gerelateerde dementie
Blootstelling aan een verbinding die in visolie kan beschermen tegen de ontwikkeling van dementie bij zware drinkers , nieuw onderzoek suggereert .
Een studie gepresenteerd op het recente congres van de European Society for Biomedical Research on Alcohol in Warschau, Polen , onderzocht hersencellen van ratten blootgesteld aan alcohol niveaus gelijk aan 4 keer de wettelijke limiet rijden .
Resultaten toonden dat de celculturen die ook werden blootgesteld aan omega - 3 docosahexanenoic acid ( DHA ) vertoonden ongeveer 90 % minder neuroinflammation en 90 % minder neuronale celdood hersenen vergeleken met cellen die niet werden blootgesteld aan de visolie verbinding.
" Onze hypothese dat omega - 3 vetzuren , met name DHA ( waarvan is aangetoond dat neuroprotect van andere verworven hersenen beledigingen in het laboratorium en in zekere mate in de studies ) zou onderdrukken of voorkomen neuronale degeneratie als gevolg van binge alcoholblootstelling , " voornaamste onderzoeker Michael A. Collins , PhD , hoogleraar bij de afdeling Moleculaire Farmacologie en Therapeutics op de Stritch School of Medicine aan de Loyola University, Chicago , Illinois , vertelde Medscape Medical News .
" En in feite , dat is wat we hebben gevonden , " voegde hij eraan toe .
Relevant zijn voor de mens
Dr Collins opgemerkt dat, hoewel dit een dierstudie ontworpen om neurodegeneratie en aanverwante verschijnselen een studie die speciaal van dementie te meten , en niet ", omdat hersendegeneratie grondslag blijvende of permanente dementie , werden de resultaten geŽxtrapoleerd wat kan gebeuren bij mensen . "
En hoewel hij in een release opgemerkt dat verdere studies nu nodig , " visolie heeft het potentieel van het helpen behouden integriteit hersenen in misbruikers . Op zijn minst zou het hun geen schade doen . "
In 2011 , Dr Collins en collega's publiceerden een meta-analyse van 143 studies die aantonen dat het consumeren van maximaal 2 alcoholische drankjes per dag voor mannen en 1 drankje per dag voor vrouwen bleek het risico te verminderen voor dementie en cognitieve stoornissen .
Echter, " te veel alcohol overdondert de cellen," merkten zij op in een release .
" Onze vorige werk en dat van anderen hadden neurodegeneratie gekoppeld aan ' neuroinflammatory' -achtige mechanismen die oxidatieve stress ( zuurstof en stikstof vrije radicalen ) omvatten . De oxidatieve stress , we vermoeden , was deels het gevolg van alcohol-veroorzaakte overmatige afgifte van onverzadigde vetzuren van hersenen membranen , "verklaarde Dr Collins .
In de huidige studie , de onderzoekers blootgestelde hersenen celculturen van volwassen ratten zware hoeveelheden alcohol en vervolgens vergeleken halve cellen , die verder werden blootgesteld aan omega - 3 DHA , met andere tentoongestelde helft .
"Onze resultaten wijzen overmatige arachidonzuur ( AA ) mobilisatie als gevolg van verhoogde fosfolipase A2 ( PLA2 ) niveaus / activiteit , en dit lijkt met betrekking tot verhogingen van astrogliale aquaporin -4 ( AQP4 ) en hersenoedeem , " schrijven de onderzoekers .
Met andere woorden, overmatig alcoholgebruik leiden hogere niveaus van PLA2 activiteit , leidt tot overmatige productie van AA ( meervoudig onverzadigd omega - 6 vetzuur ) , hetgeen leidt tot verhoogde AQP4/neuroinflammation en hersenoedeem .
Echter , remmen AQP4 bleek neuroprotectieve de cellen.
beste bescherming
Het toevoegen van omega - 3 DHA aan de celkweken niet alleen verminderde significant de afgifte van AA en de verhoogde niveaus van PLA2 en AQP4 maar ook verminderde ADP - ribose polymerase -1 ( PARP1 ) verhogingen en algemene neurodamage .
Dr Collins gemeld dat de onderzoekers nu van plan bent om studies die de bevindingen te repliceren in intacte volwassen ratten blootgesteld aan binge - drinken niveaus van alcohol en dat verhelderen hoe DHA oefent zijn bescherming in de hersenen leiden.
Maar hij benadrukte dat het helpen van zware drinkers om te bezuinigen op de bedragen die zij consumeren of om helemaal te stoppen is de beste manier om hun hersenen te beschermen .
" We willen niet dat mensen denken dat het goed is om een paar visolie capsules te nemen en dan verder te gaan op misbruik van alcohol , " zei hij .
De studie werd ondersteund door de Loyola University Alcohol Research Program en een subsidie van de Verenigde Staten Public Health Service .
Het 14e congres van de European Society for Biomedical Research on Alcoholisme . Abstract 01.2 , 2013 .

Printen

 

 

Reacties: