Home / Nieuws / ...

 

Beroerte meestal te voorkomen*
Uit een grootschalige en wereldwijde studie blijkt dat 9 van de 10 beroertes te voorkomen zijn. De risicofactoren verschillen wel iets per werelddeel doch het totaal aan factoren geeft een vergelijkbaar beeld. De belangrijke en te voorkomen risicofactoren zijn: Hoge bloeddruk, dat zorgt voor ruim de helft van de beroertes, meer bewegen zorgt voor 36% minder kans op een beroerte en gezonde voeding voor 23% minder kans. Andere factoren die de kans op een beroerte doen verhogen: roken (+12%), alcohol (+6%), stress (+6%), diabetes (+4%), hartziektes (+9%) en hoge bloedwaarden lipiden (+27%).
De studie. (September 2016)


Stroke largely preventable, global study shows
10 risk factors are same worldwide, with regional variation
Ten risk factors that can be modified are responsible for nine of 10 strokes worldwide, but the ranking of those factors vary regionally, says a study led by researchers of the Population Health Research Institute (PHRI) of McMaster University.
Prevention of stroke is a major public health priority, but the variation by region should influence the development of strategies for reducing stroke risk, say the authors of the study published in The Lancet.
Stroke is a leading cause of death and disability, particularly in low-income and middle-income countries. The two major types of stroke include ischaemic stroke caused by blood clots, which accounts for 85% of strokes, and haemorrhagic stroke or bleeding into the brain, which accounts for 15% of strokes.
The study led by Dr. Martin O'Donnell and Dr. Salim Yusuf of the Population Health Research Institute at McMaster and collaborators from 32 countries, builds on findings from the first phase of the INTERSTROKE study which identified ten modifiable risk factors for stroke in 6,000 participants from 22 countries. This full-scale INTERSTROKE study added 20,000 individuals from 32 countries in Europe, Asia, America, Africa and Australia, and sought to identify the main causes of stroke in diverse populations, young and old, men and women and within subtypes of stroke.
"This study has the size and scope to explore stroke risk factors in all major regions of the world and within key populations," said O'Donnell, a principal investigator for the PHRI and professor of translational medicine at HRB-Clinical Research Facility, NUI Galway.
"We have confirmed the ten modifiable risk factors associated with 90% of stroke cases in all regions, young and older and in men and women. The study also confirms that hypertension is the most important modifiable risk factor in all regions, and the key target in reducing the burden of stroke globally."
The investigators looked at the different risk factors, and determined the proportion of strokes which would be cut if the risk factor disappeared.
The number of strokes would be practically cut in half (48%) if hypertension was eliminated; trimmed by more than a third (36%) if people were physically active; and shaved by almost one fifth (19%) if they had better diets. In addition, this proportion was cut back by 12% if smoking was eliminated; 9% for cardiac (heart) causes, 4% for diabetes, 6% for alcohol intake, 6% for stress, and 27% for lipids (the study used apolipoproteins, which was found to be a better predictor of stroke than total cholesterol).
Many of these risk factors are known to also be associated with each other (such as obesity and diabetes), and when were combined together, the total for all 10 risk factors was 91%, which was similar in all regions, age groups and in men and women.
However, the importance of some risk factors appeared to vary by region. For example, the importance of hypertension ranged from practically 40% in Western Europe, North America, and Australia to 60% in Southeast Asia. The risk of alcohol was lowest in Western Europe, North America and Australia but highest in Africa and south Asia, while the potential impact of physical inactivity was highest in China.
An irregular heart rhythm, or atrial fibrillation, was significantly associated with ischaemic stroke in all regions, but was of greater importance in Western Europe, North America and Australia, than in China or South Asia.
However, when all 10 risk factors were included together, their collective importance was similar in all regions.
"Our findings will inform the development of global population-level interventions to reduce stroke, and how such programs may be tailored to individual regions," said Yusuf, a professor of medicine of McMaster's Michael G. DeGroote School of Medicine and director of the PHRI. "This includes better health education, more affordable healthy food, avoidance of tobacco and more affordable medication for hypertension and dyslipidaemia."
Along with the study, The Lancet published a related comment from New Zealand researchers Valery L. Feigin and Rita Krishnamurthi of the National Institute for Stroke and Applied Neurosciences, of Auckland's University of Technology.
They said the key messages from the study were that stroke is a highly preventable disease globally, regardless of age and sex; that the relative importance of modifiable risk factors means there should be development of regional or ethnic-specific primary prevention programs, and that additional research on stroke risk factors is needed for countries and ethnic groups not included in INTERSTROKE.
"Now is the time for governments, health organizations, and individuals to proactively reduce the global burden of stroke. Governments of all countries should develop and implement an emergency action plan for the primary prevention of stroke," they wrote.
Martin J O'Donnell, PhD et al. Global and regional effects of potentially modifiable risk factors associated with acute stroke in 32 countries (INTERSTROKE): a case-control study. The Lancet, 2016 DOI: 10.1016/S0140-6736(16)30506-2 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Beroerte grotendeels te voorkomen, wereldwijde studie shows
10 risicofactoren zijn gelijk over de hele wereld, met de regionale verschillen
Tien risicofactoren die kunnen worden gewijzigd zijn verantwoordelijk voor negen van de 10 slagen over de hele wereld, maar de rangschikking van deze factoren variŽren regionaal, aldus een studie onder leiding van onderzoekers van het Population Health Research Institute (PHRI) van de McMaster University.
Preventie van een beroerte is een belangrijke prioriteit voor de volksgezondheid, maar de variatie per regio moet invloed hebben op de ontwikkeling van strategieŽn voor het verminderen van risico op een beroerte, zeggen de auteurs van de studie gepubliceerd in The Lancet studie.
Beroerte is een belangrijke oorzaak van overlijden en invaliditeit, met name in lage-inkomenslanden en midden-inkomens landen. De twee belangrijkste typen van een beroerte omvatten ischemische beroerte veroorzaakt door bloedstolsels, die goed is voor 85% van beroertes en hemorragische beroerte of hersenbloeding, die goed is voor 15% van beroertes.
De studie onder leiding van Dr. Martin O'Donnell en Dr. Salim Yusuf van het Population Health Research Institute van de McMaster en medewerkers uit 32 landen, bouwt voort op de bevindingen van de eerste fase van de INTERSTROKE studie waarin tien aanpasbaar risicofactoren in 6000 vastgesteld op een beroerte deelnemers uit 22 landen. Deze full-scale INTERSTROKE studie toegevoegd 20.000 personen uit 32 landen in Europa, AziŽ, Amerika, Afrika en AustraliŽ, en zocht naar de belangrijkste oorzaken van een beroerte te identificeren in diverse bevolkingsgroepen, jong en oud, mannen en vrouwen en binnen subtypes van een beroerte.
"Deze studie heeft de omvang en reikwijdte om risicofactoren voor een beroerte verkennen in alle belangrijke regio's van de wereld en binnen de belangrijkste bevolkingsgroepen", zegt O'Donnell, een van de belangrijkste onderzoeker voor de PHRI en hoogleraar translationele geneeskunde aan de HRB-Clinical Research Facility, NUI Galway.
"We hebben de tien aanpasbaar risicofactoren in verband met 90% van een beroerte gevallen in alle regio's, jong en ouder en bij mannen en vrouwen bevestigd. De studie bevestigt ook dat hypertensie is de belangrijkste factor aanpasbaar risicofactoren in alle regio's, en de belangrijkste doelgroep het verminderen van de last van een beroerte wereldwijd. "
De onderzoekers gekeken naar de verschillende risicofactoren en bepaalde de hoeveelheid slagen die zou worden verbroken als de risicofactor verdwenen.
Het aantal slagen zou praktisch gehalveerd (48%) of hypertensie geŽlimineerd; bijgesneden met meer dan een derde (36%) als de mensen lichamelijk actief waren; en geschoren door bijna een vijfde (19%) als ze hadden beter diŽten. Bovendien was dit percentage teruggebracht met 12% bij rokers geŽlimineerd; 9% cardiale (hart) oorzaken, 4% voor diabetes, 6% voor alcoholconsumptie, 6% voor stress en 27% lipiden (de studie gebruikte apolipoproteÔnen en bleek een betere voorspeller van beroerte dan totaal cholesterol) .
Veel van deze risicofactoren is bekend dat ook met elkaar verbonden (zoals zwaarlijvigheid en diabetes) en toen werden gecombineerd, het totaal voor alle 10 risicofactoren was 91%, die gelijk zijn op alle gebieden, leeftijdsgroepen en was mannen en vrouwen.
Echter, het belang van een aantal risicofactoren bleek te verschillen per regio. Bijvoorbeeld, het belang van hypertensie varieerde van bijna 40% in West-Europa, Noord-Amerika en AustraliŽ tot 60% in Zuidoost-AziŽ. Het risico van alcohol was het laagst in West-Europa, Noord-Amerika en AustraliŽ, maar het hoogst in Afrika en Zuid-AziŽ, terwijl de potentiŽle impact van fysieke inactiviteit was het hoogst in China.
Een onregelmatig hartritme of boezemfibrilleren, was significant geassocieerd met ischemische beroerte in alle regio's, maar was van groter belang in West-Europa, Noord-Amerika en AustraliŽ, dan in China of Zuid-AziŽ.
Echter alle 10 risicofactoren elkaar bevatten, hun collectieve belang was vergelijkbaar in alle gebieden.
"Onze bevindingen zal de ontwikkeling van de wereldwijde populatie-niveau interventies om een beroerte te verminderen, en hoe dergelijke programma's kan worden afgestemd op de individuele regio's," zei Yusuf, een professor in de geneeskunde van de McMaster's Michael G. DeGroote School of Medicine en directeur van het PHRI . "Dit geldt ook voor een betere gezondheid onderwijs, meer betaalbaar gezond voedsel, het vermijden van tabak en meer betaalbare medicijnen voor hoge bloeddruk en dyslipidemie."
Samen met de studie, The Lancet publiceerde een bijbehorende commentaar van Nieuw-Zeelandse onderzoekers Valery L. Feigin en Rita Krishnamurthi van het Nationaal Instituut voor Stroke en Toegepaste Neurowetenschappen, van Auckland University of Technology.
Ze zeiden dat de belangrijkste boodschappen van de studie waren dat een beroerte is een zeer vermijdbare ziekte wereldwijd, ongeacht leeftijd en geslacht; dat het relatieve belang van aanpasbaar risicofactoren betekent dat er ontwikkeling van regionale of etnisch-specifieke primaire preventie programma's moeten zijn, en dat er extra onderzoek naar risicofactoren voor een beroerte is nodig voor landen en etnische groepen niet opgenomen in INTERSTROKE.
"Nu is het tijd voor overheden, gezondheid organisaties en individuen om proactief te verminderen van de globale last van een beroerte. Regeringen van alle landen moeten ontwikkelen en implementeren van een noodsituatie actieplan voor de primaire preventie van een beroerte," schreef ze.

Printen

 

 

Reacties: