Home / Nieuws / ...

 

Juiste bereiding voeding tegen diabetes en de ziekte van Alzheimer*
Uit een studie zowel met muizen als oudere mensen blijkt dat voeding rijk aan AGEs (Advanced Glycation End Products) de kans op diabetes en de ziekte van Alzheimer duidelijk doet vergroten. AGEs, die veel gevonden worden in onze Westerse voeding, kunnen ontstaan bij de bereiding, zowel thuis als in de fabriek, als koolhydraten samen met eiwitten of vetten bij (te) hoge temperaturen verwarmd worden. AGEs komen van nature in kleine hoeveelheden voor in het lichaam en veroorzaken dan geen problemen doch als die hoeveelheid meer wordt door voeding met veel AGEs wordt de aanmaak van het eiwit SIRT2 geremd wat op termijn de kans op het metaboolsyndroom, diabetes, dementie en de ziekte van Alzheimer duidelijk verhogen zo blijkt uit dit onderzoek. De studie. (April 2014)

 

 

Avoiding Harmful Byproducts of Heat-Processed Foods Protects Against Risk of Alzheimer’s Disease and Diabetes
Modifying dietary intake of Advanced Glycation Endproducts, or AGEs, bolsters body’s defenses against Alzheimer’s and Metabolic Syndrome.
Advanced glycation endproducts, or AGEs, are compounds commonly found in the so-called "Western diet," and previously have been linked to increased body weight, diabetes, and possibly Alzheimer’s disease. Now, researchers at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai have shown that AGEs also cause brain changes similar to Alzheimer’s disease and pre-diabetes. AGEs, which naturally occur at low levels in the body, are found in high levels mostly in heat-processed animal food products, such as grilled or broiled meats; Mount Sinai researchers showed that consumption of such foods by mice raised the body’s level of AGEs, which, among other effects, suppressed levels of sirtuin, or SIRT1, a key "host defense" shown to protect against Alzheimer’s disease as well as metabolic syndrome, a pre-diabetic state. 
The studies, suggest that reducing the intake of AGEs could help open "new therapeutic avenues" for the treatment of Alzheimer’s dementia, as well as diabetes. The paper was first published in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences.
"Age-associated dementia or Alzheimer’s disease is currently epidemic in our society and is closely linked to diabetes. Our studies of both animals and human subjects confirm that AGE-rich foods are a lifestyle-driven reality with major health implications. The findings point to an easily achievable goal that could reduce the risk of these conditions through the consumption of non-AGE-rich foods, for example, foods that cooked or processed under lower heat levels and in the presence of more water – cooking methods employed for centuries," said Helen Vlassara, MD, Professor and Director of the Division of Experimental Diabetes and Aging in the Brookdale Department of Geriatrics at Mount Sinai. "While more research needs to be done to discover the exact connection of food AGEs to metabolic and neurological disorders, the new findings again emphasize the importance of not just what we eat, but also how we prepare what we eat. By cutting AGEs, we bolster the body’s own natural defenses against Alzheimer’s disease as well as diabetes."
Dr. Vlassara and her team of researchers at Mount Sinai previously identified AGEs as a culprit leading to diabetes and increased body weight, and showed that decreasing the intake of AGEs lowers related health risks and restores the body’s natural defenses. For this study, Dr. Vlassara tracked cognitive health in mice (and humans) that ingested AGEs at the high levels typical of a Western diet to determine whether AGEs caused neurodegeneration by suppression of a substance called SIRT1, a deacetylase that regulates neuronal, immune, and endocrine function; SIRT1 is found suppressed in individuals with neurodegenerative and metabolic diseases, such as diabetes or pre-diabetes or simply aging.
The Mount Sinai researchers found that the mice kept on a diet high in AGEs – similar to Western diet - had high levels of AGE in their brains, and suppressed SIRT1 in their blood and brain tissue compared with mice that were fed a diet low in AGEs. Those mice also developed declines in cognitive and motor abilities; and deposits of amyloid-β, a component of the plaques characteristic of Alzheimer’s disease. They also had metabolic syndrome, a combination of medical conditions with increased risk of diabetes and heart disease; The mice fed a low AGE diet remained free of these conditions.
In addition, Dr. Vlassara’s team conducted a clinical study of healthy humans over the age of 60 with high blood levels of AGEs. The study showed that, over a nine-month period, those subjects with high blood levels of AGEs developed cognitive decline, signs of insulin resistance and SIRT1 suppression, while those with low blood AGEs remained healthy. Taken together, these results suggest that consumption of foods high in AGEs can suppress production of SIRT1, contributing over time not only to metabolic syndrome, but also to dementia. 
These studies were funded through the National Institutes of Health’s National Institute on Aging and the National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Het vermijden van schadelijke bijproducten van Heat - verwerkte voedingsmiddelen beschermt tegen het risico van de ziekte van Alzheimer en Diabetes
Het wijzigen van de inname van geavanceerde glycation End of AGE , versterkt verdediging lichaam tegen de ziekte van Alzheimer en het metabool syndroom .
Geavanceerde glycosylering eindproducten of AGEs , zijn verbindingen vaak gevonden in de zogenaamde " westerse dieet " en eerder verbonden met verhoogd lichaamsgewicht , diabetes en mogelijk ziekte van Alzheimer . Nu hebben onderzoekers van de Icahn School van Geneeskunde bij de berg Sinaď hebben aangetoond dat AGEs ook leiden tot veranderingen in de hersenen vergelijkbaar met de ziekte van Alzheimer en pre - diabetes. AGEs , die van nature bij lage niveaus in het lichaam , worden in hoge niveaus meestal in warmtebehandelde dierlijke voedselproducten , zoals gegrild of geroosterd vlees ; Mount Sinai onderzoekers toonden aan dat de consumptie van dergelijke levensmiddelen door muizen verhoogd niveau van AGE's van het lichaam , die onder andere effecten , onderdrukte niveaus van sirtuin of SIRT1 , een sleutel " afweer " aangetoond dat de bescherming tegen de ziekte van Alzheimer en het metabool syndroom , een pre - diabetische toestand.
De studies suggereren dat het verminderen van de inname van AGEs kon helpen openen " nieuwe therapeutische mogelijkheden " voor de behandeling van dementie van Alzheimer , evenals diabetes . Het papier werd voor het eerst gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings van de National Academy of Sciences .
"Age- geassocieerde dementie of de ziekte van Alzheimer is momenteel epidemie in onze samenleving en is nauw verbonden met diabetes. Onze studies van zowel dieren als menselijke proefpersonen bevestigen dat AGE -rijke voedingsmiddelen zijn een lifestyle gedreven realiteit met belangrijke gevolgen voor de gezondheid . De bevindingen wijzen op een gemakkelijk haalbaar doel dat het risico van deze voorwaarden kan verminderen door het gebruik van niet - AGE - rijke voedingsmiddelen , bijvoorbeeld voedsel dat onder lagere warmte niveaus en in de aanwezigheid van meer water gekookt of verwerkt - bereidingswijzen gebruikt voor eeuwen " zei Helen Vlassara , MD , hoogleraar en directeur van de afdeling Experimentele Diabetes en Aging in de Brookdale afdeling Geriatrie op de berg Sinaď . "Hoewel meer onderzoek moet worden gedaan naar de exacte aansluiting van voedsel AGEs om metabolische en neurologische aandoeningen te ontdekken , de nieuwe bevindingen nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is niet alleen wat we eten , maar ook hoe we ons voorbereiden wat we eten . Door het snijden van AGE's , we versterken het lichaam de eigen natuurlijke afweer tegen de ziekte van Alzheimer en diabetes . "
Dr Vlassara en haar team van onderzoekers op de berg Sinaď eerder geďdentificeerd AGEs als een dader leidt tot diabetes en verhoogd lichaamsgewicht , en toonde aan dat het verminderen van de inname van AGEs verlaagt gezondheidsrisico's en herstelt de natuurlijke afweer . Voor deze studie , Dr Vlassara bijgehouden cognitieve gezondheid bij muizen ( en mensen ) die AGEs ingenomen op het hoge niveau kenmerkend een westers dieet te bepalen of AGEs neurodegeneratie veroorzaakt door onderdrukking van een stof genaamd SIRT1 , een deacetylase dat neuronale reguleert , immuun, en endocriene functie ; SIRT1 wordt onderdrukt gevonden in individuen met neurodegeneratieve en metabolische ziekten zoals diabetes en pre - diabetes of gewoon ouder .
De Mount Sinai onderzoekers vonden dat de muizen op een dieet hoog in AGEs gehouden - vergelijkbaar met Westerse dieet - had hoge niveaus van AGE in hun hersenen , en onderdrukt SIRT1 in hun bloed en hersenweefsel vergelijking met muizen die een dieet met weinig werden gevoerd in AGEs . Die muizen ontwikkelden ook dalingen in cognitieve en motorische vaardigheden ; en afzetting van amyloid - β , een component van de plaques kenmerk van de ziekte van Alzheimer . Zij hadden ook metabool syndroom , een combinatie van medische aandoeningen met verhoogd risico op diabetes en hartziekte ; De muizen gevoed met een laag AGE dieet bleven vrij van deze voorwaarden.
Bovendien , Dr Vlassara team voerde een klinisch onderzoek met gezonde mensen boven de leeftijd van 60 met een hoge bloedspiegels van leeftijden. De studie toonde aan dat , gedurende een periode van negen maanden , die onderwerpen met een hoge bloedspiegels van AGEs ontwikkelde cognitieve achteruitgang , tekenen van insulineresistentie en SIRT1 onderdrukking , terwijl die met lage bloeddruk AGEs gezond gebleven. Tezamen bieden deze resultaten suggereren dat de consumptie van voedingsmiddelen met een hoog leeftijden kunnen onderdrukken de productie van SIRT1 , dragen na verloop van tijd niet alleen om het metabool syndroom , maar ook tot dementie .
Deze studies werden gefinancierd door de Nationale Instituten van het Nationale Instituut van de Gezondheid op het Verouderen en het National Institute of Diabetes en Maag-, Darm -en nierziekten .

Printen

 

 

Reacties: