Home / Nieuws / ...

 

Vitamine D belangrijk na menopauze*
In de Westerse wereld krijgt wel de helft van de vrouwen na de menopauze het metabool syndroom. Het metabool syndroom bestaat uit vijf risicovolle aandoeningen: hoge bloeddruk, lage waarden goed cholesterol (HDL), hoge bloedsuikerwaarden, verhoogde triglyceridenwaarden of overgewicht. Uit een Braziliaanse studie blijkt nu dat goede bloedwaarden vitamine D de kans op het metabool syndroom duidelijk kunnen verminderen. Deelnemers aan de studie met geen goede bloedwaarden (< 30 ng/ml = < 75 nmol/l) hadden bijna 60% kans op het syndroom terwijl zij met goede bloedwaarden minder dan 40% kans hadden.
De studie. (Juni 2018)


Vitamin D might be key to syndrome affecting half of women aged 50 or plus
Research with postmenopausal women, found a 57.8 percent rate of metabolic syndrome among women presenting vitamin D insufficiency or deficiency.
Results of a study carried out in Brazil showed a strong association between vitamin D deficiency and metabolic syndrome in postmenopausal women. The Metabolic syndrome (MetS), described as a cluster of conditions that heighten the risk of heart disease, stroke and diabetes, is estimated to affect approximately 50% of the female population above the age of 50 in the United States.
Researchers at S„o Paulo State University's Botucatu Medical School (FMB-UNESP) detected MetS in 57.8% of the women analyzed with vitamin D insufficiency (20-29 nanograms per milliliter of blood) or deficiency (less than 20 ng/ml) and in only 39.8% of participants with sufficient vitamin D (30 ng/ml or more).
MetS is estimated to affect approximately 50% of the female population above the age of 50 in the United States.
The results of the study, which was supported by the S„o Paulo Research Foundation -- FAPESP, were published in the journal Maturitas.
The study population consisted of 463 women aged between 45 and 75. They were monitored for two years at FMB-UNESP's Climacteric & Menopause Outpatient Clinic. Their last menstruation occurred at least 12 months previously, and they had no existing or pre-existing heart problems.
To indicate whether or not the patient had MetS, the study adopted the typical parameters for MetS diagnosis: waist circumference above 88 cm, high blood pressure (above 130/85 mmHg), high blood sugar (fasting glucose above 100 mg/dL), and abnormal levels of triglycerides (above 150 mg/dL) and cholesterol (HDL below 50 mg/dL). MetS was diagnosed if three or more of these criteria were met.
"We measured the participants' blood vitamin D levels and also analyzed parameters indicating MetS. We found that the lower the level of blood vitamin D, the greater the occurrence of MetS. The results suggest that supplementing and maintaining adequate levels of vitamin D in postmenopausal women can reduce the risk of disease," said Eliana Aguiar Petri Nahas, a professor in FMB-UNESP's Department of Gynecology & Obstetrics and one of the authors of the study.
Previous studies described the existence of several mechanisms that might explain the effect of vitamin D on the components of MetS. According to the article, the most plausible explanation for the association is that vitamin D influences insulin secretion and sensitivity, which play a major role in MetS.
"The vitamin D receptor is expressed in insulin-secreting pancreatic beta cells and in peripheral target tissues such as skeletal muscle and adipose tissue. Vitamin D deficiency can compromise the capacity of beta cells to convert pro-insulin to insulin," wrote the researchers of the FAPESP-funded project.
According to the researchers, however, more studies are needed to confirm the link. "The objective of the study was to evaluate the association between vitamin D deficiency and risk factors for MetS in postmenopausal women," they write in the article.
Extra-osseous effects
In a previous study, the UNESP researchers also analyzed the association between vitamin D deficiency and breast cancer in postmenopausal women. The survey involved 192 women aged 45-75 with a recent diagnosis of breast cancer and in amenorrhea for over 12 months.
Levels of vitamin D were sufficient in 33.9% of the patients and insufficient or deficient in 66.1%. A higher proportion of those with vitamin D insufficiency or deficiency had high-grade tumors or metastatic disease.
The researchers on this team are advancing the understanding of the effects of vitamin D on chronic diseases such as obesity, hypertension, diabetes, and consequently MetS, as well as breast cancer.
"The importance of vitamin D to bone mass is well understood, especially in helping absorb calcium into the bones," Nahas said. "Now, we're studying the extra-osseous effects of vitamin D on the cardiovascular system and on the breasts. These are the focus for our current study. In recent years, associations have been proposed between vitamin D deficiency and both inflammation and cardiometabolic diseases. However, more information is needed on the link between vitamin D and cardioinflammatory markers in the general population."
According to Nahas, aging is a key factor in vitamin D deficiency. "Exposure to the sun activates a sort of pre-vitamin D in the adipose tissue under the skin," she explained. "Aging leads not just to loss of muscle mass but also to changes in body composition, and this pre-vitamin D is lost. That's why older people produce less vitamin D even if they get plenty of sunlight."
Forthcoming research planned by the group will focus on isolated vitamin D supplementation and indicators of cardiovascular disease in postmenopausal women.
"More studies are required in order to make these important associations in terms of the effects of supplementation on cardiometabolic syndrome, the immune and inflammatory mechanisms of cardiovascular disease in postmenopausal women, and their quality of life," Nahas said.
In her view, postmenopausal women deserve and require more specific care. They should seek medical advice on the need for vitamin D supplementation. "Hypovitaminosis can have repercussions, be it on breast cancer, vascular disease or metabolic syndrome," she said.
Eneida Boteon Schmitt, Jorge Nahas-Neto, Flavia Bueloni-Dias, Priscila Ferreira Poloni, Claudio Lera Orsatti, Eliana Aguiar Petri Nahas. Vitamin D deficiency is associated with metabolic syndrome in postmenopausal women. Maturitas, 2018; 107: 97 DOI: 10.1016/j.maturitas.2017.10.011 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Vitamine D is mogelijk de sleutel tot een syndroom dat de helft van vrouwen van 50 jaar of ouder treft
Onderzoek met postmenopauzale vrouwen vond een percentage van 59,8% van het metabool syndroom bij vrouwen die vitamine D-insufficiŽntie of -deficiŽntie vertoonden.
Resultaten van een in BraziliŽ uitgevoerd onderzoek lieten een sterke associatie zien tussen vitamine D-deficiŽntie en het metabool syndroom bij postmenopauzale vrouwen. Het Metabool Syndroom (MetS), beschreven als een cluster van aandoeningen die het risico op hartziekten, beroertes en diabetes verhogen, wordt geschat op ongeveer 50% van de vrouwelijke bevolking boven de 50 jaar in de Verenigde Staten.
Onderzoekers aan de Botucatu Medical School van de S„o Paulo State University (FMB-UNESP) ontdekten MetS bij 57,8% van de vrouwen geanalyseerd met vitamine D-insufficiŽntie (20-29 nanogram per milliliter bloed) of deficiŽntie (minder dan 20 ng / ml) en alleen bij 39,8% van de deelnemers met voldoende vitamine D (30 ng / ml of meer).
MetS wordt geschat op ongeveer 50% van de vrouwelijke bevolking boven de leeftijd van 50 in de Verenigde Staten.
De resultaten van de studie, die werd gesteund door de S„o Paulo Research Foundation - FAPESP, werden gepubliceerd in het tijdschrift Maturitas.
De onderzoekspopulatie bestond uit 463 vrouwen in de leeftijd van 45 tot 75 jaar. Ze werden gedurende twee jaar gevolgd in de Climacteric & Menopause-polikliniek van FMB-UNESP. Hun laatste menstruatie vond minstens 12 maanden eerder plaats en ze hadden geen bestaande of reeds bestaande hartproblemen.
Om aan te geven of de patiŽnt MetS had of niet, nam de studie de typische parameters voor MetS-diagnose aan: middelomtrek boven 88 cm, hoge bloeddruk (boven 130/85 mmHg), hoge bloedsuikerspiegel (nuchtere glucose boven 100 mg / dL), en abnormale niveaus van triglyceriden (boven 150 mg / dL) en cholesterol (HDL onder 50 mg / dL). MetS werd gediagnosticeerd als aan drie of meer van deze criteria was voldaan.
"We hebben de bloedvitamine D-spiegels van de deelnemers gemeten en ook de parameters geanalyseerd die MetS aangeven. We vonden dat hoe lager het niveau van vitamine D in het bloed, hoe groter het voorkomen van MetS. De resultaten suggereren dat het aanvullen en behouden van voldoende vitamine D-waarden in de postmenopauze vrouwen kunnen het risico op ziekte verminderen, "zei Eliana Aguiar Petri Nahas, een professor in FMB-UNESP's Department of Gynecology & Obstetrics en een van de auteurs van de studie.
Eerdere studies beschreven het bestaan van verschillende mechanismen die het effect van vitamine D op de componenten van MetS kunnen verklaren. Volgens het artikel is de meest plausibele verklaring voor de associatie dat vitamine D de insulinesecretie en -gevoeligheid beÔnvloedt, die een belangrijke rol spelen in MetS.
"De vitamine D-receptor komt tot expressie in insuline-afscheidende bŤtacellen van de alvleesklier en in perifere doelwitweefsels zoals skeletspieren en vetweefsel.Vitamin D-tekort kan de capaciteit van bŤtacellen om pro-insuline om te zetten in insuline aantasten," schreven de onderzoekers van het FAPESP-gefinancierde project.
Volgens de onderzoekers zijn echter meer studies nodig om de link te bevestigen. "Het doel van de studie was om de associatie tussen vitamine D-deficiŽntie en risicofactoren voor MetS in postmenopauzale vrouwen te evalueren," schrijven ze in het artikel.
Extra-osseuze effecten
In een eerdere studie analyseerden de UNESP-onderzoekers ook het verband tussen vitamine D-tekort en borstkanker bij vrouwen na de menopauze. De enquÍte betrof 192 vrouwen van 45-75 jaar met een recente diagnose van borstkanker en amenorroe voor meer dan 12 maanden.
Niveaus van vitamine D waren voldoende bij 33,9% van de patiŽnten en onvoldoende of ontoereikend in 66,1%. Een groter deel van degenen met vitamine D-insufficiŽntie of -deficiŽntie had hooggradige tumoren of metastatische ziekte.
De onderzoekers van dit team bevorderen het begrip van de effecten van vitamine D op chronische ziekten zoals obesitas, hypertensie, diabetes, en bijgevolg MetS, evenals borstkanker.
"Het belang van vitamine D voor botmassa is goed begrepen, vooral om calcium in de botten te helpen absorberen," zei Nahas. "Nu bestuderen we de extra-osseuze effecten van vitamine D op het cardiovasculaire systeem en op de borsten, de focus voor ons huidige onderzoek.In de afgelopen jaren zijn er associaties voorgesteld tussen vitamine D-deficiŽntie en zowel ontsteking als cardiometabolica. Maar er is meer informatie nodig over het verband tussen vitamine D en cardio-inflammatoire markers in de algemene populatie. "
Volgens Nahas is veroudering een sleutelfactor in vitamine D-tekort. "Blootstelling aan de zon activeert een soort van pre-vitamine D in het vetweefsel onder de huid," legde ze uit. "Veroudering leidt niet alleen tot verlies van spiermassa, maar ook tot veranderingen in de lichaamssamenstelling, en deze voor vitamine D gaat verloren, daarom produceren oudere mensen minder vitamine D, zelfs als ze veel zonlicht krijgen."
Komend onderzoek gepland door de groep zal zich richten op geÔsoleerde vitamine D-suppletie en indicatoren van cardiovasculaire aandoeningen bij postmenopauzale vrouwen.
"Meer studies zijn nodig om deze belangrijk te maken associaties in termen van de effecten van suppletie op het cardiometabolisch syndroom, de immuun- en ontstekingsmechanismen van cardiovasculaire aandoeningen bij postmenopauzale vrouwen en hun kwaliteit van leven, "zei Nahas. Volgens haar verdienen postmenopauzale vrouwen meer specifieke zorg. medisch advies inwinnen over de noodzaak van vitamine D-suppletie. "Hypovitaminose kan gevolgen hebben, of het nu gaat om borstkanker, vaatziekten of metabool syndroom," zei ze. Eneida Boteon Schmitt, Jorge Nahas-Neto, Flavia Bueloni-Dias, Priscila Ferreira Poloni , Claudio Lera Orsatti, Eliana Aguiar Petri Nahas Vitamine D-deficiŽntie wordt geassocieerd met het metabool syndroom bij postmenopauzale vrouwen Maturitas, 2018; 107: 97 DOI: 10.1016 / j.maturitas.2017.10.011

Printen

 

 

Reacties: