Home / Nieuws / ...

 

Voeding en probiotica voor betere botdichtheid*
Uit een studie onder ruim 100 postmenopauzale vrouwen met een gemiddeld leeftijd van 55 jaar blijkt dat een meer mediterraan dieet kan zorgen voor een betere botdichtheid en meer spiermassa. Afname van botdichtheid en spiermassa is een verschijnsel dat bij vrouwen kan optreden na de menopauze. Los van andere factoren bleek uit de studie dat een mediterraan dieet osteoporose zou kunnen tegengaan. Een andere studie onder vrouwen van gemiddeld 79 jaar laat zien dat dagelijks een supplement probiotica, in de studie werd Lactobacillus reuteri gebruikt, na een jaar zorgt voor de helft minder botverlies in vergelijking met zij die een placebo gehad hadden.
De tweede studie
. (Juni 2018)


Mediterranean diet is linked to higher muscle mass, bone density after menopause
The heart-healthy Mediterranean diet also appears to be good for an older woman's bones and muscles, a new study of postmenopausal women in Brazil finds. The study results will be presented Monday at ENDO 2018, the Endocrine Society's 100th annual meeting in Chicago, Ill. 
The researchers reported finding higher bone mass and muscle mass in postmenopausal women who adhered to a Mediterranean diet than in those who did not. This way of eating involves a high intake of fruits and vegetables, grains, potatoes, olive oil and seeds; moderately high fish intake; low saturated fat, dairy and red meat consumption; and regular but moderate drinking of red wine. The Mediterranean diet has been linked to a lower risk of heart disease, diabetes, cancer and certain other chronic diseases.
Few studies, however, are available about the Mediterranean diet and its effects on body composition after menopause, said the study's lead investigator, Thais Rasia Silva, Ph.D., a postdoctoral student at Universidade Federal do Rio Grande do Sul in Brazil. This information is important, she said, because menopause, with its decline in estrogen, speeds a woman's loss of bone mass, increasing her risk of the bone-thinning disease osteoporosis and broken bones. In addition, menopause and aging reduce muscle mass. Silva said declines in skeletal muscle mass and strength in older people are major contributors to increased illness, reduced quality of life and higher death rates.
Silva and her co-workers conducted their study in 103 healthy women from southern Brazil, who had an average age of 55 and who had gone through menopause 5.5 years earlier, on average. All women underwent bone scans to measure their bone mineral density, total body fat and appendicular lean mass, which was used to estimate skeletal muscle mass. The subjects also completed a food questionnaire about what they ate in the past month.
A higher Mediterranean diet score (MDS), meaning better adherence to the Mediterranean diet, was significantly associated with higher bone mineral density measured at the lumbar spine and with greater muscle mass, Silva reported. This association, she said, was independent of whether the women used hormone therapy previously, their prior smoking behavior or their current level of physical activity, as measured by wearing a pedometer for six days.
"We found that the Mediterranean diet could be a useful nonmedical strategy for the prevention of osteoporosis and fractures in postmenopausal women," Silva said.
Given the many health benefits of the Mediterranean diet, Silva added, "Postmenopausal women, especially those with low bone mass, should ask their doctor whether they might benefit from consuming this dietary pattern." 
Provided by The Endocrine Society

Probiotics halve bone loss in the elderly 
Probiotic supplements halve the rate of bone loss, which can lead to osteoporosis and fractures, two big health worries as we get older, and especially for women after the menopause.
The supplements populate the gut with 'good' bacteria, and it's yet another example of the way the gut regulates our health. The discovery is a "paradigm shift" in the way we protect our bones, say the researchers.
Most women over the age of 80 suffer from osteoporosis, or brittleness of the bones, which means that the slightest fall can cause a fracture. Drugs on the market can treat osteoporosis to some extent, but they are often prescribed only after bone loss is detected.
But women who take a probiotic for at least a year have half the bone loss of similar women who don't take the supplement, researchers from Gothenburg University in Sweden have discovered.
They tested a powdered probiotic on 90 women with an average age of 76, half of whom were given the active version and the rest had a dummy or placebo powder. After a year, CT scans that measured bone health in the lower legs of all the women discovered that those taking the probiotic had half the bone loss of those given the placebo.
None of the women taking the probiotic suffered any side effects or reactions.
It's the first time that the effects of probiotics on human bone health have been tested, the researchers say. Up to now, studies have been restricted to laboratory mice.
The probiotics used in the test contained Lactobacillus reuteri 6475, a bacterium that has many health benefits.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Mediterraan dieet is gekoppeld aan hogere spiermassa, botdichtheid na de menopauze
Het hart-gezonde mediterrane dieet lijkt ook goed te zijn voor de botten en spieren van oudere vrouwen, een nieuwe studie van postmenopauzale vrouwen in BraziliŽ vindt. De studieresultaten worden maandag gepresenteerd tijdens ENDO 2018, de 100e jaarlijkse bijeenkomst van de Endocrine Society in Chicago, Ill.
De onderzoekers rapporteerden het vinden van hogere botmassa en spiermassa bij postmenopauzale vrouwen die een mediterraan dieet volgden dan bij degenen die dat niet deden. Deze manier van eten houdt een hoge inname in van groenten en fruit, granen, aardappelen, olijfolie en zaden; matig hoge visinname; laag verzadigd vet, zuivel en rood vlees consumptie; en regelmatig maar matig drinken van rode wijn. Het mediterrane dieet is gekoppeld aan een lager risico op hartaandoeningen, diabetes, kanker en bepaalde andere chronische ziekten.
Weinig studies zijn echter beschikbaar over het mediterrane dieet en de effecten ervan op de lichaamssamenstelling na de menopauze, zei de hoofdonderzoeker van de studie, Thais Rasia Silva, Ph.D., een postdoctorale student aan de Universidade Federal do Rio Grande do Sul in BraziliŽ. Deze informatie is belangrijk, zei ze, omdat de menopauze, met de afname van oestrogeen, het verlies van botmassa van een vrouw versnelt, waardoor haar risico op osteoporose en botbreuken groter wordt. Bovendien verminderen de menopauze en veroudering de spiermassa. Silva zei dat daling van de skeletspiermassa en -kracht bij oudere mensen een belangrijke bijdrage levert aan een verhoogde ziekte, verminderde kwaliteit van leven en hogere sterftecijfers.
Silva en haar collega's voerden hun studie uit bij 103 gezonde vrouwen uit Zuid-BraziliŽ, die gemiddeld 55 jaar oud waren en gemiddeld 5,5 jaar daarvoor door de menopauze waren gegaan. Alle vrouwen ondergingen botscannen om hun botmineraaldichtheid, totaal lichaamsvet en appendiculaire magere massa te meten, die werd gebruikt om de skeletspiermassa in te schatten. De onderwerpen vulden ook een voedselvragenlijst in over wat ze de afgelopen maand aten.
Een hogere mediterrane voedingsscore (MDS), wat een betere naleving van het mediterrane dieet betekent, was significant geassocieerd met hogere botmineraaldichtheid gemeten aan de lumbale wervelkolom en met een grotere spiermassa, meldde Silva. Deze associatie, zei ze, was onafhankelijk van het feit of de vrouwen eerder hormonale therapie gebruikten, hun eerdere rookgedrag of hun huidige niveau van fysieke activiteit, zoals gemeten door het dragen van een stappenteller gedurende zes dagen.
"We vonden dat het mediterrane dieet een nuttige niet-medische strategie zou kunnen zijn voor de preventie van osteoporose en fracturen bij postmenopauzale vrouwen," zei Silva.
Gezien de vele gezondheidsvoordelen van het Mediterrane dieet, voegde Silva eraan toe: "Vrouwen in de menopauze, vooral zij met een lage botmassa, moeten hun arts vragen of zij baat kunnen hebben bij het consumeren van dit voedingspatroon."
Geleverd door The Endocrine Society

Probiotica halveren botverlies bij ouderen
Probiotische supplementen halveren de snelheid van botverlies, wat kan leiden tot osteoporose en fracturen, twee grote gezondheidsproblemen naarmate we ouder worden, en vooral voor vrouwen na de menopauze.
De supplementen bevolken de darm met 'goede' bacteriŽn en het is nog een ander voorbeeld van de manier waarop de darm onze gezondheid reguleert. De ontdekking is een "paradigmaverschuiving" in de manier waarop we onze botten beschermen, zeggen de onderzoekers.
De meeste vrouwen ouder dan 80 lijden aan osteoporose of broosheid van de botten, wat betekent dat de geringste val een breuk kan veroorzaken. Geneesmiddelen op de markt kunnen tot op zekere hoogte osteoporose behandelen, maar ze worden vaak alleen voorgeschreven nadat botverlies is gedetecteerd.
Maar vrouwen die minstens een jaar een probioticum nemen, hebben de helft van het botverlies van vergelijkbare vrouwen die het supplement niet innemen, hebben onderzoekers van de universiteit van GŲteborg in Zweden ontdekt.
Ze testten een poedervormig probioticum bij 90 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 76, van wie de helft de actieve versie kreeg en de rest een dummy- of placebo-poeder. Na een jaar scoorde CT dat de gemeten botgezondheid in de onderbenen van alle vrouwen ontdekte dat degenen die het probioticum innamen, het halve botverlies hadden van degenen die de placebo kregen.
Geen van de vrouwen die het probioticum slikte, kreeg last van bijwerkingen of reacties.
Het is de eerste keer dat de effecten van probiotica op de botgezondheid van mensen zijn getest, zeggen de onderzoekers. Tot nu toe waren de onderzoeken beperkt tot laboratoriummuizen.
De probiotica die in de test werden gebruikt, bevatten Lactobacillus reuteri 6475, een bacterie die veel voordelen voor de gezondheid heeft.

Printen

 

 

Reacties: