Home / Nieuws / ...

 

Kant en klare voeding en auto-immuun ziektes*
Volgens Duits-IsraŽlisch onderzoek blijkt dat kant en klare voeding de darmflora doet verzwakken waardoor de kans op auto-immuun ziektes veel groter wordt. Er zijn wel meer dan 100 auto-immuun ziektes, de meest bekende zijn diabetes type-1, coeliakie, MS, de ziekte van Crohn en reumatische artritis (RA). Het onderzoek laat zien dat minstens 7 veel toegepaste voedingsadditieven de darmflora kunnen veranderen waardoor de zonula occludens (eiwitten die ontstaan als van twee cellen hun membranen samenkomen) slechter gaat functioneren. De zonula occludens helpt het immuunsysteem om bescherming te bieden tegen bacteriŽn en vreemde materie, bij het slechter functioneren hiervan kunnen toxische stoffen opgenomen worden in de bloedsomloop met als gevolg een mogelijke ontwikkeling van een auto-immuun ziekte. De zeven voedingsadditieven: glucose, gluten, natrium, vetoplosmiddelen, zuren, nano-materialen en micro-organische transglutaminase (een enzym dat gebruikt wordt om voeding te "lijmen")
De studie.  (Maart 2016)


 

Could processed foods raise the risk of autoimmune diseases?
If you are already struggling with your New Year's resolution to eat healthier, a study published in the journal Autoimmunity Reviews may help you get back on the ladder; researchers suggest that eating processed foods may weaken the intestines in a way that raises the risk for autoimmune diseases, such as type 1 diabetes, celiac disease and multiple sclerosis. 

After a hard day at work, it is tempting to reach for foods that are quick and easy to prepare. For many of us, this means turning to processed foods, such as microwave meals, which are usually high in fat, salt, sugar and other additives. 
Processed foods are defined by the US Food and Drug Administration (FDA) as "any food other than a raw agricultural commodity and includes any raw agricultural commodity that has been subject to processing, such as canning, cooking, freezing, dehydration or milling." 
This means that it is not only microwave meals that meet the "processed" definition; cheese, breakfast cereals, canned fruits and vegetables, bread, savory snacks and meats such as bacon and sausages are also examples of foods that have been subject to some form of processing. 
A number of studies have reported the negative health effects of consuming some processed foods, including increased risk of weight gain and heart disease. And last October, the World Health Organization (WHO) concluded that eating processed meats can cause colorectal cancer. 
Now, Prof. Aaron Lerner, of the Technion-Israel Institute of Technology in Haifa, Israel, and Dr. Torsten Matthias, of the Aesku-Kipp Institute in Germany, suggest the consumption of processed foods may be associated with development of autoimmune diseases. 
At least seven food additives may weaken intestine's resistance to toxins
An autoimmune disease occurs when the immune system attacks healthy cells in the body, mistaking them for foreign invaders. This can lead to destruction of body tissue and abnormal organ growth and function. 
Fast facts about processed foods 
∑ More than 75% of the sodium Americans consume comes from processed and restaurant foods
∑ Generally, any food that has a nutrition label has been processed
∑ Not all food processing is bad; milk, for example, needs to go through a pasteurizing process to remove any harmful bacteria.
Learn about healthy eating 
There are more than 100 types of autoimmune disorders. Some of the more common forms include celiac disease, type 1 diabetes, multiple sclerosis (MS), Crohn's disease and rheumatoid arthritis. 
Prof. Lerner and Dr. Matthias note that there has been a rise in both the prevalence of autoimmune diseases and consumption of processed foods in recent years. For their study, they set out to determine whether there is a link between the two. 
Specifically, the researchers looked at how certain additives in processed foods - used to improve the taste, texture, smell and shelf life - affect the intestines and the development of autoimmune diseases. 
The team explains that many autoimmune diseases are triggered by dysfunction of "tight junctions" in the intestine, which are sealants between epithelial cells that protect the mucosa - the lining of the gastrointestinal tract that helps food pass through. 
Normal-functioning tight junctions help protect the immune system from bacteria and other foreign bodies, but any damage to the tight junctions can lead to what is called "leaky gut" - in which toxins can enter the bloodstream, potentially leading to the development of autoimmune diseases. 
In their study, the researchers identified at least seven common food additives - including glucose, gluten, sodium, fat solvents, organic acids, nanometric particles and microbial transglutaminase (an enzyme used as a food protein "glue") - that weakened tight junctions in the intestine. 
Based on their findings, the researchers suggest that consumption of processed foods may increase the risk for autoimmune diseases. They note that the food additive market is not highly regulated, making such findings a cause for concern. 
Prof. Lerner says: 
"Control and enforcement agencies such as the FDA stringently supervise the pharmaceutical industry, but the food additive market remains unsupervised enough. We hope this study and similar studies increase awareness about the dangers inherent in industrial food additives, and raise awareness about the need for control over them."
Changes in intestinal tight junction permeability associated with industrial food additives explain the rising incidence of autoimmune disease, Aaron Lerner, Torsten Matthias, Autoimmunity Reviews, doi:10.1016/j.autrev.2015.01.009. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Kunnen verwerkte voedingsmiddelen verhogen het risico van auto-immuunziekten?
Als u al moeite met de resolutie van uw New Year's om gezonder te eten, een studie gepubliceerd in het tijdschrift Auto-immuniteit Reviews kan je helpen weer op de ladder te krijgen; onderzoekers suggereren dat het eten van bewerkte voedingsmiddelen de darmen kan verzwakt op een wijze die het risico van auto-immuunziekten, zoals type 1 diabetes, coeliakie en multiple sclerose verhoogt.
Na een dag hard werken, is het verleidelijk te bereiken voor voedsel dat snel en eenvoudig te bereiden zijn. Voor velen van ons, betekent dit zich tot verwerkte voedingsmiddelen, zoals een magnetron maaltijden, die meestal hoog in vet, zout, suiker en andere additieven zijn.
Bewerkte voedingsmiddelen worden gedefinieerd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) als 'een ander dan een rauw landbouwgrondstoffen- voedsel en omvat alle onbewerkte landbouwgrondstoffen die onderworpen zijn aan de verwerking is geweest, zoals het inblikken, het koken, het bevriezen, uitdroging of frezen. "
Dit betekent dat het niet alleen magnetron maaltijden die voldoen aan de "verwerkt" definitie; kaas, ontbijtgranen, ingeblikte groenten en fruit, brood, hartige snacks en vlees zoals bacon en worsten zijn ook voorbeelden van voedingsmiddelen die aan bepaalde vormen van verwerking hebben.
Een aantal studies hebben de negatieve gevolgen voor de gezondheid van de consumptie van een aantal verwerkte voedingsmiddelen, met inbegrip van een verhoogd risico op gewichtstoename en hart-en vaatziekten gerapporteerd. En in oktober vorig jaar, de World Health Organization (WHO) heeft geconcludeerd dat het eten van bewerkt vlees darmkanker kan veroorzaken.
Nu, Prof. Aaron Lerner, van het Technion-Israel Institute of Technology in Haifa, IsraŽl, en Dr. Torsten Matthias, van de Aesku-Kipp Institute in Duitsland, suggereren dat de consumptie van bewerkte voedingsmiddelen kan worden geassocieerd met de ontwikkeling van auto-immuunziekten.
Ten minste zeven levensmiddelenadditieven kan weerstand darm toxines verzwakken
Een auto-immuunziekte treedt op wanneer het immuunsysteem gezonde cellen in het lichaam, ze verwarren voor indringers. Dit kan leiden tot beschadiging van lichaamsweefsels en organen abnormale groei en functie.
Snelle feiten over bewerkte voedingsmiddelen
∑ Meer dan 75% van de natrium-Amerikanen verbruiken komt uit verwerkt en restaurant voedingsmiddelen
∑ In het algemeen, geen voedsel dat een voedings-label heeft is verwerkt
∑ Niet alle verwerking van levensmiddelen is slecht; melk, bijvoorbeeld, moet gaan door middel van een pasteurisatie proces om eventuele schadelijke bacteriŽn te verwijderen.
Meer informatie over gezond eten
Er zijn meer dan 100 soorten van auto-immuunziekten. Enkele van de meest voorkomende vormen omvatten coeliakie, type 1 diabetes, multiple sclerose (MS), de ziekte van Crohn en reumatoÔde artritis.
Prof. Dr. Lerner en Matthias mee dat er een stijging van zowel het voorkomen van auto-immuunziekten en consumptie van verwerkte voedingsmiddelen is in de afgelopen jaren. Voor hun studie, ze opgenomen om te bepalen of er een verband bestaat tussen de twee.
Met name de onderzoekers gekeken naar hoe bepaalde additieven in bewerkte voedingsmiddelen - wordt gebruikt om de smaak, textuur, geur en houdbaarheid te verbeteren - invloed hebben op de darmen en de ontwikkeling van auto-immuunziekten.
Het team legt uit dat veel auto-immuunziekten worden veroorzaakt door disfunctioneren van "tight junctions" in de darm, welke afdichtmiddelen tussen epitheliale cellen die de slijmvliezen te beschermen - de bekleding van het maagdarmkanaal waarmee voedsel passeren.
Normaal functionerende tight junctions bescherming van het immuunsysteem van bacteriŽn en ander vuil, maar beschadiging van de tight junctions kan leiden tot zogenaamde "lekkende darm" - waarbij toxines de bloedstroom kan binnendringen, kan leiden tot de ontwikkeling van auto ziekten.
In hun studie, de onderzoekers geÔdentificeerd ten minste zeven gemeenschappelijke additieven voor levensmiddelen - met inbegrip van glucose, gluten, natrium, vet oplosmiddelen, organische zuren, nanometrische deeltjes en microbiŽle transglutaminase (een enzym gebruikt als voedsel eiwit "lijm") - dat strakke kruispunten in verzwakt de darm.
Op basis van hun bevindingen, de onderzoekers suggereren dat de consumptie van verwerkte voedingsmiddelen het risico op auto-immuunziekten kunnen verhogen. Zij merken op dat het levensmiddelenadditief markt niet sterk gereguleerd, waardoor dergelijke bevindingen een reden tot bezorgdheid.
Prof. Lerner zegt:
"Controle en handhaving instanties zoals de FDA strikt toezicht op de farmaceutische industrie, maar het eten additief markt blijft onbewaakte genoeg. We hopen dat dit onderzoek en soortgelijke studies vergroten van het bewustzijn over de gevaren die inherent zijn aan industriŽle levensmiddelenadditieven, en bewust te maken van de behoefte aan controle over hen."
Veranderingen in intestinale tight junction permeabiliteit geassocieerd met industriŽle levensmiddelenadditieven verklaren de stijgende incidentie van auto-immuunziekten, Aaron Lerner, Torsten Matthias, auto-immuniteit Reviews, doi: 10.1016 / j.autrev.2015.01.009.


Printen

 

 

Reacties: