Home / Nieuws / ...

 

Omega-3 vetzuren na een hartaanval*
Uit een Amerikaanse studie onder 374 patiŽnten, die herstelde van een hartaanval, blijkt dat extra omega-3 vetzuren een goede aanvulling is op de bestaande behandeling. Dagelijks 4 gram omega-3 vetzuren, DHA en EPA, en zes maanden lang blijkt te zorgen voor duidelijk betere hartfuncties en duidelijk minder woekering van bindweefsel in het hart in vergelijking met zij die hetzelfde behandeld werden doch geen omega-3 vetzuren maar een placebo ontvingen. 
(Mei 2015)


 

Omega-3 fatty acids appear to protect damaged heart after heart attack 
Taking omega-3 fatty acids appeared to lower inflammation and guard against further declines in heart function among recent heart attack survivors already receiving optimal standard care, according to results from a randomized, controlled trial to be presented at the American College of Cardiology's 64th Annual Scientific Session in San Diego.
Patients in the study taking 4 grams of prescription-only omega-3 fatty acid capsules daily for six months after a heart attack were significantly more likely to show improvements in heart function compared to patients taking a placebo. Heart function was measured by an expansion of the left ventricular end-systolic volume index. Patients taking omega-3 fatty acids also had significantly less evidence of fibrosis -- a thickening or scarring of the areas of the heart remote from the heart attack, which can develop when the surviving heart muscle works harder and under high pressure to compensate for the damage to the heart. The data suggests that patients who were able to mount a substantial change in levels of omega-3 fatty acids in their blood derived the most benefit.
"Giving a high dose of omega-3 fatty acids soon after a heart attack appears to improve cardiac structure and heart functioning above and beyond the standard of care," said Raymond W. Kwong, M.D., M.P.H, director of cardiac magnetic resonance imaging at Brigham and Women's Hospital in Boston and the study's senior author. "Because this is a unique group of patients with remarkably high adherence to [guideline-directed] treatments for acute myocardial infarction already, we feel fairly confident that the benefits from this therapy are additive. The implications of this study could be fairly large."
An estimated 720,000 Americans have heart attacks each year. After a heart attack, the heart can remodel or reorganize itself to maintain or improve function. In some cases, the heart may undergo adverse changes such as enlargement of the heart, decreased pumping ability or added cardiac strain that can predispose someone to heart failure and arrhythmias later in life.
Although earlier studies have shown that omega-3 fatty acids may lower the risk of irregular heartbeats and death from a heart attack, research has not consistently shown a benefit. Kwong said his research is the first to use quantitative cardiac imaging to look at how omega-3 fatty acids might actually protect the heart after a major heart attack.
Researchers randomized 374 patients recovering from a heart attack and receiving standard treatment to take either 4 grams of omega-3 fatty acids or a placebo; groups were balanced in terms of location of the infarct -- anterior or non-anterior -- and age. Blood work and cardiac imaging were analyzed at two to four weeks post-heart attack and again at six months. Compared to previous research, this study used a much higher dose of omega-3 fatty acids, 4 grams compared to 1 gram daily, and a small amount of corn oil, which does not contain fatty acids, as the placebo.
By using cardiac magnetic resonance imaging, researchers were able to look at changes in patients' hearts and see the disease process before and after treatment. Adverse changes in left ventricular remodeling and function, in addition to the worsening of fibrosis, were used as surrogates for poor outcomes after heart attack. Patients taking the omega-3 fatty acids were 39 percent less likely to show a deterioration of heart function as compared to patients taking a placebo. The analysis also looked at key markers of systemic inflammation, which were also more likely to be improved in those taking the fish oil. In particular, the percent reduction in ST2, a marker of the severity of adverse cardiac remodeling and tissue fibrosis, was substantially greater in the treatment arm after six months.
"Omega-3 fatty acids may have anti-inflammatory effects and also promote better cardiac healing," Kwong said. "This is important because other anti-inflammatory agents, including steroids and NSAIDS, have failed to make a difference after myocardial infarction."
Patients in the study who had a 5 percent increase in the amount of omega-3 fatty acid in their blood seem to have the best chance of improving heart function.
"If this becomes a useful therapy, it seems a 5 percent increase in the serum level of omega-3 fatty acids correlates with a 10 percent improvement in left ventricular remodeling," he said. In this study, most (92 percent) of patients randomized to fish oil increased omega-3 fatty acid by at least 5 percent, compared with less than half (42 percent) of patients receiving placebo.
Kwong said the higher-dose omega-3 fatty acids was not found to be associated with any major safety issues, such as increased bleeding.
"It's a very well-tolerated therapy," he said, adding that it is unlikely patients could get the amount of omega-3 fatty acids from diet alone. He said the daily 4 gram dose is roughly equivalent to someone eating a large, 8-ounce serving of salmon every day for six months.
For many years, the American College of Cardiology and the American Heart Association have recommended that people eat fish rich in omega-3 fatty acids at least twice a week because of its potential heart benefits. Kwong said most North Americans do not follow this advice, while Japanese populations with higher levels of omega-3 and an otherwise similar risk profile to North Americans have lower risks of heart disease and sudden cardiac death. The increase in the omega-3 blood content of many patients in Kwong's study at six months was similar to levels found in Japanese populations with a diet very rich in omega-3 fatty acids.
Fatty fish such as salmon, tuna, trout and sardines contain the most omega-3 fatty acids. Fatty acids are a key component of cell membranes and they help with cell signaling, proper immune function and may also improve cognitive functioning.
This study is limited in that it did not investigate the association between omega-3 fatty acids and cardiac events after heart attack; assessing this relationship would require a large group of patients over many years. It also did not evaluate this treatment immediately after having a heart attack.
The study was funded by the National Institutes of Health. GlaxoSmithKline provided the medication (Lovaza) for the study, but the authors report the pharmaceutical company was not involved with the study or its analysis. Unlike supplements available without a prescription, Lovaza is regulated by the U.S. Food and Drug Administration and is approved to treat high triglycerides.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Omega-3-vetzuren lijken beschadigd hart te beschermen na een hartaanval
Inname van omega-3-vetzuren bleek ontsteking en beschermen tegen verdere dalingen in de hartfunctie onder recente hartaanval overlevenden reeds ontvangen van een optimale standaard zorg te verlagen, volgens de resultaten van een gerandomiseerde, gecontroleerde studie aan de American College of Cardiology de 64e Annual Scientific te worden gepresenteerd Session in San Diego.
PatiŽnten in de studie die 4 gram receptplichtige omega-3 vetzuur capsules per dag gedurende zes maanden na een hartaanval waren significant meer kans om verbeteringen in hartfunctie zien in vergelijking met patiŽnten die een placebo. Hartfunctie werd gemeten door een uitbreiding van de linker ventriculaire eind-systolisch volume index. PatiŽnten die omega-3 vetzuren had ook significant minder bewijs van fibrose - een verdikking of littekenvorming in het gebied van het hart afstand van de hartaanval, die kan ontstaan wanneer de overlevende hartspier harder werkt onder hoge druk te compenseren schade aan het hart. De gegevens suggereren dat patiŽnten die in staat zijn om een aanzienlijke verandering in niveaus van omega-3 vetzuren in het bloed monteren waren afgeleid het meeste voordeel.
"Het geven van een hoge dosis van omega-3 vetzuren snel na een hartaanval lijkt cardiale structuur en het hart functioneert boven en buiten de norm van zorg te verbeteren," zei Raymond W. Kwong, MD, MPH, directeur van cardiale magnetische resonantie beeldvorming bij Brigham en Women's Hospital in Boston en senior auteur van de studie. "Want dit is een unieke groep van patiŽnten met een opvallend hoog naleving [-richtlijn gericht] behandelingen voor acuut myocardinfarct al, voelen we ons vrij zeker dat de voordelen van deze therapie zijn additief. De implicaties van deze studie zou kunnen zijn vrij groot."
Naar schatting 720.000 Amerikanen hebben hartaanvallen elk jaar. Na een hartaanval, kan het hart verbouwen of te reorganiseren zich te handhaven of verbeteren van de functie. In sommige gevallen kan het hart nadelige veranderingen zoals vergroting van het hart ondergaan, verminderde pompvermogen of toegevoegd cardiale stam die iemand hartfalen en hartritmestoornissen latere leeftijd kunnen predisponeren.
Hoewel eerdere studies hebben aangetoond dat omega-3 vetzuren het risico van onregelmatige hartslag en dood door een hartaanval kunnen verlagen, heeft onderzoek niet consistent aangetoond een voordeel. Kwong zei dat zijn onderzoek is de eerste om kwantitatieve cardiale beeldvorming gebruiken om te kijken hoe omega-3 vetzuren daadwerkelijk het hart kunnen beschermen na een zware hartaanval.
Onderzoekers gerandomiseerde 374 patiŽnten die herstellen van een hartaanval en ontvangen standaardbehandeling hetzij 4 g omega-3-vetzuren of placebo; groepen werden evenwicht in termen van de locatie van het infarct - anterior of niet-anterior - en leeftijd. Bloed werk en cardiale beeldvorming werden geanalyseerd op twee tot vier weken na de hartaanval en opnieuw op zes maanden. In vergelijking met eerder onderzoek, Herbij een veel hogere dosis van omega-3 vetzuren, 4 gram in vergelijking met 1 gram per dag, en een kleine hoeveelheid maÔsolie, die vetzuren bevat, als placebo.
Door het gebruik van cardiale magnetische resonantie imaging, waren de onderzoekers in staat om te kijken naar veranderingen in de harten van patiŽnten en zie het ziekteproces vůůr en na de behandeling. Ongunstige veranderingen in linker ventrikel remodeling en functie, naast de verslechtering van fibrose, werden gebruikt als surrogaten voor slechte resultaten na een hartaanval. PatiŽnten die de omega-3-vetzuren werden 39 procent minder kans op een verslechtering van de hartfunctie vertonen in vergelijking met patiŽnten die een placebo. De analyse ook gekeken naar belangrijke markers van systemische ontsteking, die ook meer kans te worden verbeterd in die het nemen van de visolie waren. In het bijzonder, het percentage vermindering van ST2, een marker van de ernst van de bijwerkingen remodellering en weefsel fibrose, was aanzienlijk hoger in de behandelingsgroep na zes maanden.
"Omega-3 vetzuren kunnen anti-inflammatoire effecten hebben en ook het bevorderen van een betere cardiale genezing", zegt Kwong. "Dit is belangrijk omdat andere anti-inflammatoire middelen, zoals steroÔden en NSAID's hebben geen verschil na myocardiaal infarct maken."
De patiŽnten in de studie die een 5 procent stijging van de hoeveelheid omega-3 vetzuren in hun bloed hadden lijken de beste kans op het verbeteren van de hartfunctie te hebben.
"Als dit wordt een bruikbare therapie, het lijkt een verhoging van 5 procent in het serum niveau van omega-3 vetzuren correleert met een 10 procent verbetering in de linker ventrikel remodeling," zei hij. In deze studie, de meeste (92 procent) van de patiŽnten gerandomiseerd visolie verhoogde omega-3-vetzuur met ten minste 5 procent, vergeleken met minder dan de helft (42 procent) van de patiŽnten die placebo kregen.
Kwong zei dat de hogere dosis omega-3-vetzuren is niet gevonden te worden geassocieerd met een grote veiligheidsproblemen, zoals verhoogde bloeden.
"Het is een zeer goed getolereerd therapie," zei hij, eraan toevoegend dat het onwaarschijnlijk patiŽnten kon de hoeveelheid omega-3 vetzuren alleen te krijgen van voeding. Hij zei dat de dagelijkse dosis 4 gram is ongeveer gelijk aan iemand die het eten van een grote, 8-ounce portie van zalm elke dag voor zes maanden.
Gedurende vele jaren, de American College of Cardiology en de American Heart Association heeft aanbevolen dat mensen vis rijk aan omega-3 vetzuren te eten minstens twee keer per week vanwege de potentiŽle hart voordelen. Kwong zei dat de meeste Noord-Amerikanen niet volgen dit advies, terwijl de Japanse populaties met hogere niveaus van omega-3 en een anders vergelijkbaar risicoprofiel met Noord-Amerikanen hebben een lager risico op hart-en vaatziekten en plotselinge hartdood. De toename van de omega-3 gehalte van bloed veel patiŽnten in de studie Kwong bij zes maanden was vergelijkbaar met niveaus die in de Japanse populaties met een dieet rijk aan omega-3 vetzuren.
Vette vis zoals zalm, tonijn, forel en sardines bevatten de omega-3 vetzuren. Vetzuren zijn een belangrijke component van celmembranen en ze helpen met cell signaling, een goede immuunsysteem en kan ook het verbeteren van cognitief functioneren.
Dit onderzoek is beperkt doordat zij de associatie tussen omega-3 vetzuren en cardiale gebeurtenissen na een hartaanval heeft onderzocht; evaluatie van deze relatie zou een grote groep patiŽnten gedurende vele jaren nodig. Het ook niet deze behandeling onmiddellijk na een hartaanval te evalueren.
De studie werd gefinancierd door de National Institutes of Health. GlaxoSmithKline op voorwaarde dat de medicatie (Lovaza) voor de studie, maar de auteurs verslag het farmaceutische bedrijf was niet betrokken bij het onderzoek of de analyse. In tegenstelling tot de supplementen zonder recept verkrijgbaar, wordt Lovaza gereguleerd door de Amerikaanse Food and Drug Administration en is goedgekeurd voor de behandeling van hoge triglyceriden.

Printen

 

 

Reacties: