Home / Nieuws / ...

 

Voedingsvezels voor gezonde longen*
Uit een studie onder ruim 1.900 mensen in de leeftijd van 40 tot 70 jaar blijkt dat voeding rijk aan vezels ook belangrijk is voor gezonde longen. Er was duidelijk verschil met zij met de hoogste inname aan vezels (> 17,5 gram/dag) en zij met de minste inname (< 10,75 gram/dag). 68% van de deelnemers met de hoogste inname hadden normale longfuncties tegen 50% van zij met de laagste inname. Voor een verminderde longcapaciteit lagen de percentages op 14,8% voor zij met de hoogste inname en 29,8% voor zij met de laagste inname.
De studie. (April 2016)


 

Dietary fiber and lung health: eat well, breathe easy
Research published this week in the Annals of the American Thoracic Society demonstrates that a diet high in fiber might reduce the chance of developing lung disease - yet another reason to eat healthily. 
Lung disease is a major issue in America and the world at large. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is the third biggest killer on a global scale. 
Despite this fact, ways to curtail and minimize risks to the lungs are few and far between. 
The only major recommendation to mitigate the chances of COPD is to stop smoking. 
A recent study was carried out at the University of Nebraska Medical Center by Corrine Hanson; she and her team poured over data from the National Health and Nutrition Examination Surveys (NHNES) on the hunt for nutritional clues into lung health. 
The NHNES was organized and conducted by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and involves data from 1,921 people aged 40-70. 
The participants completed a survey asking questions about diet and lifestyle; each session also involved a physical examination, making the NHNES a unique and incredibly useful data set. 
Dietary fiber and health
Eating high-fiber foods, including vegetables, fruits and grains, already has proven health benefits. Fiber can help us maintain a healthy weight by keeping us feeling fuller for longer; fiber regularizes bowel movements, lowers cholesterol and can reduce the risk of diabetes and heart disease. 
The Nebraska team wanted to see if a high dietary intake of fiber would also make a positive difference to lung health. To this end, they split the NHNES data by the amount of fiber consumed. The upper quartile consisted of people who ate at least 17.5 g of fiber per day and the lower quartile consumed less than 10.75 g. 
The team adjusted for factors including socioeconomic status, smoking, weight, demographic and health factors before beginning the analysis. 
Fiber and lung health
Even after the data had been adjusted for the factors listed above, the lungs of the individuals in the high-fiber group fared better than those in the lowest quartile. Of the high fiber consumers, 68.3% had normal lung function compared with 50.1% of the lower quartile; only 14.8% of the high fiber consumers had airway restriction, compared with 29.8% in the lower quartile. 
The results infer that sticking to a high-fiber diet will do your lungs a favor. 
Of course, these results alone cannot prove cause and effect; additionally, the authors are quick to note that they did not adjust for physical activity, and they could not analyze fiber's impact on lung function over time. 
Having said that, their findings add weight to previous investigations. A study using data from the Atherosclerosis Risk in Communities study found that individuals who consumed the most dietary fiber had the highest lung function, compared with those who consumed the least. 
Another previous study found a relationship between higher fiber intake and a lower risk of COPD; another still demonstrated that higher fiber consumption was associated with a 40-50% reduction in respiratory-related deaths. 
Hanson hopes that, if the findings are further replicated, public health bodies will be able to "target diet and fiber as safe and inexpensive ways of preventing lung disease."
How could fiber benefit the lungs?
If fiber truly is a protector of the lungs, what mechanisms might it use? The authors believe that it might be due, at least in part, to the proven anti-inflammatory properties of dietary fiber. 
Inflammation underlies a number of lung diseases, and a reduction in this response might be enough to improve the lung's overall health. C-reactive protein is believed to be important in the inflammation response and does appear to be reduced in people with high-fiber diets. 
Another potential mechanism involves fiber's ability to change the makeup of the gut flora. These changes could protect the body from infections and release lung-protective agents, including neutrophils. 
Research into lung health and diet will no doubt continue to throw out intriguing and, perhaps, unexpected results. The evidence for fiber and its protective role seems to be mounting. But, either way, eating additional fruits and vegetables can never be a bad thing. 
The relationship between dietary fiber intake and lung function in NHANES, Corrine Hanson et al., Annals of the American Thoracic Society, doi: 10.1513/AnnalsATS.201509-609OC.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Voedingsvezels en de gezondheid van de longen: goed eten, ademen gemakkelijk
Onderzoek deze week gepubliceerd in de Handelingen van de American Thoracic Society toont aan dat een dieet rijk aan vezels de kans op het ontwikkelen longziekte kunnen verminderen - nog een andere reden om gezond te eten.
ziekte Lung is een groot probleem in Amerika en de wereld in het algemeen. Chronische obstructieve longziekte (COPD) is de derde grootste moordenaar op een wereldwijde schaal.
Ondanks dit feit, manieren om banden te leggen en risico's voor de longen te minimaliseren zijn er maar weinig tussen.
De enige grote aanbeveling om de kans op COPD verminderen is om te stoppen met roken.
Een recente studie werd uitgevoerd aan de Universiteit van Nebraska Medical Center door Corrine Hanson verricht; zij en haar team uitgegoten over gegevens van de National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES) op jacht naar de voedingswaarde aanwijzingen in de gezondheid van de longen.
De NHS werd georganiseerd en uitgevoerd door de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en het gaat om de gegevens van 1921 mensen in de leeftijd 40-70.
De deelnemers vulden een enquête vragen over voeding en levensstijl; elke sessie ook betrokken een lichamelijk onderzoek, waardoor de NHNES een unieke en ongelooflijk nuttig dataset.
Voedingsvezels en gezondheid
Het eten van vezelrijke producten, met inbegrip van groenten, fruit en granen, al heeft bewezen voordelen voor de gezondheid. Fiber kan ons helpen handhaven van een gezond gewicht door het houden van ons gevoel voller langer; vezel regulariseert stoelgang, verlaagt cholesterol en het risico op diabetes en hart-en vaatziekten.
De Nebraska team wilden zien of een hoge inname van vezels ook een positief verschil maken voor de gezondheid van de longen zou maken. Daartoe splitsen zij NHNES gegevens die de hoeveelheid vezels geconsumeerd. De bovenste kwartiel bestond uit mensen die ten minste 17,5 gram vezels per dag aten en het laagste kwartiel verbruikt minder dan 10,75 g.
Het team gecorrigeerd voor factoren zoals sociaal-economische status, roken, gewicht, demografische en gezondheid factoren voor het begin van de analyse.
Vezels en longgezondheid
Zelfs nadat de gegevens werden gecorrigeerd voor de hierboven genoemde factoren, de longen van personen in het vezelrijk groep deed het beter dan in het laagste kwartiel. Van de grote consumenten vezels, 68,3% hadden een normale longfunctie, vergeleken met 50,1% van het laagste kwartiel; slechts 14,8% van de hoge consumenten fiber had luchtwegen beperking, in vergelijking met 29,8% in het laagste kwartiel.
De resultaten concluderen dat vasthouden aan een vezelrijk dieet zal je longen een plezier te doen.
Natuurlijk kunnen deze resultaten alleen niet oorzaak en gevolg te bewijzen; Bovendien, de auteurs zijn snel op te merken dat ze niet passen voor lichaamsbeweging, en zij afbreuk doen vezel op de longfunctie na verloop van tijd geen analyse.
Dat gezegd hebbende, hun bevindingen toe te voegen gewicht aan eerdere onderzoeken. Een studie met behulp van gegevens van de Atherosclerosis Risk in Gemeenschappen studie is gebleken dat mensen die de meest voedingsvezel geconsumeerd had de hoogste longfunctie, vergeleken met degenen die het minst verbruikt.
Nog een eerdere studie vond een verband tussen hogere inname van vezels en een lager risico op COPD; verder gewoon zien dat hogere vezelconsumptie geassocieerd met een vermindering van 40-50% luchtweg sterfgevallen.
Hanson hoopt dat, indien de bevindingen verder worden gerepliceerd, volksgezondheid organen kunnen worden "richten voeding en vezels als veilige en goedkope manieren om te voorkomen longziekte."
Hoe kon fiber ten goede aan de longen?
Als vezel is echt een beschermer van de longen, welke mechanismen zou kunnen gebruiken? De auteurs geloven dat het misschien te wijten, althans gedeeltelijk, de beproefde anti-ontstekingseigenschappen van voedingsvezels.
Ontsteking ten grondslag een aantal longziekten, en een vermindering van deze reactie kan genoeg zijn voor de algemene gezondheid van de long verbeteren. C-reactief proteïne wordt verondersteld belangrijk in de ontstekingsrespons te zijn en lijkt te verlagen bij mensen met vezelrijke voeding.
Een andere mogelijke mechanisme omvat vermogen vezel om de samenstelling van de darmflora verandert. Deze veranderingen kunnen het lichaam tegen infecties en laat long-beschermende middelen, waaronder neutrofielen.
Onderzoek naar long gezondheid en voeding zal ongetwijfeld blijven gooien intrigerende en misschien onverwachte resultaten. Het bewijs voor de vezel en de beschermende rol lijkt te monteren. Maar, hoe dan ook, het eten van meer groenten en fruit nooit een slechte zaak.
De relatie tussen de vezelconsumptie en longfunctie in NHANES, Corrine Hanson et al, Handelingen van de American Thoracic Society, doi:. 10,1513 / AnnalsATS.201509-609OC.

Printen

 

 

Reacties: