Home / Nieuws / ...

 

Blauwe bessen tegen Alzheimer*
Eerdere studies hebben al laten zien dat het eten van blauwe bessen goed is tegen kanker en tegen hart- en vaatziektes. Uit twee kleine studies lijkt het dat het dagelijks eten van blauwe bessen ook goed kan zijn tegen het krijgen van de ziekte van Alzheimer. Zestien weken lang kregen de deelnemers aan de studie, ouderen van 68 jaar en ouder, dagelijks bosbessenextract vergelijkbaar met een kop blauwe bessen. Het geheugen bleek duidelijk te kunnen verbeteren, vooral bij die deelnemers waarbij al sprake was van cognitieve achtergang.
(Maart 2016)

 

 


 

Blueberries, the well-known 'super fruit,' could help fight Alzheimer's
The blueberry, already labeled a 'super fruit' for its power to potentially lower the risk of heart disease and cancer, also could be another weapon in the war against Alzheimer's disease. New research being presented today further bolsters this idea, which is being tested by many teams. The fruit is loaded with healthful antioxidants, and these substances could help prevent the devastating effects of this increasingly common form of dementia, scientists report. 
The researchers present their work today at the 251st National Meeting & Exposition of the American Chemical Society (ACS).
"Our new findings corroborate those of previous animal studies and preliminary human studies, adding further support to the notion that blueberries can have a real benefit in improving memory and cognitive function in some older adults," says Robert Krikorian, Ph.D., leader of the research team. He adds that blueberries' beneficial effects could be due to flavonoids called anthocyanins, which have been shown to improve animals' cognition.
Currently 5.3 million people suffer from Alzheimer's disease. But that number is expected to increase, Krikorian notes, as the U.S. population ages. By 2025, the number of Americans with this degenerative disorder could rise 40 percent to more than 7 million, and it could almost triple by 2050, according to the Alzheimer's Association.
In an effort to find ways to slow down this alarming trend, Krikorian and colleagues at University of Cincinnati Academic Health Center conducted two human studies to follow up on earlier clinical trials.
One study involved 47 adults aged 68 and older, who had mild cognitive impairment, a risk condition for Alzheimer's disease. The researchers gave them either freeze-dried blueberry powder, which is equivalent to a cup of berries, or a placebo powder once a day for 16 weeks.
"There was improvement in cognitive performance and brain function in those who had the blueberry powder compared with those who took the placebo," Krikorian says. "The blueberry group demonstrated improved memory and improved access to words and concepts." The team also conducted functional magnetic resonance imaging (fMRI), which showed increased brain activity in those who ingested the blueberry powder.
The second study included 94 people aged 62 to 80, who were divided into four groups. The participants didn't have objectively measured cognitive issues, but they subjectively felt their memories were declining. The groups received blueberry powder, fish oil, fish oil and powder or placebo.
"The results were not as robust as with the first study," Krikorian explained. "Cognition was somewhat better for those with powder or fish oil separately, but there was little improvement with memory." Also, fMRI results also were not as striking for those receiving blueberry powder. He says that the effect may have been smaller in this case because these participants had less severe issues when they entered the study.
Krikorian said the two studies indicate that blueberries may be more effective in treating patients with cognitive impairments, but may not show measurable benefit for those with minor memory issues or who have not yet developed cognitive problems.
In the future, the team plans to conduct a blueberry study with a younger group of people, aged 50 to 65. The group would include people at risk of developing Alzheimer's, such as those who are obese, have high blood pressure or high cholesterol. This work could help the researchers determine if blueberries could help prevent the onset of Alzheimer's symptoms. 
More information: Blueberry Fruit Supplementation in Human Cognitive Aging, the 251st National Meeting & Exposition of the American Chemical Society (ACS), 2016. 
Provided by American Chemical Society

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Bosbessen, de bekende 'super fruit,' zou kunnen helpen bij de bestrijding van Alzheimer
De bosbes, al bestempeld als een 'super fruit' voor haar macht ligt om potentieel lager het risico op hart-en vaatziekten en kanker, kon ook een ander wapen in de strijd tegen de ziekte van Alzheimer. Nieuw onderzoek wordt gepresenteerd vandaag verder bolsters dit idee, dat wordt getest door veel teams. De vrucht is geladen met gezonde antioxidanten, en deze stoffen kan helpen voorkomen dat de verwoestende gevolgen van deze steeds vaker voorkomende vorm van dementie, wetenschappers verslag.
De onderzoekers presenteren hun werk vandaag op de 251e Nationale Meeting & Exposition van de American Chemical Society (ACS).
"Onze nieuwe bevindingen bevestigen die van de vorige dierstudies en preliminaire menselijke studies, het toevoegen van verdere steun aan het idee dat bosbessen een echt voordeel bij het verbeteren van het geheugen en cognitieve functie bij sommige oudere volwassenen kunnen hebben", zegt Robert Krikorian, Ph.D., leider van het onderzoeksteam. Hij voegt eraan toe dat de bosbessen 'gunstige effecten zouden te wijten zijn aan flavonoÔden en anthocyanen, waarvan is aangetoond dat dieren te verbeteren' cognitie.
Nog 5,3 miljoen mensen lijden aan de ziekte van Alzheimer. Maar dat aantal zal naar verwachting toenemen, Krikorian nota's, zoals de Amerikaanse bevolking vergrijst. Tegen 2025 zou het aantal Amerikanen met deze degeneratieve aandoening stijgt 40 procent tot meer dan 7 miljoen, en het kon bijna verdrievoudigen in 2050, volgens de Alzheimer's Association.
In een poging om manieren te vertragen deze alarmerende trend vinden, Krikorian en collega's van de Universiteit van Cincinnati Academic Health Center uitgevoerd twee menselijke studies te volgen op eerdere klinische studies.
Een studie bij 47 volwassenen 68 jaar en ouder, die een milde cognitieve stoornis, een risico voorwaarde voor de ziekte van Alzheimer had. De onderzoekers gaven ze ofwel gevriesdroogd poeder bosbessen, wat overeenkomt met een kopje bessen of een placebo poeder eenmaal per dag gedurende 16 weken.
'Er was verbetering van de cognitieve prestaties en het functioneren van de hersenen bij mensen die hadden de bosbessen poeder in vergelijking met degenen die de placebo nam ", zegt Krikorian. "De blueberry groep toonde een verbeterde geheugen en een betere toegang tot woorden en begrippen." Het team heeft ook functionele magnetische resonantie imaging (fMRI), waaruit bleek verhoogde hersenactiviteit bij hen die de bosbessen poeder ingenomen.
De tweede studie omvatte 94 mensen 62-80 jaar, die werden verdeeld in vier groepen. De deelnemers niet objectief gemeten cognitieve problemen, maar ze subjectief voelden hun geheugen daalden. De groepen kregen bosbessen poeder, visolie, visolie en poeder of placebo.
"De resultaten waren niet zo robuust als bij de eerste studie," legde Krikorian. 'Cognitie was iets beter voor die met poeder of visolie afzonderlijk, maar er was weinig verbetering van geheugen. " Ook fMRI resultaten waren ook niet zo opvallend voor degenen die bosbessen poeder. Hij zegt dat het effect kan kleiner zijn in dit geval, omdat deze deelnemers hadden minder ernstige problemen wanneer zij in de studie.
Krikorian zei dat de twee studies geven aan dat bosbessen effectievere behandeling van patiŽnten met cognitieve stoornissen zijn, maar kan meetbare voordelen niet weergegeven voor mensen met kleine geheugenproblemen of die nog ontwikkeld cognitieve problemen.
In de toekomst is het team van plan om een blueberry onderzoek uit te voeren met een jongere groep mensen, 50 tot 65. De groep in de leeftijd zouden mensen onder meer risico op het ontwikkelen van Alzheimer, zoals degenen die lijden aan obesitas, een hoge bloeddruk of een hoog cholesterolgehalte. Dit werk zou kunnen helpen de onderzoekers bepalen of bosbessen kan helpen voorkomen dat het ontstaan van de symptomen van Alzheimer.
Meer informatie: Blueberry Fruit Suppletie in Human cognitieve veroudering, de 251 National Meeting & Exposition van de American Chemical Society (ACS), 2016.

Printen

 

 

Reacties: