Home / Nieuws / ...

 

Vetzuren, cholesterol bij reuma en artrose*
Uit twee studies blijkt het belang van goede voeding bij de aanpak van Reumatische artritits (RA) en artrose. De ene studie laat zien dat dagelijks voeding rijk aan enkel onverzadigde vetzuren (veelal de omega-9 vetzuren) de ziekteactiviteit van RA duidelijk doet verminderen. Uit de tweede studie blijkt dat zeer hoge bloedwaarden slecht cholesterol de ziekteactiviteit van artrose doet toenemen. (September 2014)


 

Intake of monounsaturated fatty acids and cholesterol influence disease activity in RA and OA respectively
Two new studies presented at the European League Against Rheumatism Annual Congress (EULAR 2014) have helped clarify the relationship between the dietary intake of monounsaturated fatty acids and cholesterol with disease activity in rheumatoid arthritis (RA) and osteoarthritis (OA) respectively. 
In the TOMORROW study, daily intake of monounsaturated fatty acids as a component of the Mediterranean diet has been shown to be an independent predictor of remission in patients with RA; monounsaturated fatty acids might therefore be suppressing disease activity1. 
In another study, using an experimental animal model of OA, accumulation of LDL-cholesterol resulted in an increase in synovial thickening and ectopic bone formation, with excessive cholesterol levels shifting the balance towards increased cartilage damage2. 
Researchers have been exploring the link between diet and different types of arthritis since the 1930's.3 While the relationship between diet and arthritis is certainly complex, these two studies have highlighted the importance of addressing dietary intake of monounsaturated fatty acids and cholesterol when treating patients with RA and OA respectively. 
Dietary intake of monounsaturated fatty acids independently predicts remission in RA Using the RA disease activity score calculator DAS28-ESR to categorise patients as having active disease or being in remission, dietary intake of monounsaturated fatty acids was shown to be an independent predictor of remission in patients with RA (Odds: 0.51; 95% CI = 0.25-.02, p = 0.057). The intake of monounsaturated fatty acids and of Mediterranean diet components was significantly lower in the RA than in the control group (p = 0.003).1 
The ratio of monounsaturated fatty acids to saturated fatty acids was significantly lower in patients with RA with high disease activity vs. those patients in remission and those with low disease activity (p = 0.033, 0.010, 0.047, respectively). 
"We now have a much better understanding of the relationship between disease activity in patients with RA and the Mediterranean diet based on the findings from our 10-year-prospective cohort study TOMORROW," said lead author Mr. Yoshinari Matsumoto of the Department of Medical Nutrition, Graduate School of Human Life Science, Osaka City University, Japan. 
A previous study had shown that, by adjusting to a Mediterranean diet, patients with RA could obtain a reduction in inflammatory activity, an increase in physical function, and improved vitality.4 However, this is the first time the key elements within a Mediterranean diet involved in these beneficial effects have been assessed. 
"Confirming that daily intake of monounsaturated fatty acids, as a component of the Mediterranean diet, is an independent predictor of remission in patients with RA suggests that monounsaturated fatty acids might actually be suppressing disease activity," Mr. Matsumoto concluded. 
In this study, data was collected from 208 consecutive patients with RA and 205 age- and gender-matched healthy volunteers. Daily food and nutrient intake status were assessed using a brief, self-administered diet history questionnaire and Mediterranean diet scores were calculated from reference results from the control group. Cholesterol influences disease activity in OA 
To further investigate the link between cholesterol and OA pathology, ApoE deficient mice (a model for extremely high systemic LDL cholesterol levels) received a normal or cholesterol-rich diet for 54 days; wild type mice were used as controls. At day 18, experimental OA was induced by intra-articular injection of collagenase.2 
While no differences between the two groups of mice fed a normal diet were found at the early time point of the study (day 28), by day 54 (end-point OA) the ApoE deficient mice showed a strong increase of ectopic bone formation, mainly at the medial collateral ligament (5.4-fold increase; p<0.001) compared to the control mice. 
No significant differences in cartilage damage were found between the two groups of mice that were fed a normal diet. However, a slight increase in synovial thickening was found in the ApoE deficient mice compared to the control mice (1.9 vs. 1.1 respectively; p<0.05), suggesting an activated status of synovial lining cells. 
The ApoE deficient mice on a normal diet had shown markedly higher LDL levels than the control mice (8.90 mmol/L and 0.40 mmol/L, respectively; p<0.001). 
A second analysis investigated the impact of a cholesterol-rich diet on joint pathology after induction of OA was investigated. In contrast to when the two groups of mice were fed a normal diet, the cholesterol-rich diet increased LDL levels even further in the ApoE deficient mice: a 2.1-fold increase compared to ApoE deficient mice on a normal diet (p<0.001). 
Adding a cholesterol-rich diet to the ApoE deficient mice resulted in significant histological differences becoming apparent at day 28. Synovial thickening was increased four times (p<0.001), and also ectopic bone formation in the medial collateral ligament was strongly increased at this early time point (2.7-fold increase; p<0.01). 
Interestingly, the addition of a cholesterol-rich diet to ApoE deficient mice did not enhance ectopic bone formation at day 54. In fact, it decreased by 40% in the medial collateral ligament compared to those ApoE deficient mice fed a normal diet. However, cartilage damage at the medial side of the femoral condyle was strongly increased compared to the ApoE deficient mice receiving a normal diet (1.6-fold increase; p<0.05). 
According to lead author, Dr. Wouter de Munter of the Department of Experimental Rheumatology, Radboud University Medical Centre, Nijmegen, Netherlands, a relationship between OA and metabolic syndrome, the medical term for a combination of diabetes, high blood pressure and obesity, has long been established. 
"With one of the characteristics of metabolic syndrome being increased cholesterol levels, research has been ongoing into clarifying the relationship between cholesterol and OA pathology," explained Dr. de Munter. In our earlier study using an animal model of experimental arthritis, LDL accumulation in LDL receptor deficient mice had resulted in increased ectopic bone formation.5 "This new study has provided a lot more evidence that cholesterol plays an important role in determining disease activity in OA," Dr. de Munter concluded. 
∑ References
1 Matsumoto Y, Sugioka Y, Tada M, et al. Intake of monounsaturated fatty acids as components of a Mediterranean diet suppresses Rheumatoid Arthritis disease activity Ė the TOMORROW study. EULAR 2014; Paris, Abstract OP0010-HPR
2 De Munter W, van den Bosch MH, SlŲetjes AW, et al. LDL cholesterol-accumulation during experimental OA leads to increased synovial thickening and ectopic bone formation, while excessive cholesterol levels shift the balance towards cartilage destruction. EULAR 2014; Paris, Abstract OP0129

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Respectievelijk inname van enkelvoudig onverzadigde vetzuren en cholesterol invloed ziekteactiviteit bij RA en OA 
Twee nieuwe studies gepresenteerd op de European League Against Rheumatism jaarlijkse congres (EULAR 2014) hebben geholpen de relatie tussen de inname van enkelvoudig onverzadigde vetzuren en cholesterol met ziekteactiviteit bij reumatoÔde artritis (RA) en artrose (OA), respectievelijk verduidelijken. 
In de TOMORROW studie is dagelijkse inname van enkelvoudig onverzadigde vetzuren als bestanddeel van de mediterrane dieet blijkt een onafhankelijke voorspeller van remissie bij patiŽnten met RA; enkelvoudig onverzadigde vetzuren kan derhalve het onderdrukken van de ziekte activiteit 1. 
In een andere studie met een experimenteel diermodel van OA, ophoping van LDL-cholesterol resulteerde in een toename van synoviale verdikking en ectopische botvorming, met overmatige cholesterolgehalte het evenwicht naar meer kraakbeen damage2. 
Onderzoekers zijn het verkennen van het verband tussen voeding en de verschillende vormen van artritis, omdat de 1930's.3 Terwijl de relatie tussen voeding en artritis is zeker complex, hebben deze twee studies op het belang van het aanpakken van de inname van enkelvoudig onverzadigde vetzuren en cholesterol bij de behandeling van patiŽnten met gemarkeerde RA en OA respectievelijk. 
Inname van enkelvoudig onverzadigde vetzuren onafhankelijk voorspelt remissie bij RA Met de RA ziekteactiviteit score rekenmachine DAS28-ESR om patiŽnten te categoriseren als het hebben van een actieve ziekte of het zijn in remissie, de inname van enkelvoudig onverzadigde vetzuren is aangetoond dat het een onafhankelijke voorspeller van remissie bij patiŽnten met RA (Odds: 0.51, 95% CI = 0,25-0,02, p = 0,057). De inname van enkelvoudig onverzadigde vetzuren en mediterrane dieet componenten was in het RA significant lager dan in de controlegroep (p = 0,003) 0,1 
De verhouding enkelvoudig onverzadigde vetzuren tot verzadigde vetzuren was significant lager bij patiŽnten met RA met een hoge ziekteactiviteit versus patiŽnten in remissie en patiŽnten met lage ziekteactiviteit (p = 0.033, 0.010, 0.047, respectievelijk). 
"We hebben nu een veel beter begrip van de relatie tussen de activiteit van de ziekte bij patiŽnten met RA en het mediterrane dieet op basis van de bevindingen uit onze 10-jaar-prospectieve cohortstudie MORGEN," aldus hoofdauteur heer Yoshinari Matsumoto van de afdeling Medische voeding, Graduate School of Human Life Science, Osaka City University, Japan. 
Een eerdere studie heeft aangetoond dat door het aanpassen voor een mediterrane dieet, patiŽnten met RA kan een vermindering van de ontstekingsactiviteit, meer lichamelijke functie en verbeterde vitality.4 echter verkrijgen, is dit de eerste keer dat de sleutelelementen van een mediterrane dieet betrokken bij deze gunstige effecten zijn beoordeeld. 
"Bevestigen dat de dagelijkse inname van enkelvoudig onverzadigde vetzuren, als onderdeel van het mediterrane dieet, is een onafhankelijke voorspeller van remissie bij patiŽnten met RA suggereert dat enkelvoudig onverzadigde vetzuren daadwerkelijk kan worden onderdrukt de ziekte-activiteit," Mr Matsumoto gesloten. 
In deze studie werden gegevens verzameld van 208 opeenvolgende patiŽnten met RA en 205 leeftijd en geslacht overeenkomende gezonde vrijwilligers. Dagelijkse voeding en voedingsstoffen inname statuut werden beoordeeld met behulp van een korte, zelf-toegediende voeding geschiedenis vragenlijst en mediterrane dieet scores werden berekend op basis van referentie-resultaten van de controle groep. Cholesterol beÔnvloedt ziekteactiviteit bij OA 
Om verder de relatie tussen cholesterol en OA pathologie, ApoE-deficiŽnte muizen (een model voor extreem hoge systemische LDL cholesterol) een normaal of cholesterol-rijk dieet voor 54 dagen; wild type muizen werden als controles. Op dag 18, werd experimenteel OA veroorzaakt door intra-articulaire injectie van collagenase.2 
Hoewel geen verschillen tussen de twee groepen muizen die een normaal dieet werden gevonden in de vroege tijdstip van de studie (dag 28), op dag 54 (eindpunt OA) het ApoE deficiŽnte muizen een sterke toename van ectopische botvorming, vooral bij de mediale collaterale ligament (5.4-voudige toename, p <0,001) vergeleken met de controlemuizen. 
Geen significante verschillen in kraakbeenschade gevonden tussen de twee groepen van muizen die werden gevoed een normaal dieet. Echter, een geringe toename van synoviale verdikking werd gevonden in de ApoE-deficiŽnte muizen in vergelijking met de controlemuizen (1,9 versus 1,1 respectievelijk p <0,05), suggereert een geactiveerde toestand van synoviale cellen voering. 
(P <0,001 8,90 mmol / L en 0,40 mmol / L, respectievelijk) De ApoE deficiŽnte muizen op een normaal dieet was aanzienlijk hoger LDL niveaus dan de controlemuizen weergegeven. 
Een tweede analyse onderzocht het effect van een cholesterol-rijk dieet op gewrichtspathologie na inductie van OA onderzocht. In tegenstelling tot wanneer de twee groepen muizen kregen een normaal dieet, de cholesterol-rijk dieet verhoogde LDL niveaus verder in de ApoE-deficiŽnte muizen: een 2,1-voudige toename ten opzichte van ApoE deficiŽnte muizen op een normaal dieet (p <0.001) . 
Het toevoegen van een cholesterol-rijk dieet om de ApoE deficiŽnte muizen resulteerde in significante histologische verschillen zichtbaar worden op dag 28 synoviale verdikking werd vier maal (p <0.001) verhoogd, en ook ectopische botvorming in de mediale collaterale ligament werd sterk verhoogd in dit vroege tijdstip (2.7-voudige toename, p <0.01). 
Interessant is dat de toevoeging van een cholesterol-rijk dieet aan ApoE deficiŽnte muizen niet verbeteren ectopische botvorming op dag 54 In feite is met 40% gedaald in de mediale collaterale ligament in vergelijking met die ApoE deficiŽnte muizen gevoed een normaal dieet. Echter, kraakbeenschade aan de mediale zijde van de femorale condylus werd sterk verhoogd vergeleken met het ApoE deficiŽnte muizen die een normaal dieet (1,6-voudige toename, p <0,05). 
Volgens hoofdauteur, Dr Wouter de Munter van de afdeling Experimentele Reumatologie, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen, Nederland, een relatie tussen OA en het metabool syndroom, de medische term voor een combinatie van diabetes, hoge bloeddruk en obesitas, heeft lang gevestigd. 
"Met een van de kenmerken van het metabool syndroom wordt verhoogd cholesterolgehalte, heeft onderzoek lopende naar verduidelijking van de relatie tussen cholesterol en OA pathologie geweest," legde Dr de Munter. In onze eerdere studie met een diermodel voor experimentele artritis, LDL accumulatie in LDL receptor deficiŽnte muizen hadden geleid tot toegenomen ectopisch bot formation.5 "Deze nieuwe studie heeft veel meer bewijs dat cholesterol een belangrijke rol bij het bepalen ziekteactiviteit OA speelt ontvangen , "Dr de Munter gesloten.

Printen

 

 

Reacties: