Home / Nieuws / ...

 

Vasten tegen diabetes en hartproblemen*
Uit een Amerikaanse studie onder volwassenen met het metaboolsyndroom blijkt dat regelmatig een dag vasten een goede oplossing kan bieden en zo de kans op diabetes type-2 en hartproblemen duidelijk kan verlagen. Wanneer 24 uur geen vast voedsel en alleen water genomen wordt begint het lichaam andere energiebronnen aan te spreken waaronder het slechte cholesterol (LDL). Na 1 keer vasten werden in de studie geen voordelen gezien doch na minstens 6 weken een dag in de week vasten werden duidelijke voordelen gevonden. Betere cholesterolwaarden, lagere bloedsuikerwaarden, een betere insulineresistentie en als bijkomend voordeel ook nog eens 3 kg aan gewicht verliezen na 6 weken. (Juli 2014)

 

Fasting reduces cholesterol levels in prediabetic people over extended period of time, new research finds
For prediabetics, many interventions focus on lifestyle changes and weight loss, but new research on periodic fasting has identified a biological process in the body that converts bad cholesterol in fat cells to energy, thus combating diabetes risk factors.
Researchers at the Intermountain Heart Institute at Intermountain Medical Center in Murray, Utah, noticed that after 10 to 12 hours of time fasting, the body starts scavenging for other sources of energy throughout the body to sustain itself. The body pulls LDL (bad) cholesterol from the fat cells and uses it as energy.
“Fasting has the potential to become an important diabetes intervention,” says Benjamin Horne, PhD, director of cardiovascular and genetic epidemiology at the Intermountain Medical Center Heart Institute and lead researcher on the study. “Though we’ve studied fasting and it’s health benefits for years, we didn’t know why fasting could provide the health benefits we observed related to the risk of diabetes.”
Researchers will present results of the study at the 2014 American Diabetes Association Scientific Sessions in San Francisco.
Prediabetes means the amount of glucose, also called sugar, in the blood is higher than normal but not high enough to be called diabetes.
Prior research done by Dr. Horne and his team in 2011 focused on healthy people during one day of fasting and showed that routine, water-only fasting was associated with lower glucose levels and weight loss.
“When we studied the effects of fasting in apparently healthy people, cholesterol levels increased during the one-time 24-hour fast,” said Dr. Horne. “The changes that were most interesting or unexpected were all related to metabolic health and diabetes risk. Together with our prior studies that showed decades of routine fasting was associated with a lower risk of diabetes and coronary artery disease, this led us to think that fasting is most impactful for reducing the risk of diabetes and related metabolic problems.”
Due to the findings in 2011, Dr. Horne launched this new study to look at the effects of fasting in prediabetics over an extended period of time. The study participants were prediabetics, including men and women between the ages of 30 and 69 with a least three metabolic risk factors. These risk factors include:
· A large waistline. This also is called abdominal obesity or "having an apple shape."
· A high triglyceride level. Triglycerides are a type of fat found in the blood.
· A low HDL cholesterol level, the "good" cholesterol. A low HDL cholesterol level raises your risk for heart disease.
· High blood pressure. Blood pressure is the force of blood pushing against the walls of your arteries as your heart pumps blood.
· High fasting blood sugar. Mildly high blood sugar may be an early sign of diabetes.
In the pool of participants qualifying for the study were people with different weights, some obese and some not. In previous fasting research performed by a few other institutions, those studies have all only examined obese participants and focused on weight loss due to fasting. Though weight loss did occur in the Intermountain Medical Center study, three pounds over six weeks, the main focus of the study was diabetes intervention.
“During actual fasting days, cholesterol went up slightly in this study, as it did in our prior study of healthy people, but we did notice that over a six-week period cholesterol levels decreased by about 12 percent in addition to the weight loss,” said Dr. Horne. “Because we expect that the cholesterol was used for energy during the fasting episodes and likely came from fat cells, this leads us to believe fasting may be an effective diabetes intervention.”
The process of extracting LDL cholesterol from the fat cells for energy should help negate insulin resistance. In insulin resistance, the pancreas produces more and more insulin until it can no longer produce sufficient insulin for the body's demands, then blood sugar rises.
“The fat cells themselves are a major contributor to insulin resistance, which can lead to diabetes,” he said. “Because fasting may help to eliminate and break down fat cells, insulin resistance may be frustrated by fasting.”
Dr. Horne says that more in-depth study is needed, but the findings lay the groundwork for that future study.
“Although fasting may protect against diabetes,” said Dr. Horne. “It’s important to keep in mind that these results were not instantaneous in the studies that we performed. It takes time. How long and how often people should fast for health benefits are additional questions we’re just beginning to examine.”
Other contributors to the study were Jeffrey L. Anderson, MD, J. Brent Muhlestein, MD, and Amy Butler.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Vasten verlaagt het cholesterolgehalte in prediabetic mensen gedurende langere tijd, nieuwe onderzoek vindt
Voor prediabetics, veel interventies gericht op veranderingen in levensstijl en gewichtsverlies, maar nieuw onderzoek op periodieke vasten heeft geïdentificeerd een biologisch proces in het lichaam dat slechte cholesterol omgezet in vetcellen om energie, waardoor de bestrijding van diabetes risicofactoren.
Onderzoekers van de Intermountain Heart Institute in Intermountain Medisch Centrum in Murray, Utah, merkte dat na 10 tot 12 uur de tijd vasten, begint het lichaam wegvangen voor andere bronnen van energie door het lichaam om zichzelf te handhaven. Het lichaam trekt LDL (slecht) cholesterol uit de vetcellen en gebruikt het als energie.
"Vasten heeft het potentieel om een belangrijke ingreep diabetes," zegt Benjamin Horne, PhD, directeur van cardiovasculaire en genetische epidemiologie aan de Intermountain Medical Center Heart Institute en hoofdonderzoeker van de studie. "Hoewel we hebben bestudeerd vasten en het is voordelen voor jaren de gezondheid, wisten we niet waarom het vasten de gezondheid voordelen die we hebben geconstateerd met betrekking tot het risico van diabetes zou kunnen bieden."
Onderzoekers zullen de resultaten van de studie op de 2014 American Diabetes Association Scientific Sessions in San Francisco.
Prediabetes: de hoeveelheid glucose, ook wel suiker in het bloed hoger is dan normaal, maar niet hoog genoeg diabetes genoemd.
Voorafgaand onderzoek door Dr Horne en zijn team in 2011 gericht op gezonde mensen gedurende een dag vasten en toonde dat routine, alleen water-vasten geassocieerd met lagere glucosespiegels en gewichtsverlies.
"Toen we bestudeerden de effecten van vasten in ogenschijnlijk gezonde mensen, het cholesterolgehalte verhoogd tijdens de eenmalige 24-uur snel," zei Dr Horne. "De veranderingen die het meest interessante of onverwachte waren waren allemaal gerelateerd aan metabole gezondheid en het risico op diabetes. Samen met onze eerdere studies waaruit bleek decennia van routine vasten werd geassocieerd met een lager risico op diabetes en coronaire hartziekte, dit leidde ons om te denken dat het vasten is het meest impactvolle voor het verminderen van het risico op diabetes en aanverwante metabolische problemen. "
Door de resultaten in 2011, Dr Horne lanceerde deze nieuwe studie om de effecten van vasten prediabetics over een langere periode. De deelnemers aan de studie waren prediabetics, waaronder mannen en vrouwen tussen de leeftijden van 30 en 69 met een minimaal drie metabole risicofactoren. Deze risicofactoren zijn onder meer:
· Een grote taille. Dit wordt ook wel abdominale obesitas of "met een appelvorm."
· Een hoge triglyceride niveau. Triglyceriden zijn een soort vet in het bloed.
· Een laag HDL-cholesterolgehalte, de "goede" cholesterol. Een laag HDL-cholesterolgehalte verhoogt je risico op hart-en vaatziekten.
· Hoge bloeddruk. De bloeddruk is de kracht van het bloed te duwen tegen de wanden van je bloedvaten als het hart pompt bloed.
· Hoge nuchtere bloedsuikerspiegel. Licht hoge bloedsuikerspiegel kan een vroeg teken zijn van diabetes.
In het zwembad van de deelnemers in aanmerking komen voor de studie waren mensen met verschillende gewichten, sommige zwaarlijvige en sommige niet. In voorgaande vasten onderzoek uitgevoerd door een paar andere instellingen, die studies hebben al enige obese deelnemers onderzocht en gericht op gewichtsverlies als gevolg van vasten. Hoewel gewichtsverlies voorkwamen in de Intermountain Medical Center studie, £ 3 meer dan zes weken, de belangrijkste focus van de studie was diabetes interventie.
"Tijdens werkelijke vastendagen, cholesterol licht gestegen in deze studie, net als in onze eerdere studie van gezonde mensen, maar we merkten dat over een periode van zes weken het cholesterolgehalte daalde met ongeveer 12 procent in aanvulling op het gewichtsverlies, "zei Dr Horne. "Omdat we verwachten dat de cholesterol werd gebruikt voor energie tijdens de vasten afleveringen en waarschijnlijk kwam uit vetcellen, dit doet ons geloven vasten kan een effectieve diabetes interventie."
Het proces van het extraheren LDL cholesterol uit de vetcellen energie moeten helpen ontkennen insulineresistentie. Insulineresistentie, de alvleesklier produceert meer en meer insuline tot het niet meer voldoende insuline kan produceren voor de eisen van het lichaam, dan de bloedsuikerspiegel stijgt.
"De vetcellen zelf zijn een belangrijke bijdrage aan insulineresistentie, wat kan leiden tot diabetes," zei hij. "Omdat vasten kan helpen op te heffen en af te breken vetcellen, kan insulineresistentie worden gefrustreerd door het vasten."
Dr Horne zegt dat meer diepgaand onderzoek nodig is, maar de bevindingen leggen de basis voor de toekomstige studie.
"Hoewel vasten kan beschermen tegen diabetes," zei Dr Horne. "Het is belangrijk om in gedachten te houden dat deze resultaten waren niet onmiddellijk in de studies die we uitgevoerd. Het kost tijd. Hoe lang en hoe vaak mensen moeten snel voor voordelen voor de gezondheid zijn bijkomende vragen we net beginnen te onderzoeken. "
Andere deelnemers aan de studie waren Jeffrey L. Anderson, MD, J. Brent Muhlestein, MD, en Amy Butler.

Printen

 

 

Reacties: