Home / Nieuws / ...

 

Kaas voor betere bloedvaten*
Veel zout in de voeding kan niet alleen zorgen voor een hoge bloeddruk doch ook voor schade aan de bloedvaten. Een kleine studie laat nu zien dat deze schade aan de bloedvaten tegengegaan kan worden door het eten van kaas. De deelnemers aan de studie kregen 8 dagen lang een dieet met weinig of veel zout en wel of geen kaas (170 gram/ dag verdeeld in 4 porties van allerlei soorten kaas). Na ieder dieet van 8 dagen werden de bloedvatfuncties gemeten. Het dieet met veel zout zorgde voor duidelijke achteruitgang van de bloedvatfuncties terwijl de diëten met kaas geen achteruitgang lieten zien. 
De studie. (Januari 2020)


Eating cheese may offset blood vessel damage from salt
Cheese lovers, rejoice. Antioxidants naturally found in cheese may help protect blood vessels from damage from high levels of salt in the diet, according to a new Penn State study. 
In a randomized, crossover design study, the researchers found that when adults consumed a high sodium diet, they also experienced blood vessel dysfunction. But, when the same adults consumed four servings of cheese a day alongside the same high sodium diet, they did not experience this effect.
Billie Alba, who led the study while finishing her Ph.D. at Penn State, said the findings may help people balance food that tastes good with minimizing the risks that come with eating too much salt.
"While there's a big push to reduce dietary sodium, for a lot of people it's difficult," Alba said. "Possibly being able to incorporate more dairy products, like cheese, could be an alternative strategy to reduce cardiovascular risk and improve vessel health without necessarily reducing total sodium."
While sodium is a mineral that is vital to the human body in small doses, the researchers said too much dietary sodium is associated with cardiovascular risk factors like high blood pressure. The American Heart Association recommends no more than 2,300 milligrams (mg) of sodium a day, with the ideal amount being closer to 1,500 mg for most adults.
According to Lacy Alexander, professor of kinesiology at Penn State and another researcher on the study, previous research has shown a connection between dairy products—even cheeses high in sodium—and improved heart health measures.
"Studies have shown that people who consume the recommended number of dairy servings each day typically have lower blood pressure and better cardiovascular health in general," Alexander said. "We wanted to look at those connections more closely as well as explore some of the precise mechanisms by which cheese, a dairy product, may affect heart health."
The researchers recruited 11 adults without salt-sensitive blood pressure for the study. They each followed four separate diets for eight days at a time: a low-sodium, no-dairy diet; a low-sodium, high-cheese diet; a high-sodium, no-dairy diet; and a high-sodium, high-cheese diet.
The low sodium diets had participants consume 1,500 mg of salt a day, while the high sodium diets included 5,500 mg of salt per day. The cheese diets included 170 grams, or about four servings, of several different types of cheese a day.
At the end of each week-long diet, the participants returned to the lab for testing. The researchers inserted tiny fibers under the participants' skin and applied a small amount of the drug acetylcholine, a compound that signals blood vessels to relax. By examining how each participants' blood vessels reacted to the drug, the researchers were able to measure blood vessel function.
The participants also underwent blood pressure monitoring and provided a urine sample to ensure they had been consuming the correct amount of salt throughout the week.
The researchers found that after a week on the high sodium, no cheese diet, the participants' blood vessels did not respond as well to the acetylcholine—which is specific to specialized cells in the blood vessel—and had a more difficult time relaxing. But this was not seen after the high sodium, high cheese diet.
"While the participants were on the high-sodium diet without any cheese, we saw their blood vessel function dip to what you would typically see in someone with pretty advanced cardiovascular risk factors," Alexander said. "But when they consumed the same amount of salt, and ate cheese as a source of that salt, those effects were completely avoided."
Alba said that while the researchers cannot be sure that the effects are caused by any one specific nutrient in cheese, the data suggests that antioxidants in cheese may be a contributing factor.
"Consuming high amounts of sodium causes an increase in molecules that are harmful to blood vessel health and overall heart health," Alba said. "There is scientific evidence that dairy-based nutrients, specifically peptides generated during the digestion of dairy proteins, have beneficial antioxidant properties, meaning that they have the ability to scavenge these oxidant molecules and thereby protect against their damaging physiological effects."
Alba said that in the future, it will be important to study these effects in larger studies, as well as further research possible mechanisms by which dairy foods may preserve vascular health. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Het eten van kaas kan schade aan bloedvaten door zout compenseren
Kaasliefhebbers zijn blij. Antioxidanten die van nature in kaas voorkomen, kunnen bloedvaten helpen beschermen tegen schade door hoge niveaus van zout in het dieet, volgens een nieuwe studie van Penn State.
In een gerandomiseerde, crossover-ontwerpstudie ontdekten de onderzoekers dat wanneer volwassenen een natriumarm dieet consumeerden, ze ook bloedvatdisfunctie ervoeren. Maar toen dezelfde volwassenen vier porties kaas per dag consumeerden naast hetzelfde natriumarm dieet, ervoeren ze dit effect niet.
Billie Alba, die de studie leidde terwijl ze haar Ph.D. afrondde. in Penn State, zeiden dat de bevindingen mensen kunnen helpen om voedsel dat goed smaakt in balans te brengen met het minimaliseren van de risico's die gepaard gaan met het eten van teveel zout.
"Hoewel er een grote druk is om natrium in de voeding te verminderen, is het voor veel mensen moeilijk," zei Alba. "Mogelijk in staat zijn om meer zuivelproducten, zoals kaas, op te nemen, zou een alternatieve strategie kunnen zijn om het cardiovasculaire risico te verminderen en de gezondheid van het vat te verbeteren zonder noodzakelijkerwijs het totale natrium te verlagen."
Hoewel natrium een mineraal is dat in kleine doses van vitaal belang is voor het menselijk lichaam, zeiden de onderzoekers dat te veel natrium in de voeding wordt geassocieerd met cardiovasculaire risicofactoren zoals hoge bloeddruk. De American Heart Association beveelt niet meer dan 2.300 milligram (mg) natrium per dag aan, waarbij de ideale hoeveelheid voor de meeste volwassenen dichter bij 1500 mg ligt.
Volgens Lacy Alexander, professor in de kinesiologie aan Penn State en een andere onderzoeker in het onderzoek, heeft eerder onderzoek een verband aangetoond tussen zuivelproducten - zelfs kazen met een hoog natriumgehalte - en verbeterde maatregelen voor de gezondheid van het hart.
"Studies hebben aangetoond dat mensen die dagelijks het aanbevolen aantal zuivelporties consumeren, doorgaans een lagere bloeddruk en een betere cardiovasculaire gezondheid hebben," zei Alexander. "We wilden die verbindingen nader bekijken en enkele van de precieze mechanismen onderzoeken waardoor kaas, een zuivelproduct, de gezondheid van het hart kan beďnvloeden."
De onderzoekers rekruteerden 11 volwassenen zonder zoutgevoelige bloeddruk voor de studie. Ze volgden elk acht dagen achtereenvolgens vier afzonderlijke diëten: een natriumarm dieet zonder zuivel; een natriumarm, hoog kaasdieet; een natriumarm, niet-zuiveldieet; en een dieet met veel natrium en veel kaas.
De natriumarme diëten hadden deelnemers 1500 mg zout per dag consumeren, terwijl de natriumarme diëten 5,500 mg zout per dag bevatten. De kaasdiëten bevatten 170 gram, of ongeveer vier porties, van verschillende soorten kaas per dag.
Aan het einde van elk dieet van een week keerden de deelnemers terug naar het laboratorium om te testen. De onderzoekers brachten kleine vezels onder de huid van de deelnemers en brachten een kleine hoeveelheid van het medicijn acetylcholine aan, een verbinding die aangeeft dat bloedvaten ontspannen. Door te onderzoeken hoe de bloedvaten van elke deelnemer op het medicijn reageerden, konden de onderzoekers de bloedvatfunctie meten.
De deelnemers ondergingen ook bloeddrukmonitoring en verstrekten een urinemonster om ervoor te zorgen dat ze de juiste hoeveelheid zout gedurende de week hadden geconsumeerd.
De onderzoekers ontdekten dat na een week op hoog natriumgehalte, geen kaasdieet, de bloedvaten van de deelnemers niet zo goed reageerden op de acetylcholine - die specifiek is voor gespecialiseerde cellen in het bloedvat - en een moeilijkere tijd hadden om te ontspannen. Maar dit werd niet gezien na het dieet met veel natrium en veel kaas.
"Terwijl de deelnemers zonder natriumkaas op dieet waren, zagen we hun bloedvatfunctie terugvallen in wat je normaal zou zien bij iemand met behoorlijk geavanceerde cardiovasculaire risicofactoren," zei Alexander. "Maar toen ze dezelfde hoeveelheid zout consumeerden en kaas aten als bron van dat zout, werden die effecten volledig vermeden."
Alba zei dat hoewel de onderzoekers niet zeker kunnen zijn dat de effecten worden veroorzaakt door een specifieke voedingsstof in kaas, de gegevens suggereren dat antioxidanten in kaas een bijdragende factor kunnen zijn.
"Het consumeren van grote hoeveelheden natrium veroorzaakt een toename van moleculen die schadelijk zijn voor de gezondheid van bloedvaten en de algehele gezondheid van het hart," zei Alba. "Er is wetenschappelijk bewijs dat op zuivel gebaseerde voedingsstoffen, met name peptiden die worden gegenereerd tijdens de vertering van zuivelproteďnen, gunstige antioxiderende eigenschappen hebben, wat betekent dat ze het vermogen hebben deze oxidantmoleculen op te vangen en daardoor te beschermen tegen hun schadelijke fysiologische effecten."
Alba zei dat het in de toekomst belangrijk zal zijn om deze effecten in grotere studies te bestuderen, evenals verder onderzoek naar mogelijke mechanismen waardoor zuivelproducten de vasculaire gezondheid kunnen behouden.