Home / Nieuws / ...

 

Een mediterraan dieet en psoriasis
Uit een grote analyse onder ruim 35.000 mensen, waarvan ca. 10% met psoriasis lijkt het dat een mediterraan dieet goede resultaten kan geven bij psoriasis. Hoe meer de mensen zich aan het mediterraan dieet helden hoe minder ernstig de ziekte was. Nader onderzoek zal de causaliteit nog moeten vaststellen en gerandomiseerde studies moeten de resultaten bevestigen, waarna een mediterraan dieet kan worden geïntegreerd in het beheer van matige tot ernstige psoriasis, zo zeggen de onderzoekers.
De studie. (September 2018)Psoriasis: Mediterranean diet may slow disease progression
A new study suggests that adhering to a Mediterranean diet may relieve the severity of psoriasis and slow its progression.
Psoriasis is a chronic inflammatory disease that affects about 6.7 million adults in the United States, according to recent estimates.
Some studies have shown that people with psoriasis are more prone to obesity and metabolic syndrome, and some have suggested that inflammation may be the reason behind this link.
Diet can play a key role in inflammatory conditions. Research has shown that pro-inflammatory compounds including saturated fats can worsen conditions such as inflammatory bowel disease and rheumatoid arthritis.
So, researchers led by Dr. Céline Phan — at the Hôpital Mondor in Créteil, France — set out to investigate whether conversely, an anti-inflammatory diet would have appeasing effects on symptoms of psoriasis.
The Mediterranean diet is considered anti-inflammatory because it has been associated with a lower incidence of chronic inflammatory illness.
Its high content of monounsaturated fats (which are found in olive oil and other plant oils), high levels of antioxidants and polyphenols (found in fruits and vegetables), and high content of fiber (from vegetables or wholegrain cereals) may all be responsible for the diet's anti-inflammatory properties.
Also, a Mediterranean diet limits dairy and meat consumption, as well as restricts alcohol use to a moderate level.
Dr. Phan and her colleagues studied the associations between adherence to the Mediterranean diet and the severity of psoriasis symptoms. Their findings were published in the journal JAMA Dermatology.
Mediterranean diet may reduce symptoms
The researchers analyzed the answers of 35,735 people who participated in a web-based questionnaire called NutriNet-Santé. Of those people, 3,557 had psoriasis. Symptoms were self-assessed as severe by 878 of them.
The dietary practices of the respondents were assessed using a MEDI-LITE score ranging from 0 (no adherence) to 18 (maximum adherence).
The researchers found that psoriasis severity correlated inversely with adherence to the Mediterranean diet. In other words, "Patients with severe psoriasis displayed low levels of adherence to the Mediterranean diet," write the authors.
Dr. Phan and colleagues explain:
"[T]his finding supports the hypothesis that the Mediterranean diet may slow the progression of psoriasis. If these findings are confirmed, adherence to a Mediterranean diet should be integrated into the routine management of moderate to severe psoriasis."
Strengths and limitations of the study
Dr. Phan and colleagues also note some strengths and limitations to their research. Firstly, the study sample used in the NutriNet-Santé questionnaire was extensive, which strengthens the results, and the dietary intake was assessed highly accurately by using a minimum of three food surveys.
However, the participants were all volunteers, which makes the results less generalizable to the wider population. People who would volunteer for medical research are presumably more worried about their health than the general population.
Finally, because the study was observational, it cannot establish causality. "Further prospective observational studies and randomized clinical trials are needed to confirm these results," write the researchers, "and experimental data are needed to establish the mechanistic links between psoriasis and diet."
"If these findings are confirmed," they conclude, "an optimized diet should be part of the multidisciplinary management of moderate to severe psoriasis, with a view to increasing therapeutic effectiveness."

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Psoriasis: mediterraan dieet kan de ziekteprogressie vertragen
Een nieuwe studie suggereert dat het volgen van een mediterraan dieet de ernst van psoriasis kan verlichten en de progressie ervan kan vertragen.
Psoriasis is een chronische ontstekingsziekte die ongeveer 6,7 miljoen volwassenen in de Verenigde Staten treft, volgens recente schattingen.
Sommige studies hebben aangetoond dat mensen met psoriasis meer vatbaar zijn voor obesitas en metabool syndroom, en sommigen hebben gesuggereerd dat ontsteking de reden achter deze link kan zijn.
Dieet kan een sleutelrol spelen bij ontstekingsaandoeningen. Onderzoek heeft aangetoond dat pro-inflammatoire stoffen, waaronder verzadigde vetten, aandoeningen zoals inflammatoire darmaandoeningen en reumatoïde artritis kunnen verergeren.
Onderzoekers onder leiding van Dr. Céline Phan - in het Hôpital Mondor in Créteil, Frankrijk - gingen daarom na of omgekeerd een ontstekingsremmend dieet sussende effecten zou hebben op symptomen van psoriasis.
Het mediterrane dieet wordt beschouwd als ontstekingsremmend omdat het in verband is gebracht met een lagere incidentie van chronische ontstekingsziekten.
Het hoge gehalte aan enkelvoudig onverzadigde vetten (die worden aangetroffen in olijfolie en andere plantaardige oliën), hoge niveaus van antioxidanten en polyfenolen (te vinden in groenten en fruit), en een hoog vezelgehalte (afkomstig van groenten of volkoren granen) kunnen allemaal verantwoordelijk zijn voor de ontstekingsremmende eigenschappen van het dieet.
Ook beperkt een mediterraan dieet de zuivel- en vleesconsumptie en beperkt het alcoholgebruik tot een gematigd niveau.
Dr. Phan en haar collega's bestudeerden de associaties tussen naleving van het mediterrane dieet en de ernst van psoriasissymptomen. Hun bevindingen werden gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Dermatology.
Mediterraan dieet kan de symptomen verminderen
De onderzoekers analyseerden de antwoorden van 35.735 mensen die deelnamen aan een webvragenlijst met de naam NutriNet-Santé. Van die mensen had 3.557 psoriasis. De symptomen werden door 878 van hen als ernstig beoordeeld.
De voedingsgewoonten van de respondenten werden beoordeeld met behulp van een MEDI-LITE score variërend van 0 (geen therapietrouw) tot 18 (maximale therapietrouw).
De onderzoekers ontdekten dat de ernst van de psoriasis omgekeerd evenredig was met de naleving van het mediterrane dieet. Met andere woorden: "Patiënten met ernstige psoriasis vertoonden lage niveaus van naleving van het mediterrane dieet", schrijven de auteurs.
Dr. Phan en collega's leggen uit:
"[T] zijn bevinding ondersteunt de hypothese dat het mediterrane dieet de progressie van psoriasis kan vertragen.Als deze bevindingen worden bevestigd, moet de naleving van een mediterraan dieet worden geïntegreerd in het routinematige beheer van matige tot ernstige psoriasis."
Sterke en zwakke punten van de studie
Dr. Phan en collega's merken ook enkele sterke punten en beperkingen op voor hun onderzoek. Ten eerste was het studiemonster dat werd gebruikt in de NutriNet-Santé-vragenlijst uitgebreid, waardoor de resultaten werden versterkt en de voedingsinname zeer nauwkeurig werd beoordeeld met behulp van minimaal drie voedselonderzoeken.
De deelnemers waren echter allemaal vrijwilligers, waardoor de resultaten minder generaliseerbaar zijn voor de bredere bevolking. Mensen die zich willen aanmelden voor medisch onderzoek zijn vermoedelijk meer bezorgd over hun gezondheid dan de algemene bevolking.
Ten slotte kan het, omdat de studie observationeel was, geen causaliteit vaststellen. "Verdere prospectieve observationele studies en gerandomiseerde klinische studies zijn nodig om deze resultaten te bevestigen", schrijven de onderzoekers, "en er zijn experimentele gegevens nodig om de mechanistische verbanden tussen psoriasis en voeding vast te stellen."
"Als deze bevindingen worden bevestigd," concluderen zij, "zou een geoptimaliseerd dieet deel moeten uitmaken van het multidisciplinaire beheer van matige tot ernstige psoriasis, met het oog op het vergroten van de therapeutische effectiviteit."

Reacties: