Home / Nieuws / ...

 

Rood en bewerkt vlees en uw lever*
Het regelmatig eten van rood en/of bewerkt vlees lijkt volgens een IsraŽlische studie de kans op een vette lever duidelijk te vergroten. Wordt rood vlees ook nog eens op hoge temperaturen gebakken of gegrild dan verhoogt dat ook nog eens de kans op insuline resistentie, wat weer de kans op diabetes doet verhogen zo blijkt uit de studie.
De studie. (Juni 2018)


High consumption of red and processed meat linked to non-alcoholic fatty liver disease and insulin resistance

 

The summary of the results of the study and plausible mechanisms to explain the association of red and/or processed meat and unhealthy cooking methods and the development of NAFLD and insulin resistance. Credit: Journal of Hepatology 
World meat consumption has increased during the last decades, and evidence is mounting that high consumption of red and mainly processed meat is unhealthy to humans and is related to chronic diseases such as cancer, type 2 diabetes, and cardiovascular disease. A new study published in the Journal of Hepatology adds non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) to the list. 
"NAFLD is considered as the hepatic component of the metabolic syndrome, with insulin resistance and inflammation as key factors in its pathophysiology," explained lead investigator Prof. Shira Zelber-Sagi, RD, PhD, from the School of Public Health, Faculty of Social Welfare and Health Sciences, University of Haifa, Israel. "Unhealthy Western lifestyle plays a major role in the development and progression of NAFLD, namely, lack of physical activity and high consumption of fructose and saturated fat. Our study looked at other common foods in the Western diet, namely red and processed meats, to determine whether they increase the risk for NAFLD."
In order to test the association of type of meat and cooking method with NAFLD and insulin resistance, investigators undertook a cross-sectional study among individuals 40-70 years old who underwent screening colonoscopy at the Department of Gastroenterology and Hepatology in the Tel Aviv Medical Center, and who agreed to participate in a metabolic and hepatic screening study between 2013 and 2015.
NAFLD and insulin resistance were evaluated by ultrasonography and homeostasis model assessment (HOMA). Meat type and cooking method were measured by food frequency and detailed meat consumption questionnaires. Unhealthy cooking methods were characterized as frying or grilling to a level of well done or very well done. These methods produce heterocyclic amines (HCAs), which are pro-inflammatory compounds, and their intake was also calculated.
After excluding some of the participants due to factors such as viral liver disease and alcohol abuse, close to 800 subjects were included in the main analysis, of whom a sub-sample of 357 subjects completed the meat questionnaire. NAFLD was diagnosed in 38.7 percent of participants and insulin resistance in 30.5 percent. The proportion of red and white meat intake was about one third and two thirds, respectively, which is similar to the typical diet of the Israeli population. High meat eaters were slightly younger, mainly male, had a higher body mass index (BMI), caloric intake, and a worse metabolic profile.
The results showed that high consumption of red and processed meat is independently associated with NAFLD and insulin resistance regardless of saturated fat and cholesterol intake and other risk factors such as BMI. In addition, individuals who consumed large quantities of meat cooked using unhealthy methods and those already diagnosed with NAFLD who consumed high HCAs had a higher chance of having insulin resistance.
Low carb diets are frequently recommended to prevent metabolic diseases. These low carb diets can be very rich in animal protein, especially meat. While meat contributes valuable nutrients that are beneficial to health, including protein, iron, zinc, and vitamin B12, the current study indicates that meat should be eaten in moderation and the type of meat and its preparation method should be wisely chosen.
Although the association between high red and processed meat consumption and NAFLD remains to be confirmed by prospective studies, Prof. Zelber-Sagi, recommends limiting red and processed meat consumption in preference for healthier "white meat," such as chicken or turkey, including fish in the diet, and steaming or boiling food instead of grilling or frying meat at a high temperature until it is very well done.
"NAFLD is primarily a lifestyle-oriented disease. With sound medical and nutritional guidance from their clinicians, patients are better informed and equipped to implement the lifestyle changes needed to help reverse this disease," remarked Prof. Zelber-Sagi. 
More information: "High red and processed meat consumption is associated with non-alcoholic fatty liver disease and insulin resistance," Journal of Hepatology, DOI: 10.1016/j.jhep.2018.01.015 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Hoge consumptie van rood en verwerkt vlees in verband met niet-alcoholische leververvetting en insulineresistentie
De samenvatting van de resultaten van de studie en plausibele mechanismen om de associatie van rood en / of verwerkt vlees en ongezonde kookmethoden en de ontwikkeling van NAFLD en insulineresistentie te verklaren. Credit: Journal of Hepatology
De consumptie van vleesconsumptie in de wereld is de afgelopen decennia toegenomen en er is bewijs dat het hoge gebruik van rood en hoofdzakelijk verwerkt vlees ongezond is voor mensen en verband houdt met chronische ziekten zoals kanker, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Een nieuwe studie gepubliceerd in het Journal of Hepatology voegt non-alcoholische leververvetting (NAFLD) toe aan de lijst.
"NAFLD wordt beschouwd als de levercomponent van het metabool syndroom, met insulineresistentie en ontsteking als sleutelfactoren in zijn pathofysiologie," verklaarde hoofdonderzoeker prof. Shira Zelber-Sagi, RD, PhD, van de School of Public Health, Faculteit Sociale Wetenschappen Welzijn en Gezondheidswetenschappen, Universiteit van Haifa, IsraŽl. "Ongezonde westerse levensstijl speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling en progressie van NAFLD, namelijk gebrek aan lichaamsbeweging en een hoge consumptie van fructose en verzadigd vet. Onze studie keek naar andere veel voorkomende voedingsmiddelen in het westerse dieet, namelijk rood en verwerkt vlees, om bepalen of ze het risico voor NAFLD verhogen. "
Om de associatie van het type vlees en de kookmethode met NAFLD en insulineresistentie te testen, onderzochten de onderzoekers een cross-sectionele studie onder personen van 40-70 jaar oud die een screening colonoscopie ondergingen bij de afdeling Gastro-enterologie en hepatologie in het Medische Centrum van Tel Aviv. en die ermee instemde deel te nemen aan een metabole en hepatische screening tussen 2013 en 2015.
NAFLD en insulineresistentie werden geŽvalueerd met behulp van echografie en homeostase-modelevaluatie (HOMA). Het vleestype en de kookmethode werden gemeten aan de hand van de frequentie van het eten en gedetailleerde vragenlijsten over vleesconsumptie. Ongezonde kookmethoden werden gekarakteriseerd als braden of grillen tot een niveau van goed gedaan of zeer goed gedaan. Deze methoden produceren heterocyclische amines (HCA's), die pro-inflammatoire verbindingen zijn, en hun inname werd ook berekend.
Nadat een deel van de deelnemers was uitgesloten vanwege factoren als virale leverziekte en alcoholmisbruik, werden bijna 800 proefpersonen opgenomen in de hoofdanalyse, van wie een substeekproef van 357 proefpersonen de vleesvragenlijst invulde. NAFLD werd gediagnosticeerd bij 38,7 procent van de deelnemers en insulineresistentie bij 30,5 procent. Het aandeel van de rode en witte vleesinname was respectievelijk ongeveer een derde en twee derde, wat vergelijkbaar is met het typische dieet van de IsraŽlische bevolking. Hoge vleeseters waren iets jonger, voornamelijk mannen, hadden een hogere body mass index (BMI), calorie-inname en een slechter metabool profiel.
De resultaten toonden aan dat een hoge consumptie van rood en bewerkt vlees onafhankelijk geassocieerd is met NAFLD en insulineresistentie, ongeacht de inname van verzadigd vet en cholesterol en andere risicofactoren zoals BMI. Bovendien hadden personen die grote hoeveelheden vlees consumeerden gekookt met behulp van ongezonde methoden en die al de diagnose hadden van NAFLD die hoge HCA's consumeerden, een hogere kans op insulineresistentie.
Low carb diŽten worden vaak aanbevolen om metabole ziekten te voorkomen. Deze koolhydraatarme diŽten kunnen zeer rijk aan dierlijke eiwitten zijn, vooral vlees. Terwijl vlees waardevolle voedingsstoffen levert die gunstig zijn voor de gezondheid, waaronder eiwitten, ijzer, zink en vitamine B12, geeft de huidige studie aan dat vlees met mate moet worden gegeten en dat het type vlees en de bereidingsmethode verstandig moeten worden gekozen.
Hoewel de associatie tussen hoge rode en verwerkte vleesconsumptie en NAFLD nog moet worden bevestigd door prospectieve studies, beveelt prof. Zelber-Sagi aan om de rode en verwerkte vleesconsumptie te beperken in plaats van gezonder 'wit vlees', zoals kip of kalkoen, inclusief vis in het dieet, en het stomen of koken van voedsel in plaats van het grillen of braden van vlees op hoge temperatuur totdat het zeer goed gedaan is.
"NAFLD is in de eerste plaats een op de levensstijl gerichte ziekte, met degelijke medische en voedingskundige begeleiding van hun clinici zijn patiŽnten beter geÔnformeerd en toegerust om de levensstijlwijzigingen door te voeren die nodig zijn om deze ziekte te keren", merkte prof. Zelber-Sagi op.
Meer informatie: "Hoge rode en verwerkte vleesconsumptie is geassocieerd met niet-alcoholische leververvetting en insulineresistentie," Journal of Hepatology, DOI: 10.1016 / j.jhep.2018.01.015

Printen

 

 

Reacties: