Home / Nieuws / ...

 

Vis voor beter goed cholesterol*
Uit een kleine Finse studie onder deelnemers met overgewicht blijkt dat het vaker eten van vette vis zorgt voor duidelijk beter goed cholesterol (HDL). Goed cholesterol bevat verschillende deeltjes van zeer klein tot grote deeltjes en hoe groter hoe beter cholesterol afgevoerd kan worden. In de studie werd gebruikt gemaakt van zeer speciale apparatuur om wel 14 verschillende deeltjes cholesterol te kunnen meten. Deelnemers in de studie die 3 maanden lang wekelijks 3-4 keer vette vis aten bleken duidelijk meer grote deeltjes in het goede cholesterol (HDL) te hebben dan zij die minder vette vis aten. De studie. (April 2014)

 

 

Increased intake of fish can boost good cholesterol levels
Increasing the intake of fatty fish increases the number of large HDL particles, according to a recent study completed at the University of Eastern Finland. People who increased their intake of fish to a minimum of 3-4 weekly meals had more large HDL particles in their blood than people who are less frequent eaters of fish. Large HDL particles are believed to protect against cardiovascular diseases. The results were published in PLOS ONE.
The consumption of fish has long been known to be beneficial for health; however, the mechanisms by which fats and other useful nutrients found in fish work in the human body are not fully known. This new study carried out at the UEF provides new information on how the consumption of fish affects the size and lipid concentrations of lipoproteins which transport lipids in the blood. The study participants increased their intake of fatty fish in particular.
It was observed that a higher intake of fish increased the number of large HDL particles and lipids contained in them. Population-based studies have shown that HDL cholesterol -- also known as good cholesterol -- and large HDL particles are efficient in sweeping extra cholesterol off artery walls. Large HDL particles have been associated with reduced risk of cardiovascular diseases, whereas small HDL particles may even have opposite effects.
Positive changes in lipid metabolism were observed in persons who increased their intake of fish most, i.e. in persons who ate at least 3-4 fish meals per week. The study participants ate fatty fish such as salmon, rainbow trout, herring and vendace. No added butter or cream was used in the preparation of fish. The study doesn't give answers to whether a similar effect would have been observed had the study participants mainly eaten low-fat fish such as zander and perch. Low-fat fish may have other health benefits such as lowering of blood pressure, which was observed in an earlier study carried out at the UEF.
State-of-the-art metabolomics was used in the study, enabling for instance a very detailed analysis of lipoprotein particles. The analyses were carried out by the university's NMR Metabolomics Laboratory. Traditionally, cholesterol is divided into "bad" LDL cholesterol and "good" HDL cholesterol, but this method allows the investigation of a total of 14 different particle classes. "People shouldn't fool themselves into thinking that if their standard lipid levels are OK, there's no need to think about the diet, as things are a lot more complicated than that. Soft vegetable fats and fish are something to prefer in any case," Postdoctoral Researcher Maria Lankinen says.
However, the researchers emphasize that a dietary approach to the treatment of increased overall and LDL cholesterol levels is important. The findings are well in line with the Finnish nutrition recommendations encouraging people to reduce the consumption of red meat and to increase the consumption of fish and other sea foods. Further information on the health effects of fish will become available in the near future as results from the Alfakala project carried out at the UEF Institute of Public Health and Clinical Nutrition become available. The study takes a more detailed approach into the health effects of fish- and plant-derived omega-3 fatty acids, and it studies the health effects of fatty and low-fat fish.
Journal Reference:
1. Maria Lankinen, Marjukka Kolehmainen, Tiina Jääskeläinen, Jussi Paananen, Laura Joukamo, Antti J. Kangas, Pasi Soininen, Kaisa Poutanen, Hannu Mykkänen, Helena Gylling, Matej Orešič, Matti Jauhiainen, Mika Ala-Korpela, Matti Uusitupa, Ursula Schwab. Effects of Whole Grain, Fish and Bilberries on Serum Metabolic Profile and Lipid Transfer Protein Activities: A Randomized Trial (Sysdimet). PLoS ONE, 2014; 9 (2): e90352 DOI: 10.1371/journal.pone.0090352 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Verhoogde inname van vis kan goede cholesterol te verhogen
Het verhogen van de inname van vette vis verhoogt het aantal grote HDL -deeltjes , volgens een recente studie, uitgevoerd aan de Universiteit van Oost-Finland . Mensen die hun inname van vis verhoogd tot een minimum van 3-4 wekelijkse maaltijden hadden meer grote HDL -deeltjes in hun bloed dan mensen die minder frequent eters van vis . Grote HDL-deeltjes worden verondersteld om te beschermen tegen hart-en vaatziekten . De resultaten werden gepubliceerd in PLoS ONE .
De consumptie van vis is al lang bekend gunstig zijn voor de gezondheid ; De mechanismen waardoor vet en andere nuttige voedingsstoffen in vis werkzaamheden in het menselijk lichaam niet volledig bekend . Deze nieuwe studie uitgevoerd bij de UEF uitgevoerd geeft nieuwe informatie over het verbruik van vis invloed op de grootte en de lipide concentraties van lipoproteïnen die transport lipiden in het bloed . De deelnemers aan de studie verhoogden hun inname van vette vis in het bijzonder.
Er werd waargenomen dat een hogere consumptie van vis verhoogde het aantal grote deeltjes HDL en lipiden in hen . Bevolking op basis van studies hebben aangetoond dat HDL -cholesterol - ook wel bekend als goede cholesterol - en grote HDL-deeltjes zijn efficiënt in het vegen van extra cholesterol uit de vaatwand . Grote HDL-deeltjes zijn geassocieerd met verminderd risico van cardiovasculaire ziekten , terwijl kleine HDL-deeltjes kan zelfs een tegengestelde werking .
Positieve veranderingen in de vetstofwisseling werden waargenomen bij personen die hun inname van vis het meest , namelijk bij personen die minstens 3-4 vismaaltijden per week aten toegenomen . De deelnemers aan de studie aten vette vis zoals zalm , regenboogforel , haring en kleine marene . Geen toegevoegde boter of room werd gebruikt bij de bereiding van vis . De studie geeft geen antwoorden op de vraag of een soortgelijk effect zou hebben op het had de deelnemers aan de studie voornamelijk gegeten magere vis zoals snoekbaars en baars . Vetarme vissen kunnen nog andere voordelen voor de gezondheid , zoals het verlagen van de bloeddruk , die werd waargenomen in een eerdere studie uit bij de UEF uitgevoerd .
State-of- the-art metabolomics werd gebruikt in het onderzoek , waardoor bijvoorbeeld een zeer gedetailleerde analyse van lipoproteïne deeltjes. De analyses werden uitgevoerd door de universiteit NMR Metabolomica Laboratory . Traditioneel wordt cholesterol onderverdeeld in " slechte " LDL -cholesterol en de "goede " cholesterol HDL , maar deze methode kan het onderzoek van totaal 14 verschillende deeltjes klassen . " Mensen moeten zich niet voor de gek door te denken dat als hun standaard lipide niveaus in orde zijn , is er geen noodzaak om na te denken over de voeding , als de dingen een stuk ingewikkelder dan dat. Zachte plantaardige vetten en vis zijn iets om liever in ieder geval , "zegt postdoctoraal onderzoeker Maria Lankinen .
De onderzoekers benadrukken dat een dieet benadering van de behandeling van verhoogde totale en LDL cholesterol is belangrijk . De bevindingen zijn goed in lijn met de Finse voedingsadviezen mensen aanmoedigen om de consumptie van rood vlees te verminderen en de consumptie van vis en ander zeevoedsel te verhogen . Nadere informatie over de gezondheidseffecten van vis zal beschikbaar komen in de nabije toekomst als gevolg van de Alfakala project uitgevoerd op het UEF Instituut voor Volksgezondheid en Klinische Voeding beschikbaar komen . De studie neemt een meer gedetailleerde benadering naar de gezondheidseffecten van vis - en plantaardige omega - 3 -vetzuren , en bestudeert de gevolgen voor de gezondheid van vette en magere vis .
Dagboek Referentie :
1 . Maria Lankinen , Marjukka Kolehmainen , Tiina Jääskeläinen , Jussi Paananen , Laura Joukamo , Antti J. Kangas , Pasi Soininen , Kaisa Poutanen , Hannu Mykkänen , Helena Gylling , Matej Orešič , Matti Jauhiainen , Mika Ala - Korpela , Matti Uusitupa , Ursula Schwab . Effecten van Whole Grain , Vis en Bosbessen op Serum metabole profiel en Lipid Transfer Protein Activiteiten : een gerandomiseerde trial ( Sysdimet ) . PLoS ONE , 2014 ; 9 ( 2 ) : e90352 DOI : 10.1371/journal.pone.0090352

Printen

 

 

Reacties: