Home / Nieuws / ...

 

Zink tegen COVID-19?*
Een analyse van studies over zink laat zien dat het mineraal zink beschermende effecten kan hebben tegen COVID-19 door de antivirale immuniteit te versterken en ontstekingen te verminderen. Goede voeding met daarin ook voldoende zink ondersteunt het immuunsysteem om ziekteverwekkers te bestrijden en helpt chronische ontstekingen na een infectie te voorkomen. Hoewel geen specifiek voedsel of supplement kan voorkomen dat iemand COVID-19 oploopt, kunnen bepaalde voedingsstoffen zoals zink de werking van het immuunsysteem versterken. 
De studie. (Juli 2020)


Could zinc protect against COVID-19?
A review of the evidence on zinc suggests the mineral could have protective effects against COVID-19 by boosting anti-viral immunity and curbing inflammation.
New research highlights the importance of zinc for boosting the bodyís ability to fight infection.
Diet and health have many links, including immune system function. Good nutrition supports the immune system to fight pathogens and helps to avoid chronic inflammation following an infection.
Many people know that vitamin C has significant effects on the immune system. Deficiency in the vitamin has associations with a higher risk of infections, such as pneumonia.
During the COVID-19 pandemic, interest in dietary supplements to support the function of the immune system has intensified. Although no specific food or supplement can prevent a person from contracting COVID-19, certain nutrients can help support the immune systemís function.
A recent review has focused on the benefits of zinc against COVID-19. Zinc is a mineral found in many different food types.
The findings suggest that zinc could have protective effects against COVID-19 by supporting anti-viral immunity and reducing inflammation. A team of researchers at Sechenov University in Moscow, Russia, led the review and published it in the International Journal of Molecular Medicine.
An essential mineral
Zinc is an essential mineral with a wide range of roles in the human body, including supporting the function of over 300 enzymes. The body needs zinc to carry out normal metabolism and ensure the proper function of the reproductive, cardiovascular, and nervous systems.
Foods high in zinc include animal products, such as meat, shellfish, chicken, and fortified breakfast cereal. However, beans, nuts, and seeds also contain zinc. Phytates in vegetables and grains can reduce the absorption of zinc and, therefore, vegetarians and vegans may need 50% more zinc in their diet. 
Deficiency in zinc has associations with delayed growth in children, as well as increased risk of infection. It is also a significant risk factor for the development of pneumonia, which can be a consequence of COVID-19. 
ďAccording to the current estimates, the risk of zinc deficiency is observed in more than 1.5 billion people in the world,Ē explains lead author of the review Prof. Anatoly Skalny, who heads the Laboratory of Molecular Dietetics at Sechenov University. 
ďGiven the crucial role of zinc in regulation of immunity, one can propose that its insufficiency may be considered as a risk factor for infectious diseases.Ē 
Ė Prof. Anatoly Skalny
Together with colleagues in Russia, Germany, Greece, Norway, and the United States, Professor Skalny put together a review of the scientific evidence on zincís role in preventing and treating respiratory infections, including COVID-19.
Zinc and the immune system
Zinc supports the production and maturation of white blood cells, which are the major players in the immune system. There are multiple types of white blood cells, some of which make antibodies, capture and destroy pathogens, and return the immune system to normal after an infection.
Zinc also helps to regulate inflammation. While an inflammatory response is necessary to fight infection, the overproduction of pro-inflammatory cytokines early in the infection is responsible for some of the worst symptoms of COVID-19. 
The review describes evidence showing that zinc may have an anti-inflammatory effect in pneumonia, limiting the damage to lung tissue.
For decades, scientists have known that zinc can block the replication of rhinoviruses responsible for respiratory infections in people, including the common cold.
Higher levels of zinc in cells help block the reproduction of rhinoviruses and stimulate interferon alfa production. This signaling molecule prompts nearby cells to initiate their anti-viral defenses.
The review also found evidence specific to coronaviruses. One study showed that zinc blocks the enzyme responsible for replicating the coronavirus that led to the SARS outbreak of 2002.
Connection with chloroquine
Interestingly, chloroquine ó which some people suggested as a treatment option early on in the pandemic Ė increases the cells uptake of zinc, which may underlie some of its positive effects.
A 2020 study showed that when doctors treated patients with zinc and hydroxychloroquine, they discharged more patients, and fewer people died from COVID-19.
However, another paper suggesting that hydroxychloroquine or chloroquine could treat COVID-19 has since been retracted. The latest advice from the Food and Drug Administration (FDA) warns against using either of these drugs due to the risk of severe side effects.
The researchers also clarify that, although the evidence suggests zinc reduces the risk of respiratory diseases and their complications, there is not enough data to make recommendations regarding zinc intake and COVID-19.
It is also worth noting that consuming excess zinc can have adverse effects, including nausea, loss of appetite, and stomach cramps. Over the long-term, too much zinc has associations with low immunity. The National Institutes of Health provide daily recommended amounts of zinc.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Kan zink beschermen tegen COVID-19?
Een overzicht van het bewijs voor zink suggereert dat het mineraal beschermende effecten kan hebben tegen COVID-19 door de antivirale immuniteit te versterken en ontstekingen te verminderen.
Nieuw onderzoek benadrukt het belang van zink voor het versterken van het vermogen van het lichaam om infecties te bestrijden.
Voeding en gezondheid hebben veel schakels, waaronder de werking van het immuunsysteem. Goede voeding ondersteunt het immuunsysteem om ziekteverwekkers te bestrijden en helpt chronische ontstekingen na een infectie te voorkomen.
Veel mensen weten dat vitamine C aanzienlijke effecten heeft op het immuunsysteem. Een tekort aan vitamine heeft associaties met een hoger risico op infecties, zoals longontsteking.
Tijdens de COVID-19-pandemie is de belangstelling voor voedingssupplementen ter ondersteuning van de werking van het immuunsysteem toegenomen. Hoewel geen specifiek voedsel of supplement kan voorkomen dat iemand COVID-19 oploopt, kunnen bepaalde voedingsstoffen de werking van het immuunsysteem helpen ondersteunen.
Een recent onderzoek heeft zich gericht op de voordelen van zink tegen COVID-19. Zink is een mineraal dat in veel verschillende soorten voedsel voorkomt.
De bevindingen suggereren dat zink beschermende effecten kan hebben tegen COVID-19 door de antivirale immuniteit te ondersteunen en ontstekingen te verminderen. Een team van onderzoekers van de Sechenov Universiteit in Moskou, Rusland, leidde de recensie en publiceerde deze in het International Journal of Molecular Medicine.
Een essentieel mineraal
Zink is een essentieel mineraal met een breed scala aan rollen in het menselijk lichaam, inclusief ondersteuning van de functie van meer dan 300 enzymen. Het lichaam heeft zink nodig om het normale metabolisme uit te voeren en de goede werking van het voortplantings-, cardiovasculaire en zenuwstelsel te waarborgen.
Voedingsmiddelen rijk aan zink omvatten dierlijke producten, zoals vlees, schaaldieren, kip en verrijkte ontbijtgranen. Bonen, noten en zaden bevatten echter ook zink. Fytaten in groenten en granen kunnen de opname van zink verminderen en daarom hebben vegetariŽrs en veganisten mogelijk 50% meer zink nodig in hun dieet.
Tekort aan zink heeft associaties met vertraagde groei bij kinderen, evenals een verhoogd risico op infectie. Het is ook een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van longontsteking, wat een gevolg kan zijn van COVID-19.
"Volgens de huidige schattingen wordt het risico op zinktekort waargenomen bij meer dan 1,5 miljard mensen in de wereld", legt hoofdauteur van de recensie, prof. Anatoly Skalny, die het laboratorium voor moleculaire diŽtetiek aan de Sechenov Universiteit leidt, uit.
"Gezien de cruciale rol van zink bij de regulering van immuniteit, kan men stellen dat de insufficiŽntie ervan kan worden beschouwd als een risicofactor voor infectieziekten."
- Prof. Anatoly Skalny
Samen met collega's in Rusland, Duitsland, Griekenland, Noorwegen en de Verenigde Staten stelde professor Skalny een overzicht samen van het wetenschappelijk bewijs over de rol van zink bij het voorkomen en behandelen van luchtweginfecties, waaronder COVID-19.
Zink en het immuunsysteem
Zink ondersteunt de aanmaak en rijping van witte bloedcellen, de belangrijkste spelers in het immuunsysteem. Er zijn meerdere soorten witte bloedcellen, waarvan sommige antilichamen maken, pathogenen opvangen en vernietigen en het immuunsysteem na een infectie weer normaal maken.
Zink helpt ook om ontstekingen te reguleren. Hoewel een ontstekingsreactie nodig is om infectie te bestrijden, is de overproductie van pro-inflammatoire cytokines vroeg in de infectie verantwoordelijk voor enkele van de ergste symptomen van COVID-19.
De review beschrijft bewijs dat aantoont dat zink een ontstekingsremmend effect kan hebben bij longontsteking, waardoor de schade aan longweefsel wordt beperkt.
Al tientallen jaren weten wetenschappers dat zink de replicatie van rhinovirussen die verantwoordelijk zijn voor luchtweginfecties bij mensen, waaronder verkoudheid, kan blokkeren.
Hogere zinkgehaltes in cellen helpen de reproductie van rhinovirussen te blokkeren en stimuleren de productie van interferon-alfa. Dit signaalmolecuul zet cellen in de buurt ertoe aan om hun antivirale afweer te initiŽren.
De beoordeling vond ook specifiek bewijs voor coronavirussen. Een studie toonde aan dat zink het enzym blokkeert dat verantwoordelijk is voor de replicatie van het coronavirus dat leidde tot de SARS-uitbraak van 2002.
Verbinding met chloroquine
Interessant is dat chloroquine - wat sommige mensen al vroeg in de pandemie voorstelden als behandelingsoptie - de opname van zink door de cellen verhoogt, wat ten grondslag kan liggen aan enkele van de positieve effecten ervan.
Een onderzoek uit 2020 toonde aan dat wanneer artsen patiŽnten met zink en hydroxychloroquine behandelden, ze meer patiŽnten ontslagen en dat er minder mensen stierven aan COVID-19.
Een ander artikel dat suggereert dat hydroxychloroquine of chloroquine COVID-19 zou kunnen behandelen, is sindsdien ingetrokken. Het nieuwste advies van de Food and Drug Administration (FDA) waarschuwt voor het gebruik van een van deze medicijnen vanwege het risico op ernstige bijwerkingen.
De onderzoekers verduidelijken ook dat, hoewel het bewijs suggereert dat zink het risico op luchtwegaandoeningen en hun complicaties vermindert, er niet genoeg gegevens zijn om aanbevelingen te doen met betrekking tot zinkinname en COVID-19. Het is ook vermeldenswaard dat het consumeren van overtollig zink nadelige effecten kan hebben, waaronder misselijkheid, verlies van eetlust en maagkrampen. Op de lange termijn heeft te veel zink associaties met een lage immuniteit. De National Institutes of Health bieden dagelijks aanbevolen hoeveelheden zink.