Home / Nieuws / ...

 

Gezonde darmen tegen ADHD*
Uit een kleine studie onder kinderen van 7 tot 12 jaar blijkt dat het nemen van supplementen met veel vitamines, mineralen en aminozuren al na tien weken kan zorgen voor een andere darmflora met duidelijk meer goede bacteriŽn en duidelijk minder bacteriŽn die verband houden met de hersenaandoening ADHD
De studie. (November 2019)


Micronutrients affect gut bacteria associated with ADHD in small but promising study
Children with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) who took micronutrients had lower levels of a bacteria linked to the psychological disorder, and a healthier range of bugs in their gut overall, new research shows. 
The study was recently published in Nature's Scientific Reports journal. It was a collaboration between University of Otago, Christchurch geneticists and the University of Canterbury's Mental Health and Nutrition laboratory.
The pilot study indicates micronutrient supplementationówhich includes vitamins and mineralsócould be a safe therapy for those with ADHD. It also shows the need for a larger study in the role of a specific bacteria called bifidobacterium on neurodevelopmental disorders such as ADHD.
University of Otago, Christchurch geneticist Dr. Aaron Stevens was the lead researcher on the study. He says there is growing evidence internationally indicating the human gut microbiome, or gut bacteria, could have a role to play in the development of disorders such as depression, ADHD and autism. A large recent international study found children with ADHD had significantly higher levels of the bifidobacterium bacteria in their gut than those without the condition.
Using latest DNA technology Dr. Stevens and his colleagues analysed the gut bacteria of children given a specific range of micronutrients over a 10-week period. The study was small, with just 17 children aged between 7 and 12 participating. Ten children were given micronutrients, while the others were given a placebo treatment.
The researchers found:
1. Taking micronutrients did not negatively affect the overall structure or composition of the microbiome.
2. Children taking micronutrients had significantly more Observed Taxonomic Units (OTUs) which is a positive measure of 'richness' in the microbiome community.
3. Children taking the micronutrients had significantly fewer bifidobacterium than other children.
Professor Julia Rucklidge leads the University of Canterbury's Mental Health and Nutrition laboratory. She says the latest research is important in showing micronutrients can create some positive changes to the microbiome of children with ADHD in the study.
"What scientists are now wondering is whether people who suffer from specific psychiatric symptoms, like those associated with ADHD, have a different bacterial composition than those who don't have these symptoms and whether these differences can help us understand the severity of the symptoms,"' Professor Rucklidge says.
"More research is needed with larger groups of people with ADHD, and to understand the potential effect of diet, medications, age, ethnicity and gender on the results that have been reported."'
Rucklidge says the pilot study of the effect of micronutrients on the microbiome follows a study of almost 100 children investigating the impact of vitamin-mineral treatment on the aggression and emotional regulation in children with ADHD. That study found micronutrients improved overall function, reduced impairment and improved inattention, emotional regulation and aggression in the child participants. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

MicronutriŽnten beÔnvloeden darmbacteriŽn geassocieerd met ADHD in een kleine maar veelbelovende studie
Kinderen met een aandachtstekortstoornis / hyperactiviteitsstoornis (ADHD) die micronutriŽnten gebruikten, hadden lagere niveaus van een bacterie die verband houdt met de psychische stoornis en een gezonder aantal bacteriŽn in hun darm, blijkt uit nieuw onderzoek.
De studie werd onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Nature's Scientific Reports. Het was een samenwerking tussen Universiteit van Otago, genetici van Christchurch en het laboratorium voor geestelijke gezondheid en voeding van de Universiteit van Canterbury.
De pilotstudie geeft aan dat suppletie met micronutriŽnten - waaronder vitamines en mineralen - een veilige therapie kan zijn voor mensen met ADHD. Het toont ook de behoefte aan een groter onderzoek naar de rol van een specifieke bacterie genaamd bifidobacterium bij neurologische aandoeningen zoals ADHD.
Universiteit van Otago, geneticus Christchurch Dr. Aaron Stevens was de hoofdonderzoeker van de studie. Hij zegt dat er internationaal steeds meer aanwijzingen zijn dat het menselijke darmmicrobioom of darmbacteriŽn een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van aandoeningen zoals depressie, ADHD en autisme. Een groot recent internationaal onderzoek wees uit dat kinderen met ADHD aanzienlijk hogere niveaus van de bifidobacterium-bacteriŽn in hun darm hadden dan kinderen zonder de aandoening.
Met behulp van de nieuwste DNA-technologie analyseerden Dr. Stevens en zijn collega's de darmbacteriŽn van kinderen die gedurende een periode van 10 weken een specifiek bereik van micronutriŽnten kregen. De studie was klein, met slechts 17 kinderen van 7 tot 12 jaar die eraan deelnamen. Tien kinderen kregen micronutriŽnten, terwijl de anderen een placebo-behandeling kregen.
De onderzoekers vonden:
1. Het gebruik van micronutriŽnten had geen negatieve invloed op de algehele structuur of samenstelling van het microbioom.
2. Kinderen die micronutriŽnten gebruikten, hadden aanzienlijk meer waargenomen taxonomische eenheden (OTU's), wat een positieve maatstaf is voor 'rijkdom' in de microbioomgemeenschap.
3. Kinderen die de micronutriŽnten gebruikten, hadden significant minder bifidobacterium dan andere kinderen.
Professor Julia Rucklidge leidt het laboratorium voor geestelijke gezondheid en voeding van de Universiteit van Canterbury. Ze zegt dat het laatste onderzoek belangrijk is om aan te tonen dat micronutriŽnten in het onderzoek enkele positieve veranderingen kunnen aanbrengen in het microbioom van kinderen met ADHD.
"Wat wetenschappers zich nu afvragen is of mensen die aan specifieke psychiatrische symptomen lijden, zoals mensen die met ADHD worden geassocieerd, een andere bacteriesamenstelling hebben dan mensen die deze symptomen niet hebben en of deze verschillen ons kunnen helpen de ernst van de symptomen te begrijpen, "Zegt professor Rucklidge.
"Meer onderzoek is nodig bij grotere groepen mensen met ADHD, en om het potentiŽle effect van voeding, medicijnen, leeftijd, etniciteit en geslacht op de gerapporteerde resultaten te begrijpen."
Rucklidge zegt dat de pilotstudie naar het effect van micronutriŽnten op het microbioom volgt op een studie van bijna 100 kinderen die de impact van vitamine-mineraalbehandeling op de agressie en emotionele regulatie bij kinderen met ADHD onderzoeken. Die studie wees uit dat micronutriŽnten de algehele functie verbeterden, verminderde stoornissen en verbeterde onoplettendheid, emotionele regulatie en agressie bij de kinddeelnemers.