Home / Nieuws / ...

 

Zure kersen tegen spierpijn*
Het dagelijks eten van zure kersen kan wel eens zorgen voor duidelijk minder spierpijn zo blijkt uit een kleine studie onder 60 vrouwen. De vrouwen, die behandeld werden voor borstkanker met aromataseremmers en als gevolg daarvan gewrichts- en spierpijn kregen, kregen zes weken lang dagelijks of een placebo of een oplossing in water van 30 gram zure kersen. Na zes weken bleken de vrouwen in de kersengroep wel bijna 35% minder pijn te ervaren, in de placebogroep was dit maar ruim 1%.
De studie. (Augustus 2019)


Tart cherry shown to decrease joint pain, sore muscles in some breast cancer patients
Tart cherry reduces the musculoskeletal effects of aromatase inhibitors in patients with non-metastatic breast cancer, according to new findings from a clinical trial by researchers at Marshall University Joan C. Edwards School of Medicine and Edwards Comprehensive Cancer Center. 
Aromatase inhibitors (AIs) are a standard treatment for hormone receptor-positive breast cancer in postmenopausal women. These agents can help prevent recurrence of the disease by inhibiting the action of aromatase, an enzyme responsible for conversion of androgens to estrogens. About half of patients who take AIs also suffer from joint and muscle pain known as aromatase inhibitor induced arthralgia, which, at times, can be debilitating and cause patients to not complete their treatments.
This randomized, double-blind trial compared the consumption of 1 ounce of tart cherry concentrate in 8 ounces of water daily for six weeks with a placebo group in women with stage 1, 2 or 3 non-metastatic breast cancer. A total of 60 patients were enrolled throughout the course of the clinical trial, conducted May 2016 to August 2018.
Patients documented their pain intensity at the start of the trial, weekly and at study completion. Patients who completed the trial recorded a 34.7% mean decrease in pain compared to 1.4% in the placebo group.
"The flavonoids and anthocyanins in tart cherry have anti-inflammatory properties and may be playing a role in reducing the side effects of joint pain and muscles aches, although etiology of aromatase-induced arthralgias remain unclear at this time," said principal investigator Maria Tria Tirona, M.D., professor of hematology-oncology at the Marshall University Joan C. Edwards School of Medicine and director of medical oncology at Edwards Comprehensive Cancer Center. "There was a statistically significant difference in the pain levels experienced by patients in the group that received the tart cherry concentrate compared to the placebo group." 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Zure kers bleek gewrichtspijn, pijnlijke spieren bij sommige borstkankerpatiŽnten te verminderen
Zure kers vermindert de musculoskeletale effecten van aromataseremmers bij patiŽnten met niet-gemetastaseerde borstkanker, volgens nieuwe bevindingen van een klinische studie door onderzoekers van Marshall University Joan C. Edwards School of Medicine en Edwards Comprehensive Cancer Center.
Aromataseremmers (AI's) zijn een standaardbehandeling voor hormoonreceptor-positieve borstkanker bij postmenopauzale vrouwen. Deze middelen kunnen herhaling van de ziekte helpen voorkomen door de werking van aromatase te remmen, een enzym dat verantwoordelijk is voor de omzetting van androgenen in oestrogenen. Ongeveer de helft van de patiŽnten die AI's gebruiken, lijden ook aan gewrichts- en spierpijn die bekend staat als aromataseremmer-geÔnduceerde artralgie, die soms slopend kan zijn en ervoor kan zorgen dat patiŽnten hun behandelingen niet voltooien.
Deze gerandomiseerde, dubbelblinde studie vergeleek de consumptie van 1 ons taartconcentraat met kers in 8 ons dagelijks water gedurende zes weken met een placebogroep bij vrouwen met stadium 1, 2 of 3 niet-gemetastaseerde borstkanker. In totaal werden 60 patiŽnten ingeschreven in de loop van de klinische proef, uitgevoerd van mei 2016 tot augustus 2018.
PatiŽnten documenteerden hun pijnintensiteit aan het begin van de studie, wekelijks en bij voltooiing van de studie. PatiŽnten die het onderzoek voltooiden, vertoonden een gemiddelde pijnvermindering van 34,7% vergeleken met 1,4% in de placebogroep.
"De flavonoÔden en anthocyanen in zure kersen hebben ontstekingsremmende eigenschappen en spelen mogelijk een rol bij het verminderen van de bijwerkingen van gewrichtspijn en spierpijn, hoewel de etiologie van door aromatase geÔnduceerde artralgie momenteel onduidelijk blijft", aldus hoofdonderzoeker Maria Tria Tirona, MD, hoogleraar hematologie-oncologie aan de Marshall University Joan C. Edwards School of Medicine en directeur medische oncologie aan het Edwards Comprehensive Cancer Center. "Er was een statistisch significant verschil in de pijnniveaus die werden ervaren door patiŽnten in de groep die het scherpe kersenconcentraat kregen in vergelijking met de placebogroep."