Home / Nieuws / ...

 

Thee tegen borstkanker*
Al veel studies hebben laten zien dat het regelmatig drinken van groene thee goed is tegen het ontstaan van kanker. Nu laten wetenschappers zien dat ook het drinken van oolong thee de kans op borstkanker zou kunnen verlagen. In het laboratorium lijkt oolong thee dezelfde werking te hebben op borstkankercellen dan groene thee. In de praktijk lijkt oolong thee dit effect ook te hebben want in bepaalde streken van China waar veel van deze thee gedronken wordt is het aantal gevallen van borstkanker 35% lager dan in andere streken waar weinig oolong thee gedronken wordt.
De studie. (Maart 2019)Oolong tea extract may stave off breast cancer
New research finds that oolong tea can damage breast cancer cells and that people who consume large amounts of this tea have a lower risk of developing breast cancer. 
Despite recent advances in screening procedures and treatment, breast cancer remains both the most common form of this disease and the second leading cause of cancer death among women.
According to estimates by the American Cancer Society, more than 250,000 women in the United States developed breast cancer in 2017, and more than 40,000 died as a result.
In this context, researchers are still in need of more effective prevention and treatment strategies. Moreover, given the side effects of chemotherapy, the need for nontoxic alternatives is also dire.
With these aims in mind, scientists have investigated the potential benefits of green tea for breast cancer and found that certain compounds have anti-cancer effects. However, few studies have examined other types of tea and their role in breast cancer prevention.
Now, a study looks at the potential benefits of oolong tea. Chunfa Huang, Ph.D., who is an associate research professor in the department of internal medicine at Saint Louis University in Missouri, led the new research.
Huang and colleagues published their findings in the journal Anticancer Research.
Oolong tea damages breast cancer cells
Huang and team examined the effect of oolong tea extract on six breast cancer cell lines, which included ER-positive, PR-positive, HER2-positive, and triple-negative breast cancer cells.
The researchers treated these cells with different concentrations of green, oolong, black, and dark tea extracts.
Huang and team examined the viability of the cells and measured the DNA damage and cleavage, as well as any other changes in the morphology of the cells.
The extracts of green and oolong tea stopped the growth of all types of breast cancer cell. In contrast, black and dark tea extracts had no effect on the cells. Huang and team conclude:
"Oolong tea, same as green tea, can induce DNA damage and cleavage, play an inhibitory role in breast cancer cell growth, proliferation, and tumorigenesis, and [it has] great potential as a chemopreventive agent against breast cancer."
Oolong tea drinkers and breast cancer risk
Additionally, the scientists examined annual cancer registry data from China and the Fujian province and found that people in the latter area were 35 percent less likely to have breast cancer and 38 percent less likely to die from it compared with the national average.
They also noted that people who consumed large amounts of oolong tea on a regular basis were 25 percent less likely to develop breast cancer compared with the average incidence in the Fujian province and 50 percent less likely compared with the national average.
Finally, compared with the national average, high consumers of oolong tea were 68 percent less likely to die prematurely.
"It is clear that more study is needed," Huang says. However, "[t]he lower incidence and mortality in regions with higher oolong tea consumption indicate that oolong tea has great potential for its anti-cancer properties."
"From our results," concludes Huang, "oolong tea, much like green tea, plays a role in inhibiting breast cancer cell growth, proliferation, and tumor progression."

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Oolong thee-extract kan borstkanker verhinderen
Nieuw onderzoek toont aan dat oolongthee borstkankercellen kan beschadigen en dat mensen die grote hoeveelheden van deze thee consumeren een lager risico hebben op het ontwikkelen van borstkanker.
Ondanks de recente vooruitgang in screeningprocedures en -behandeling, blijft borstkanker de meest voorkomende vorm van deze ziekte en de tweede belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen.
Volgens schattingen van de American Cancer Society ontwikkelden meer dan 250.000 vrouwen in de Verenigde Staten in 2017 borstkanker en stierven er meer dan 40.000.
In deze context hebben onderzoekers nog steeds behoefte aan effectievere preventie- en behandelingsstrategieŽn. Bovendien, gezien de bijwerkingen van chemotherapie, is de behoefte aan niet-toxische alternatieven ook nijpend.
Met deze doelen in het achterhoofd hebben wetenschappers de mogelijke voordelen van groene thee voor borstkanker onderzocht en geconstateerd dat bepaalde verbindingen antikankereffecten hebben. Er zijn echter maar weinig studies die andere soorten thee en hun rol bij de preventie van borstkanker hebben onderzocht.
Nu bekijkt een studie de mogelijke voordelen van oolongthee. Chunfa Huang, Ph.D., een universitair hoofdonderzoeker op de afdeling interne geneeskunde aan de Saint Louis University in Missouri, leidde het nieuwe onderzoek.
Huang en collega's publiceerden hun bevindingen in het tijdschrift Anticancer Research.
Oolong-thee beschadigt borstkankercellen
Huang en team onderzochten het effect van oolong thee-extract op zes borstkanker cellijnen, waaronder ER-positieve, PR-positieve, HER2-positieve en triple-negatieve borstkankercellen.
De onderzoekers behandelden deze cellen met verschillende concentraties groene, oolong, zwarte en donkere thee-extracten.
Huang en team onderzochten de levensvatbaarheid van de cellen en maten de DNA-schade en splitsing, evenals alle andere veranderingen in de morfologie van de cellen.
De extracten van groene en oolongthee stopten de groei van alle soorten borstkankercellen. Daarentegen hadden zwarte en donkere thee-extracten geen effect op de cellen. Huang en team concluderen:
"Oolong-thee, hetzelfde als groene thee, kan DNA-schade en -afbraak veroorzaken, een remmende rol spelen bij de groei van borstkankercellen, proliferatie en tumorigenese, en [het heeft] een groot potentieel als een chemopreventief middel tegen borstkanker."
Oolong theedrinkers en het risico op borstkanker
Daarnaast onderzochten de wetenschappers de jaarlijkse gegevens over kankerregistratie uit China en de provincie Fujian en ontdekten dat mensen in het laatste gebied 35 procent minder kans hadden op borstkanker en 38 procent minder kans om eraan te sterven dan het nationale gemiddelde.
Ze merkten ook op dat mensen die regelmatig grote hoeveelheden oolongthee consumeerden, 25 procent minder kans hadden om borstkanker te krijgen in vergelijking met de gemiddelde incidentie in de provincie Fujian en 50 procent minder waarschijnlijk in vergelijking met het nationale gemiddelde.
Ten slotte, vergeleken met het nationale gemiddelde, was de consumptie van oolongthee voor 68 procent minder vroegtijdig overleden.
"Het is duidelijk dat er meer onderzoek nodig is", zegt Huang. Echter, "de lagere incidentie en mortaliteit in gebieden met een hogere oolongtheeconsumptie duiden erop dat oolongthee een groot potentieel heeft voor zijn anti-kanker eigenschappen."
"Uit onze resultaten", concludeert Huang, "oolong thee, net als groene thee, speelt een rol bij het remmen van de groei van borstkankercellen, proliferatie en tumorprogressie."

Reacties: