Home / Nieuws / ...

 

Lute´ne voor hartpatiŰnten*
Voeding rijk aan lute´ne, een bioactieve stof uit de groep caroteno´den en veel voorkomend in prei, broccoli, boerenkool en spinazie, lijkt belangrijk ter voorkoming van een hartziekte en zeker belangrijk voor hartpatiŰnten, zo blijkt uit een studie onder 193 hartpatiŰnten. Hartziektes zijn doorgaans het gevolg van ontstekingen in de slagaders en lute´ne blijkt te zorgen voor duidelijk minder ontstekingen. Eerdere studies hadden al laten zien dat voeding met weinig caroteno´den zorgt voor meer ontstekingen in de slagaders. In de studie werd nu gekeken naar zes caroteno´den en hun invloed op bloedwaarden interleukine-6, een belangrijke ontstekingsmarker voor o.m. slagaders. Lute´ne kwam als enige naar voren die een verband had met de ontstekingsmarker. Hoe hoger de bloedwaarden lute´ne hoe lager de ontstekingmarker. 
De studie. (September 2017)


Vegetable pigment may reduce inflammation in heart disease patients
A new study finds that lutein, a compound that gives egg yolk and some plants their color, can reduce chronic inflammation in patients with coronary artery disease, the most common type of heart disease. 
In a report on their work in the journal Atherosclerosis, the researchers - from Link÷ping University (LiU) in Sweden - also describe how they discovered that certain immune system cells take up and store lutein.
Heart disease is a general term for several types of heart condition. The most common form in the United States is coronary artery disease, a condition that restricts blood flow to the heart and causes heart attacks.
Heart disease is the primary cause of death worldwide, with an estimated 17.3 million people dying from the disease every year. This figure is expected to rise to 23.6 million by 2030.
Heart disease is also the number one cause of death in the U.S., responsible for 610,000, or 1 in 4, deaths every year. Of these, 370,000 are down to coronary artery disease.
Having a heart attack is often the first sign for many people that they have coronary artery disease. In the U.S., around 735,000 people experience heart attacks each year.
Atherosclerosis and inflammation
Coronary artery disease develops because a process called atherosclerosis builds up fatty deposits, or plaque, in the walls of the arteries that supply blood to the heart. This results in narrowing arteries that can partially or totally block the flow of blood.
Over time, as the plaque builds up and the arteries become narrower, the heart muscle does not get enough blood. This can cause angina, which is a condition felt as pain or discomfort in the chest and the most common symptom of coronary artery disease.
Coronary artery disease can also lead to heart failure, a condition wherein the heart cannot pump enough blood to meet the body's needs. Other problems, such as irregular heartbeat, or arrhythmia, can also develop.
Advances in basic science have shown that atherosclerosis is not just a fat-depositing process; it also involves an ongoing inflammatory response that plays a key role in all stages of the disease.
The LiU researchers remark that inflammation plays an important role in many aspects of coronary artery disease, such as heart attack and angina.
Study leader Lena Jonasson, who is a cardiology consultant and LiU professor in medical and health sciences, says, "We know that chronic inflammation is associated with a poorer prognosis."
She explains that a significant number of patients who have had a heart attack continue to have persistent low-level inflammation in their bodies, even after effective treatments that involve drugs, revascularization, and lifestyle changes.
Carotenoids and inflammation
In their study paper, Prof. Jonasson and colleagues refer to previous studies that have suggested that what we eat can affect inflammation in our bodies. They highlight a group of compounds called carotenoids, which are "antioxidants with potential anti-inflammatory properties."
Carotenoids are a large family of fat-soluble pigments - that is, compounds that give color to other materials - that are naturally present in vegetables and some animal foods.
The family includes some well-known pigments such as beta-carotene and lycopene. Foods that are rich in lutein - the carotenoid at the center of the new study - include dark green leafy vegetables such as spinach, parsley, and kale. Lutein is also present in egg yolk.
Several studies have found that low levels of carotenoids are linked to higher levels of inflammation markers in the blood. Prof. Jonasson and colleagues wanted to investigate this further, to address the question of whether or not carotenoids themselves possess anti-inflammatory effects.
Some studies have already investigated the relationship between carotenoids and inflammation, but these have either been done in animals or in healthy humans. Their findings, the researchers note, may not have been representative of what happens in the bodies of people with low-level inflammation, such as patients with coronary artery disease, in whom the immune cells are more susceptible to stimulation.
Higher lutein tied to lower inflammation
Thus, for their new study, the LiU team started by investigating the relationship between carotenoids and inflammation in 193 patients with coronary artery disease.
They measured blood levels of six of the most common carotenoids and compared them with blood levels of an inflammation marker known as interleukin-6 (IL-6).
However, the results showed that lutein was the only carotenoid that showed an association with levels of IL-6: "the higher the level of lutein in the blood, the lower the level of IL-6."
Prof. Jonasson comments, "The patients were receiving the best possible treatment for their disease according to clinical guidelines, but even so, many of them had a persistent inflammation. At the same time, the patients had lower levels of lutein."
The team then explored what might be happening at the cell level to produce this effect. After studying immune cells isolated from the blood of patients with coronary artery disease, they found that treatment with lutein reduced the cells' inflammation activity. The carotenoid reduced the cells' production and release of inflammatory cytokines, which are signaling molecules that promote inflammation.
The LiU team now plans to find out whether eating more foods rich in lutein can reduce inflammation in coronary artery disease patients.
"Our study confirms that one particular carotenoid, lutein, can suppress long-term inflammation in patients with coronary artery disease. We have also shown that lutein is absorbed and stored by the cells of the immune system in the blood."
First author Dr. Rosanna Chung, Link÷ping University, Sweden

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Plantaardig pigment kan ontsteking in hartziektepatiŰnten verminderen
Een nieuwe studie vindt dat lute´ne, een verbinding die eicel en sommige planten hun kleur geeft, kan verminderen chronische ontsteking bij patiŰnten met hartslagziekte, het meest voorkomende type hartziekte.
In een rapport over hun werk in het tijdschrift Atherosclerose beschrijven de onderzoekers - van Link÷ping University (LiU) in Zweden - ook hoe ze ontdekten dat bepaalde immuunsysteemcellen opnemen en lute´ne opslaan.
Hartziekte is een algemene term voor verschillende soorten hartaandoeningen. De meest voorkomende vorm in de Verenigde Staten is coronaire hartziekte, een aandoening die de bloedstroom naar het hart beperkt en hartaanvallen veroorzaakt.
Hartziekte is de wereldoorzaak van de dood wereldwijd, met ongeveer 17,3 miljoen mensen die jaarlijks aan de ziekte sterven. Dit cijfer zal naar verwachting stijgen tot 23,6 miljoen in 2030.
Hartziekte is ook de nummer ÚÚn oorzaak van de dood in de VS, verantwoordelijk voor 610.000, of 1 op 4, sterfgevallen per jaar. Van deze zijn 370.000 naar coronaire hartziekte.
Het hebben van een hartaanval is vaak het eerste teken voor veel mensen dat ze hartvliesziekte hebben. In de VS ervaren ongeveer 735.000 mensen hartaanvallen per jaar.
Atherosclerose en ontsteking
Coronaire hartziekte ontstaat omdat een proces genaamd atherosclerose vette afzettingen of plaque opbouwt in de mieren van de bloedvaten die bloed aan het hart leveren. Dit resulteert in verkleurende slagaders die de bloedstroom gedeeltelijk of volledig kunnen blokkeren.
Naarmate de plaque opbouwt en de slagaders smaller worden, krijgt de hartspier niet genoeg bloed. Dit kan angina veroorzaken, wat een aandoening is die wordt gevoeld als pijn of ongemak in de borst en het meest voorkomende symptoom van coronaire hartziekte.
Coronaire hartziekte kan ook leiden tot hartfalen, een aandoening waarbij het hart niet genoeg bloed kan pompen om aan de behoeften van het lichaam te voldoen. Andere problemen, zoals onregelmatige hartslag, of aritmie, kunnen ook ontwikkelen.
Vooruitgang in de basiswetenschap heeft aangetoond dat atherosclerose niet alleen een vetafzettingsproces is; het gaat ook om een lopende ontstekingsrespons die in alle fasen van de ziekte een sleutelrol speelt.
De LiU-onderzoekers merken op dat ontsteking een belangrijke rol speelt in vele aspecten van hartvliesziekte, zoals hartaanval en angina.
Studieleider Lena Jonasson, die een cardiologieconsultant en LiU-professor in medische en gezondheidswetenschappen is, zegt: "We weten dat chronische ontsteking in verband staat met een slechtere prognose."
Ze legt uit dat een significant aantal patiŰnten die een hartaanval hebben gehad, doorgaan met langdurige ontsteking in hun lichaam, zelfs na effectieve behandelingen die medicijnen, revascularisatie en levensstijlveranderingen omvatten.
Caroteno´den en ontsteking
In hun studieblad verwijzen prof. Jonasson en collega's naar eerdere studies die hebben voorgesteld dat wat we eten ontsteking in onze lichamen kunnen be´nvloeden. Ze benadrukken een groep verbindingen genaamd caroteno´den, die "antioxidanten zijn met potentiŰle anti-inflammatoire eigenschappen."
Caroteno´den zijn een grote familie van vetoplosbare pigmenten - dat wil zeggen verbindingen die kleur geven aan andere materialen - die natuurlijk aanwezig zijn in groenten en sommige dierlijke voedingsmiddelen.
De familie bevat enkele bekende pigmenten zoals bŔta-caroteen en lycopeen. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan lute´ne - de caroteno´de in het midden van de nieuwe studie - omvatten donkergroene bladgroenten zoals spinazie, peterselie en kale. Lute´ne is ook aanwezig in eigeel.
Verscheidene studies hebben gevonden dat lage niveaus van caroteno´den gekoppeld zijn aan hogere niveaus van ontstekingsmarkers in het bloed. Prof. Jonasson en collega's wilden dit verder onderzoeken, om de vraag te stellen of karoteno´den zelf anti-inflammatoire effecten hebben of niet.
Sommige studies hebben de relatie tussen caroteno´den en ontsteking al onderzocht, maar deze zijn ook gedaan bij dieren of bij gezonde mensen. Hun bevindingen, de onderzoekers notitie, kunnen niet representatief zijn voor wat er gebeurt in de lichamen van mensen met een lage ontsteking, zoals patiŰnten met een kransslagaderziekte, in wie de immuuncellen meer vatbaar zijn voor stimulatie.
Hogere lute´ne gebonden aan lagere ontsteking
Zo begon het LiU-team voor hun nieuwe studie de relatie tussen caroteno´den en ontsteking te onderzoeken bij 193 patiŰnten met coronaire hartziekte.
Zij gemeten de bloedniveaus van zes van de meest voorkomende caroteno´den en vergeleken ze met bloedniveaus van een ontstekingsmarkering bekend als interleukine-6 (IL-6).
Echter, de resultaten toonden aan dat lute´ne de enige caroteno´de was die een associatie met niveaus van IL-6 aantoonde: 'hoe hoger het niveau van lute´ne in het bloed, hoe lager het niveau van IL-6.'
Prof. Jonasson commentaar: "De patiŰnten kregen de beste behandeling van hun ziekte volgens de klinische richtlijnen, maar toch hadden veel van hen een aanhoudende ontsteking. Tegelijkertijd hebben de patiŰnten lagere niveaus van lute´ne. "Het team onderzocht vervolgens wat er op het celniveau zou gebeuren om dit effect te produceren. Na het bestuderen van immuuncellen ge´soleerd uit het bloed van patiŰnten met coronaire hartziekte, vonden zij dat behandeling met lute´ne de ontsteking van de cellen verminderde De caroteno´de verminderde de productie van cellen en de ontsteking van inflammatoire cytokinen, die signalerende moleculen zijn die ontsteking bevorderen. Het LiU-team is nu van plan om uit te vinden of het eten van meer voedingsmiddelen die rijk zijn aan lute´ne, ontsteking kan verminderen bij patiŰnten met coronaire hartziekte. bevestigt dat een bepaalde caroteno´de, lute´ne, langdurige ontsteking kan onderdrukken bij patiŰnten met een kransslagaderziekte. We hebben ook aangetoond dat lute´ne wordt geabsorbeerd en opgeslagen door de cellen van het immuunsysteem in het bloed. "Eerste auteur Dr. Rosanna Chung, Link÷ping University, ZwedenPrinten

 

 

Reacties: