Home / Nieuws / ...

 

Koffie tegen dementie*
Uit een studie onder ruim 6.400 vrouwen, allen vijfenzestigplussers, blijkt dat het drinken van koffie de kans op cognitieve achteruitgang en dementie doet verlagen. Het drinken van 2-3 koppen koffie (met cafeļne) per dag bleek 36% minder kans te geven op dementie of cognitieve achteruitgang dan zij die af en toe een kopje koffie dronken.
De studie. (December 2016)


Could coffee reduce women's risk of dementia?
Today is International Coffee Day, and what better way to celebrate than providing our readers with some positive news about one the nation's favorite hot drinks; a new study suggests that older women who drink two to three cups of coffee daily may be at lower risk of dementia and other forms of cognitive impairment. 
Researchers have long suggested that caffeine - a mild stimulant present in coffee, tea, and cola - has cognitive benefits. 
A study published in the journal Nature Neuroscience in 2014, for example, identified a link between coffee intake and improved long-term memory. 
The new findings - recently published in The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences - offer further evidence of caffeine's brain benefits, after finding the stimulant may help to stave off cognitive decline in later life. 
The results come from an analysis of 6,467 women aged 65 and older who were part of the Women's Health Initiative Memory Study (WHIMS) - a study funded by the National Heart, Lung, and Blood Institute. 
"What is unique about this study is that we had an unprecedented opportunity to examine the relationships between caffeine intake and dementia incidence in a large and well-defined, prospectively studied cohort of women," notes lead author Ira Driscoll, Ph.D., a professor of psychiatry at the University of Wisconsin-Milwaukee. 
Higher caffeine intake reduced risk of cognitive impairment, dementia
Driscoll and team analyzed the participants' caffeine intake, as determined through self-reported consumption of tea, coffee, and cola. 
Fast facts about coffee 
· Around 54 percent of American adults drink coffee every day
· Coffee drinkers consume an average of 3.1 cups daily
· The U.S. spends around $40 billion on coffee every year.
During up to 10 years of follow-up, all subjects underwent annual cognitive assessments, which the researchers analyzed to pinpoint a diagnosis of probable dementia or other forms of cognitive impairment. A total of 388 women received such diagnoses. 
Compared with women who consumed a low amount of caffeine (defined in the study as less than 64 milligrams daily), those who consumed a higher amount (more than 261 milligrams daily) were found to be at 36 percent reduced risk of a diagnosis of probable dementia or cognitive impairment. 
The researchers note that 261 milligrams of caffeine is the equivalent of two to three 8-ounce cups of coffee daily, or five to six 8-ounce cups of black tea. 
The team's findings remained even after accounting for a number of possible confounding factors, including age, race, body mass index (BMI), smoking status, alcohol intake, depression, high blood pressure, sleep quality, and history of cardiovascular disease. 
The authors say that their study is unable to establish a direct association between caffeine intake and reduced dementia risk, nor are they able to generalize the findings to men. 
Still, the researchers believe that their study brings us closer to understanding how caffeine might benefit cognitive health, and it paves the way for future research into this association. 
The authors conclude: 
"Although more studies are needed to verify the consistency of reports, given that caffeine intake is easily modifiable, it is important to quantify its relationship with cognitive health outcomes not only from preventive standpoint but also to better understand the underlying mechanisms and their involvement in dementia and cognitive impairment. 
Given that AD [Alzheimer's disease] prevalence is expected to quadruple by 2050, even a small reduction in age-related cognitive impairment or dementia burden would thereby have significant public health implications."
Relationships between caffeine intake and risk for probable dementia or global cognitive impairment: The Women’s Health Initiative Memory Study, Ira Driscoll et al., Nature Neuroscience, doi: 10.1093/gerona/glw078. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Kon koffie te verminderen vrouwen risico op dementie?
Vandaag is het de Internationale Dag van de koffie, en wat een betere manier om te vieren dan het verstrekken van onze lezers met een aantal positieve nieuws over één van de natie favoriete hete dranken; een nieuwe studie suggereert dat oudere vrouwen die dagelijks drinken twee tot drie kopjes koffie kunnen een lager risico op dementie en andere vormen van cognitieve stoornissen.
Onderzoekers hebben lang gesuggereerd dat cafeļne - een mild stimulerend middel aanwezig is in koffie, thee en cola - heeft cognitieve voordelen.
Een studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature Neuroscience in 2014, bijvoorbeeld, identificeerde een verband tussen de inname van koffie en een betere lange-termijn geheugen.
De nieuwe bevindingen - onlangs gepubliceerd in The Journals of Gerontology, Serie A: Biological Sciences en Medische wetenschappen - bieden een verder bewijs van de hersenen voordelen cafeļne, na het vinden van de stimulans kan helpen af ​​te wenden cognitieve achteruitgang in het latere leven.
De resultaten komen uit een analyse van de 6467 vrouwen van 65 jaar en ouder die een deel van de Women's Health Initiative Memory Study (WHMIS) waren - een studie gefinancierd door de National Heart, Lung, and Blood Institute.
"Het unieke van deze studie is dat we hadden een ongekende kans om de relatie tussen de inname van cafeļne en dementie incidentie in een groot en goed gedefinieerde, prospectief bestudeerde cohort van vrouwen te onderzoeken," merkt leiden auteur Ira Driscoll, Ph.D., een professor in de psychiatrie aan de Universiteit van Wisconsin-Milwaukee.
Hogere inname van cafeļne verlaagd risico op cognitieve stoornissen, dementie
Driscoll en team analyseerden de deelnemers inname van cafeļne, zoals bepaald door middel van zelf-gerapporteerde consumptie van thee, koffie en cola.
Snelle feiten over koffie
· Ongeveer 54 procent van de Amerikaanse volwassenen drinkt koffie elke dag
· Coffee drinkers verbruikt gemiddeld 3,1 kopjes per dag
· De VS besteedt rond de $ 40 miljard koffie per jaar.
Tijdens tot 10 jaar follow-up, ondergingen alle jaarlijkse cognitieve evaluaties, waarbij de onderzoekers geanalyseerd om een ​​diagnose van waarschijnlijke dementie of andere cognitieve stoornissen lokaliseren. Een totaal van 388 vrouwen kregen deze diagnoses.
In vergelijking met vrouwen die een lage hoeveelheid cafeļne (in het onderzoek minder dan 64 milligram per dag) geconsumeerd, die een grotere hoeveelheid (meer dan 261 mg per dag) verbruikte bleken bij 36 procent verminderd risico op diagnose waarschijnlijke dementie of cognitieve stoornis.
De onderzoekers constateren dat 261 milligram cafeļne is het equivalent van 2-3 8-ounce kopjes koffie per dag, of 5-6 8-ounce kopjes van zwarte thee.
De bevindingen van het team bleef, zelfs na de boekhouding voor een aantal mogelijke verstorende factoren, zoals leeftijd, geslacht, body mass index (BMI), rookgedrag, alcoholgebruik, depressie, hoge bloeddruk, kwaliteit van de slaap, en de geschiedenis van hart- en vaatziekten.
De auteurs zeggen dat hun studie niet in staat is om een ​​direct verband tussen de inname van cafeļne en minder risico op dementie vast te stellen, noch zijn zij in staat om de bevindingen te generaliseren naar mannen.
Toch denken de onderzoekers dat hun studie brengt ons dichter bij het begrijpen hoe cafeļne kunnen profiteren cognitieve gezondheid, en het maakt de weg vrij voor toekomstig onderzoek naar deze vereniging.
De auteurs concluderen:
"Hoewel er meer studies nodig zijn om de consistentie van de verslagen, gezien het feit dat de inname van cafeļne is gemakkelijk aanpasbaar te controleren, is het belangrijk om de relatie met de cognitieve gezondheidsuitkomsten niet alleen vanuit preventief oogpunt, maar ook om beter inzicht in de onderliggende mechanismen en hun betrokkenheid bij dementie te kwantificeren en cognitieve stoornissen.
Gezien het feit dat AD [de ziekte van Alzheimer] prevalentie zal naar verwachting verviervoudigen in 2050, zou zelfs een kleine vermindering van de leeftijdsgerelateerde cognitieve stoornissen of dementie last daardoor hebben belangrijke gevolgen voor de volksgezondheid. "

Printen

 

 

Reacties: