Home / Nieuws / ...

 

Onverzadigde vetzuren voor betere leesvaardigheid*
Uit een Zweedse studie onder 154 schoolkinderen van 9 of 10 jaar blijkt dat dagelijks een supplement van onverzadigde vetzuren kan zorgen voor een duidelijk betere leesvaardigheid. Drie maanden lang kregen de kinderen dagelijks of een supplement van verzadigde vetzuren, 558 mg EPA, 174 mg DHA en 60 mg gamma-linoneelzuur of een placebo. Na afloop bleken de kinderen die het vetzurensupplement gehad hadden een duidelijk betere leesvaardigheid te hebben. Kinderen met milde aandachtsproblemen bleken zelfs nog grotere verbeteringen te hebben.
De studie. (November 2016)


Omega-3, omega-6 supplement improves reading for children
Supplement of omega-3 and omega-6 fatty acids may improve reading skills of mainstream schoolchildren, according to a new study from Sahlgrenska Academy, at the University of Gothenburg, Sweden. Children with attention problems, in particular, may be helped in their reading with the addition of these fatty acids.
The study included 154 schoolchildren from western Sweden in grade 3, between nine and ten years old. The children took a computer-based test (known as the Logos test) that measured their reading skills in a variety of ways, including reading speed, ability to read nonsense words and vocabulary.
The children were randomly assigned to receive either capsules with omega-3 and omega-6, or identical capsules that contained a placebo (palm oil) for 3 months. The children, parents and researchers did not learn until the study was completed which children had received fatty acids and which had received the placebo. After three months, all children received real omega-3/6 capsules for the final three months of the study.
"Even after three months, we could see that the children's reading skills improved with the addition of fatty acids, compared with those who received the placebo. This was particularly evident in the ability to read a nonsense word aloud and pronounce it correctly (phonologic decoding), and the ability to read a series of letters quickly (visual analysis time)," says Mats Johnson, who is chief physician and researcher at the Gillberg Neuropsychiatry Centre at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg.
No children diagnosed with ADHD were included in the study, but with the help of the children's parents, the researchers could identify children who had milder attention problems. These children attained even greater improvements in several tests, including faster reading already after three months of receiving fatty acid supplements.
Polyunsaturated fats important for the brain
Polyunsaturated fats and their role in children's learning and behavior is a growing research area.
"Our modern diet contains relatively little omega-3, which it is believed to have a negative effect on our children when it comes to learning, literacy and attention," says Mats Johnson. "The cell membranes in the brain are largely made up of polyunsaturated fats, and there are studies that indicate that fatty acids are important for signal transmission between nerve cells and the regulation of signaling systems in the brain."
Previous studies in which researchers examined the effect of omega-3 as a supplement for mainstream schoolchildren have not shown positive results, something Mats Johnson believes may depend on how these studies were organized and what combination and doses of fatty acids were used. This is the first double-blind, placebo-controlled study showing that omega-3/6 improves reading among mainstream schoolchildren.
"Our study suggests that children could benefit from a dietary supplement with a special formula. To be more certain about the results, they should also be replicated in other studies," says Mats Johnson.
Mats Johnson, Gunnar Fransson, Sven Östlund, Björn Areskoug, Christopher Gillberg. Omega 3/6 fatty acids for reading in children: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial in 9-year-old mainstream schoolchildren in Sweden. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2016; DOI: 10.1111/jcpp.12614 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Omega-3, omega-6 supplement verbetert het lezen voor kinderen
Supplement van omega-3 en omega-6-vetzuren kan het verbeteren van de leesvaardigheid van de reguliere schoolkinderen, volgens een nieuwe studie van de Sahlgrenska Academy, aan de Universiteit van Göteborg, Zweden. Kinderen met aandachtsproblemen name kan zich bij het uitlezen met de toevoeging van deze vetzuren.
De studie omvatte 154 schoolkinderen uit het westen van Zweden in de rang 3, tussen negen en tien jaar oud. De kinderen namen een computer gebaseerde test (zogenaamde logos test) hun leesvaardigheid op verschillende manieren, waaronder leessnelheid, vermogen om onzinwoorden en woordenschat lezen gemeten.
De kinderen werden willekeurig toegewezen aan capsules ontvangen met omega-3 en omega-6, identiek of capsules die een placebo (palmolie) bevatte gedurende 3 maanden. De kinderen, ouders en onderzoekers niet weten totdat het onderzoek is afgerond waarbij kinderen vetzuren had ontvangen en die de placebo hadden gekregen. Na drie maanden, alle kinderen kregen real omega-3/6 capsules voor de laatste drie maanden van de studie.
"Zelfs na drie maanden, konden we zien dat de kinderen de leesvaardigheid verbeterd met de toevoeging van vetzuren, in vergelijking met degenen die een placebo kregen. Dit was vooral duidelijk in de mogelijkheid om een onzin woord hardop te lezen en uit te spreken het goed (fonologische decodering ), en de mogelijkheid om een reeks brieven snel (visuele analyse tijd) te lezen ", zegt Mats Johnson, die is chef-arts en onderzoeker aan de Gillberg Neuropsychiatry Centre in Sahlgrenska Academy, Universiteit van Göteborg.
Kinderen met ADHD werden opgenomen in de studie, maar met behulp van ouders van de kinderen, de onderzoekers kunnen kinderen mildere aandachtsproblemen had gevoerd. Deze kinderen bereikte nog grotere verbeteringen in verschillende testen, zoals snellere lezing al na drie maanden na ontvangst vetzuursupplementen.
MOV belangrijk voor de hersenen
Meervoudig onverzadigde vetten en hun rol in het leren en het gedrag van kinderen is een groeiend onderzoeksgebied.
"Onze moderne voeding bevat relatief weinig omega-3, die wordt beschouwd als een negatief effect hebben op onze kinderen hebben als het gaat om het leren, geletterdheid en aandacht", zegt Mats Johnson. "De celmembranen in de hersenen zijn grotendeels uit meervoudig onverzadigde vetten en er studies die aangeven dat vetzuren zijn belangrijk voor signaaloverdracht tussen zenuwcellen en de regulatie van signaleringssystemen in de hersenen."
Eerdere studies waarin onderzoekers onderzocht het effect van omega-3 als supplement voor gewoon schoolkinderen hebben niet aangetoond positieve resultaten, iets Mats Johnson gelooft kan afhangen van hoe deze studies werden georganiseerd en welke combinatie en doseringen van vetzuren gebruikt. Dit is de eerste dubbel-blind, placebo-gecontroleerde studie waaruit blijkt dat omega-3/6 verbetert het lezen van onder mainstream schoolkinderen.
"Onze studie suggereert dat kinderen kunnen profiteren van een voedingssupplement met een speciale formule. Om meer zekerheid over de resultaten, ze moeten ook worden herhaald in andere studies", zegt Mats Johnson.

Printen

 

 

Reacties: