Home / Nieuws / ...

 

Voeding tijdens zwangerschap en ADHD*
In een Britse studie werden 83 kinderen met ADHD en 81 kinderen met weinig gedragsproblemen vergeleken m.b.t. epigenetische veranderingen (DNA-methylering) die plaats hadden gevonden tijdens de zwangerschap. Voeding tijdens de zwangerschap verandert de epigenetische veranderingen van de insulin-like growth factor II (IGF2). Meer epigenetische veranderingen zorgden voor duidelijk meer kans op kinderen met ADHD. Voeding tijdens de zwangerschap met veel vetten en suikers zorgden voor duidelijk meer epigenetische veranderingen en verhoogt zo de kans op ADHD bij de kinderen.
De studie. (Oktober 2016)


Unhealthy diet during pregnancy could be linked to ADHD
Children with ADHD find it more difficult to focus and to complete their schoolwork. 
New research led by scientists from King's College London and the University of Bristol has found that a high-fat, high-sugar diet during pregnancy may be linked to symptoms of ADHD in children who show conduct problems early in life. 
Published in the Journal of Child Psychology and Psychiatry, this study is the first to indicate that epigenetic changes evident at birth may explain the link between unhealthy diet, conduct problems and ADHD.
Early onset conduct problems (e.g. lying, fighting) and attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) are the leading causes of child mental health referral in the UK. These two disorders tend to occur in tandem (more than 40 per cent of children with a diagnosis of conduct disorder also have a diagnosis of ADHD) and can also be traced back to very similar prenatal experiences such as maternal distress or poor nutrition.
In this new study of participants from the Bristol-based 'Children of the 90s' cohort, 83 children with early-onset conduct problems were compared with 81 children who had low levels of conduct problems. The researchers assessed how the mothers' nutrition affected epigenetic changes (or DNA methylation) of IGF2, a gene involved in fetal development and the brain development of areas implicated in ADHD - the cerebellum and hippocampus. Notably, DNA methylation of IGF2 had previously been found in children of mothers who were exposed to famine in the Netherlands during World War II.
The researchers from King's and Bristol found that poor prenatal nutrition, comprising high fat and sugar diets of processed food and confectionary, was associated with higher IGF2 methylation in children with early onset conduct problems and those with low conduct problems.
Higher IGF2 methylation was also associated with higher ADHD symptoms between the ages of 7 and 13, but only for children who showed an early onset of conduct problems.
Dr Edward Barker from King's College London said: 'Our finding that poor prenatal nutrition was associated with higher IGF2 methylation highlights the critical importance of a healthy diet during pregnancy.
'These results suggest that promoting a healthy prenatal diet may ultimately lower ADHD symptoms and conduct problems in children. This is encouraging given that nutritional and epigenetic risk factors can be altered.'
Dr Barker added: 'We now need to examine more specific types of nutrition. For example, the types of fats such as omega 3 fatty acids, from fish, walnuts and chicken are extremely important for neural development.
'We already know that nutritional supplements for children can lead to lower ADHD and conduct problems, so it will be important for future research to examine the role of epigenetic changes in this process.' 
Provided by King's College London

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Ongezonde voeding tijdens de zwangerschap kan worden gekoppeld aan ADHD
Kinderen met ADHD het moeilijker te richten en hun schoolwerk voltooien.
Nieuw onderzoek onder leiding van wetenschappers van King's College in Londen en de Universiteit van Bristol heeft geconstateerd dat een hoog-vet, hoog-suiker dieet tijdens de zwangerschap kan worden gekoppeld aan de symptomen van ADHD bij kinderen die gedragsproblemen vroeg in het leven te laten zien.
Gepubliceerd in het Journal of Child Psychology and Psychiatry, deze studie is de eerste om aan te geven dat epigenetische veranderingen duidelijk bij de geboorte kan het verband tussen ongezonde voeding, gedragsproblemen en ADHD verklaren.
Vroeg begin gedragsproblemen (bijvoorbeeld liegen, vechten) en attention-deficit / hyperactivity disorder (ADHD) zijn de belangrijkste oorzaken van de geestelijke gezondheid verwijzing kind in het Verenigd Koninkrijk. Deze twee aandoeningen hebben de neiging om zich in tandem (meer dan 40 procent van de kinderen met de diagnose gedragsstoornis hebben ook een diagnose van ADHD) en kan ook terug naar zeer vergelijkbare prenatale ervaringen worden getraceerd, zoals verdriet van de moeder of slechte voeding.
In deze nieuwe studie van de deelnemers van de Bristol-based 'Kinderen van de jaren 90' cohort, 83 kinderen met een early-onset gedragsproblemen werden vergeleken met 81 kinderen die lage niveaus van gedragsproblemen hadden. De onderzoekers onderzocht hoe de voeding van de moeder be´nvloed epigenetische veranderingen (of DNA-methylatie) van IGF2, een gen dat betrokken is in de ontwikkeling van de foetus en de ontwikkeling van de hersenen van de gebieden betrokken bij ADHD - het cerebellum en de hippocampus. Met name had DNA methylatie van IGF2 eerder gevonden bij kinderen van moeders die in Nederland werden blootgesteld aan hongersnood tijdens de Tweede Wereldoorlog.
De onderzoekers van het King's en Bristol vond dat arme prenatale voeding, bestaande uit veel vet en suiker diŰten van verwerkte levensmiddelen en banketbakkerij, werd geassocieerd met een hogere IGF2 methylatie bij kinderen met een vroeg begin gedragsproblemen en mensen met lage gedragsproblemen.
Hogere IGF2 methylatie werd ook geassocieerd met een hogere ADHD-symptomen in de leeftijd tussen 7 en 13, maar alleen voor kinderen die een vroeg begin van de gedragsproblemen vertoonden.
Dr Edward Barker van King's College in Londen zei: 'Onze bevinding dat arme prenatale voeding werd geassocieerd met een hogere IGF2 methylatie wijst op het cruciale belang van een gezonde voeding tijdens de zwangerschap.
"Deze resultaten suggereren dat het bevorderen van een gezonde prenatale voeding kan uiteindelijk lager ADHD-symptomen en gedragsproblemen bij kinderen. Dit is bemoedigend gezien het feit dat de voedingswaarde en epigenetische risicofactoren kan worden veranderd. '
Dr Barker toegevoegd: 'We moeten nu meer specifieke soorten voeding te onderzoeken. Bijvoorbeeld, de soorten vetten zoals omega 3 vetzuren uit vis, noten en kip zijn uiterst belangrijk voor neurale ontwikkeling.
"We weten al dat voedingssupplementen voor kinderen kan leiden tot lagere ADHD en problemen uit te voeren, dus het zal belangrijk zijn voor toekomstig onderzoek naar de rol van epigenetische veranderingen in dit proces te onderzoeken. '
Geleverd door King's College LondonPrinten

 

 

Reacties: