Home / Nieuws / ...

 

Lichaamsgewicht en Alzheimer*
Een laag lichaamsgewicht of afvallen bij het ouder worden lijken volgens een Amerikaanse studie onder 280 zestigplussers niet goed en doet de kans op de ziekte van Alzheimer vergroten.
De studie. (Oktober 2016)


Lower BMI, weight loss in later life linked with Alzheimer's
Lower weight in seniors is associated with an increased risk of dementia, and weight loss correlated with a more rapid decline in Alzheimer's disease, new research finds. 
The study, conducted by Brigham and Women's Hospital (BWH) and Massachusetts General Hospital (MGH), observed that older people who were considered cognitively normal and had a lower body mass index (BMI) had more widespread deposits of the beta-amyloid protein in the brain. 
Beta-amyloid is a protein that is the primary component of plaques characteristic of Alzheimer's disease. 
The formation of amyloid plaques and neurofibrillary tangles are thought to contribute to the degradation of nerve cells in the brain, which causes the symptoms associated with Alzheimer's disease. 
"Elevated cortical amyloid is believed to be the first stage of the preclinical form of Alzheimer's disease, so our findings suggest that individuals who are underweight late in life may be at greater risk for this disease," says senior author Dr. Gad Marshall, of the MGH and BWH Departments of Neurology. 
"Finding this association with a strong marker of Alzheimer's disease risk reinforces the idea that being underweight as you get older may not be a good thing when it comes to your brain health," he adds. 
A "preclinical form" of Alzheimer's disease is currently a theory rather than an official stage used to guide clinical diagnosis and treatment. 
The hypothesized preclinical form of Alzheimer's includes three stages. In the first stage, the individual is cognitively normal but has raised amyloid deposits. The second stage sees an added level of evidence of neurodegeneration - for example, elevated tau deposits or brain tissue loss typical of Alzheimer's disease. 
The third and final stage adds cognitive changes that are within normal range but are a decline for the individual. 
Published in the Journal of Alzheimer's Disease, the research is a part of the MGH-based Harvard Aging Brain Study (HABS), with the aim of identifying markers that predict those people most likely to develop Alzheimer's and how soon their symptoms are likely to be noticeable. 
The investigation included 280 older adults aged 62-90 years - cognitively normal and in good health - who were among the first to enroll in HABS. The researchers lead an analysis on the relationship between their BMI and the levels of beta-amyloid in their brains. 
Lower BMI associated with more extensive amyloid brain deposits
Participants provided data such as medical histories, physical exams, testing for APOE4 gene - a gene associated with a higher risk of late-onset Alzheimer's disease - and PET imaging with Pittsburgh compound B (PiB), which can visualize amyloid plaques in the brain. 
Results showed - after adjusting for age, sex education, and APOE4 status - lower BMI was associated with greater retention of PiB, which indicated a higher amount of amyloid brain deposits. 
The association between weight and extensive amyloid deposits was more prominent in normal-weight participants who had the lowest BMI of the group. Lower BMI and greater PiB retention were most significant in individuals with the APOE4 gene variant. 
Future research from the team will focus on explaining the mechanism behind the link between lower BMI and increased amyloid levels. 
"A likely explanation for the association is that low BMI is an indicator for frailty - a syndrome involving reduced weight, slower movement and loss of strength that is known to be associated with Alzheimer's risk."
Dr. Gad Marshall
"One way to get closer to determining any cause-and-effect relationship will be following these individuals over time to see whether their baseline BMI does predict the development of symptoms, which we are doing in HABS, and eventually investigating whether maintaining or even increasing BMI in late life has an effect on outcomes," adds Marshall, who is also an assistant professor of neurology at Harvard Medical School. 
"Right now, we're also studying whether BMI is associated with any other clinical and imaging markers of Alzheimer's disease," he concludes. 
Lower late-life body-mass index is associated with higher cortical amyloid burden in clinically normal elderly, Hsu DC et al., Journal of Alzheimer's Disease, doi: 10.3233/JAD-150987.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Lager BMI, gewichtsverlies op latere leeftijd gekoppeld aan de ziekte van Alzheimer
Lager gewicht bij ouderen is geassocieerd met een verhoogd risico van dementie, en gewichtsverlies gecorreleerd met een snellere daling van de ziekte van Alzheimer, nieuw onderzoek vindt.
De studie, uitgevoerd door het Brigham en Women's Hospital (BWH) en Massachusetts General Hospital (MGH), merkte op dat oudere mensen die cognitief normaal werden beschouwd en had een lagere body mass index (BMI) had meer wijdverspreid deposito's van de beta-amylo´de eiwit in de hersenen.
Beta-amylo´de is een eiwit dat de belangrijkste component van plaques kenmerk van de ziekte van Alzheimer.
De vorming van amylo´de plaques en neurofibrillaire tangles wordt gedacht dat ze bijdragen aan de afbraak van zenuwcellen in de hersenen, die de symptomen geassocieerd met de ziekte van Alzheimer veroorzaakt.
"Verhoogde corticale amyloid wordt verondersteld om de eerste fase van de preklinische vorm van de ziekte van Alzheimer, zodat onze bevindingen suggereren dat personen die ondergewicht laat in het leven kunnen een groter risico op deze ziekte", zegt senior auteur Dr Gad Marshall, van de MGH en BWH afdelingen Neurologie.
"Het vinden van deze vereniging met een sterke marker van het risico de ziekte van Alzheimer versterkt het idee dat ondergewicht als je ouder wordt niet een goede zaak kan zijn als het gaat om uw gezondheid van de hersenen," gaat hij verder.
Een "preklinische vorm" van de ziekte van Alzheimer is nog een theorie dan een officieel stadium gebruikt voor klinische diagnose en behandeling leiden.
De hypothese preklinische vorm van Alzheimer omvat drie fasen. In de eerste fase is het individu cognitief normale maar amylo´de afzettingen opgeheven. De tweede fase ziet een extra bewijskracht van neurodegeneratie - bijvoorbeeld, verhoogde tau afzettingen of hersenweefsel verlies typisch voor de ziekte van Alzheimer.
De derde en laatste fase voegt cognitieve veranderingen die binnen het normale bereik, maar een daling voor het individu.
Gepubliceerd in het Journal of Alzheimer's Disease, het onderzoek is een deel van de MGH-gebaseerde Harvard Aging Brain Study (HABS), met als doel het identificeren van markers die voorspellen die mensen het meest waarschijnlijk ontwikkelen Alzheimer en hoe snel de verschijnselen waarschijnlijk merkbaar.
Het onderzoek onder 280 ouderen 62-90 jaar - cognitief normaal en in goede gezondheid - die een van de eersten in te schrijven in HABS waren. De onderzoekers leiden een analyse van de relatie tussen de BMI en de niveaus van beta-amylo´de in hun hersenen.
Lagere BMI geassocieerd met meer uitgebreide amylo´de hersenen afzettingen
De deelnemers verstrekte gegevens, zoals medische geschiedenis, fysieke examens, het testen voor APOE4 gen - een gen geassocieerd met een hoger risico op late vorm van de ziekte van Alzheimer - en PET beeldvorming met Pittsburgh verbinding B (PiB), die amylo´de plaques kunnen visualiseren in de hersenen.
De resultaten toonden aan - na correctie voor leeftijd, seksuele voorlichting en APOE4 de status - lagere BMI werd geassocieerd met een grotere behoud van PiB, die een hoger bedrag van amylo´de hersenen afzettingen aangegeven.
De associatie tussen gewicht en uitgebreide amylo´de afzettingen was meer prominent in een normaal gewicht deelnemers die de laagste BMI van de groep had. Lagere BMI en een grotere PiB retentie waren het meest significant in personen met de APOE4 genvariant.
Toekomstig onderzoek van het team zal zich richten op het verklaren van het mechanisme achter het verband tussen lagere BMI en verhoogde amylo´de niveaus.
"Een waarschijnlijke verklaring voor de vereniging is dat lage BMI is een indicator voor de kwetsbaarheid -. Een syndroom waarbij minder gewicht, langzamer beweging en verlies van kracht die bekend is geassocieerd te worden met risico op de ziekte van Alzheimer"
Dr. Gad Marshall
"Een manier om dichter bij het vaststellen van een oorzaak-en-gevolg relatie zal worden de volgende personen in de tijd krijgen om te zien of hun baseline BMI geeft de ontwikkeling van de symptomen, die we aan het doen zijn in HABS, en uiteindelijk onderzoeken voorspellen of te handhaven of zelfs toeneemt BMI in het latere leven heeft een effect op de resultaten ", aldus Marshall, die ook een assistent-professor neurologie aan de Harvard Medical School.
"Op dit moment zijn we ook onderzoeken of BMI wordt geassocieerd met een andere klinische en imaging markers van de ziekte van Alzheimer," concludeert hij.Printen

 

 

Reacties: