Home / Nieuws / ...

 

Glutenintolerantie?*
Uit een Amerikaanse studie blijkt dat glutenintolerantie niet alleen voorkomt bij mensen met coeliakie. Coeliakie is een auto-immuun ziekte waardoor het immuunsysteem de darmen beschadigd als gevolg van gluten inname. Symptomen van coeliakie zijn o.m. chronische diaree, constipatie, opgezette buik en moeheid. Meer mensen hebben echter dezelfde symptomen doch geen coeliakie en geen darmbeschadigingen maar wel een gluten intolerantie. In de darmen van de deelnemers aan de studie met coeliakie en de deelnemers met geen coeliakie en wel gluten intolerantie werden duidelijk verschillen waargenomen in de darm waaruit duidelijk bleek dat gluten intolerantie zonder coeliakie een echte aandoening is en niet zoals vaak gezegd wordt alleen in het hoofd zit.
De studie. (Oktober 2016)


Gluten sensitivity: Biological mechanism uncovered
People with gluten sensitivity - whereby gluten intake triggers symptoms similar to celiac disease, but without the associated intestinal damage - are often told that the condition is "all in the mind." But a new study may turn this perception on its head, after uncovering a biological explanation for gluten sensitivity. 
In a study published in the journal Gut, researchers led by Columbia University Medical Center (CUMC) in New York, NY, suggest gluten sensitivity may arise as a result of a weakened intestinal barrier, which triggers an inflammatory immune response when gluten is consumed. 
Proteins found in wheat, rye, barley, and triticale all fall under the gluten category. They are present in a variety of foods, primarily breads, cereals, and pasta. 
It is estimated that around 1 in 141 Americans have celiac disease - an autoimmune disorder in which the immune system attacks the small intestine in response to gluten intake, causing symptoms such as bloating, constipation, chronic diarrhea, stomach pain, vomiting, and chronic fatigue. 
As many as 18 million Americans, however, are believed to experience similar symptoms in response to gluten intake, but they do not have the intestinal damage that arises with celiac disease, nor do they possess the associated tissue transglutaminase (tTG) antibodies. 
This condition is known as gluten sensitivity, non-celiac gluten sensitivity, or non-celiac wheat sensitivity. It is defined by the Celiac Disease Foundation as "a condition with symptoms similar to those of celiac disease that improve when gluten is eliminated from the diet." 
Uncovering the causes of gluten sensitivity
Gluten sensitivity has long baffled scientists, who have been unable to pinpoint the underlying mechanisms of the disorder. 
This has led to some researchers suggesting that gluten sensitivity is not a real condition, and that symptoms that arise in response to gluten among people without celiac disease are psychological. 
However, the new study - led by Armin Alaedini, Ph.D., assistant professor of medicine at Columbia - appears to have identified a biological explanation for gluten sensitivity, providing evidence that the disorder is not all in the mind. 
The new research involved 80 individuals with non-celiac gluten sensitivity, 40 individuals with celiac disease, and 40 healthy individuals. 
The individuals with non-celiac gluten sensitivity all reported experiencing gastrointestinal symptoms after consuming foods containing gluten, including wheat, barley, and rye, the team reports; such symptoms disappeared when gluten-containing foods were removed for a period of 6 months, and they returned when re-introduced. 
The researchers took blood samples from all three groups, which they used to pinpoint markers of immune system activity. 
Study shows symptoms of gluten sensitivity 'are not imagined'
In the blood samples of individuals with celiac disease, the researchers found no markers of increased innate immune system activity, despite this group experiencing significant intestinal damage. 
This suggests that the intestinal immune response in people with celiac disease has the ability to neutralize microbes that travel through the damaged intestinal barrier, the team says, which stops an inflammatory response from occurring. 
For individuals with non-celiac gluten sensitivity, however, it was a different story; the researchers found that, while they did not possess the cytotoxic T cells found in people with celiac disease, they did have a marker of intestinal cell damage, alongside markers of acute systemic immune activity. 
According to the authors, this finding indicates that patients with non-celiac gluten sensitivity have a weakened intestinal barrier as a result of intestinal cell damage, which triggers inflammatory immune activity in response to gluten. 
Additionally, the researchers found that markers of intestinal cell damage and immune system activity among individuals with non-celiac gluten sensitivity normalized when they refrained from eating gluten-containing foods for 6 months, further supporting their theory. 
"Our study shows that the symptoms reported by individuals with this condition are not imagined, as some people have suggested. It demonstrates that there is a biological basis for these symptoms in a significant number of these patients."
Study co-author Dr. Peter H. Green, professor of medicine at CUMC
The team suggests it may one day be possible to use such markers to diagnose non-celiac gluten sensitivity; at present, no diagnostic tests for the condition exist. The markers could also be used to monitor patients' response to treatment. 
"These results shift the paradigm in our recognition and understanding of non-celiac wheat sensitivity and will likely have important implications for diagnosis and treatment," says study co-author Dr. Umberto Volta, professor of internal medicine at the University of Bologna, Italy. 
"Considering the large number of people affected by the condition and its significant negative health impact on patients, this is an important area of research that deserves much more attention and funding." 
Intestinal cell damage and systemic immune activation in individuals reporting sensitivity to wheat in the absence of coeliac disease, Armin Alaedini et al., Gut, doi: 10.1136/gutjnl-2016-311964.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Gluten gevoeligheid: biologisch mechanisme blootgelegd
Mensen met een gluten gevoeligheid - waardoor gluten inname triggers symptomen die lijken op coeliakie, maar dan zonder de bijbehorende schade aan de ingewanden - krijgen vaak te horen dat de conditie is "allemaal in de geest." Maar een nieuwe studie kan deze perceptie op zijn kop zetten, na het blootleggen van een biologische verklaring voor gluten gevoeligheid.
In een studie gepubliceerd in het tijdschrift Gut, onderzoekers onder leiding van Columbia University Medical Center (CUMC) in New York, NY, suggereren gluten gevoeligheid kan ontstaan als gevolg van een verzwakte darmwand, die een inflammatoire immuunrespons wanneer gluten wordt verbruikt triggers.
Eiwitten in tarwe, rogge, gerst en triticale alle vallen onder de categorie gluten. Ze zijn aanwezig in verschillende voedingsmiddelen, voornamelijk brood, ontbijtgranen, en pasta.
Geschat wordt dat ongeveer 1 in 141 Amerikanen hebben coeliakie - een auto-immuunziekte waarbij het immuunsysteem de dunne darm in reactie op gluten inname, veroorzaakt symptomen zoals opzwellen, constipatie, chronische diarree, buikpijn, braken en chronische vermoeidheid .
Wel 18 miljoen Amerikanen zijn echter aangenomen dat vergelijkbare symptomen als reactie op gluten inname, maar ze hebben niet de intestinale schade die ontstaat met coeliakie, evenmin bezitten de bijbehorende tissue transglutaminase (tTG) antilichamen.
Deze aandoening wordt glutengevoeligheid, niet-coeliakie gluten gevoelige of niet-coeliakie tarwe gevoeligheid. Het wordt gedefinieerd door de Stichting Coeliakie als "een toestand die vergelijkbaar zijn met die van coeliakie die verbeteren wanneer gluten wordt uit het dieet."
Het blootleggen van de oorzaken van gluten gevoeligheid
Gluten gevoeligheid is al lang verbijsterd wetenschappers, die niet in staat om de onderliggende mechanismen van de aandoening lokaliseren zijn geweest.
Dit heeft geleid tot enkele onderzoekers suggereren dat glutengevoeligheid geen echte aandoening, en dat symptomen die ontstaan als reactie op gluten bij mensen zonder coeliakie psychologische.
Echter, de nieuwe studie - geleid door Armin Alaedini, Ph.D., assistent professor in de geneeskunde aan de Columbia - lijkt te hebben geÔdentificeerd een biologische verklaring voor gluten gevoeligheid, waaruit blijkt dat de aandoening is niet allemaal in de geest.
Het nieuwe onderzoek betrokken zijn 80 personen met niet-coeliakie gluten gevoeligheid, 40 mensen met coeliakie, en 40 gezonde personen.
De personen met een niet-coeliakie gluten gevoeligheid van alle gerapporteerde bijwerkingen in het maagdarmkanaal na consumptie van voedingsmiddelen met gluten, zoals tarwe, gerst en rogge, de team verslagen; deze symptomen verdwenen wanneer gluten bevattende voedingsmiddelen werden verwijderd gedurende 6 maanden, en ze geretourneerd wanneer opnieuw ingevoerd.
De onderzoekers namen bloedmonsters van alle drie de groepen, die zij gebruikten om markers van de activiteit van het immuunsysteem te lokaliseren.
De studie toont symptomen van gluten gevoeligheid 'niet weg te denken'
In de bloedmonsters van mensen met coeliakie, de onderzoekers vonden geen markers van verhoogde aangeboren immuunsysteem activiteit, ondanks deze groep ervaart aanzienlijke schade aan de ingewanden.
Dit suggereert dat de intestinale immuunrespons bij mensen met coeliakie heeft de mogelijkheid om microben die reizen door de beschadigde darmwand neutraliseren, het team zegt dat een ontstekingsreactie optreedt stopt.
Voor individuen met niet-coeliakie gluten gevoeligheid, maar het was een ander verhaal; de onderzoekers gevonden dat, terwijl zij de cytotoxische T-cellen gevonden bij mensen met coeliakie bezat, hadden ze een marker van intestinale celbeschadiging, naast markers van acute systemische immuun activiteit.
Volgens de auteurs deze bevinding aan dat patiŽnten met niet-coeliakie gluten gevoeligheid een verzwakte darmwand als gevolg van intestinale celbeschadiging die inflammatoire immuunactiviteit triggers in reactie op gluten.
Bovendien, de onderzoekers gevonden dat merkers van intestinale schade cel en activiteit van het immuunsysteem bij mensen met niet-coeliakie gluten gevoeligheid genormaliseerd wanneer ze afgezien van het eten van gluten-bevattende voedingsmiddelen voor 6 maanden, verder ondersteunen hun theorie.
"Onze studie toont aan dat de symptomen van mensen met deze aandoening niet gerapporteerd worden gedacht, zoals sommige mensen hebben gesuggereerd. Het laat zien dat er een biologische basis voor deze symptomen bij een groot aantal van deze patiŽnten."
Studie co-auteur Dr. Peter H. Green, professor in de geneeskunde aan CUMC
Het team suggereert dat het op een dag mogelijk zijn een dergelijke markers van niet-coeliakie gluten gevoelige diagnose; ogenblik geen diagnostische tests voor de conditie bestaan. De merkers kunnen ook worden gebruikt om de respons van patiŽnten op behandeling te controleren.
"Deze resultaten verschuiving van het paradigma in onze erkenning en begrip van niet-coeliakie tarwe gevoeligheid en zal waarschijnlijk hebben belangrijke implicaties voor diagnose en behandeling," zegt studie co-auteur Dr. Umberto Volta, hoogleraar interne geneeskunde aan de universiteit van Bologna, ItaliŽ .
"Gezien het grote aantal mensen dat getroffen door de aandoening en de significante negatieve gevolgen voor de gezondheid patiŽnten, dit is een belangrijk gebied van onderzoek dat er veel meer aandacht en geld verdient."Printen

 

 

Reacties: