Home / Nieuws / ...

 

Pijnstillers en hartfalen*
Het gebruik van pijnstillers lijkt de kans op hartfalen duidelijk te kunnen vergroten zo blijkt uit een grote Europese studie. De medicijnen die het meeste gevaar gaven waren de NSAID's als diclofenac, ibuprofen, naproxen, indomethacine, ketorolac, nimesulide en piroxicam en de COX-2 remmers etoricoxib en rofecoxib. Uit de studie blijkt dat zelfs het twee weken slikken al kan leiden tot 20% meer risico op hartfalen. Bij langer gebruik kan dit risico afhankelijk van het soort medicatie en dosering wel oplopen tot 200%. Een pijnstiller, Ibuprofen bleek de laagste verhoogde kans te geven.
De studie. (September 2016)


Painkillers linked to heart failure: study
Widely used prescription and non-prescription painkillers are associated with an increased risk of hospital admission for heart failure, according to a study released Thursday. 
The drugs in question are so-called NSAIDs, or non-steroidal anti-inflammatory drugs, including several known as COX-2 inhibitors.
Many are among the most commonly used drugs to alleviate pain and inflammation, and some were introduced over a century ago with minimal safety checks.
The broad link between the use of NSAIDs and heart failure is well established, but which drugs pose the greatest risk, and at what doses, remains poorly understood.
To get a clearer picture, a team of researchers led by Giovanni Corrao at the University of Milano-Bicocca combed through the medical records of nearly 10 million NSAID users in four European countries: Germany, Britain, the Netherlands and Italy.
They identified 92,163 hospital admissions for heart failure and then checked to see which of 27 drugs—and at what doses—each of them was taking.
Overall, they found that current use of NSAID slightly raised the risk of hospital admission compared to past use for nine drugs.
These included diclofenac, ibuprofen, indomethacin, ketorolac, naproxen, nimesulide, and piroxicam, along with two COX 2 inhibitors, etoricoxib and rofecoxib.
At very high doses, some doubled the risk of hospital admission.
The researchers emphasised that the study was observational, meaning that it did not benefit from the controlled conditions of an experiment and thus could not draw firm conclusions about cause and effect.
But the findings "offer further evidence that the most frequently used individual NSAIDs and selective COX2 inhibitors are associated with an increased risk of hospital admissions," they concluded.
The study was published in BMJ, a leading medical journal.
"Even a small increase in cardiovascular risk is a concern for public health," two Danish heart experts, Gunnar Gislason and Christian Torp-Pedersen, wrote in a comment, also in BMJ.
For one drug in particular—diclofenac—the European Society of Cardiology has recommended against its use at any dose, they noted.
Helen Williams, a consultant pharmacist for cardiovascular disease at the Royal Pharmaceutical Society in Britain, noted that the country's National Health Service had been "moving away" from the powerful NSAIDs in recent years.
"Reassuringly," she added, "use of the most commonly purchased NSAID—ibuprofen—was associated with a lower overall increased risk" compared to the other medicines, she added in a comment released by the Science Media Centre. 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Pijnstillers gekoppeld aan hartfalen: studie
Op grote schaal gebruikt op recept en niet-recept pijnstillers worden geassocieerd met een verhoogd risico op ziekenhuisopname voor hartfalen, volgens een studie vrijgegeven donderdag.
De drugs betrokken zijn zogenaamde NSAIDs of niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen, waaronder verschillende zogenaamde COX-2 remmers.
Veel behoren tot de meest gebruikte middelen om pijn en ontsteking te verlichten, en sommige werden geïntroduceerd een eeuw geleden met minimale veiligheidscontroles.
De brede verband tussen het gebruik van NSAID's en hartfalen inmiddels goed, maar drugs vormen de grootste risico, en op welke doses, blijft slecht begrepen.
Om een duidelijker beeld te krijgen, een team van onderzoekers onder leiding van Giovanni Corrao aan de Universiteit van Milaan-Bicocca gekamd door de medische dossiers van bijna 10 miljoen NSAID-gebruikers in vier Europese landen: Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland en Italië.
Zij identificeerden 92.163 ziekenhuisopnames voor hartfalen en vervolgens gecontroleerd om te zien welke van 27 drugs-en op welke doses-ieder van hen nam.
Algemeen vonden zij dat gebruik van NSAID iets verhoogd risico van ziekenhuisopname vergelijking met het verleden gebruikt voor negen drugs.
Deze omvatten diclofenac, ibuprofen, indomethacine, ketorolac, naproxen, nimesulide, piroxicam en, samen met twee COX 2-remmers, etoricoxib en rofecoxib.
Bij zeer hoge doses, wat verdubbelde het risico van ziekenhuisopname.
De onderzoekers benadrukken dat de studie was observationele, wat betekent dat zij niet profiteren van de gecontroleerde omstandigheden van een experiment en kon dus niet harde conclusies over oorzaak en gevolg te trekken.
Maar de bevindingen "bieden verder bewijs dat de meest gebruikte individuele NSAIDs en selectieve COX2-remmers zijn geassocieerd met een verhoogd risico op ziekenhuisopnames, 'ze gesloten.
De studie werd gepubliceerd in BMJ, een vooraanstaand medisch tijdschrift.
"Zelfs een kleine toename van de cardiovasculaire risico is een probleem voor de volksgezondheid," twee Deense hart experts, Gunnar Gislason en Christian Torp-Pedersen, schreef in een commentaar, ook in BMJ.
Voor een geneesmiddel in het bijzonder-diclofenac-the European Society of Cardiology heeft tegen het gebruik ervan bij een bepaalde dosis aanbevolen, merkte ze.
Helen Williams, een consultant apotheker om hart- en vaatziekten in de Royal Pharmaceutical Society in Groot-Brittannië, merkte op dat het land de National Health Service was "af te stappen" van de machtige NSAID's in de afgelopen jaren.
"Geruststellend," voegde ze eraan toe, "het gebruik van de meest gekochte NSAID-ibuprofen-werd geassocieerd met een lagere totale verhoogd risico" in vergelijking met de andere geneesmiddelen, voegde ze eraan toe in een commentaar vrijgegeven door het Science Media Centre.


Printen

 

 

Reacties: