Home / Nieuws / ...

 

De gevolgen van een TIA*
Uit een grote Britse studie blijkt dat de gevolgen van een TIA toch ernstiger kunnen zijn dan gedacht. Als bij een beroerte de bloeddoorstroming van een deel van de hersenen even onderbroken wordt en door een niet nader gespecificeerde oorzaak maar de verschijnselen die dit teweegbrengt binnen 24 uur geheel verdwenen zijn spreekt men van een TIA. Uit de studie blijkt dat 43% van de mensen na een TIA last hebben van vermoeidheid, 45% van hen heeft last van cognitieve problemen en 26% van hen krijgt last van onrust en/of depressies. Allemaal risico's die tijdig behandeld moeten worden om de kwaliteit van leven te verbeteren. 
De studie. (September 2016)


Medical records show long-term effects on patients of 'mini-strokes'
New findings from the University of Birmingham challenge the 'transient' nature of 'mini-strokes' and provide insight into the long term impact of an under-recognised condition. 
Patients in the University's study consulted their GP (General Practitioner) more frequently than similarly aged patients for fatigue, cognitive impairment and anxiety or depression. 
Primary care follow-ups with transient ischemic attack (TIA) patients found that they had a 43% increased risk of fatigue, 26% increased risk of psychological impairment, such as anxiety or depression, and a 45% increased risk of cognitive impairment. 
The research, published in the European Journal of Neurology, recommends that clinical guidelines for TIA need to be revised to acknowledge the likelihood of residual impairments and support rehabilitation for patients that can improve their quality of life. 
TIAs occur when blood flow to the brain is disrupted and can cause sudden symptoms similar to those of a stroke, such as speech and visual disturbance, and numbness or weakness in the face, arms and legs which usually resolve within a few minutes to 24 hours. 
Approximately 46,000 people experience a first TIA each year and there are 510,000 people living in the UK with a history of TIA. Incidence has increased in the past two decades, and patients are known to have an increased risk of having a full stroke. 
Guidelines for TIA are centred around rapid evaluation of people with suspected TIA and focus on diagnosis. Follow-up for TIA patients is focused on management of stroke risk factors through medical, surgical and lifestyle interventions. Though clinical guidelines recognise that stroke patients may experience ongoing impairments which require rehabilitation; these guidelines do no extend to TIA. 
The long-term impact of TIA has been unclear for some time, and the UK's leading stroke charity, Stroke Association, recommended this as a research priority in their TIA campaign report in 2014. 
The Birmingham study, funded by National Institute for Health Research (NIHR) School for Primary Care Research (SPCR), used anonymised electronic primary care records from The Health Improvement Network (THIN) database, which covers approximately 6% of the UK population. 
The team designed a retrospective matched cohort study of 9,419 TIA patients, and 46,511 controls were included. The median age of those in the study was 74, and 48% were male. 
When compared to the control group, which were the same age and sex, TIA patients reported an increased risk of consulting for fatigue (43%), psychological impairment (26%) and cognitive impairment (45%). 
Dr Grace Turner, from the University of Birmingham, explained: "There have been a number of small studies which suggest long term impacts of TIA, but nothing on this scale, and nothing that included a control group for comparison. It's further evidence of how we can use electronic patient records to further our knowledge and improve patient care." 
The study design addressed limitations of previous studies by not only including the control group, but also excluding patients with previous impairments from the analysis and controlling for other confounding variables. 
Dr Turner added: "These findings present an urgent need to revisit clinical guidelines for TIA. They can no longer be considered 'transient' or 'temporary', there is a potential long term impact which could affect quality of life. 
"In some cases, people may not be able to return to work or participate in social activities, and there is a real impact on their quality of life. Future research should focus on improving care for TIA patients presenting signs of fatigue, anxiety, depression, or other impairments." 
The team acknowledge that there is a possibility of misdiagnosis or underreporting of symptoms in follow ups, either by the patient or GP, but note that it is more likely that risk levels are higher than reported in the study. 
Article: Ongoing impairments following transient ischaemic attack: retrospective cohort study, G. M. Turner, M. Calvert, M. G. Feltham, R. Ryan and T. Marshall, European Journal of Neurology, doi: 10.1111/ene.13088.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Medische gegevens blijkt op lange termijn effecten op de patiŽnten van 'mini-beroertes'
Nieuwe bevindingen van de Universiteit van Birmingham uitdaging voor de 'transient' karakter van de 'mini-beroertes en geven inzicht in de lange gevolgen van een onder-erkende aandoening termijn.
PatiŽnten in de Universiteit van de studie hun huisarts (huisarts) vaker dan patiŽnten op dezelfde leeftijd voor vermoeidheid, cognitieve stoornissen en angst of depressie.
Eerste lijn nabehandelingen met TIA (TIA) patiŽnten gevonden dat zij een 43% verhoogd risico op vermoeidheid, 26% verhoogd risico van psychische stoornissen, zoals angst en depressie, en een 45% verhoogd risico op cognitieve stoornissen.
Het onderzoek, gepubliceerd in het European Journal of Neurology, beveelt aan dat de klinische richtlijnen voor TIA moeten worden herzien om de waarschijnlijkheid van de resterende beperkingen te erkennen en ondersteunen van revalidatie voor patiŽnten die hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren.
TIA optreden wanneer de bloedtoevoer naar de hersenen verstoord en kunnen lijken op die van een beroerte plotselinge symptomen, zoals spraak en visuele verstoring, en gevoelloosheid of zwakte in het gezicht, armen en benen die meestal binnen enkele minuten te lossen om 24 uur veroorzaken .
Ongeveer 46.000 mensen ervaren een eerste TIA elk jaar en er zijn 510.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk met een voorgeschiedenis van TIA. Incidentie is toegenomen in de laatste twee decennia en patiŽnten is bekend dat ze een verhoogd risico op een volledige beroerte.
Richtlijnen voor TIA zijn gecentreerd rond een snelle evaluatie van de mensen met een vermoeden van TIA en de focus op de diagnose. Follow-up voor de TIA-patiŽnten is gericht op het beheer van de risicofactoren voor een beroerte door middel van medische, chirurgische en leefstijlinterventies. Hoewel klinische richtlijnen erkennen dat patiŽnten met een beroerte kunnen voortdurende beperkingen die revalidatie nodig hebben ervaren; deze richtlijnen zijn niet van uit te breiden tot TIA.
De impact van TIA lange termijn is onduidelijk al enige tijd, en toonaangevende beroerte in het Verenigd Koninkrijk liefdadigheid, Stroke Association, aanbevolen dit als een onderzoek prioriteit in hun campagne rapport TIA in 2014.
The Birmingham studie, gefinancierd door de National Institute for Health Research (NIHR) School for Primary Care Research (SPCR), gebruikt geanonimiseerde elektronische eerstelijns gezondheidszorg records van The Health Improvement Network (DUN) database, die ongeveer 6% van de Britse bevolking dekt.
Het team ontwierp een retrospectieve gematched cohort studie van 9419 TIA-patiŽnten en 46.511 controles werden opgenomen. De gemiddelde leeftijd van de in de studie was 74 en 48% man.
In vergelijking met de controlegroep, die dezelfde leeftijd en geslacht zijn, TIA patiŽnten een verhoogde kans raadplegen voor vermoeidheid (43%), psychische stoornis (26%) en cognitieve beschadiging (45%).
Dr Grace Turner, van de Universiteit van Birmingham, legde uit: "Er zijn een aantal kleine studies die de lange termijn effecten van TIA suggereren, maar niet op deze schaal, en niets dat een controlegroep ter vergelijking opgenomen geweest Het is een verder bewijs van hoe. kunnen we elektronische patiŽntendossiers gebruiken om onze kennis te bevorderen en het verbeteren van de patiŽntenzorg. "
De onderzoeksopzet gericht beperkingen van eerdere studies door niet alleen onder de controlegroep, maar tevens met uitzondering patiŽnten met stoornissen van de analyse en controle voor andere verstorende variabelen.
Dr Turner toegevoegd: "Deze bevindingen geven een dringende noodzaak om klinische richtlijnen voor TIA opnieuw Ze kunnen niet langer worden beschouwd als" van voorbijgaande aard 'of' tijdelijk ', is er een mogelijke lange termijn gevolgen van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van leven..
"In sommige gevallen, kunnen de mensen niet in staat zijn om weer aan het werk of deelnemen aan sociale activiteiten, en er is een reŽle impact op de kwaliteit van hun leven. Toekomstig onderzoek moet zich richten op het verbeteren van de zorg voor TIA patiŽnten die tekenen van vermoeidheid, angst, depressie of andere beperkingen. "
Het team erkennen dat er een mogelijkheid van foutieve diagnose of onderrapportage van symptomen bij follow-ups, hetzij door de patiŽnt of huisarts, maar merk op dat het waarschijnlijker is dat risico hoger zijn dan in de studie.


Printen

 

 

Reacties: