Home / Nieuws / ...

 

Magnesium en bloeddruk*
Magnesium is een mineraal in de voeding waarvan bekend is dat het zorgt voor goede zenuw- en spierfuncties, een goed hartritme, een goed immuunsysteem, sterke botten en belangrijk is voor wel ruim 300 biologische reacties in het lichaam. Uit een analyse van 34 studies blijkt dat voeding rijk aan magnesium (ca. 368 mg/dag) ook kan zorgen voor een lagere bloeddruk.
De studie. (September 2016)


Could magnesium regulate blood pressure?
Around one third of adults in the United States have high blood pressure, only half of whom have their high blood pressure under control. New research, published in the American Heart Association's journal Hypertension, identifies magnesium as a potential remedy. 
With high blood pressure affecting around 70 million people in the U.S. and increasing the risk of two of the leading causes of death for Americans - heart disease and stroke - preventing or controlling blood pressure is an essential healthcare objective. 
Labeled the "silent killer," due to often having no warning signs or symptoms, high blood pressure is a common and often dangerous condition. 
A meta-analysis, funded by the Indiana University School of Medicine Strategic Research Initiative, details positive results that show an association between a daily intake of magnesium and a reduction in blood pressure. 
Magnesium is already recognized as essential for over 300 biochemical reactions in the body. 
While there has been ongoing research into whether magnesium has a significant effect on high blood pressure, it has been widely documented to maintain normal nerve and muscle function, maintain a steady heartbeat, support a healthy immune system, and help bones to remain strong. 
The new research includes data from 34 clinical trials, with a total of 2,028 participants. 
The researchers found that those participants who had a median of 368 mg of magnesium daily for an average of 3 months recorded a decrease in systolic blood pressure of 2.00 mm Hg and a decrease in diastolic blood pressure of 1.78 mm Hg. 
"With its relative safety and low cost, magnesium supplements could be considered as an option for lowering blood pressure in high-risk persons or hypertension patients." 
Yiqing Song, M.D., Sc.D., lead author, Indiana University, Indianapolis
Song and colleagues also observed that patients who had an intake of 300 mg of magnesium per day had elevated blood magnesium levels and reduced blood pressure within a month. 
Elevated blood magnesium levels were associated with an improvement in blood flow, which has been named as a factor linked to lowered blood pressure. 
Adequate magnesium intake can be achieved through a healthy diet
Although 82 percent of the magnesium supplement dosages in the study were equal to or greater than the U.S. Recommended Dietary Allowance (RDA) for adults, the American Heart Association (AHA) say that magnesium, as a supplement, may not be necessary for the desired effect of maintaining blood pressure. 
AHA spokesperson Penny Kris-Etherton, Ph.D., Prof. of Nutrition at the University of Pennsylvania, says, "This study underscores the importance of consuming a healthy diet that provides the recommended amount of magnesium as a strategy for helping to control blood pressure." 
She adds, "Importantly, this amount of magnesium (368 mg/day) can be obtained from a healthy diet that is consistent with AHA dietary recommendations." 
Yiqing Song notes, "Consistent with previous studies, our evidence suggests that the anti-hypertensive effect of magnesium might be only effective among people with magnesium deficiency or insufficiency." 
"Such suggestive evidence indicates that maintenance of optimal magnesium status in the human body may help prevent or treat hypertension," he concludes. 
The researchers additionally discovered that magnesium supplementation might only decrease blood pressure in people who have a deficiency in magnesium. 
Limitations of the meta-analysis include the small number of participants in each study and significant dropout rates. However, the studies with lower dropout rates expressed a higher reduction in blood pressure. 
Magnesium is found in green leafy vegetables, legumes, nuts, seeds, whole grains, some breakfast cereals, and other fortified food. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Kon magnesium reguleren van de bloeddruk?
Ongeveer een derde van de volwassenen in de Verenigde Staten hebben een hoge bloeddruk, maar de helft van hen hebben hun hoge bloeddruk onder controle. Nieuw onderzoek, gepubliceerd in het American Heart Association tijdschrift Hypertensie, identificeert magnesium als een mogelijke remedie.
Met een hoge bloeddruk van invloed zijn ongeveer 70 miljoen mensen in de Verenigde Staten en de verhoging van het risico van twee van de belangrijkste oorzaken van overlijden voor de Amerikanen - hart-en vaatziekten en beroerte - het voorkomen of controle van de bloeddruk is een belangrijke doelstelling van de gezondheidszorg.
Bestempeld als de "stille moordenaar," als gevolg van vaak zonder waarschuwing tekenen of symptomen, hoge bloeddruk is een veel voorkomende en vaak gevaarlijke toestand.
Een meta-analyse, gefinancierd door de Indiana University School of Medicine Strategic Research Initiative Gegevens positieve resultaten die een verband tussen een dagelijkse inname van magnesium en een verlaging van de bloeddruk te laten zien.
Magnesium wordt reeds als essentieel voor meer dan 300 biochemische reacties in het lichaam.
Hoewel er lopend onderzoek naar de vraag of magnesium heeft een significant effect op de hoge bloeddruk is geweest, is het op grote schaal gedocumenteerd om de normale zenuw en spier functie te behouden, handhaven van een gestage hartslag, de ondersteuning van een gezond immuunsysteem en helpen botten sterk blijven.
Het nieuwe onderzoek bevat gegevens van 34 klinische studies met in totaal 2028 deelnemers.
De onderzoekers vonden dat de deelnemers die een mediaan van 368 mg magnesium daags voor een gemiddelde van 3 maanden noteerde een daling van de systolische bloeddruk van 2,00 mm Hg en een verlaging van de diastolische bloeddruk van 1,78 mm Hg.
"Met zijn relatieve veiligheid en de lage kosten, kan magnesium supplementen worden beschouwd als een optie voor het verlagen van de bloeddruk in hoog-risico personen of hypertensie patiŽnten."
Yiqing Song, M.D., Sc.D., hoofdauteur, de Universiteit van Indiana, Indianapolis
Song en collega's ook waargenomen dat patiŽnten die een inname van 300 mg magnesium per dag had bloed magnesium niveaus had verhoogde en verlaagde bloeddruk binnen een maand.
Verhoogde bloed magnesium niveaus werden geassocieerd met een verbetering van de bloedstroom, die is genoemd als een factor die verband houdt verlaagde bloeddruk.
Voldoende magnesium kunnen worden bereikt door een gezond dieet
Hoewel 82 procent magnesiumsupplement doseringen in de studie gelijk aan of groter dan de Amerikaanse aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) voor volwassenen waren, de American Heart Association (AHA) dat magnesium, als supplement, kan niet noodzakelijk dat de gewenst ertoe in staat stelt de bloeddruk.
AHA woordvoerder Penny Kris-Etherton, Ph.D., professor voedingsleer aan de universiteit van Pennsylvania, zegt: "Deze studie onderstreept het belang van de consumptie van een gezond dieet dat de aanbevolen hoeveelheid magnesium biedt als een strategie voor het helpen om bloed te controleren druk."
Ze voegt eraan toe: "Belangrijk is, kan deze hoeveelheid magnesium (368 mg / dag) worden verkregen uit een gezond dieet, dat in overeenstemming is met AHA voedingsadviezen."
Yiqing Song merkt "In overeenstemming met eerdere studies, onze gegevens blijkt dat de anti-hypertensieve effect van magnesium alleen effectief bij mensen met een tekort aan magnesium of onvoldoende kunnen zijn."
"Such suggestief aanwijzingen dat de handhaving van optimale magnesiumstatus in het menselijk lichaam kan helpen voorkomen of behandelen van hypertensie," concludeert hij.
De onderzoekers bovendien ontdekt dat magnesium suppletie alleen de bloeddruk bij mensen met een tekort aan magnesium kan afnemen.
Beperkingen van de meta-analyse zijn het kleine aantal deelnemers in elke studie en aanzienlijke uitval. De studies met lagere uitval geuit hogere verlaging van de bloeddruk.
Magnesium wordt gevonden in groene bladgroenten, peulvruchten, noten, zaden, volle granen, sommige ontbijtgranen, en andere verrijkte voedingsmiddelen.

Printen

 

 

Reacties: