Home / Nieuws / ...

 

Sterk immuunsysteem tegen hartaanval*
Uit een Britse studie onder ruim 9.000 mensen met verhoogde bloeddruk blijkt dat een sterk immuunsysteem belangrijk is om een hartaanval te voorkomen. Onafhankelijk van risicofactoren als cholesterol en bloeddruk bleek uit de studie dat hoge bloedwaarden immunoglobulinen (Ig) zorgden voor een duidelijk lagere kans op een hartaanval en nog minder kans op ischemische hartklachten. Immunoglobulinen (Ig) zijn eiwitten die worden geproduceerd als reactie op antigenen. Immunoglobulinen behoren tot de globulinefractie van het bloed en vormen een belangrijk onderdeel van het immuunsysteem.
De studie. (September 2016)


 

Heart attack risk is lower when immune system is more robust
Could a robust immune system protect against heart attack? After studying a group of patients with high blood pressure, researchers found those with higher levels of certain antibodies had a lower risk of heart attack - regardless of other risk factors. They suggest a blood test to measure antibody levels could help assess a person's risk of heart attack. 
The study, from Imperial College London in the United Kingdom, is published in the journal EbioMedicine. It describes how the team discovered a link between blood levels of Immunoglobulin G (IgG) antibodies and reduced chances of having a heart attack.
Lead investigator Dr. Ramzi Khamis, a consultant cardiologist and clinical research fellow, says:
"Linking a stronger, more robust immune system to protection from heart attacks is a really exciting finding. As well as improving the way we tell who is at the highest risk of a heart attack so that we can give them appropriate treatments, we now have a new avenue to follow in future work."
Heart disease is the leading cause of death worldwide and in the United States. Every year, about 610,000 Americans die of heart disease - that is 1 in every 4 deaths.
Coronary artery disease is the most common type of heart disease, and is caused by atherosclerosis, an inflammatory disease where plaque - deposits of cholesterol and other substances - builds up in the walls of the arteries that supply blood to the heart.
As the plaque builds up, the blood supply to the heart lessens and weakens the heart muscle, raising the risk of a heart attack or other cardiac event. Every year, about 735,000 Americans have a heart attack.
Various studies have shown that the immune system is involved in atherosclerosis, playing both helpful and unhelpful roles. IgG is the most abundant antibody in the immune system. It protects the body against infection by bacteria and viruses.
IgG independently linked to lower heart attack risk
For their study, Dr. Khamis and colleagues compared patients who took part in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT) with matched controls. The ASCOT study involved over 19,000 patients in the U.K., Ireland, and Nordic regions who had high blood pressure and were at high risk of a cardiovascular event.
The researchers analyzed blood levels of total IgG and another antibody called Immunoglobulin M (IgM). They also examined blood levels of antibodies against oxLDL - an oxidized form of low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, or "bad" cholesterol, that is known to promote atherosclerosis.
The results showed participants with higher levels of general antibodies and anti-oxLDL antibodies had a lower risk of heart attack.
The team was surprised to find the strongest link to reduced heart attack risk was to higher levels of IgG, and this was independent of other risk factors, such as cholesterol and blood pressure. 
The study focused on people with high blood pressure. The team now wants to find out if the link exists in other at-risk groups.
The researchers note that measuring blood levels of IgG is simple and cheap, and subject to further investigation, their finding could lead to an easier way for doctors to determine their patients' risk of heart attack.
"We hope that we can use this new finding to study the factors that lead some people to have an immune system that helps protect from heart attacks, while others don't. We also hope to explore ways of strengthening the immune system to aid in protecting from heart disease." Dr. Ramzi Khamis
High serum immunoglobulin G and M levels predict freedom from adverse cardiovascular events in hypertension: A nested case-control substudy of the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial, Ramzi Y. Khamis et al., EBioMedicine, doi:10.1016/j.ebiom.2016.06.012. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Hartaanval risico is lager wanneer het immuunsysteem is robuuster
Kan een robuust immuunsysteem te beschermen tegen een hartaanval? Na het bestuderen van een groep patiŽnten met een hoge bloeddruk, vonden de onderzoekers die met hogere niveaus van bepaalde antilichamen had een lager risico op een hartaanval - onafhankelijk van andere risicofactoren. Zij stellen voor een bloedonderzoek om antilichamen te meten zou kunnen helpen een persoon het risico op een hartaanval te beoordelen.
De studie, van het Imperial College in Londen in het Verenigd Koninkrijk, is gepubliceerd in het tijdschrift EbioMedicine. Het beschrijft hoe het team ontdekte een verband tussen de bloedspiegels van immunoglobuline G (IgG) antilichamen en een verminderde kans op een hartaanval.
Hoofdonderzoeker Dr. Ramzi Khamis, een consultant cardioloog en klinische research fellow, zegt:
"Het koppelen van een sterkere, meer robuuste immuunsysteem om bescherming tegen hartaanvallen is echt een spannend vinden. Naast het verbeteren van de manier waarop we zeggen wie is op het hoogste risico op een hartaanval, zodat we hen de juiste behandelingen kunnen geven, hebben we nu hebben een nieuwe weg te volgen in toekomstige werkzaamheden. "
Hart-en vaatziekten is de belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd en in de Verenigde Staten. Elk jaar komen zo'n 610.000 Amerikanen sterven aan hart-en vaatziekten - dat is 1 op elke 4 doden.
Coronaire hartziekte is de meest voorkomende vorm van hartziekte en wordt veroorzaakt door atherosclerose, een inflammatoire ziekte waarbij plaque - afzetting van cholesterol en andere stoffen - zich op in de wanden van de slagaders die bloed naar het hart.
Als de plaque bouwt, de bloedtoevoer naar het hart vermindert en verzwakt de hartspier, waardoor het risico van een hartaanval of andere hartproblemen. Elk jaar komen zo'n 735.000 Amerikanen hebben een hartaanval.
Diverse studies hebben aangetoond dat het immuunsysteem is betrokken bij atherosclerose, spelen zowel behulpzaam en onbehulpzaam rollen. IgG is het meest voorkomende antilichamen in het immuunsysteem. Het beschermt het lichaam tegen infectie door bacteriŽn en virussen.
IgG onafhankelijk gekoppeld aan een hartaanval risico te verlagen
Voor hun studie, Dr Khamis en collega's ten opzichte van de patiŽnten die deelnamen aan de Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial (ASCOT) met gematchte controles. De ASCOT studie bij meer dan 19.000 patiŽnten in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en de Scandinavische regio's die een hoge bloeddruk hadden en waren een hoog risico op een cardiovasculaire gebeurtenis.
De onderzoekers analyseerden bloedspiegels van totaal IgG en ander antilichaam genoemd immunoglobuline M (IgM). Zij onderzochten ook bloedspiegels van antilichamen tegen oxLDL - een geoxideerde vorm van low-density lipoproteÔne (LDL) cholesterol of "slechte" cholesterol, dat bekend is atherosclerose bevorderen.
De resultaten toonden aan deelnemers met hogere niveaus van algemene antilichamen en anti-oxLDL antistoffen had een lager risico op een hartaanval.
Het team was verrast om de sterkste schakel tot een verminderde kans op een hartaanval te vinden was naar hogere niveaus van IgG, en dit was onafhankelijk van andere risicofactoren, zoals cholesterol en bloeddruk.
Het onderzoek richtte zich op mensen met een hoge bloeddruk. Het team wil nu om te achterhalen of de link in andere risicogroepen bestaat.
De onderzoekers constateren dat het meten van de bloedspiegels van IgG is eenvoudig en goedkoop, en onder voorbehoud van nader onderzoek, konden hun bevindingen leiden tot een gemakkelijkere manier voor artsen om hun patiŽnten risico op een hartaanval te bepalen.
"We hopen dat we deze nieuwe bevinding kan gebruiken om de factoren die sommige mensen leiden bestuderen om een immuunsysteem dat helpt beschermen tegen hartaanvallen, terwijl anderen dat niet doen. We hopen ook om manieren van versterking van het immuunsysteem om te helpen bij verkennen te beschermen tegen hart-en vaatziekten. " Dr. Ramzi Khamis

Printen

 

 

Reacties: