Home / Nieuws / ...

 

Gerst voor beter cholesterol*
Voeding rijk aan gerst kan zorgen voor beter cholesterolwaarden zo blijkt uit een Europese analyse. Gerst zorgt niet alleen voor lagere waarden slecht cholesterol (LDL) doch lagere waarden niet HDL. Haver wordt meer gebruikt voor de gezondheid doch gerst heeft vergelijkbare voordelen zoals verlaging van het cholesterol en bevat bovendien twee keer meer eiwitten en bijna de helft van het aantal calorieŽn als haver.
De studie. (Augustus 2016)


 

Barley lowers not one but two types of 'bad cholesterol,' review suggests
Barley likely has similar cholesterol-lowering effects as oats
Eating barley or foods containing barley significantly reduced levels of two types of "bad cholesterol" associated with cardiovascular risk, a St. Michael's Hospital research paper has found.
Barley reduced both low-density lipoprotein, or LDL, and non-high-density lipoprotein, or non-HDL, by seven per cent.
The review also indicated that barley had similar cholesterol-lowering effects as oats, which is often the go-to grain for health benefits.
The research review, published in The European Journal of Clinical Nutrition, included 14 studies on clinical trials conducted in seven countries, including Canada.
It is the first study to look at the effects of barley and barley products on both LDL and non-HDL cholesterol in addition to apolipoprotein B, or apoB, a lipoprotein that carries bad cholesterol through the blood. Measuring non-HDL and apoB provides a more accurate assessment for cardiovascular risk, as they account for the total 'bad cholesterol' found in the blood.
"The findings are most important for populations at high risk for cardiovascular disease, such as Type 2 diabetics, who have normal levels of LDL cholesterol, but elevated levels of non-HDL or apo B," said Dr. Vladimir Vuksan, research scientist and associate director of the Risk Factor Modification Centre of St. Michael's. "Barley has a lowering effect on the total bad cholesterol in these high-risk individuals, but can also benefit people without high cholesterol."
High cholesterol and diabetes are major risk factors for cardiovascular disease and stroke, historically treated with medications. However, Dr. Vuksan's research and work focuses on how dietary and lifestyle changes can reduce these risk factors.
"Barley's positive effect on lowering cholesterol is well-documented and has been included in the Canadian strategy for reducing cardiovascular risk," said Dr. Vuksan. "Health Canada, the FDA and several health authorities worldwide have already approved health claims that barley lowers LDL cholesterol, but this is the first review showing the effects on other harmful lipids."
Despite its benefits Dr. Vuksan said barley is not as well-established as some other health-recommended foods -- such as oats. Barley consumption by humans has fallen by 35 per cent in the last 10 years. Canada is one of the top five world producers of barley -- almost 10 megatonnes per year -- but human consumption accounts for only two per cent of the crop yield, with livestock making up the other 98 per cent. "After looking at the evidence, we can also say that barley is comparably effective as oats in reducing overall risk of cardiovascular disease" said Dr. Vuksan.
Barley is higher in fibre, has twice the protein and almost half the calories of oats, which are important considerations for those with weight or dietary concerns.
Dr. Vuksan said barley can be enjoyed in a variety of ways. He recommends trying to incorporate barley into existing recipes, using it as a substitute for rice or even on its own -- just like oatmeal.
H V T Ho, J L Sievenpiper, A Zurbau, S B Mejia, E Jovanovski, F Au-Yeung, A L Jenkins, V Vuksan. A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials of the effect of barley β-glucan on LDL-C, non-HDL-C and apoB for cardiovascular disease risk reductioni-iv. European Journal of Clinical Nutrition, 2016; DOI: 10.1038/ejcn.2016.89 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Gerst verlaagt niet ťťn, maar twee soorten van 'slechte cholesterol' beoordeling suggereert
Gerst waarschijnlijk vergelijkbaar cholesterolverlagende effecten haver
Het eten van gerst of voedingsmiddelen met gerst aanzienlijk verminderd niveaus van twee soorten "slechte cholesterol" geassocieerd met cardiovasculair risico, heeft St. Michael's Hospital onderzoek papier gevonden.
Barley verlaagde zowel low-density lipoprotein of LDL, en niet-high-density lipoprotein of non-HDL, met zeven procent.
De herziening ook aangegeven dat gerst had soortgelijke cholesterolverlagende effecten zoals haver, die vaak de go-to graan voor voordelen voor de gezondheid.
Het onderzoek beoordeling, gepubliceerd in het European Journal of Clinical Nutrition, inclusief 14 studies over klinische proeven uitgevoerd in zeven landen, waaronder Canada.
Het is de eerste studie om te kijken naar de effecten van gerst en gerst producten zowel LDL en niet-HDL cholesterol naast apolipoproteÔne B of apoB, een lipoproteÔne dat slechte cholesterol door het bloed transporteert. Het meten van non-HDL en apoB zorgt voor een meer nauwkeurige evaluatie voor cardiovasculair risico, omdat ze goed zijn voor de totale 'slechte cholesterol' in het bloed gevonden.
"De bevindingen zijn het meest belangrijk voor de bevolking een hoog risico op hart- en vaatziekten, zoals type 2 diabetes, die een normale niveaus van LDL-cholesterol, maar verhoogde niveaus van non-HDL of apo B," zei Dr Vladimir Vuksan, onderzoeker en associate director van het Risk Factor Modification Centre van St. Michael's. "Gerst heeft een verlagend effect op de totale slechte cholesterol in deze hoge-risico individuen, maar ook mensen bevoordeeld, hoog cholesterolgehalte."
Hoog cholesterol en diabetes zijn belangrijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten en beroertes, historisch behandeld met medicijnen. Echter, Dr Vuksan onderzoek en het werk richt zich op hoe voeding en levensstijl veranderingen deze risicofactoren kan verminderen.
"Barley's positief effect op het verlagen van cholesterol is goed gedocumenteerd en is opgenomen in de Canadese strategie voor het verminderen van cardiovasculaire risico's," zei Dr Vuksan. "Health Canada, de FDA en verschillende gezondheidsautoriteiten wereldwijd reeds de erkende concludeert dat gerst verlaagt LDL cholesterol, maar dit is de eerste beoordeling die de effecten op andere schadelijke lipiden."
Ondanks de voordelen Dr. Vuksan zei gerst is niet zo goed gevestigd als een aantal andere aan gezondheid aanbevolen voedingsmiddelen - zoals haver. Gerst consumptie door de mens is gedaald met 35 procent in de afgelopen 10 jaar. Canada is een van de vijf grootste producenten ter wereld van gerst - bijna 10 megaton per jaar - maar menselijke consumptie, goed voor slechts twee procent van de gewasopbrengst, met dieren die deel uitmaken van de overige 98 procent. "Na het kijken naar het bewijs, kunnen we ook zeggen dat gerst is vergelijkbaar effectief als haver in het verminderen van de totale risico op hart-en vaatziekten" zei Dr Vuksan.
Gerst meer vezels, twee keer het eiwit en bijna de helft van de calorieŽn van haver, die belangrijke overwegingen voor mensen met gewicht of dieetzorgen zijn.
Dr. Vuksan genoemde op verschillende manieren kunnen worden genoten gerst. Beveelt hij probeert gerst integreren in bestaande recepten gebruikt ter vervanging van rijst of zelfs op zichzelf - net zoals havermout.

Printen

 

 

Reacties: