Home / Nieuws / ...

 

Groene thee bij Down syndroom*
Mensen met het syndroom van Down kunnen volgens een Spaanse studie baat hebben bij groene thee. De 82 deelnemers aan de studie, allen met het syndroom van Down kregen een jaar lang wekelijks online cognitieve training en of een supplement met groene thee extracten of een placebo. Na 3, 6 en 12 maanden werden cognitieve testen gedaan. De deelnemers met de groene thee bleken op bepaalde vlakken, zoals herinnering, verbale kennis en aanpassingsgedrag duidelijk beter te scoren als de deelnemers in de placebogroep. In groene thee en de extracten zit veel van de bioactieve stof epigallo catechine gallaat (EGCG). Het groene thee supplement wat de helft van de deelnemers dagelijks kreeg bevatten per kg lichaamsgewicht 9 mg EGCG.
De studie. (Juni 2016)


 

Down's syndrome 'treated' with green tea: study
A chemical in green tea has been shown to improve cognitive ability in persons with Down's syndrome, scientists and doctors said Tuesday. 
In a year-long clinical trial, the treatment led to improved scores on memory and behaviour tests, they reported in a study, published in the The Lancet Neurology.
The positive impact remained six months after the trial ended.
Brain scans revealed that the compound, called epigallocatechin gallate, altered the way neurons in the brain connect with one another.
"This is the first time that a treatment has shown efficacy in the cognitive improvement of persons with this syndrome," said Mara Dierssen, senior author of the study and a researcher at the Centre for Genomic Regulation in Barcelona.
While significant, she added in a statement, the results should not be interpreted as a "cure". 
"But it may be a tool to improve these individuals' quality of life."
Experts not involved in the study described it as "exciting" and "an important piece of work."
At the same time, they cautioned, the findings must be validated in additional trials.
Down's syndrome is the most common genetic form of intellectual disability, and afflicts approximately one in 1,000 people, according to the World Health Organization.
Also known as trisomy 21, the condition is caused by the presence of an extra, or third, copy of chromosome number 21. 
Humans normally have 23 pairs of chromosomes, which together contain up to 25,000 protein-coding genes.
In Down's syndrome, the extra copy causes some of the genes in chromosome 21 to be "over-expressed", leading to reduced cognitive abilities and other health problems.
In earlier experiments with mice designed to mimic Down's, Dierssen had shown that inhibiting one of these genes, DYRK1A, improved function and development in the brain.
'A leap forward'
But the technique used—gene therapy—was not an option for humans, so the researchers turned to the green tea compound.
In the trials, 84 young adults with Down's syndrome were split into two groups.
One was given a decaffeinated green tea supplement containing 45 percent epigallocatechin gallate, along with weekly online cognitive training.
The second group had the same training, but ingested a look-alike placebo instead of the supplement.
The subjects took cognitive tests after three, six and 12 months. 
There was little-to-no change in most categories, but in a few—the ability to remember patterns, verbal recall, adaptive behaviour—the "green tea" group scored significantly better. 
Moreover, they improved over time.
"It's exciting that an understanding of the genetic neurobiology of Down's syndrome is leading to the possibility of disorder-specific treatments," said David Nutt, head of the Centre for Neuropsychopharmacology at Imperial College London, in commenting on the study.
Marie-Claude Potier, a Down's specialist at the Brain and Spine Institute in Paris, said the results were a "leap forward," but that safety and efficacy need to be confirmed.
Still genetics is not everything, cautioned another pair of researchers, even as they recognised the importance of the new study.
"We can no longer afford to view someone with Down's syndrome solely through the lens of trisomy 21," noted Fabian Fernandez and Jamie Edgin of the Evelyn F. McKnight Brain Institute at the University of Arizona in a commentary.
It is equally important to "understand each individual in light of their larger genetic and environmental background," as well as other health problems and access to education, they wrote in The Lancet Neurology. 
More information: Rafael de la Torre et al, Safety and efficacy of cognitive training plus epigallocatechin-3-gallate in young adults with Down's syndrome (TESDAD): a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 2 trial, The Lancet Neurology (2016). DOI: 10.1016/S1474-4422(16)30034-5

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Het syndroom van Down 'behandeld' met groene thee: studie
Een chemische stof in groene thee is aangetoond dat het cognitieve vermogen bij personen met het syndroom van Down verbeteren, wetenschappers en artsen genoemde dinsdag.
In een jaar durende klinische studie, de behandeling geleid tot een betere scores op het geheugen en het gedrag testen, ze gerapporteerd in een studie, gepubliceerd in The Lancet Neurology.
Het positieve effect bleef zes maanden na het proces beëindigd.
Brain scans bleek dat de verbinding genoemd epigallocatechinegallaat, veranderd zoals neuronen in de hersenen met elkaar verbinden.
"Dit is de eerste keer dat een effectiviteit van de behandeling is gebleken in de cognitieve verbetering van de mensen met dit syndroom", zei Mara DIERSSEN, Senior auteur van de studie en een onderzoeker bij het Centrum voor Genomic verordening in Barcelona.
Hoewel significant, voegde ze eraan toe in een verklaring, moeten de resultaten niet worden geïnterpreteerd als een "genezen".
"Maar het kan een instrument om de kwaliteit van het leven van deze mensen te verbeteren zijn."
Experts niet betrokken bij de studie beschreef het als "spannend" en "een belangrijk stuk van het werk."
Tegelijkertijd zij gewaarschuwd moet de bevindingen gevalideerd bijkomende proeven.
syndroom van Down is de meest voorkomende erfelijke vorm van een verstandelijke handicap, en treft ongeveer een op de 1.000 mensen, volgens de World Health Organization.
Ook bekend als trisomie 21, wordt de aandoening veroorzaakt door de aanwezigheid van een extra of derde exemplaar van chromosoom 21 aantal.
Mensen hebben normaliter 23 paar chromosomen, die samen bevatten tot 25.000-eiwit coderende genen.
Bij het syndroom van Down, de extra kopie veroorzaakt sommige genen in chromosoom 21 als "overexpressie", wat leidt tot verminderde cognitieve vermogens en andere gezondheidsproblemen.
In eerdere experimenten met muizen ontworpen om bootsen Down had DIERSSEN aangetoond dat remmen van één van deze genen, DYRK1A, verbeterde functie en ontwikkeling in de hersenen.
'Een sprong voorwaarts'
Maar de techniek-gentherapie-geen optie voor de mens, zodat de onderzoekers zich tot de groene thee samenstelling.
In de proeven, 84 jongvolwassenen met Downsyndroom werden verdeeld in twee groepen.
Eén kreeg een cafeïnevrije groene thee supplement met 45 procent epigallocatechinegallaat, met wekelijkse online cognitieve training.
De tweede groep had dezelfde opleiding, maar ingeslikt een look-alike een placebo in plaats van het supplement.
De proefpersonen namen cognitieve tests na drie, zes en 12 maanden.
Er werd weinig tot geen verandering in de meeste categorieën, maar in enkele-het vermogen om patronen, verbale kennis, herinner adaptief gedrag-de "groene thee" scoorden significant beter.
Bovendien verbeterde ze na verloop van tijd.
"Het is spannend dat een goed begrip van de genetische neurobiologie van het syndroom van Down leidt tot de mogelijkheid van een stoornis-specifieke behandelingen", zei David Nutt, hoofd van het Centrum voor Neuropsychopharmacology in het Imperial College in Londen, in reactie op de studie.
Marie-Claude Potier, specialist a Down bij de hersenen en het ruggenmerg Instituut in Parijs, zei dat de resultaten waren een "sprong voorwaarts", maar dat de veiligheid en werkzaamheid moeten worden bevestigd.
Toch genetica is niet alles, waarschuwde een ander paar van onderzoekers, zelfs als ze het belang van de nieuwe studie herkend.
"We kunnen niet langer veroorloven om iemand met het syndroom van Down te bekijken uitsluitend door de lens van trisomie 21," merkte Fabian Fernandez en Jamie Edgin van de Evelyn F. McKnight Brain Institute aan de Universiteit van Arizona in een commentaar.
Het is even belangrijk om "te begrijpen elke afzonderlijke in het licht van hun grotere genetische en omgevingsfactoren achtergrond," evenals andere gezondheidsproblemen en toegang tot onderwijs, schreven ze in The Lancet Neurology.
Meer informatie: Rafael de la Torre et al, veiligheid en werkzaamheid van cognitieve training plus epigallocatechin-3-gallate bij jonge volwassenen met het syndroom van Down (TESDAD): een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, fase 2 trial, The Lancet Neurology (2016). DOI: 10.1016 / S1474-4422 (16) 30034-5

Printen

 

 

Reacties: