Home / Nieuws / ...

 

Geteelde vis wordt steeds minder gezond*
Vissen in de natuur eten allerlei waterorganismes zoals bijv. krill waardoor de goede omega-3 vetzuren als DHA en EPA in de vis terecht komen. Steeds meer vis voor consumptie wordt gekweekt, in Amerika bijv. is dat al de helft. Tientallen jaren geleden kregen de kweekvissen hoofdzakelijk visvoer en visolie bereid uit wilde vissen. Doch meer en meer wordt het voer aangepast met meer plantenvoeding zoals soja, in 2008 werd al dubbel zoveel soja gebruikt als visvoer. De komende tijd zal alleen maar verder toenemen waardoor de gekweekte vissen minder en minder gezonde omega-3 vetzuren zullen bevatten. 
De studie. (Mei 2016)


 

Global shift in farmed fish feed may impact nutritional benefits ascribed to seafood 
The fish-farming industry is increasing its use of plant-based ingredients in its feed and moving away from traditional feed made from fish, which could impact some of the health benefits of eating certain types of seafood, suggests a new analysis from the Johns Hopkins Center for a Livable Future (CLF) at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. 
The findings are published in the journal Environment International. 
Half of the seafood consumed by Americans is farmed. Fish farming, also known as aquaculture, is the fastest-growing food animal sector, outpacing the beef and poultry industries. While wild fish find their own food - which includes smaller fish for carnivorous species -- intensively farmed fish are fed a manufactured aquaculture feed. Until recently, this manufactured feed was typically composed of high levels of fishmeal and fish oil derived from wild fish -- but it has become unsustainable to catch more wild fish to feed growing numbers of farmed fish, so the industry has shifted the makeup of the feed. For example, twice as much soybean meal was used in commercial aquaculture feed in 2008 as compared to fishmeal, and the use of crop-based ingredients is projected to increase 124 percent between 2008 and 2020. 
"Farmed fish get their health-promoting omega-3 fatty acids, EPA and DHA, from their feed, and specifically from fish oil," says study leader Jillian Fry, PhD, director of CLF's Public Health and Sustainable Aquaculture Project and a faculty member at the Bloomberg School. "Our review found that increasing plant-based ingredients can change the fatty acid content in farmed fish, which can affect human nutrition." 
The new study details the industry shift to crop-based feed ingredients, such as soy, corn, and wheat, to replace wild fish as a key ingredient in manufactured feed. The researchers -- in collaboration with colleagues from the University of Minnesota's Institute on the Environment and McGill University -- reviewed aquaculture and public health literature, and conducted a new analysis to estimate the environmental footprint for the top five crops used in commercial aquaculture feed. 
The shift has been hailed by some as a positive change in light of the increasingly depleted oceans and the rapidly expanding aquaculture industry. But the shift may have some unintended consequences as well. 
Using vegetable oils instead of fish oil changes the fatty acid content of fish and nutritional value for human consumption, the researchers say. Considering Americans are encouraged to consume seafood high in omega-3 fatty acids, which promote improved cardiovascular health and neurodevelopment, this has large implications for dietary recommendations and the aquaculture industry. More research is needed, they say, to better understand the impact of this shift in feed on the health benefits of consuming farmed fish. 
While fish-based ingredients are seen as acutely limited, so are the resources such as land, water and fertilizer used to produce feed crops. Aquaculture's environmental footprint likely now includes increased nutrient and pesticide runoff from the industrial crop production needed to supply fish food. This runoff is a key driver of water pollution globally, and can negatively impact public health. Depending on where and how feed crops are produced, plant-based fish feed could be indirectly linked to negative health outcomes for agricultural workers and nearby communities due to exposure to air, water or soil contaminated by nutrients and/or pesticides. 
Fry says that these new findings may raise more questions than they answer. 
"The nutritional content of farmed fish should be monitored," Fry says. "The aquaculture industry should assess the environmental footprint and public health impacts of their crop-based feed ingredients and seek those produced using sustainable methods." 
Environmental health impacts of feeding crops to farmed fish 
Jillian P. Fry, David C. Love, Graham K. MacDonald, Paul C. West, Peder M. Engstrom, Keeve E. Nachman, Robert S. Lawrence 
Environment International 
DOI. 10.1016/j.envint.2016.02.022
Source: Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Global verschuiving in gekweekte vis voeding kan nutritionele voordelen toegeschreven aan schaal-en schelpdieren invloed
De vis-landbouwindustrie wordt meer gebruik te maken van plantaardige ingrediŽnten in haar voer en af te stappen van de traditionele voeding gemaakt van vis, die een deel van de voordelen voor de gezondheid van het eten van bepaalde soorten vis van invloed kunnen zijn, suggereert een nieuwe analyse van de Johns Hopkins Center voor een leefbare toekomst (CLF) aan de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
De bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Environment International.
De helft van de vis verbruikt door Amerikanen wordt gekweekt. Visteelt, ook wel bekend als de aquacultuur, is de snelst groeiende voedsel dierlijke sector, het vlees en pluimvee-industrie sneller dan. die kleinere vissen voor vleesetende soorten omvat - - Terwijl wilde vis hun eigen voedsel te vinden intensief gekweekte vissen worden gevoed met een gefabriceerde aquacultuur feed. Tot voor kort werd dit vervaardigd-feed meestal samengesteld uit hoge niveaus van vismeel en visolie afkomstig van wilde vis - maar het is onhoudbaar om meer wilde vis te vangen om zich te voeden groeiende aantal gekweekte vis worden, zodat de industrie is de samenstelling van de verschoven voeden. Zo werd twee keer zoveel sojameel gebruikt in commerciŽle aquacultuur diervoeders in 2008 ten opzichte van vismeel, en het gebruik van gewassen gebaseerde ingrediŽnten is naar verwachting 124 procent stijging tussen 2008 en 2020.
"Gekweekte vis krijgen hun gezondheidsbevorderende omega-3 vetzuren, EPA en DHA, uit hun voeding, en in het bijzonder uit visolie," zegt studie leider Jillian Fry, PhD, directeur van CLF's Public Health en Duurzame Aquacultuur Project en een lid van de faculteit op de Bloomberg School. "Onze evaluatie is gebleken dat het verhogen van plantaardige ingrediŽnten kan het vetzuurgehalte in kweekvis veranderen, wat de menselijke voeding van invloed kan zijn."
De nieuwe studie geeft de industrie verschuiving naar gewassen op basis van voedingsingrediŽnten, zoals soja, maÔs en tarwe, om wilde vis te vervangen als een belangrijk ingrediŽnt in vervaardigde feed. De onderzoekers - in samenwerking met collega's van de Universiteit van Minnesota Instituut voor Milieu en McGill University - beoordeeld aquacultuur en de volksgezondheid literatuur, en voerde een nieuwe analyse van de ecologische voetafdruk te schatten voor de top vijf van gewassen die gebruikt worden in de commerciŽle aquacultuur feed.
De verschuiving is geprezen door sommigen als een positieve verandering in het licht van de steeds uitgeputte oceanen en de snel groeiende aquacultuursector. Maar de verschuiving kan enige onbedoelde gevolgen hebben.
Het gebruik van plantaardige oliŽn in plaats van visolie verandert het vetzuurgehalte van de vis en de voedingswaarde voor menselijke consumptie, zeggen de onderzoekers. Gezien de Amerikanen worden aangemoedigd om vis te consumeren hoog in omega-3 vetzuren, die een verbeterde cardiovasculaire gezondheid en neurologische ontwikkeling te bevorderen, heeft dit grote gevolgen voor de voedingsaanbevelingen en de aquacultuursector. Meer onderzoek is nodig, zeggen ze, om beter te begrijpen de impact van deze verschuiving in het voer op de voordelen voor de gezondheid van de consumptie van gekweekte vis.
Hoewel op basis van vis ingrediŽnten worden gezien als acuut beperkt, zo zijn de middelen zoals grond, water en kunstmest gebruikt voor voedergewassen te produceren. ecologische voetafdruk aquacultuur waarschijnlijk bevat nu toegenomen voedingsstoffen en afvalmateriaal pesticide uit de industriŽle productie van gewassen die nodig zijn om visvoer te leveren. Deze afvoer is een belangrijke motor van watervervuiling wereldwijd, en kan een negatieve invloed hebben op de volksgezondheid. Afhankelijk van waar en hoe voedergewassen worden geproduceerd, plantaardig visvoer kon worden indirect verband houden met negatieve gevolgen voor de gezondheid van werknemers in de landbouw en de nabijgelegen gemeenschappen als gevolg van blootstelling aan lucht, water of bodem verontreinigd met nutriŽnten en / of bestrijdingsmiddelen.
Fry zegt dat deze nieuwe bevindingen meer vragen kan oproepen dan ze beantwoorden.
"De voedingswaarde van gekweekte vis moet worden gecontroleerd", aldus Fry. "De aquacultuursector moet de ecologische voetafdruk en de volksgezondheid effecten van hun gewassen op basis van voedingsingrediŽnten te evalueren en te zoeken die zijn geproduceerd met behulp van duurzame methoden."

Printen

 

 

Reacties: