Home / Nieuws / ...

 

Yoghurt tegen hoge bloeddruk*
Uit een grote Amerikaanse studie onder vrouwen die tot 30 jaar gevolgd werden blijkt dat het regelmatig eten van yoghurt de kans op hoge bloeddruk duidelijk verkleinen. Vijf keer in de week een portie yoghurt doet de kans op hoge bloeddruk met wel 20% afnemen.
De studie. (Mei 2016)


 

Could yogurt help lower high blood pressure?
Yogurt may have a beneficial effect on women's blood pressure, especially when part of a healthy diet. 
This was the conclusion of a study recently presented at the American Heart Association's (AHA's) Epidemiology/Lifestyle 2016 Scientific Sessions in Phoenix, AZ.
The researchers found that women who consumed five or more servings of yogurt a week had a lower risk of developing high blood pressure than similar women who hardly ever ate yogurt.
According to the AHA, high blood pressure - defined as higher than 140/90 mm/Hg - is potentially dangerous because it strains the heart, hardens arteries and raises the risk of brain hemorrhage and kidney problems.
If not controlled, high blood pressure can result in heart and kidney disease, stroke and blindness.
Previous studies have already shown that dairy products can reduce the risk of high blood pressure in at-risk adults, say the researchers, but few long-term studies have looked at the independent effect of yogurt alone.
"I believe that this is the largest study of its kind to date to evaluate the specific effects of yogurt on blood pressure," says lead author Justin Buendia, a PhD candidate at Boston University School of Medicine, MA.
For the study - which was funded by the National Dairy Council - Buendia and his colleagues used data from the first and second cohorts (NHS and NHS II) of the Nurses' Health Study, where the participants were mainly women aged 25-55, and also from the Health Professionals Follow-up Study (HPFS), where the participants were mostly men. 
Over 18-30 years of follow-up, 75,609 of the participants developed high blood pressure.
20% lower risk of high blood pressure with higher yogurt intake
After adjusting for other factors that might influence the link to high blood pressure, such as age, race, family history of high blood pressure, physical activity and diet, the researchers examined the link between yogurt and the development of high blood pressure in the three groups.
They found that compared with women who ate fewer than one serving per month, women who ate five or more yogurt servings per week had a statistically significant 20% lower risk of developing high blood pressure.
A serving of yogurt is a cup, or around a scoop the size of a baseball.
There was a much weaker link between regular yogurt consumption and high blood pressure in men, but this could be because the men in the groups they examined consumed far lower amounts of yogurt than the women, say the researchers. It does not necessarily mean that yogurt has no beneficial effect on men's blood pressure.
The team then looked at the women's data again and focused on diet. They assigned a score to each participant, depending on how closely her diet matched one designed to lower blood pressure, called Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH).
Yogurt's strongest effect is as part of healthy diet
The DASH diet is rich in fruits, vegetables, fat-free or low-fat milk and milk products, whole grains, fish, poultry, beans, seeds and nuts.
The results showed that women whose diets most closely matched DASH and who ate five or more servings of yogurt a week had a 31% lower risk of developing high blood pressure. This was compared with women with the lowest DASH scores and who had the lowest yogurt intakes (one serving or less per week).
The team also looked at the links between other dairy foods and high blood pressure. They found a positive link between daily servings of milk and cheese and lower risk of high blood pressure, but according to Buendia, this was not as strong as the effect of yogurt.
The researchers suggest the beneficial effect of yogurt on lowering risk of high blood pressure, especially when consumed as part of a healthy diet, could be by lowering body mass index (BMI - a measure of obesity); the links were weaker when they adjusted for BMI.
This reinforces the idea that you are unlikely to reduce your risk of high blood pressure just by adding yogurt to your diet. It is when yogurt is part of a diet plan designed to reduce high blood pressure, which also has a positive effect on helping you reach a healthy weight, that it appears to have the most benefit. As Buendia concludes:
"No one food is a magic bullet but adding yogurt to an otherwise healthy diet seems to help reduce the long-term risk of high blood pressure in women."
Abstract P169: Long-term yogurt intake is associated with a lower risk of high blood pressure in middle-aged nurses and health professionals, Justin R Buendia et al., presented at the American Heart Association's Epidemiology and Prevention (EPI)/Lifestyle and Cardiometabolic Health 2016 Scientific Sessions in Phoenix, AZ, 1-4 2016, abstract.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Kan yoghurt helpen bij het verlagen van hoge bloeddruk?
Yoghurt kan een gunstige invloed op vrouwen bloeddruk, vooral wanneer een deel van een gezonde voeding.
Dit was de conclusie van een onderzoek dat onlangs is gepresenteerd op de American Heart Association (AHA's) Epidemiologie / Lifestyle 2016 Scientific Sessions in Phoenix, AZ.
De onderzoekers vinden dat vrouwen die vijf of meer porties van yoghurt geconsumeerd per week had een lager risico op het ontwikkelen van hoge bloeddruk dan vergelijkbare vrouwen die nauwelijks gegeten yoghurt.
Volgens de AHA, hoge bloeddruk - gedefinieerd als hoger dan 140/90 mm / Hg - is potentieel gevaarlijk omdat het stammen het hart, verhardt slagaders en verhoogt het risico van hersenbloeding en nierproblemen.
Niet in de hand, hoge bloeddruk kan leiden tot hart en nieren en vaatziekten, beroerte en blindheid.
Eerdere studies hebben al aangetoond dat zuivelproducten het risico van hoge bloeddruk bij at-risk volwassenen kan verminderen, zeggen de onderzoekers, maar weinig op lange termijn studies hebben gekeken naar het onafhankelijke effect van yoghurt alleen.
"Ik geloof dat dit de grootste studie in zijn soort tot nu toe op de specifieke effecten van de yoghurt op de bloeddruk te evalueren", zegt eerste auteur Justin Buendia, een promovendus aan de Boston University School of Medicine, MA.
Voor de studie - die werd gefinancierd door de National Dairy Council - Buendia en zijn collega's gebruikt gegevens van de eerste en tweede cohorten (NHS en NHS II) van de Nurses 'Health Study, waarbij de deelnemers waren vooral vrouwen 25-55 jaar, en ook van de Health Professionals Follow-up Study (HPFS), waarbij de deelnemers waren meestal mannen.
Meer dan 18-30 jaar follow-up, 75.609 van de deelnemers ontwikkelde een hoge bloeddruk.
20% lager risico op hoge bloeddruk met een hogere inname van yoghurt
Na correctie voor andere factoren die de verbinding kunnen beïnvloeden hoge bloeddruk, zoals leeftijd, geslacht, familiegeschiedenis van hoge bloeddruk, lichaamsbeweging en dieet, de onderzoekers het verband tussen yoghurt en de ontwikkeling van hoge bloeddruk in de drie groepen.
Zij vonden dat in vergelijking met vrouwen die minder dan één portie per maand aten, vrouwen die aten vijf of meer yoghurt porties per week had een statistisch significante 20% lager risico op het ontwikkelen van hoge bloeddruk.
Een portie yoghurt is een kop, of rond een schep de grootte van een honkbal.
Er was een veel zwakker verband tussen gewone yoghurt verbruik en hoge bloeddruk bij mannen, maar dit zou kunnen zijn omdat de mannen in de groepen die zij hebben onderzocht veel lagere hoeveelheden van yoghurt dan de vrouwen verbruikt, zeggen de onderzoekers. Het hoeft niet te betekenen dat yoghurt heeft geen gunstig effect op mannen bloeddruk.
Het team vervolgens gekeken naar de gegevens van de vrouwen weer en gericht op dieet. Ze krijgt een score aan elke deelnemer, afhankelijk van hoe nauw haar dieet aangepast één ontworpen om de bloeddruk te verlagen, genaamd Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH).
sterkste effect Yoghurt is als onderdeel van een gezonde voeding
Het DASH dieet is rijk aan fruit, groenten, vetvrij of magere melk en melkproducten, volle granen, vis, gevogelte, bonen, zaden en noten.
De resultaten toonden aan dat vrouwen van wie de voeding het meest overeen DASH en die aten vijf of meer porties van yoghurt een week had een 31% lager risico op het ontwikkelen van hoge bloeddruk. Dit werd vergeleken met vrouwen met de laagste DASH scores en die had de laagste yoghurt inname (één portie of minder per week).
Het team ook gekeken naar het verband tussen andere zuivelproducten en hoge bloeddruk. Ze vonden een positief verband tussen de dagelijkse porties van melk en kaas en een lager risico op hoge bloeddruk, maar volgens Buendia, dit was niet zo sterk als het effect van yoghurt.
De onderzoekers suggereren het gunstige effect van yoghurt op het verlagen risico op hoge bloeddruk, vooral wanneer het wordt gebruikt als deel van een gezonde voeding, kon door het verlagen body mass index (BMI - een maat voor obesitas); de banden waren zwakker wanneer ze gecorrigeerd voor BMI.
Dit versterkt het idee dat je waarschijnlijk niet om uw risico op hoge bloeddruk te verlagen, door alleen yoghurt aan uw dieet zijn. Het is wanneer yoghurt is een onderdeel van een dieet plan ontworpen om hoge bloeddruk, die heeft ook een positief effect op het helpen van u een gezond gewicht te bereiken, dat het lijkt om het meeste voordeel hebben te verminderen. Als Buendia concludeert:
"Niemand eten is een wondermiddel, maar het toevoegen van yoghurt aan een anders gezonde voeding lijkt te helpen verminderen van de lange termijn risico van hoge bloeddruk bij vrouwen."

Printen

 

 

Reacties: