Home / Nieuws / ...

 

Blijf bewegen voor een langer leven*
Uit een Amerikaanse studie onder ruim 3.000 ouderen (50 tot 80 jaar), die tot 8 jaar gevolgd werden, blijkt dat veel bewegen belangrijk is om langer te leven. Iedere dag al 10 minuten bewegen geeft al voordelen. Doch iedere dag i.p.v. een half uur zitten licht bewegen zorgt voor 20% minder kans om dood te gaan. Als i.p.v. licht bewegen wat intensiever bewogen wordt heb je al 50% minder kans om dood te gaan.
De studie. (April 2016)


 

Keep moving, live longer
Move more, sit less. That is the main message from a new study on the link between exercise and longevity in the over-50s. 
You do not have to build up a good sweat to improve your chances of living longer; just an extra 10 minutes of light activity per day can make a difference, say the researchers.
The study, published in the journal Medicine & Science in Sports & Exercise, examines data from around 3,000 people aged 50-79 who took part in the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) conducted by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
It finds that even among people who exercise, those who spend less time sitting and more time moving around tend to live longer.
First author Ezra Fishman, a doctoral candidate in demography at the University of Pennsylvania in Philadelphia, says:
"The folks who were walking around, washing the dishes, sweeping the floor tended to live longer than the people who were sitting at a desk."
The study participants wore accelerometers - ultra-sensitive activity trackers that record when the body moves - for 7 days. The researchers then compared this activity data with deaths recorded over the next 8 years.
Least active were five times more likely to die than the most active
When they analyzed the data, the team was struck by the results. The participants whose accelerometers recorded the lowest level of activity were five times more likely to die during the follow-up than those with the highest levels of recorded activity.
Those with the lowest level of activity were also three times more likely to die than the participants in the middle range of activity.
These results confirm findings of other activity tracking studies, but those tend to use records kept by the participants themselves rather than objective recordings taken from tracking devices, says Fishman.
He says when participants are asked to monitor their own exercise levels, they tend to over-report the quantities and frequency. Also, the tracking devices used for NHANES are more precise than those typically used.
"Because the device captures the intensity of activity so frequently, every minute," explains Freeman, "we can actually make a distinction between people who spent 2 hours a day doing those activities versus people who spent an hour and a half."
In their analysis, the team took account of chronic conditions or other factors that might influence the risk of death, including diagnosed illnesses, smoking, age and gender.
The team also excluded participants who underwent a secondary examination to establish if there were any chronic medical conditions. The age range of the participants in the analysis excludes those under 50, because not enough younger people met the study requirements.
'Anything is better than nothing'
The researchers say they did not discover any particular threshold of physical activity above which the link with longer life kicks in.
However, they did learn that just an extra 10 minutes of light activity per day makes a difference, and that replacing just 30 minutes of sitting time with light or moderate-to-vigorous activity produces even better results.
It seems you do not have to build up a good sweat to improve your chances of living longer, says Fishman, who adds:
"Activity doesn't have to be especially vigorous to be beneficial. That's the public health message. When it comes to physical activity, more is better than less, and anything is better than nothing."
Fishman says he would like to see more creative public health initiatives to encourage people to move more. Until this happens, though, he reckons it is up to individuals to do what they can to move more and sit less in their daily lives.
Association between Objectively Measured Physical Activity and Mortality in NHANES, Ezra I Fishman et al., Medicine & Science in Sports & Exercise, doi:10.1249/MSS.0000000000000885.

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Blijf bewegen, leven langer
Meer bewegen, zitten minder. Dat is de belangrijkste boodschap van een nieuwe studie over het verband tussen lichaamsbeweging en een lange levensduur in de 50-plussers.
Je hoeft niet het opbouwen van een goede zweet om uw kansen op langer leven te verbeteren; gewoon een extra 10 minuten licht activiteit per dag kan een verschil maken, zeggen de onderzoekers.
De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Medicine & Science in Sports & Exercise, onderzoekt de gegevens van ongeveer 3.000 mensen 50-79 jaar die deelnamen aan de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) uitgevoerd door de Centers for Disease Control and Prevention (CDC ).
Het vindt dat zelfs onder mensen die gebruik maken van degenen die minder tijd zitten en meer tijd besteden aan bewegen de neiging om langer te leven.
Eerste auteur Ezra Fishman, een promovendus in de demografie aan de Universiteit van Pennsylvania in Philadelphia, zegt:
"De mensen die rondliepen, de afwas, het vegen van de vloer de neiging om langer dan de mensen die zaten aan een bureau te leven."
De deelnemers aan de studie versleten versnellingsmeters - ultragevoelige activiteit trackers dat record wanneer het lichaam beweegt - voor 7 dagen. De onderzoekers vergeleken deze gegevens vervolgens activiteit met sterfgevallen opgenomen in de komende 8 jaar.
Minst actief waren vijf keer meer kans om te sterven dan de meest actieve
Toen ze analyseerde de gegevens, werd het team getroffen door de resultaten. De deelnemers van wie de accelerometers opgenomen het laagste niveau van de activiteit waren vijf keer meer kans tijdens de follow-up dan degenen met de hoogste niveaus van de opgenomen activiteit te sterven.
Degenen met het laagste niveau van de activiteit waren ook drie keer meer kans om te sterven dan de deelnemers in het middengebied van de activiteit.
Deze resultaten bevestigen de bevindingen van andere activiteiten tracking studies, maar die hebben de neiging om bijgehouden door de deelnemers zelf in plaats van objectieve opnames gemaakt van het bijhouden van apparaten te gebruiken, zegt Fishman.
Hij zegt dat wanneer de deelnemers wordt gevraagd om hun eigen oefening spiegels te controleren, ze de neiging om over-verslag van de hoeveelheid en frequentie. Ook de tracking devices gebruikt voor NHANES zijn nauwkeuriger dan die doorgaans gebruikt.
"Omdat het apparaat zo vaak vangt de intensiteit van de activiteit, elke minuut," legt Freeman, "we kunnen eigenlijk maken een onderscheid tussen mensen die 2 uren per dag het doen van die activiteiten ten opzichte van mensen die een uur en een half doorgebracht."
In hun analyse, het team rekening gehouden met chronische aandoeningen of andere factoren die het risico van overlijden, met inbegrip van de diagnose ziekte, roken, leeftijd en geslacht van invloed kunnen zijn.
Het team heeft ook uitgesloten deelnemers die een secundair onderzoek ondergaan om vast te stellen of er nog chronische aandoeningen. De leeftijd van de deelnemers aan de analyse uitsluit die onder de 50, omdat er niet genoeg jonge mensen ontmoet de studie-eisen.
'Alles is beter dan niets'
De onderzoekers zeggen dat ze een bepaalde drempel van de fysieke activiteit niet ontdekken waarboven de koppeling met een langere levensduur kicks in.
Echter, deed ze leren dat slechts een extra 10 minuten licht activiteit per dag een verschil maakt, en dat het vervangen van slechts 30 minuten van de tijd zitten met lichte of matige tot krachtige activiteit levert nog betere resultaten.
Het lijkt erop dat je niet hoeft op te bouwen van een goede zweet om het verbeteren van uw kansen van het leven langer, zegt Fishman, die eraan toevoegt:
"Activiteit hoeft niet bijzonder krachtig te zijn gunstig. Dat is de volksgezondheid bericht. Als het gaat om fysieke activiteit, meer is beter dan minder, en alles is beter dan niets."
Fishman zegt dat hij graag meer creatieve initiatieven voor de volksgezondheid te zien om mensen te stimuleren om meer te bewegen. Zolang dit niet gebeurt, echter, denkt dat hij het is aan individuen om te doen wat ze kunnen om meer te bewegen en minder in hun dagelijks leven te zitten.


Printen

 

 

Reacties: