Home / Nieuws / ...

 

Meer eiwitten en vitamine D voor ouderen*
Uit een studie onder vijfenzestigplussers die opgenomen waren in het ziekenhuis met hart- of longproblemen blijkt dat extra voeding met veel eiwitten en vitamine D de kans om dood te gaan aanzienlijk kan verminderen. De helft van de ouderen die in een ziekenhuis wordt opgenomen zijn meer of minder ondervoed. Deelnemers aan de studie kregen twee maal daags of een placebo of een speciale aanvulling met o.m. 20 gram eiwitten, 1,5 gram HMB, een afbraakproduct van de eiwitten leucines, 4 mcg vitamine D en verder 11 gram vet, 44 gram koolhydraten en verschillende nutriŽnten. Na dertig dagen bleken deelnemers, in de groep met de speciale aanvulling, wel 50% minder kans te hebben om dood te gaan, in vergelijking met de deelnemers in de placebogroep.
De studie. (April 2016)


 

A nutrition supplement is associated with lower death rate in patients, new study shows 
Research examined effects of a specialized oral nutrition supplement on hospital readmissions and mortality rates in malnourished adults aged 65 or older.
Results from a new clinical trial show that a specialized oral nutrition supplement was associated with a 50 percent lower death rate in older malnourished patients with a heart or lung disease 90 days following hospitalization. The study, published online today in Clinical Nutrition and supported by Abbott, estimated that within this population one life could be saved for every 21 patients who received the specialized nutrition supplement, demonstrating it as a highly effective therapy. 
The NOURISH (Nutrition effect On Unplanned ReadmIssions and Survival in Hospitalized patients) study - one of the largest nutrition clinical studies of its kind - was a prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. The study was designed to build upon the body of evidence demonstrating that oral nutrition supplements may reduce complications, mortality and hospital readmissions in malnourished patients. Participants in the NOURISH study included 652 malnourished adults, aged 65 or older, who were admitted to the hospital and suffered from heart or lung disease. Researchers compared the effects of a specialized nutrition supplement with high protein (20 grams), HMB* (a muscle-preserving ingredient) and Vitamin D to a placebo supplement on rates of readmissions or death 90-days after leaving the hospital. 
Results showed no significant differences between the two groups for the primary composite (i.e. combined) endpoint of hospital readmissions or death. However, the study individual components and additional analyses showed: 
∑ A significantly lower (50 percent) death rate for those patients who received the specialized nutrition supplement. This lower incidence of death began at 30 days and continued for 90 days after participants left the hospital. 
∑ Similar rates of hospital readmissions between the two groups. 
∑ Improvements in other health outcomes including body weight, nutritional status and Vitamin D levels at 30 and 60 days after leaving the hospital, and continued body weight and nutritional status improvements at 90 days for the group taking the specialized nutrition supplement. 
"The NOURISH study clearly reinforces the power of nutrition in impacting health outcomes. For the people in this study who were ill and malnourished, nutrition was critical to survival because it helps keep your body, especially your muscles, functioning properly," said Nicolaas E. Deutz, MD, PhD, Center for Translational Research in Aging & Longevity, Department of Health and Kinesiology, Texas A&M University, and lead study author. "This is more proof that we need to change the standard and include nutrition as an integral part of care, much like flu shots or aspirin, to help older adults who already have or are at risk for malnutrition and chronic illness." 
Malnutrition: A common condition in older adults 
Up to 1 in 2 older adults are malnourished when they are admitted to the hospital.2-4 Many adults may not even realize they are malnourished - they can be of normal weight, or overweight, but have low levels of muscle or lean body mass. The loss of muscle, strength and energy can intensify in malnourished patients and those with a health issue like a heart attack or pneumonia. Other studies have shown that malnutrition can worsen their health outcomes including higher chances of complications, readmissions and even death.5-7 
"Surprisingly, malnutrition in older adults is very common - and it's a condition that is having a rippling effect on our health and health system," said Alfonso Cruz-Jentoft, MD, PhD, head of the Geriatrics Department, Hospital Ramůn y Cajal, Spain, and past president of the European Union Geriatric Medicine Society. He was not involved in the study. "People underestimate how critical strength and muscle health are to recovery from hospitalization and illness. Proper nourishment is a key component and cannot be left out of the conversation." 
The NOURISH study builds upon existing research that shows the role nutrition plays in a patient's health, ranging from rebuilding muscle mass to helping with recovery from disease and time in the hospital. The nutrients in the specialized nutrition supplement used in the study - protein, HMB and Vitamin D - are all important components in repairing and rebuilding muscle while recovering from hospitalization and illness. 
"As medicine has advanced, so has the science of nutrition. We know proper nutrition is foundational for good health, but the medical community and patients don't always turn to it when recovering from a health issue like pneumonia," said Refaat Hegazi, MD, PhD, Abbott medical director and study author. "While the prevalence of malnutrition is high, research shows that less than two percent of malnourished patients in the hospital receive an oral nutrition supplement. Nutrition must be one of our critical tools to help adults live longer, better lives." 
The commercially available versions of the specialized nutrition supplement evaluated in the study are Ensureģ Plus Advance in Europe, and it will be available this year as Ensureģ Enliveģ in the United States. The specialized nutrition supplement is also expected to be available in other countries around the world in the next couple of years. 
*HMB (β-hydroxy β-methylbutyrate) has been demonstrated in older adults to help maintain their muscle health as they age or when ill - even helping minimize muscle loss during bedrest.8 
Readmission and mortality in malnourished, older, hospitalized adults treated with a specialized oral nutritional supplement: A randomized clinical trial. Nicolaas E. Deutz , Eric M. Matheson , Laura E. Matares , Menghua Luoemail , Geraldine E. Baggs , Jeffrey L. Nelson , Refaat A. Hegazi , Kelly A. Tappenden , Thomas R. Ziegler on behalf of the NOURISH Study Group. Clinical Nutrition. DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2015.12.010. 
Source: Abbott 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Een voedingssupplement is geassocieerd met een lager sterftecijfer bij patiŽnten, nieuwe studie toont aan
Research onderzocht effecten van een gespecialiseerde mondelinge voedingssupplement op het ziekenhuis heropnames en mortaliteit bij ondervoede volwassenen van 65 jaar of ouder.
Resultaten van een nieuwe klinische studie tonen aan dat een gespecialiseerde oraal voedingssupplement was geassocieerd met een 50 procent lager sterftecijfer bij oudere ondervoede patiŽnten met hart- of longziekte 90 dagen na opname. De studie, gepubliceerd online vandaag in Klinische Voeding en ondersteund door Abbott, geschat dat er binnen deze populatie een leven gered kon worden voor elke 21 patiŽnten die de gespecialiseerde voedingssupplement ontvangen, waaruit het als een zeer effectieve therapie.
Het voeden (Nutrition effect op Ongeplande heropnames en overleving bij ziekenhuispatiŽnten) onderzoek - een van de grootste voeding klinische studies in zijn soort - was een prospectieve, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie. De studie werd ontworpen om voort te bouwen op het lichaam van bewijsmateriaal waaruit blijkt dat orale voedingssupplementen complicaties, sterfte en ziekenhuis heropnames bij ondervoede patiŽnten kan verminderen. Deelnemers aan het voeden studie omvatte 652 ondervoede volwassenen, 65 jaar of ouder, die naar het ziekenhuis werden toegelaten en leed aan hart- of longziekte. Onderzoekers vergeleken de effecten van een gespecialiseerde voedingssupplement met hoog eiwit (20 gram), HMB * (a-spier behoud bestanddeel) en vitamine D een placebo supplement op aantallen heropnames of overlijden 90 dagen na ontslag uit het ziekenhuis.
Resultaten toonden geen significante verschillen tussen de twee groepen in het primaire samengestelde (d.w.z. gecombineerd) eindpunt ziekenhuis readmissions of overlijden. Echter, de studie individuele elementen en aanvullende analyses toonden:
∑ Een aanzienlijk lager (50 procent) sterftecijfer voor patiŽnten die de gespecialiseerde voedingssupplement ontvangen. Deze lagere incidentie van dood begon na 30 dagen en bleef gedurende 90 dagen na de deelnemers het ziekenhuis verlaten.
∑ Vergelijkbare tarieven van het ziekenhuis readmissions tussen de twee groepen.
∑ Verbeteringen in andere gezondheidseffecten waaronder lichaamsgewicht, voedingstoestand en vitamine D-niveaus 30 en 60 dagen na het verlaten van het ziekenhuis, en bleef het lichaamsgewicht en de voedingswaarde verbeteringen op 90 dagen voor de groep die de gespecialiseerde voedingssupplement-status.
"Het voeden studie versterkt duidelijk de kracht van voeding in invloed gezondheid. Voor de mensen in deze studie die ziek en ondervoed waren, voeding was van cruciaal belang om te overleven, omdat het zorgt ervoor dat uw lichaam, vooral je spieren, goed functionerende," zei Nicolaas E . Deutz, MD, PhD, Center for Translational Research in Aging & Longevity, ministerie van Volksgezondheid en Kinesiologie, Texas A & M University, en hoofdauteur van de studie. "Dit is het bewijs dat we nodig hebben om de standaard te veranderen en onder andere voeding als een integraal onderdeel van de zorg, net als griep shots of aspirine, om oudere volwassenen die al hebben of een verhoogd risico op ondervoeding en chronische ziekte te helpen."
Ondervoeding: een veel voorkomende aandoening bij oudere volwassenen
Tot 1 in 2 oudere volwassenen zijn ondervoed als ze worden toegelaten tot de hospital.2-4 Veel volwassenen misschien niet eens beseffen dat ze ondervoed zijn - ze met een normaal gewicht of overgewicht kan worden, maar hebben lage niveaus van spieren of vetvrije massa . Het verlies van spiermassa, kracht en energie kunnen intensiveren ondervoede patiŽnten en mensen met een gezondheidsprobleem zoals een hartaanval of longontsteking. Andere studies hebben aangetoond dat ondervoeding hun gezondheidseffecten waaronder een hogere kans op complicaties, heropnames en zelfs death.5-7 kan verergeren
"Verrassend, ondervoeding bij ouderen is heel gebruikelijk - en het is een aandoening die wordt het hebben van een kabbelend effect op onze gezondheid en gezondheidszorg", zegt Alfonso Cruz-Jentoft, MD, PhD, hoofd van de afdeling geriatrie, Ziekenhuis Ramůn y Cajal, Spanje, en in het verleden voorzitter van de Europese Unie Geriatrie Society. Hij was niet betrokken bij de studie. "Mensen onderschatten hoe belangrijk de kracht en gezondheid van de spieren zijn aan het herstel van hospitalisatie en ziekte. Een goede voeding is een belangrijk onderdeel en kunnen niet worden weggelaten uit het gesprek."
Het voeden studie bouwt voort op bestaand onderzoek dat de rol die voeding speelt toont in de gezondheid van een patiŽnt, variŽrend van de wederopbouw van spiermassa aan het helpen met het herstel van de ziekte en de tijd in het ziekenhuis. De voedingsstoffen in de gespecialiseerde voedingssupplement gebruikt in de studie - eiwitten, HMB en vitamine D - zijn belangrijke componenten in reparatie en herstellen spieren tijdens het herstellen van hospitalisatie en ziekte.
"Als de geneeskunde heeft gevorderd, heeft zo de wetenschap van voeding. We weten dat goede voeding is fundamenteel voor een goede gezondheid, maar de medische gemeenschap en de patiŽnten niet altijd wenden tot het wanneer het herstellen van een gezondheidsprobleem zoals longontsteking," zei Refaat Hegazi, MD, PhD, Abbott medisch directeur en auteur van de studie. "Terwijl de prevalentie van ondervoeding hoog is, blijkt uit onderzoek dat minder dan twee procent van de ondervoede patiŽnten in het ziekenhuis ontvangt een oraal voedingssupplement. Voeding moet een van onze kritische instrumenten om te helpen volwassenen langer leven, beter leven."
De commercieel beschikbare versie van de gespecialiseerde voedingssupplement geŽvalueerd in de studie Ensure Plus Advance in Europa, en zal dit jaar beschikbaar als Ensureģ Enliveģ in de Verenigde Staten. De gespecialiseerde voedingssupplement zal naar verwachting ook in andere landen over de hele wereld in de komende paar jaar.

Printen

 

 

Reacties: