Home / Nieuws / ...

 

Cacao voor nierpatiŽnten*
Uit een kleine studie onder nierpatiŽnten die dialyse ondergingen blijkt dat dagelijks cacao kan zorgen voor een duidelijk betere bloeddoorstroming en soepelere bloedvaten en lagere bloeddruk. Allemaal voorwaarden voor minder kans op hart- en vaatproblemen, belangrijk voor nierpatiŽnten die een verhoogde kans hebben op hart- en vaatproblemen. Dertig dagen lang kreeg een deel van de deelnemers een cacaodrank ( met 900 mg catechinen en proanthocyanen) en na dertig dagen hadden zij een duidelijk betere bloeddoorstroming, soepelere bloedvaten en een lagere bloeddruk. De andere deelnemers kregen een nepdrankje en daar werden geen verbeteringen vastgesteld. 
De studie.  (Februari 2016)


 

Can cocoa help kidney patients?
Consuming a cocoa product could help patients with kidney failure to improve their blood vessel function, according to research published in the Clinical Journal of the American Society of Nephrology.
Cocoa flavanols may help the heart and the kidneys.
Individuals with failing kidneys have a higher risk of heart problems and are more likely to die from cardiovascular causes than from any other cause. 
The heart and kidneys are major organs in the body; if either organ stops functioning properly, the other will be affected. 
If the heart ceases to pump efficiently, it becomes congested with blood, pressure builds up, and there will be congestion of blood in the kidneys and a reduction in oxygenated blood there. 
Conversely, damage to the kidneys can cause the hormone system that regulates blood pressure to go into overdrive in order to increase blood supply to the kidneys. As the heart then pumps against higher pressure in the arteries, it can be damaged by the extra workload. 
Lifestyle and dietary modifications to maintain vascular health or reduce the risk could help protect heart health for those with kidney disease, but few therapeutic approaches of this sort currently exist. 
What is so good about cocoa?
Cocoa flavanols have been shown to have beneficial effects on blood vessel function in individuals with normal kidney function. 
The flavanols found in cocoa and dark chocolate are part of a larger group of compounds called flavonoids that occur naturally in plant foods, in this case, the cocoa bean. Flavanols are also found in red wine and tea, but those occurring in the cocoa bean are a unique mixture. 
According to a report from Tufts University in Medford, MA, scientists have found that cocoa flavanols positively affect the circulatory system and help maintain the flexibility of arteries. The report states that in 2013, a European Union Commission approved a health claim that 200 mg of cocoa flavanols can "help maintain the elasticity of blood vessels, which contributes to normal blood flow." 
This is equivalent to 2.5 g of high-flavanol cocoa powder or 10 g of high-flavanol dark chocolate. This cannot easily be compared with a bar of regular chocolate or other edible product, as the concentration of flavanol will depend on the processing and inclusion of other ingredients. 
Cocoa improved circulation in kidney patients
Dr. Tienush Rassaf, of University Hospital Essen in Germany, and colleagues wanted to test the benefits of cocoa flavanols on patients with kidney problems. 
A group of 57 patients who were undergoing dialysis were given either a test beverage rich in cocoa flavanols (900 mg per day) or a control beverage without cocoa flavanols - but with the same nutritional content as the test drink in all other aspects. 
After 30 days, the investigators found that cocoa flavanol was well-tolerated by patients, and that it improved blood vessel function and reduced diastolic blood pressure. These effects were not observed in the group that consumed the control beverage. 
Dr. Rassaf says: 
"Impressively, the degree of reversion of vessel dysfunction was comparable to the effects observed through administering statins or making dietary and lifestyle changes. Whether this approach also leads to a reduction in mortality is not clear and has to be investigated."
In an accompanying editorial, Dr. Carmine Zoccali and Dr. Francesca Mallamaci, of the National Research Council Institute of Clinical Physiology (CNR-IFC) in Italy, noted that "the burden of cardiovascular disease in dialysis patients is so devastating that a promising intervention like cocoa flavanols deserves full attention by the nephrology community." 
They add that if further studies confirm the findings, they could mark a fundamental change in patient care. 
Vasculoprotective effects of dietary cocoa flavanols in hemodialysis patients: a double-blind, randomized, placebocontrolled trial, Christos Rammos et al., Clinical Journal of the American Society of Nephrology, doi: 10.2215/CJN.05560515. 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Kan cacao hulp nierpatiŽnten?
Het consumeren van een cacao-product zou kunnen helpen patiŽnten met nierfalen om hun bloedvat functie te verbeteren, volgens onderzoek gepubliceerd in het Journal of Clinical de American Society of Nephrology.
Cacaoflavanolen kan het hart en de nieren te helpen.
Personen met falende nieren hebben een hoger risico op hartproblemen en hebben meer kans door cardiovasculaire oorzaken te sterven dan van een andere oorzaak.
Het hart en nieren zijn belangrijke organen in het lichaam; Als een van beide organen niet goed meer functioneert, zal de andere worden beÔnvloed.
Als het hart niet langer efficiŽnt pompen, verstopte bloed wordt, drukopbouw en er congestie van bloed in de nieren en een afname van zuurstofrijk bloed daar.
Omgekeerd, schade aan de nieren het hormoon systeem bloeddruk in overdrive te gaan om de bloedtoevoer naar de nieren toenemen regelt veroorzaken. Als het hart pompt tegen hogere druk in de slagaders kan worden beschadigd door het extra werk.
Lifestyle en dieet wijzigingen voor de gezondheid vasculaire handhaven of te verminderen het risico zou kunnen helpen beschermen gezondheid van het hart voor mensen met een nierziekte, maar weinig therapeutische benaderingen van deze soort momenteel bestaan.
Wat is er zo goed over cacao?
Cacaoflavanolen is aangetoond dat gunstige effecten op bloedvat functie bij personen met een normale nierfunctie.
De flavanolen in cacao en donkere chocolade zijn onderdeel van een grotere groep van verbindingen genaamd flavonoÔden die van nature in plantaardig voedsel, in casu de cacaoboon. Flavanolen zijn ook gevonden in rode wijn en thee, maar degenen die zich in de cacaoboon zijn een unieke mix.
Volgens een rapport van de Tufts University in Medford, MA, hebben wetenschappers vastgesteld dat cacaoflavanolen positieve invloed hebben op de bloedsomloop en helpt de flexibiliteit van de bloedvaten te behouden. Het rapport stelt dat in 2013, een Europese Unie Commissie een gezondheidsclaim die 200 mg cacaoflavanolen kan goedgekeurd "bijdragen tot het behoud van de elasticiteit van de bloedvaten, wat bijdraagt aan de normale bloedstroom."
Dit komt overeen met 2,5 g high-flavanol cacaopoeder of 10 g high-flavanol pure chocolade. Dit kan niet gemakkelijk worden vergeleken met een staaf van vaste chocolade of ander eetbaar product, de concentratie van flavanol zal afhangen van de verwerking en opname van andere ingrediŽnten.
Cacao verbeterde bloedsomloop in nierpatiŽnten
Dr. Tienush Rassaf, van de University Hospital Essen in Duitsland, en zijn collega's wilden de voordelen van cacaoflavanolen te testen op patiŽnten met nierproblemen.
Een groep van 57 patiŽnten die dialyse ondergingen kregen ofwel een test drank rijk aan cacaoflavanolen (900 mg per dag) of een controle drank zonder cacaoflavanolen - maar met dezelfde voedingswaarde als de test drankje in alle andere aspecten.
Na 30 dagen, de onderzoekers vonden dat cacaoflavanolen goed verdragen door patiŽnten en dat verbeterde bloedvatfunctie en verminderde diastolische bloeddruk. Deze effecten werden niet waargenomen in de groep die de controle drank geconsumeerd.
Dr. Rassaf zegt:
"Indrukwekkend, de mate van terugkeer van verblijf disfunctie vergelijkbaar met de effecten waargenomen door toediening van statines of maken voeding en levensstijl veranderingen. Of deze aanpak leidt tot een vermindering van de sterfte is onduidelijk en moet worden onderzocht."
In een begeleidend redactioneel, Dr Carmine Zoccali en Dr Francesca Mallamaci, van het Nationaal Instituut voor Onderzoek van de Raad van Klinische Fysiologie (CNR-IFC) in ItaliŽ, merkte op dat "de last van hart- en vaatziekten bij dialysepatiŽnten is zo verwoestende dat een veelbelovende interventie zoals cacaoflavanolen verdient alle aandacht van de nefrologie gemeenschap. "
Zij voegen daaraan toe dat als verdere studies bevestigen de bevindingen, konden ze een fundamentele verandering in de patiŽntenzorg te markeren.


Printen

 

 

Reacties: