Home / Nieuws / ...

 

Osteoporose en dementie?*
Osteoporose is een ziekte die ongeveer 15% van de vijftigplussers heeft. Uit een grote Duitse studie onder 60.000 ouderen, waarvan de helft met osteoporose, die 20 jaar gevolgd werden blijkt dat het hebben van osteoporose zorgt voor een grotere kans op dementie. Vrouwen bleken 20% meer kans te hebben en mannen 30%.
De studie. (November 2018)Impact of osteoporosis on the risk of dementia in almost 60,000 patients
Osteoporosis is estimated to affect 200 million women across the world. In Germany, the prevalence of this chronic disease among people aged 50 years and older is around 15%. In recent decades, several authors have analyzed the impact of osteoporosis on the risk of cognitive decline, but, most of these studies have been conducted outside Europe. The goal of the present study was to investigate the impact of osteoporosis on the risk of developing dementia in almost 60,000 patients followed for up to 20 years in more than 1,200 general practices in Germany.
"There is big interest in the relationship between osteoporosis and dementia," explained lead investigator Prof. Karel Kostev, Dr MS, from the Epidemiology Team of IQVIA, Frankfurt, Germany. "This study is the first to address this question in a very large database enabling the case-control-comparison between patients with and without osteoporosis."
This retrospective cohort study used data from the Disease Analyzer database (IQVIA), which compiles information on drug prescriptions, diagnoses, and demographic data obtained directly and in anonymous format from computer systems used by general practitioners and specialists. This database has already been used in several studies focusing on osteoporosis and dementia in recent years. The study included patients diagnosed with osteoporosis between January 1993 and December 2012 (index date) and were followed for up to 20 years. After applying similar inclusion criteria, controls were matched (1:1) to osteoporosis patients using propensity scores based on age, gender, index year, several comorbidities, and co-therapies. The main outcome of the study was to determine the proportion of patients with all-cause-dementia diagnoses within 20 years of the index date.
The present study included 29,983 patients with osteoporosis and 29,983 controls without osteoporosis. After 20 years of follow-up, 20.5% of women with osteoporosis and 16.4% of controls had been diagnosed with dementia (p-value<0.001). At the end of the follow-up period, dementia was found in 22.0% of men previously diagnosed with osteoporosis and 14.9% of men without this chronic condition (p-value<0.001). Osteoporosis was associated with a 1.2-fold increase in the risk of being diagnosed with dementia in women and a 1.3-fold increase in the risk of being diagnosed with dementia in men.
"The major hypothesis to explain the association between osteoporosis and dementia is that these two conditions have similar risk factors noted co-author Louis Jacob, MD, from the university clinic of Paris 5, "These factors include APOE4 allele of the apolipoprotein E, a major cholesterol carrier, lower vitamin K levels, vitamin D deficiency, but also androgens and estrogens.."
The main limitations of the study are missing data on bone mineral density and on lifestyle-related risk factors (e.g., smoking, alcohol, and physical activity). The strengths of this work are the number of patients available for analysis, the duration of follow-up, and the use of real-world data pertaining to diagnoses in primary care practices where diagnoses are continuously documented, allowing for unbiased exposure assessment (no recall bias).
Karel Kostev, Peyman Hadji, Louis Jacob. Impact of Osteoporosis on the Risk of Dementia in Almost 60,000 Patients Followed in General Practices in Germany. Journal of Alzheimer's Disease, 2018; 1 DOI: 10.3233/JAD-180569 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Impact van osteoporose op het risico op dementie bij bijna 60.000 patiŽnten
Osteoporose heeft naar schatting 200 miljoen vrouwen over de hele wereld getroffen. In Duitsland is de prevalentie van deze chronische ziekte bij mensen van 50 jaar en ouder rond de 15%. In de afgelopen decennia hebben verschillende auteurs de impact van osteoporose op het risico op cognitieve achteruitgang geanalyseerd, maar de meeste van deze onderzoeken zijn buiten Europa uitgevoerd. Het doel van de huidige studie was om de impact van osteoporose op het risico op het ontwikkelen van dementie te onderzoeken bij bijna 60.000 patiŽnten, gevolgd tot 20 jaar in meer dan 1200 algemene praktijken in Duitsland.
"Er is grote interesse in de relatie tussen osteoporose en dementie," verklaarde hoofdonderzoeker prof. Karel Kostev, dr. MS, van het Epidemiology Team van IQVIA, Frankfurt, Duitsland. "Deze studie is de eerste om deze vraag aan te pakken in een zeer grote database die de case-control-vergelijking tussen patiŽnten met en zonder osteoporose mogelijk maakt."
Deze retrospectieve cohortstudie maakte gebruik van gegevens uit de database voor ziektebezoekers (IQVIA), die informatie verzamelt over medicijnvoorschriften, diagnoses en demografische gegevens die direct en in anoniem formaat zijn verkregen uit computersystemen die worden gebruikt door huisartsen en specialisten. Deze database is in de afgelopen jaren al gebruikt in verschillende onderzoeken over osteoporose en dementie. De studie omvatte patiŽnten gediagnosticeerd met osteoporose tussen januari 1993 en december 2012 (indexdatum) en werden gevolgd voor maximaal 20 jaar. Na toepassing van vergelijkbare inclusiecriteria, werden de controles gematcht (1: 1) voor osteoporosepatiŽnten met behulp van propensity-scores op basis van leeftijd, geslacht, indexjaar, verschillende comorbiditeiten en co-therapieŽn. Het belangrijkste resultaat van de studie was om het aandeel patiŽnten met all-cause-dementie diagnoses binnen 20 jaar na de indexdatum te bepalen.
De huidige studie omvatte 29.983 patiŽnten met osteoporose en 29.983 controles zonder osteoporose. Na 20 jaar follow-up had 20,5% van de vrouwen met osteoporose en 16,4% van de controles de diagnose dementie (p-waarde <0,001). Aan het einde van de follow-up periode werd dementie gevonden bij 22,0% van de mannen die eerder gediagnosticeerd waren met osteoporose en 14,9% van de mannen zonder deze chronische aandoening (p-waarde <0,001). Osteoporose ging gepaard met een 1,2-voudige toename van het risico om bij vrouwen gediagnosticeerd te worden met dementie en een 1,3-voudige toename van het risico om bij mannen gediagnosticeerd te worden met dementie.
"De belangrijkste hypothese om de associatie tussen osteoporose en dementie te verklaren, is dat deze twee aandoeningen gelijkwaardige risicofactoren hebben vermeld co-auteur Louis Jacob, MD, van de universiteitskliniek van Parijs 5," Deze factoren omvatten APOE4-allel van het apolipoproteÔne E, een belangrijke cholesteroldrager, lagere vitamine K-spiegels, vitamine D-tekort, maar ook androgenen en oestrogenen .. "
De belangrijkste beperkingen van het onderzoek zijn gegevens over de botmineraaldichtheid en over risicofactoren voor de levensstijl (bijv. Roken, alcohol en fysieke activiteit). De sterke punten van dit werk zijn het aantal beschikbare patiŽnten voor analyse, de duur van de follow-up en het gebruik van gegevens uit de echte praktijk met betrekking tot diagnoses in de eerstelijnszorgpraktijken waarbij diagnoses continu worden gedocumenteerd, waardoor een onbevooroordeelde blootstellingsbeoordeling mogelijk is (geen recall vooroordeel).
Karel Kostev, Peyman Hadji, Louis Jacob. Impact van osteoporose op het risico van dementie bij bijna 60.000 patiŽnten gevolgd in huisartspraktijken in Duitsland. Journal of Alzheimer Disease, 2018; 1 DOI: 10.3233 / JAD-180569

Reacties: