Home / Nieuws / ...

 

Veel zout in de voeding slecht*
Uit een studie, eerst met muizen en nadien met mensen blijkt dat een hoge inname van zout belangrijke goede bacteriŽn in de darmen als Lactobacillus doet verminderen. Eerst werd dit vastgesteld bij muizen en nadien bij de mensen in de studie die twee weken lang dagelijks veel, te weten 12 gram zout consumeerden. Het gevolg van die flinke afname van de goede Lactobacillus bacterie kan behalve hoge bloeddruk ook ontstekingen in het lichaam tot gevolg hebben.
(September 2018)


High-salt diet may kill off 'good' gut bacteria
New data suggest that high salt consumption may prove fatal to certain gut bacteria, and that this could contribute to high blood pressure and diseases affecting the immune system.
Scientists are already aware of a link between high blood pressure and a diet high in salt.
High-salt diets may also speed up the progression of autoimmune diseases, such as multiple sclerosis (MS).
A new study proposes a mechanism that may be behind this association.
The research was led by scientists from the Experimental and Clinical Research Center and Max DelbrŁck Center for Molecular Medicine in Berlin, Germany.
What is Lactobacillus?
A type of gut bacteria called Lactobacillus, found in some fermented foods ó such as sauerkraut, yogurt, and cheese ó are considered "good" bacteria; they are thought to offer protection against certain diseases.
Last year, for example, Medical News Today reported on studies that found that Lactobacillus inhibits the growth of several multidrug-resistant bacterial pathogens and may also help to reduce kidney inflammation in women with lupus.
The latest study, presented at the British Cardiovascular Society Conference in Manchester in the United Kingdom, suggests that eating a lot of salt could kill Lactobacillus and, thereby, increase the risk of disease.
High-salt diet killed off Lactobacillus 
The researchers found that a version of Lactobacillus found in mice is destroyed when they are fed a diet high in salt. The high-salt diet also caused the mice's blood pressure to rise and triggered the activation of inflammation-inducing immune cells, called TH17 cells.
The mice also demonstrated symptoms of a neurological condition similar to MS called encephalomyelitis.
The authors found that encephalomyelitis symptoms and TH17 cell count could be reduced by giving the mice a probiotic treatment of Lactobacillus, which also stabilized the mice's blood pressure.
The authors then attempted to replicate their findings in humans. They recruited 12 healthy men who consumed 6 extra grams of salt each day for 2 weeks, effectively doubling their salt intake.
By the end of the 2 weeks, the authors found that, in most of the participants, Lactobacillus had been eliminated from their microbiomes ó the ecosystem of organisms that live in our digestive system. Like the mice, the men in the study also had higher blood pressure and increased TH17 cell count.
More studies are needed
Although scientists already know that TH17 cells are affected by the gut microbiome, the finding that salt kills off healthy bacteria in the microbiome is new.
More and more, scientists are investigating the role that bacteria play in diseases, but there are a lot of unknowns when it comes to how the body interacts with the bacteria that reside in the gut.
The authors behind the study argue that more research is needed to better understand how gut health affects the health of the body's other systems, such as cardiovascular health, and the extent to which probiotics might provide useful treatments for conditions such as high blood pressure.
"We should start to see our gut microbiome as a viable target for treating conditions that we know are aggravated by salt, such as high blood pressure and inflammation."
Study lead Prof. Dominik N. MŁller
"We can't exclude the possibility that there are other salt-sensitive bacteria that are just as important as Lactobacillus," he continues. "This could be the tip of the iceberg in targeting gut bacteria for treating serious illnesses."

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Een zoutrijke voeding kan 'goede' darmbacteriŽn doden
Nieuwe gegevens suggereren dat een hoge zoutconsumptie fataal kan zijn voor bepaalde darmbacteriŽn en dat dit kan bijdragen aan hoge bloeddruk en ziekten die het immuunsysteem beÔnvloeden.
Wetenschappers zijn zich al bewust van een verband tussen hoge bloeddruk en een dieet met veel zout.
Zoutarme diŽten kunnen ook de progressie van auto-immuunziekten versnellen, zoals multiple sclerose (MS).
Een nieuwe studie stelt een mechanisme voor dat achter deze associatie kan staan.
Het onderzoek werd geleid door wetenschappers van het Experimentele en Klinische Onderzoekscentrum en Max DelbrŁck Centrum voor Moleculaire Geneeskunde in Berlijn, Duitsland.
Wat is Lactobacillus?
Een soort darmbacterie genaamd Lactobacillus, gevonden in sommige gefermenteerde voedingsmiddelen - zoals zuurkool, yoghurt en kaas - worden als "goede" bacteriŽn beschouwd; men denkt dat ze bescherming bieden tegen bepaalde ziekten.
Vorig jaar rapporteerde Medical News Today bijvoorbeeld over onderzoeken die aantoonden dat Lactobacillus de groei van meerdere multiresistente bacteriŽle pathogenen remt en ook kan bijdragen tot het verminderen van nierontsteking bij vrouwen met lupus.
De nieuwste studie, gepresenteerd op de British Cardiovascular Society Conference in Manchester, in het Verenigd Koninkrijk, suggereert dat het eten van veel zout Lactobacillus zou kunnen doden en daardoor het risico op ziekte zou verhogen.
Hoog zoutgehalte dieet doodde Lactobacillus
De onderzoekers ontdekten dat een versie van Lactobacillus in muizen wordt vernietigd wanneer ze een dieet met veel zout worden gevoerd. Het zoutrijke dieet zorgde er ook voor dat de bloeddruk van de muis steeg en activeerde ontstekingsinducerende immuuncellen, TH17-cellen genaamd.
De muizen vertoonden ook symptomen van een neurologische aandoening vergelijkbaar met MS, encephalomyelitis genoemd.
De auteurs vonden dat symptomen van encefalomyelitis en TH17-celtelling konden worden verminderd door de muizen een probiotische behandeling van Lactobacillus te geven, die ook de bloeddruk van de muis stabiliseerde.
De auteurs probeerden vervolgens hun bevindingen in mensen te repliceren. Ze rekruteerden 12 gezonde mannen die elke dag 6 extra gram zout aten gedurende 2 weken, waardoor hun inname van zout effectief verdubbelde.
Tegen het einde van de 2 weken ontdekten de auteurs dat Lactobacillus bij de meeste deelnemers was geŽlimineerd uit hun microbiomen - het ecosysteem van organismen die in ons spijsverteringsstelsel leven. Net als de muizen hadden de mannen in de studie ook een hogere bloeddruk en een verhoogd TH17-celtelling.
Meer studies zijn nodig
Hoewel wetenschappers al weten dat TH17-cellen worden aangetast door het darmmicrobioom, is de bevinding dat zout gezonde bacteriŽn in het microbioom doodt nieuw.
Meer en meer onderzoeken wetenschappers de rol die bacteriŽn spelen bij ziekten, maar er zijn veel onbekenden als het gaat om hoe het lichaam interageert met de bacteriŽn die in de darmen verblijven.
De auteurs achter het onderzoek beargumenteren dat meer onderzoek nodig is om beter te begrijpen hoe darmgezondheid de gezondheid van de andere systemen van het lichaam beÔnvloedt, zoals cardiovasculaire gezondheid, en de mate waarin probiotica nuttige behandelingen kunnen bieden voor aandoeningen zoals hoge bloeddruk.
"We zouden moeten beginnen om ons darmmicrobioom te zien als een levensvatbaar doelwit voor het behandelen van aandoeningen waarvan we weten dat ze verergerd worden door zout, zoals hoge bloeddruk en ontsteking."
Studie leider prof. Dominik N. MŁller
"We kunnen niet uitsluiten dat er andere zoutgevoelige bacteriŽn zijn die net zo belangrijk zijn als Lactobacillus," vervolgt hij. "Dit kan het topje van de ijsberg zijn in het richten van darmbacteriŽn voor de behandeling van ernstige ziekten."

Reacties: