Home / Nieuws / ...

 

Zoetstoffen en diabetes*
Het gebruik van zoetstoffen kan volgens onderzoek wel eens leiden tot meer kans op het metabool syndroom en diabetes type-2, zeker bij mensen met overgewicht. In de studie werden reacties bestudeerd van zoetstoffen zoals sucralose met menselijke stam- en vetcellen. Zoetstoffen brachten bepaalde genen tot expressie die de kans op het metabool syndroom en diabetes doen toenemen en dan vooral bij mensen met overgewicht. 
(Juni 2018)


Consuming low-calorie sweeteners may predispose overweight individuals to diabetes
Consumption of low-calorie sweeteners could promote metabolic syndrome and predispose people to prediabetes and diabetes, particularly in individuals with obesity, a new study on human fat-derived stem cells and fat samples suggests. The research results will be presented at ENDO 2018, the 100th annual meeting of the Endocrine Society in Chicago, Ill. 
Metabolic syndrome is a group of risk factors—high blood pressure, high blood sugar, unhealthy cholesterol levels and abdominal fat—that double the risk of blood vessel and heart disease, which can lead to heart attacks and strokes. They increase the risk of diabetes by three to five times.
"Our stem cell-based studies indicate that low-calorie sweeteners promote additional fat accumulation within cells compared with cells not exposed to these substances, in a dose-dependent fashion—meaning that as the dose of sucralose is increased more cells showed increased fat droplet accumulation," said Sabyasachi Sen, M.D., Associate Professor of Medicine at George Washington University in Washington, D.C. "This most likely occurs by increasing glucose entry into cells through increased activity of genes called glucose transporters."
In addition to stem cells, the researchers also studied human fat samples collected from individuals with obesity who consumed low-calorie sweeteners. They found similar changes in gene expression in the same genes with increased activity of glucose transporters in both the stem cells and the fat cells, Sen noted.
He noted these findings are of greatest concern for people who have obesity and prediabetes or diabetes, since they are already at heightened risk of heart attacks and strokes. "We think the effect is more pronounced in overweight and obese people rather than their normal weight counterparts because they have more insulin resistance and may have more glucose in their blood," he said.
Sen and his colleagues tested sucralose, a popular low-calorie sweetener, on stem cells—cells that could change into mature fat, muscle, cartilage or bone cells—taken from human fat tissue. They placed these cells in Petri dishes for 12 days in media that promotes fat production, to mimic an environment that promotes obesity.
At a 0.2-millimolar sucralose dose similar to the concentration found in the blood of people with high consumption of low-calorie sweeteners—equal to four cans of diet soda per day—the researchers said they observed increased expression of genes that are markers of fat production and inflammation.
With this evidence, the investigators then conducted a separate experiment. They analyzed biopsy samples of abdominal fat obtained from 18 subjects who said they consumed low-calorie sweeteners (mainly sucralose and a trace of aspartame, and/or acesulfame potassium).
Four of the subjects were healthy weight, and fourteen had obesity. In the healthy weight subjects, the difference in gene expressions were not significant. However, in the subjects with obesity or overweight, the researchers noted significant evidence of increased glucose (sugar) transport into cells and overexpression of known fat-producing genes, compared with fat biopsy samples from subjects who did not consume low-calorie sweeteners.
Sen previously conducted the same study on a total of eight subjects with similar results. "Because we found the same results with the, larger sample size, we have much more confidence that low-calorie sweeteners are causing metabolic dysfunction," Sen said.
In a new cell culture study, Sen found that sucralose appears to promote oxygen radical accumulation - a highly reactive particles that can cause disease and inflammation inside cells. These oxygen radicals interfere with cell activity and slow down metabolism, which promotes accumulation of fat in the cell. "This provides another explanation of how sucralose may interfere with metabolism," he said. 
Provided by The Endocrine Society

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Consumptie van caloriearme zoetstoffen kan mensen met overgewicht vatbaar maken voor diabetes
Consumptie van caloriearme zoetstoffen zou het metabool syndroom kunnen bevorderen en mensen predisponeren voor prediabetes en diabetes, met name bij personen met obesitas, een nieuw onderzoek naar van menselijke vet afgeleide stamcellen en vetmonsters suggereert. De onderzoeksresultaten zullen worden gepresenteerd op ENDO 2018, de 100e jaarlijkse bijeenkomst van de Endocrine Society in Chicago, Ill.
Metabolisch syndroom is een groep risicofactoren - hoge bloeddruk, hoge bloedsuikerspiegel, ongezond cholesterolgehalte en buikvet - die het risico op bloedvaten en hartziekten verdubbelen, wat kan leiden tot hartaanvallen en beroertes. Ze verhogen het risico op diabetes met drie tot vijf keer.
"Onze op stamcellen gebaseerde onderzoeken wijzen erop dat caloriearme zoetstoffen extra vetophoping binnen cellen bevorderen in vergelijking met cellen die niet aan deze stoffen worden blootgesteld, op een dosisafhankelijke manier - wat betekent dat naarmate de dosis sucralose toenam, meer cellen een toegenomen vetdruppel vertoonden accumulatie, "zei Sabyasachi Sen, MD, universitair hoofddocent Geneeskunde aan de George Washington University in Washington, DC" Dit komt waarschijnlijk door het verhogen van de glucose-opname in cellen door verhoogde activiteit van genen die glucosetransporters worden genoemd. "
Behalve stamcellen, bestudeerden de onderzoekers ook menselijke vetmonsters die werden verzameld van personen met obesitas die caloriearme zoetstoffen consumeerden. Ze vonden vergelijkbare veranderingen in genexpressie in dezelfde genen met verhoogde activiteit van glucosetransporters in zowel de stamcellen als de vetcellen, merkte Sen op.
Hij merkte op dat deze bevindingen de grootste zorg zijn voor mensen met obesitas en prediabetes of diabetes, omdat ze al een verhoogd risico op hartaanvallen en beroertes hebben. "We denken dat het effect meer uitgesproken is bij mensen met overgewicht en obesitas dan bij hun tegenhangers met normaal gewicht, omdat ze meer insulineresistentie hebben en mogelijk meer glucose in hun bloed hebben," zei hij.
Sen en zijn collega's testten sucralose, een populaire caloriearme zoetstof, op stamcellen - cellen die kunnen veranderen in volwassen vet, spieren, kraakbeen of botcellen - uit menselijk vetweefsel. Ze plaatsten deze cellen gedurende 12 dagen in petrischalen in media die de vetproductie bevorderen, om een omgeving na te bootsen die obesitas bevordert.
Bij een 0,2-millimolaire sucralosedosis vergelijkbaar met de concentratie in het bloed van mensen met een hoog verbruik van caloriearme zoetstoffen - gelijk aan vier blikjes light frisdrank per dag - zeiden de onderzoekers dat ze verhoogde expressie van genen die markers van vet zijn waargenomen productie en ontsteking.
Met dit bewijs voerden de onderzoekers vervolgens een afzonderlijk experiment uit. Ze analyseerden biopsiemonsters van abdominaal vet verkregen van 18 proefpersonen die zeiden dat ze caloriearme zoetstoffen consumeerden (voornamelijk sucralose en een spoor van aspartaam en / of acesulfaam-kalium).
Vier van de proefpersonen waren gezond en veertien hadden obesitas. Bij personen met een gezond gewicht was het verschil in genexpressie niet significant. Bij de proefpersonen met obesitas of overgewicht merkten de onderzoekers echter significant bewijs op van verhoogd glucose (suiker) transport in cellen en overexpressie van bekende vetproducerende genen, vergeleken met vetbiopsiemonsters van proefpersonen die geen caloriearme zoetstoffen consumeerden.
Sen voerde eerder dezelfde studie uit op in totaal acht proefpersonen met vergelijkbare resultaten. "Omdat we dezelfde resultaten hebben gevonden met de, grotere steekproefomvang, hebben we veel meer vertrouwen dat caloriearme zoetstoffen metabolische dysfunctie veroorzaken," zei Sen.
In een nieuwe celcultuurstudie ontdekte Sen dat sucralose de accumulatie van zuurstofradicalen lijkt te bevorderen - een zeer reactieve deeltjes die binnen cellen cellen en ontstekingen kunnen veroorzaken. Deze zuurstofradicalen interfereren met celactiviteit en vertragen het metabolisme, dat de accumulatie van vet in de cel bevordert. "Dit geeft een andere verklaring van hoe sucralose de stofwisseling kan verstoren," zei hij.
Geleverd door The Endocrine Society

Printen

 

 

Reacties: