Home / Nieuws / ...

 

Vitamine A bij alvleesklierkanker?*
Volgens een Britse laboratoriumstudie lijkt het dat vitamine A wellicht belangrijk kan zijn bij alvleesklierkanker. Alvleesklierkanker is een agressieve en moeilijk te behandelen kanker. De overlevingskans is klein en de laatste veertig jaar is daar weinig in veranderd. In een gezonde alvleesklier bevinden zich stellaat cellen waarin zich een goede voorraad vitamine A bevindt. Als een tumor ontstaan is in de alvleesklier worden de stellaat cellen door de tumor geactiveerd, verliezen hun vitamine A en vormen een dicht weefsel rondom de tumor waardor de tumor zich makkelijker kan verspreiden en het moeilijker wordt voor medicijnen om de tumor te bereiken. Aanvulling met vitamine A de-activeerdt de stellaat cellen waardoor het weefsel rond de tumor minder wordt en de kans op uitzaaiingen ook duidelijk minder wordt. Verder onderzoek is zeker gewenst.
De studie. (November 2016)


Potential role for vitamin A in pancreatic cancer discovered
Scientists suggest vitamin A may have a role to play in tackling the commonest form of pancreatic cancer.
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC), the most common type of malignancy of the pancreas, is extremely aggressive and very difficult to treat. Many scientists are currently investigating the genetic mutations and biochemical signalling pathways that enable cancer cells to spread to other parts of the body.
In a new study published in Nature Communications, researchers from Imperial College London have taken a different approach using cells in the lab. They have investigated how mechanical changes in a group of cells residing in the immediate environment of the tumour, called stellate cells, affect the progression of PDAC.
Dr Armando del Rio Hernandez, from the Department of Bioengineering at Imperial, said: "The survival rate of pancreatic cancer has remained relatively unchanged during the last 40 years, despite advances in conventional therapies targeting cancer cells. We've changed the focus from cancer cells to the cells that surround the tumour. We've combined traditional approaches to cancer biology with understanding the mechanics behind the progression of tumours. This could meet a pressing unmet clinical need in the UK and worldwide."
In a healthy pancreas, stellate cells exist in a dormant state, storing abundant supplies of vitamin A. However, as PDAC progresses, these stellate cells are activated in response to signals from the tumour, and lose their vitamin A content.
Activated stellate cells form a dense connective tissue around the tumour, which is used by cancer cells to spread to other parts of the body. The tissue also limits the ability of cancer-fighting drugs to reach the tumour.
In the new study, the researchers observed that it was possible to switch off pancreatic stellate cells, potentially preventing the formation of the tissue around the tumour, through a process involving vitamin A.
In a healthy body, vitamin A is converted into All-Trans-Retinoic Acid (ATRA), which helps regulate multiple functions including normal growth and development. When the researchers induced this process in cells in the laboratory, ATRA switched off the forces that the stellate cells used to remodel their environment. This reduced fibrosis and also produced an environment where it would be more difficult for a pancreatic tumour to spread.
The researchers caution that the study only looked at the behaviour of cells in the laboratory and they do not have evidence that patients would benefit from taking supplements of vitamin A. Further testing is needed including clinical trials. However, they believe their new insights into the mechanisms of PDAC will help scientists to explore new possibilities for tackling the disease.
Mr Antonios Chronopoulos, a postgraduate from the Department of Bioengineering at Imperial and co-author of the study, added: "Other research groups in the past have explored the idea of destroying the fibrotic tissue and stellate cells altogether to weaken the tumour. Our approach is much more subtle. Instead of destroying them, we simply want to revert chronically activated stellate cells to a dormant state in an attempt to reduce fibrosis and reprogram the tumour microenvironment to a healthy state, thus suppressing the signals that spur cancer growth."
The result from this study builds on work carried out by Dr del Rio Hernandez's team. His group published results in the journal Scientific Reports that showed the effects of ATRA on the mechanical activation of a protein called transforming growth factor-B (TGF-B). This protein can contribute to fibrosis, inflammation, and proliferation of cancer cells and is normally stored in a latent form within the stroma. The team found ATRA also hampers the ability of pancreatic stellate cells to mechanically activate TGF-B in the stroma so that there is no fibrosis and inflammation, which could inhibit the cancer from spreading.
Antonios Chronopoulos, Benjamin Robinson, Muge Sarper, Ernesto Cortes, Vera Auernheimer, Dariusz Lachowski, Simon Attwood, Rebeca García, Saba Ghassemi, Ben Fabry, Armando del Río Hernández. ATRA mechanically reprograms pancreatic stellate cells to suppress matrix remodelling and inhibit cancer cell invasion. Nature Communications, 2016; 7: 12630 DOI: 10.1038/ncomms12630 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Potentiële rol van vitamine A bij alvleesklierkanker ontdekt
Wetenschappers suggereren vitamine A kan een rol spelen bij de aanpak van de meest voorkomende vorm van alvleesklierkanker hebben.
Pancreatische ductale adenocarcinoma (PDAC), de meest voorkomende vorm van kwaadaardigheid van de pancreas, is extreem agressief en zeer moeilijk te behandelen. Veel wetenschappers zijn op dit moment onderzoek naar de genetische mutaties en biochemische signaalroutes dat kankercellen in staat stellen om zich te verspreiden naar andere delen van het lichaam.
In een nieuwe studie gepubliceerd in Nature Communications, hebben de onderzoekers van het Imperial College in Londen een andere aanpak met behulp van cellen in het laboratorium genomen. Zij hebben onderzocht hoe mechanische veranderingen in een groep van cellen die in de onmiddellijke omgeving van de tumor, genaamd stellaatcellen, invloed op de progressie van PDAC.
Dr Armando del Rio Hernandez, van het ministerie van Bioengineering aan het Imperial, zei: "Het overlevingspercentage van alvleesklierkanker heeft ondanks de vooruitgang in de conventionele behandelingen die kankercellen relatief onveranderd gedurende de laatste 40 jaar gebleven, We hebben de aandacht van kanker veranderd. cellen aan de cellen die de tumor omringen. We hebben traditionele methoden kankerbiologie combinatie met het begrijpen van de mechanismen achter de progressie van tumoren. Dit zou voldoen aan een dringende onvervulde medische behoefte in het Verenigd Koninkrijk en wereldwijd. "
In een gezonde pancreas, stellaatcellen bestaan in een slapende toestand, opslaan overvloedige aanvoer van vitamine A. Zoals PDAC vordert, worden deze stellaatcellen geactiveerd in reactie op signalen van de tumor, en verliezen hun vitamine-A-gehalte.
Geactiveerde stellaatcellen vormen een dicht bindweefsel rond de tumor, die wordt gebruikt door kankercellen te verspreiden naar andere delen van het lichaam. Het weefsel beperkt ook de mogelijkheden van kankerbestrijdende geneesmiddelen om de tumor te bereiken.
In de nieuwe studie, de onderzoekers vastgesteld dat het mogelijk was pancreatische stellaatcellen uitschakelen mogelijk voorkomen van de vorming van het weefsel rond de tumor, door middel van werkwijzen waarbij vitamine A.
In een gezond lichaam, vitamine A wordt omgezet in All-trans-retinoïnezuur (ATRA), die helpt reguleren meerdere functies, waaronder normale groei en ontwikkeling. Wanneer de onderzoekers geïnduceerde proces in cellen in het laboratorium, ATRA zette de krachten die de stellaatcellen gebruikt om hun omgeving verbouwen. Dit verminderde fibrose en produceerde ook een omgeving waar het moeilijker een pancreas tumor verspreid zou zijn.
De onderzoekers voorzichtigheid dat het onderzoek alleen gekeken naar het gedrag van cellen in het laboratorium en ze geen bewijs dat patiënten zouden baat hebben bij supplementen van vitamine A. verdere proeven nodig inclusief de klinische studies. Echter, ze denken dat hun nieuwe inzichten in de mechanismen van PDAC zal wetenschappers helpen om nieuwe mogelijkheden te verkennen voor de aanpak van de ziekte.
De heer Antonios Chronopoulos, een postgraduaat van het ministerie van Bioengineering aan het Imperial en co-auteur van de studie, voegde toe: "Andere onderzoeksgroepen in het verleden hebben het idee van het vernietigen van de fibrotische weefsel en stellaatcellen helemaal om de tumor te verzwakken verkend Onze aanpak. veel subtieler. in plaats daarvan vernietigen, we willen alleen chronisch geactiveerde stellaatcellen een rusttoestand terugkeren in een poging om fibrose verminderen en programmeer de tumor micro een gezonde toestand, waardoor de signalen die kankergroei aansporen onderdrukken. "
Het resultaat van deze studie bouwt voort op het werk uitgevoerd door Dr del Rio Hernandez team uitgevoerd. Zijn groep gepubliceerde resultaten in het tijdschrift wetenschappelijke verslagen dat de effecten van ATRA op de mechanische activering van een eiwit genaamd transformerende groeifactor-B (TGF-B) vertoonde. Dit eiwit kan bijdragen aan fibrose, ontsteking en proliferatie van kankercellen en normale opslag in een latente vorm in het stroma. Het team vond ATRA belemmert ook het vermogen van pancreatische stellaatcellen mechanisch activeren TGF-B in de stroma, zodat er geen fibrose en ontsteking, die de verspreiding van kanker zou kunnen remmen.

Printen

 

 

Reacties: