Home / Nieuws / ...

 

Yoga tegen dementie*
Yoga blijkt volgens een kleine Amerikaanse studie onder vijfenvijftigplussers goed te kunnen werken tegen dementie, beter dan speciale geheugentrainingen. 12 weken lang kreeg de ene groep deelnemers wekelijks een uur speciale yoga, Kundalini yoga (meer info) en deden dagelijks zelf 20 minuten Kirtan Kriya meditatie. De andere groep kreeg 1 uur per week geheugentraining en dagelijks 20 minuten geheugenoefeningen. Bij iedereen werd met functionele MRI de cognitieve functies en hersenactiviteiten vastgesteld. In de yoga-meditatie groep lieten de deelnemers duidelijke verbeteringen zien in geheugen en hadden ook duidelijk minder stress, onrust en symptomen van een depressie.
De studie. (Juli 2016)


 

Yoga, meditation may reduce dementia risk
Completing a 3-month yoga and meditation course may reduce older adults' risk of mild cognitive impairment - considered a precursor for development of Alzheimer's disease and other forms of dementia. This is the conclusion of a new study published in the Journal of Alzheimer's Disease. 
The study was led by researchers from the University of California-Los Angeles (UCLA), including senior author Dr. Helen Lavretsky, of the Department of Psychiatry. 
Mild cognitive impairment (MCI) is characterized by noticeable changes in cognitive function, such as the development of memory and thinking problems. 
Though these changes are not severe enough to interfere with a person's independence and day-to-day activities, symptoms can worsen with time, increasing the risk of Alzheimer's disease and other dementias. 
According to the Alzheimer's Association, long-term studies indicate that around 10-20 percent of adults aged 65 and older are likely to have MCI. 
Of these adults, it is estimated that around 6-15 percent develop dementia each year. 
While there are currently no approved medications to treat MCI, experts recommend that older adults with the condition engage in mentally stimulating activities - such as crossword puzzles - in order to reduce their risk of dementia. 
Now, Dr. Lavretsky and colleagues say practicing yoga and meditation may be just as effective - if not better - for protecting cognitive function. 
Yoga vs. memory enhancement training for cognitive function
For their study, the researchers enrolled 25 participants aged 55 and older. 
For 12 weeks, 14 of the participants took part in a 1-hour Kundalini yoga class once a week and practiced Kirtan Kriya meditation for 20 minutes every day. 
Kundalini yoga is referred to as the "yoga of awareness," incorporating breathing techniques, meditation, and chanting. 
Kirtan Kriya meditation involves chanting, hand movements, and light visualization. Dr. Lavretsky notes that this form of meditation has been practiced in India for hundreds of years as a way to maintain cognitive function in older adults. 
The remaining 11 participants engaged in 1 hour of memory enhancement training - through activities such as crossword puzzles or computer games - once a week for 12 weeks, and they also spent 20 minutes a day completing memory exercises. 
At the beginning and end of the 12-week study period, all participants completed memory tests and underwent functional magnetic resonance imaging (fMRI), enabling the researchers to assess their cognitive function and brain activity. 
Visual-spatial memory improvements greater for yoga-meditation group
The team found that both groups showed improvements in verbal memory skills - the ability to remember names and lists of words - at the end of the 12 weeks. 
Fast facts about yoga 
∑ Around 21 million adults in the United States practice yoga
∑ Yoga use in the U.S. increased from 5.1 percent in 2002 to 6.1 percent in 2007
∑ Studies have suggested yoga can reduce stress and chronic pain.
However, the participants who practiced yoga and meditation demonstrated greater improvements in visual-spatial memory skills - the ability to navigate and remember locations - than those who engaged in memory enhancement training. 
Additionally, the yoga-meditation group fared better than the memory enhancement training group when it came to levels of anxiety and depression, as well as coping skills and stress resilience. 
The team says the latter finding is particularly relevant for people who experience MCI, as the condition can be emotionally difficult to come to terms with. 
"When you have memory loss, you can get quite anxious about that and it can lead to depression," notes Dr. Lavretsky. 
On assessing participants' brain activity, the researchers found that improvements in verbal memory and visual-spatial memory correlated with changes in brain connectivity. 
However, they found that only the yoga-meditation group demonstrated brain connectivity changes that were statistically significant. 
The team suggests that the improvements in memory, mood, and stress resilience seen with yoga and meditation may be down to the increased production of a protein called brain-derived neurotrophic growth factor (BDNF). 
BDNF is responsible for boosting connections between brain cells, as well as maintaining the survival of existing brain cell connections. 
Overall, the researchers believe their findings indicate that yoga and meditation may be an effective strategy for protecting against cognitive decline in older adults. 
"If you or your relatives are trying to improve your memory or offset the risk for developing memory loss or dementia, a regular practice of yoga and meditation could be a simple, safe and low-cost solution to improving your brain fitness."
Changes in neural connectivity and memory following a yoga intervention for older adults: A pilot study, Helen Lavretsky et al., Journal of Alzheimerís Disease, doi: 10.3233/JAD-150653. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Yoga, meditatie kan risico op dementie te verminderen
Het invullen van een 3-maanden yoga en meditatie cursus kan oudere volwassenen 'risico van milde cognitieve stoornis te verminderen - beschouwd als een voorloper voor de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie. Dit is de conclusie van een nieuwe studie gepubliceerd in het Journal of Alzheimer's Disease.
De studie werd geleid door onderzoekers van de Universiteit van CaliforniŽ in Los Angeles (UCLA), met inbegrip van senior auteur Dr. Helen Lavretsky, van de afdeling Psychiatrie.
Milde cognitieve stoornis (MCI) wordt gekenmerkt door merkbare veranderingen in cognitieve functie, zoals de ontwikkeling van het geheugen en denken problemen.
Hoewel deze veranderingen zijn niet ernstig genoeg is om de onafhankelijkheid van een persoon en dag-tot-dag activiteiten kunnen symptomen verergeren met de tijd, waardoor het risico op ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie.
Volgens de Alzheimer's Association, langdurige studies blijkt dat ongeveer 10-20 procent van de volwassenen 65 en ouder waarschijnlijk MCI hebben.
Van deze volwassenen, wordt geschat dat ongeveer 6-15 procent ontwikkelen van dementie per jaar.
Hoewel er momenteel geen goedgekeurde geneesmiddelen voor de behandeling van MCI, deskundigen bevelen aan dat oudere volwassenen met de voorwaarde deelnemen aan mentaal stimulerende activiteiten - zoals kruiswoordpuzzels - om hun risico op dementie te verminderen.
Nu, Dr. Lavretsky en collega's zeggen dat het beoefenen van yoga en meditatie kan net zo effectief zijn - zo niet beter - voor de bescherming van de cognitieve functie.
Yoga vs. geheugen enhancement training voor cognitieve functie
Voor hun studie, de onderzoekers ingeschreven 25 deelnemers 55 jaar en ouder.
Gedurende 12 weken, 14 van de deelnemers namen deel aan een 1-uur Kundalini yoga les een keer per week en geoefend Kirtan Kriya meditatie gedurende 20 minuten per dag.
Kundalini yoga wordt aangeduid als de "yoga van het bewustzijn," het opnemen van ademhalingstechnieken, meditatie en chanting.
Kirtan Kriya meditatie gaat zingen, handbewegingen en licht visualisatie. Dr. Lavretsky merkt op dat deze vorm van meditatie is geoefend in India voor honderden jaren als een manier om de cognitieve functie te behouden bij oudere volwassenen.
De overige 11 deelnemers die zich bezighouden met 1 uur van het geheugen enhancement training - door middel van activiteiten, zoals kruiswoordpuzzels of computerspelletjes - een keer per week gedurende 12 weken, en ze bracht ook 20 minuten per dag het invullen van het geheugen oefeningen.
Aan het begin en het einde van de 12 weken durende studie periode, alle deelnemers afgesloten geheugen tests en onderging functionele magnetische resonantie imaging (fMRI), waardoor de onderzoekers om hun cognitieve functies en hersenactiviteit te beoordelen.
Visueel-ruimtelijke verbeteringen geheugen groter voor yoga-meditatie groep
Het team vond dat beide groepen vertoonden verbetering verbaal geheugen vaardigheden - het vermogen om namen en woordenlijsten herinneren - aan het einde van de 12 weken.
Snelle feiten over yoga
∑ Ongeveer 21 miljoen volwassenen in de Verenigde Staten aan yoga
∑ Yoga gebruik in de Verenigde Staten is gestegen van 5,1 procent in 2002 naar 6,1 procent in 2007
∑ Studies hebben gesuggereerd yoga kan stress en chronische pijn te verminderen.
Echter, de deelnemers die yoga en meditatie beoefend toonde grotere verbeteringen in visueel-ruimtelijk geheugen vaardigheden - het vermogen om te navigeren en te onthouden locaties - dan degenen die betrokken zijn bij het geheugen enhancement training.
Daarnaast is de yoga-meditatie groep deed het beter dan de herinnering enhancement trainingsgroep als het ging om het niveau van angst en depressie, evenals coping vaardigheden en stress veerkracht.
Het team zegt dat de laatste bevinding is met name van belang voor mensen die MCI ervaren, zoals de voorwaarde emotioneel moeilijk om reine te komen kunnen zijn.
"Als je geheugenverlies, kun je heel bezorgd over dat krijgen en het kan leiden tot depressie," merkt Dr Lavretsky.
Bij het beoordelen van de hersenactiviteit van de deelnemers, de onderzoekers gevonden dat verbeteringen in het verbale geheugen en visueel-ruimtelijk geheugen gecorreleerd met veranderingen in de hersenen connectiviteit.
Echter, vonden ze dat alleen de yoga-meditatie groep aangetoond hersenen connectiviteit veranderingen die statistisch significant waren.
Het team suggereert dat de verbeteringen in het geheugen, stemming en stressbestendigheid gezien met yoga en meditatie naar de verhoogde productie van een eiwit genaamd hersenen afgeleide neurotrofe groeifactor (BDNF) kan zijn.
BDNF is verantwoordelijk voor het stimuleren van verbindingen tussen hersencellen, en de handhaving van de overleving van bestaande hersencelverbindingen.
Over het algemeen denken de onderzoekers hun bevindingen blijkt dat yoga en meditatie een effectieve strategie voor het beschermen tegen cognitieve achteruitgang bij oudere volwassenen kunnen zijn.
"Als u of uw familieleden proberen om je geheugen te verbeteren of te compenseren van het risico voor het ontwikkelen van geheugenverlies of dementie, een regelmatige beoefening van yoga en meditatie een eenvoudige, veilige en goedkope oplossing voor het verbeteren van uw hersenen fitheid zou kunnen zijn."

Printen

 

 

Reacties: