Home / Nieuws / ...

 

Vitamine E en luchtvervuiling*
Uit een Britse studie onder ruim 5.500 deelnemers blijkt dat vitamine E wel eens belangrijk kan zijn om de longen te beschermen tegen luchtvervuiling. De hoeveelheden fijnstof ( PM 10 en PM 2.5) in de lucht bij de woonplaats van de deelnemers werd vastgesteld en de deelnemers ondergingen bloed- en longtesten. In het bloed werd gekeken naar honderden metabolieten. Meer blootstelling aan fijnstof gaf duidelijk slechtere longfuncties en minder metabolieten in de vorm van antioxidanten in het bloed. Het sterkste verband gaf vitamine E in de vorm van alfa-tocoferol, meer blootstelling aan fijnstof (PM 2.5) gaf flink lagere waarden vitamine E. Dit komt, zo zeggen de onderzoekers, doordat meer vitamine E gebruikt wordt om de door de luchtvervuiling veroorzaakte oxidatieve stress aan te pakken. 
De studie. (Juli 2015)


 

Link between vitamin E, exposure to air pollution
A new study from King's College London and the University of Nottingham has found an association between the amount of vitamin E in the body, exposure to particulate pollution and lung function. The paper adds to growing evidence from previous studies suggesting that some vitamins may play a role in helping to protect the lungs from air pollution. Although the new study did not specifically demonstrate a protective effect, it is the first to show a clear link between vitamin E concentrations in the blood and exposure to fine particulate pollution in the general population.
Particulate matter (PM) is one of the main air pollutants thought to be damaging to human health. Previous studies have reported an inverse association between exposure to PM and lung function. However, the underlying mechanisms linking ambient air pollution to lung function are not yet fully understood.
The new data, published in the American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, looked at the association between lung function and a set of metabolites -- chemical signatures circulating in the blood -- and between these metabolites and exposure to PM10 and PM2.5 (particles smaller than 10 and 2.5 microns, respectively) determined as the concentrations of these pollutants at the participants' residence.
Two-hundred and eighty metabolites were measured in the blood of over 5,500 fasting volunteers from the TwinsUK study who had also undergone a spirometry or lung test. This test determines the lung's forced vital capacity (FVC), a measure of the amount of air you can exhale with force after you inhale as deeply as possible, and forced expiratory volume (FEV), a measure of the amount of air you can exhale with force in one breath.
A subset of this group of twins -- around 500 participants -- living in the Greater London area also had their long-term exposure to PM estimated from their postcode using computer modelling of air pollution across London. Participants completed a medical history and lifestyle questionnaire, including questions on whether they took vitamin supplements.
The profiling revealed 13 metabolites significantly associated with FVC, 10 of which were also identified for FEV. Of the metabolites associated with lung function, eight were also significantly associated with exposure to both PM2.5 and PM10. In all eight instances, a higher exposure to PM was found to correlate with lower levels of the metabolite and a lower FEV.
Among the eight metabolites identified were two well-known antioxidants, alpha tocopherol or a-tocopherol (biologically active form of Vitamin E) and a metabolite of ascorbic acid (Vitamin C) known as threonate. Both compounds have previously been linked to lung function as well as exposure to PM.
The strongest association both with PM2.5 and FEV was seen with vitamin E. Individuals with a higher exposure to PM2.5 had significantly lower levels of alpha-tocopherol and also had lower lung function. These findings provide further evidence supporting the theory that PM damages lungs through oxidative attack while alpha-tocopherol acts to minimise oxidative injury.
Dr Ana Valdes, Reader at the University of Nottingham and co-author of the study, explained: 'Our work builds on a number studies exploring whether some vitamins can counteract the negative effect on lungs caused by air pollution. More work is needed to establish whether antioxidant supplements do indeed provide protection to the lungs in the general population.'
Professor Frank Kelly, Head of the Environmental Research Group at King's College London and co-author of the study, said: 'These new findings are consistent with previous reports which observed lower levels of vitamin E in people with lung conditions such as asthma. However, we do not yet fully understand which types of particulate pollution specifically damage the lungs or which vitamins best interfere with this pathway to reduce the level of damage.'

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Link tussen vitamine E, de blootstelling aan luchtverontreiniging
Een nieuwe studie van het King's College in Londen en de Universiteit van Nottingham is een verband tussen de hoeveelheid vitamine E in het lichaam, de blootstelling aan fijn stof en longfunctie gevonden. Het papier draagt ​​bij aan steeds meer aanwijzingen uit eerdere studies suggereren dat sommige vitaminen een rol kunnen spelen in het helpen om de longen van luchtvervuiling te beschermen. Hoewel de nieuwe studie niet specifiek aangetoond een beschermend effect, is het eerste een duidelijk verband tussen vitamine E in het bloed en de blootstelling aan fijn stof in de algemene populatie vertonen.
Deeltjes (PM) is een van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen dacht schadelijk voor de menselijke gezondheid. Vorige studies hebben een omgekeerd verband tussen blootstelling aan PM en longfunctie. Echter, de onderliggende mechanismen koppelen van luchtverontreiniging op de longfunctie zijn nog niet volledig begrepen.
De nieuwe gegevens, gepubliceerd in het American Journal of Respiratory en Critical Care Medicine, gekeken naar het verband tussen de longfunctie en een set van metabolieten - chemische handtekeningen circuleren in het bloed - en tussen deze metabolieten en de blootstelling aan PM10 en PM2,5 (deeltjes kleiner dan 10 en 2,5 micron, respectievelijk) bepaald als de concentraties van deze stoffen in de residentie van de deelnemers.
Tweehonderd en tachtig metabolieten werden gemeten in het bloed van meer dan 5.500 vasten vrijwilligers van de TwinsUK studie die ook hadden ondergaan een spirometrie of long-test. Deze test bepaalt geforceerde vitale capaciteit van de longen's (FVC), een maat voor de hoeveelheid lucht die je kunt uitademen met kracht nadat je zo diep mogelijk inademen, en gedwongen expiratory volume (FEV), een maat voor de hoeveelheid lucht die je kunt uitademen met in één adem kracht.
Een deel van deze groep van een tweeling - ongeveer 500 deelnemers - het leven in de regio Groot-Londen had ook de langdurige blootstelling aan PM geschat op basis van hun postcode met computermodellen van luchtverontreiniging over Londen. Deelnemers vulden een medische geschiedenis en levensstijl vragenlijst, met inbegrip van vragen over de vraag of ze namen vitaminesupplementen.
De profilering bleek 13 metabolieten significant geassocieerd met FVC, waarvan 10 werden ook vastgesteld voor FEV. Van de metabolieten in verband met longfunctie werden acht ook significant geassocieerd met de blootstelling aan zowel PM2.5 en PM10. In alle acht gevallen, een hogere blootstelling aan PM bleek te correleren met lagere niveaus van de metaboliet en een onderste FEV.
Onder de acht metabolieten geïdentificeerd waren twee bekende antioxidantia, alfa-tocoferol of een tocoferol (biologisch actieve vorm van vitamine E) en een metaboliet van ascorbinezuur (vitamine C) bekend als threonaat. Beide verbindingen zijn eerder verbonden met longfunctie en blootstelling aan PM.
De sterkste vereniging zowel met PM2.5 en FEV was aanzienlijk lagere niveaus van alfa-tocoferol gezien met vitamine E. Personen met een hogere blootstelling aan PM2.5 gehad en had ook lagere longfunctie. Deze bevindingen bieden een verder bewijs ter ondersteuning van de theorie dat PM schade longen door middel van oxidatieve aanval, terwijl alfa-tocoferol acts oxidatieve schade te minimaliseren.
Dr Ana Valdes, Reader aan de Universiteit van Nottingham en co-auteur van de studie, verklaarde: "Ons werk is gebaseerd op een aantal studies onderzoeken of sommige vitaminen het negatieve effect op de longen als gevolg van luchtvervuiling kan tegengaan. Meer werk is nodig om vast te stellen of inderdaad antioxidanten bescherming bieden aan de longen in de algemene bevolking. '
Professor Frank Kelly, hoofd van de Environmental Research Group aan het King's College in Londen en co-auteur van de studie, zei: "Deze nieuwe bevindingen zijn consistent met eerdere rapporten die lagere niveaus van vitamine E bij mensen waargenomen met longaandoeningen, zoals astma. Maar we nog niet volledig begrijpen welke soorten deeltjesvormige verontreiniging bijzonder schade aan de longen of die het best vitaminen interfereren met deze route om het niveau van schade. '

Printen

 

 

Reacties: