Home / Nieuws / ...

 

Rozenbottel tegen borstkanker*
Uit een studie gepresenteerd op de jaarlijkse meeting van de Amerikaanse Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics blijkt dat rozenbottels goed werkzaam zouden kunnen zijn tegen agressieve borstkanker. In de studie werden in het laboratorium weefselculturen van triple negatieve borstkankercellen behandeld met extracten van rozenbottel. Triple negatieve borstkanker is een agressieve vorm en moeilijk te behandelen. Rozenbottel bleek in de studie tot wel 50% van de groei te kunnen beperken. Dit gebeurde doordat rozenbottel twee enzymen, MAPK (mitogeen-geactiveerd proteÔne kinase) en Akt (ProteÔne kinase B) doet verminderen. Deze twee enzymen zorgen voor groei van de kankercellen bij triple negatieve borstkanker. 
(Maart 2015)


 

Natural extract shows promise for preventing breast cancer, study suggests
Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB)
In a new study, the extract from rosehips -- the fruit of the rose plant -- significantly reduced the growth and migration of cells from a type of breast cancer known as triple negative. This particularly aggressive form of cancer does not respond to most available treatments and tends to affect young women as well as those who are African-American or Hispanic.
"Doctors, patients and researchers are looking for alternative treatments for triple negative breast cancer, and people are always looking for ways to prevent cancer," said Patrick Martin, Ph.D., associate professor at North Carolina Agricultural and Technical State University and leader of the study. "How awesome would it be to be able to say: Here, take a daily vitamin tablet from the rose plant to possibly help prevent or treat cancer? It's a natural product that we found to be effective, with no known side effects."
Triple negative breast cancer draws its name from the fact that the cancer cells in these tumors lack the three growth factor receptors that are normally targeted during breast cancer treatment. As a result, most existing treatments are ineffective against it, and triple negative breast cancer patients who do go into remission experience higher recurrence and death rates in the first three years compared with other types of breast cancer.
In the study, the scientists treated tissue cultures of triple negative breast cancer cells with several concentrations of rosehip extract. Exposure to the highest concentration (1.0 mg/ml) decreased triple negative breast cancer cell proliferation by 50 percent. The effect was reduced with decreasing concentrations. The highest concentrations of rosehip extracts (.025 to 1.0 mg/ml) decreased triple negative breast cancer cell migration by 25 to 45 percent. Additional experiments revealed that the extract appears to work by reducing MAPK and Akt, two enzymes that are known to promote cell growth in triple negative breast cancer.
The extract also enhanced the ability of the commonly used breast cancer chemotherapy drug doxorubicin to decrease cell proliferation and migration in the tissue cultures, suggesting rosehip extract might be a beneficial addition to the overall treatment regimen for patients with triple negative breast cancer.
"My hope is that our studies in tissue cultures, along with future studies in animal models, will lead to rosehip being recommended as a preventative measure in breast cancer or as an addition to current cancer treatment," Martin said.
Patrice Cagle, a doctoral student in Martin's lab, said she feels a personal connection to the research. "I am a young African-American female so there's a higher risk for me to potentially get triple negative breast cancer," she said. "There isn't a lot of research on triple negative breast cancer and African-Americans, so we're trying to increase the profile of this particular cancer in the scientific community and in the public eye." Cagle will present this research at the American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics (ASPET) Annual Meeting during Experimental Biology 2015.
The outlook for African-American women with triple negative breast cancer is particularly poor, an aspect Cagle said should be investigated further. Scientists speculate the disparity might be tied to biologic and genetic differences, prevalence of risk factors, barriers to health care access, health behaviors or the fact that African-American patients tend to be diagnosed with breast cancer at a later stage of the disease.
Rosehips, the round part of the rose flower located just below the petals, are used as a natural source of vitamin C in tea and other foods. For the experiments, the researchers used pure rosehip, which can be purchased as a supplement in pill or liquid form.
The breast cancer research grew out of previous studies in which the investigators used rosehip extract to successfully prevent cancer cell growth in the brain, one of the places to which triple negative breast cancer tends to spread. They would also like to test the extract's effects on prostate cancer cells.

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Natuurlijk extract toont belofte voor de preventie van borstkanker, studie suggereert
Federatie van de Amerikaanse Maatschappijen voor Experimentele Biologie (FASEB)
In een nieuwe studie, het uittreksel uit rozenbottels - de vrucht van de roos plant - aanzienlijk verminderd de groei en migratie van cellen uit een vorm van borstkanker bekend als triple negatief. Deze bijzonder agressieve vorm van kanker niet reageert op de meeste beschikbare behandelingen en heeft de neiging om invloed jonge vrouwen evenals degenen die Afro-Amerikaanse of Spaanse.
"Artsen, patiŽnten en onderzoekers zijn op zoek naar alternatieve behandelingen voor triple negatieve borstkanker, en de mensen zijn altijd op zoek naar manieren om kanker te voorkomen," zegt Patrick Martin, Ph.D., associate professor aan de North Carolina Landbouw en Technische State University en leider van de studie. "Hoe geweldig zou het zijn om te kunnen zeggen:? Hier, neem een dagelijkse vitamine tablet uit de roos plant om eventueel helpen bij het voorkomen of behandelen van kanker Het is een natuurlijk product dat we gevonden om doeltreffend te zijn, zonder bekende bijwerkingen."
Triple negatieve borstkanker ontleent zijn naam aan het feit dat de kankercellen in deze tumoren niet de drie groeifactorreceptoren die normaal gericht zijn tijdens de behandeling van borstkanker. Hierdoor meeste bestaande behandelingen niet effectief tegen en triple negatieve borstkanker patiŽnten die in remissie gaan ervaren hogere recidief en sterftecijfers in de eerste drie jaar in vergelijking met andere vormen van borstkanker.
In de studie, de wetenschappers behandelde weefsel culturen van triple negatieve borstkanker cellen met verschillende concentraties van rozenbottel extract. Blootstelling aan de hoogste concentratie (1,0 mg / ml) met triple negatieve borstkanker celproliferatie met 50 procent. Het effect werd gereduceerd met afnemende concentraties. De hoogste concentraties van rozenbottel extracten (0,025-1,0 mg / ml) met triple negatieve borstkanker celmigratie met 25 tot 45 procent. Additionele experimenten bleek dat het extract lijkt te werken door het verminderen van MAPK en Akt, twee enzymen waarvan bekend is dat celgroei triple negatieve borstkanker promoten.
Het extract versterkt ook het vermogen van de gebruikte borstkanker chemotherapie medicijn doxorubicine celproliferatie en migratie afnemen in de weefselcultures, suggereert rozenbottel extract kan een gunstige aanvulling op de totale behandeling regime voor patiŽnten met triple negatieve borstkanker.
"Mijn hoop is dat onze studies in weefsel culturen, samen met toekomstige studies in diermodellen, zal leiden tot rozenbottel wordt aanbevolen als een preventieve maatregel bij borstkanker of als een aanvulling op de huidige behandeling van kanker," zei Martin.
Patrice Cagle, een doctoraal student in Martin's lab, zei ze voelt een persoonlijke verbinding met het onderzoek. "Ik ben een jonge Afro-Amerikaanse vrouw, dus er is een hoger risico voor mij om potentieel te krijgen triple negatieve borstkanker," zei ze. "Er is niet veel onderzoek op triple negatieve borstkanker en Afro-Amerikanen, dus we proberen om het gebruikersprofiel van deze bijzondere kanker in de wetenschappelijke gemeenschap en in de publieke belangstelling te verhogen." Cagle zal dit onderzoek presenteren op de Amerikaanse Vereniging voor Farmacologie en Experimentele Therapeutics (ASPET) Annual Meeting tijdens Experimental Biology 2015.
De vooruitzichten voor de Afro-Amerikaanse vrouwen met triple negatieve borstkanker is bijzonder slecht, een aspect Cagle gezegd moet verder worden onderzocht. Wetenschappers speculeren het verschil kan worden gekoppeld aan biologische en genetische verschillen prevalentie van risicofactoren, belemmeringen voor gezondheidszorg toegang, gezondheid gedrag of het feit dat de Afro-Amerikaanse patiŽnten vaak worden gediagnosticeerd met borstkanker in een later stadium van de ziekte.
Rosehips, het ronde gedeelte van de roos bloem net onder de bloemblaadjes, worden gebruikt als een natuurlijke bron van vitamine C in thee en andere levensmiddelen. Voor de experimenten, de onderzoekers gebruikten pure rozenbottel, die kunnen worden gekocht als aanvulling in pil of vloeibare vorm.
Het onderzoek borstkanker gegroeid uit eerdere studies waarin de onderzoekers gebruikt rozenbottel extract succes te voorkomen de groei van kankercellen in de hersenen, een van de plaatsen waar triple negatieve borstkanker eerder groter. Ze wil ook de effecten van het extract op prostaatkankercellen te testen.


Printen

 

 

Reacties: