Home / Nieuws / ...

 

Bewegen, werken en een depressie*
Uit een Australische studie blijkt het belangrijk om tijdens een depressie aan het werk te blijven om zodoende de depressie beter te kunnen aanpakken. Uit een Duitse studie blijkt dat regelmatig bewegen en/of sporten de kans op een depressie en nervositeit duidelijk doet afnemen. De laatste studie.

(November 2014)


 

The health benefits of working during depressive illness
Attending work while suffering a depressive illness could help employees better manage their depression more than taking a sickness absence from work, a new study has found. 
The collaborative study between the University Of Melbourne and the Menzies Research Institute at the University of Tasmania is the first to estimate the long-term costs and health outcomes of depression-related absence as compared to individuals who continue to work among employees with depression in Australia. 

Lead researcher Dr Fiona Cocker from the Melbourne School of Population and Global Health said a greater understanding of the costs and consequences of both absenteeism and presenteeism would allow for more informed recommendations to be made to the benefit of employees and their employers. 
"We found that continuing to work while experiencing a depressive illness may offer employees certain health benefits, while depression-related absence from work offers no significant improvement in employee health outcomes or quality of life," she said. 
"Cost associated with depression-related absence and attending work while depressed were also found to be higher for white collar workers who also reported poorer quality of life than blue collar workers." 
Researchers calculated the costs based on lost productivity, expenses associated with medication and use of health services and the cost of replacing an employee who is absent from work and unwell. 
"This is important information for employers, health care professionals (e.g. GPs) and employees faced with the decision whether to continue working or take a sickness absence. It suggests that future workplace mental health promotions strategies should include mental health policies that focus on promoting continued work attendance via offering flexible work-time and modification of tasks or working environment," she said. 
Workplace programs and modifications may also have positive, long-term effects on health and well-being via the maintenance of a daily routine and co-worker support. 
Finally, the exploration of these outcomes in blue and white collar workers allows work attendance recommendations to be tailored to specific occupation types. 


These methods also have the potential to be adapted to other health conditions where work attendance behaviour is affected, such as diabetes or heart disease. 

Sport, physical activity help against depression
Depression is the most frequently diagnosed mental illness. In the western industrial nations, at least every tenth person suffers from depression once in the course of their life. Depression influences physical health more than diabetes or arthritis. Treatment of depression traditionally occurs with medicines (antidepressants) and psychotherapy. But as a publication with the involvement of the University of Bern has shown, sport and physical activity partially encounter the same neurophysiological changes as antidepressants. That is why a large number of meta-analyses showed a positive effect of sport and physical activity on depression.
Neurobiological adaptations through sport and physical activity 
Sport and physical activity bring about various changes in the brain which are otherwise achieved only through drugs. Similar to sport and physical activity, drugs for treatment of depressions act on the brain's capacity to absorb serotonin. They strengthen the epinephrine activity and ensure the release of various factors for nerve growth. These factors promote cell growth in the brain and prevent the death of cells in the hippocampus which is otherwise caused by depression. Together with these changes, sport and physical activity also lead to a reduced activity of the stress hormone cortisol and therefore have an effect similar to psychotropic drugs.
"Unfortunately, the meta-analyses do not allow any conclusions as to how often and how long weekly sport should be pursued," says Mirko Wegner. "But one can see that sport and physical activity alleviate depression. For instance, we were also able to determine that the effectiveness of sport is greater with depressive disorders than with anxiety disorders."
According to the status of research so far, regularly engaging in sports activities seems to be an effective remedy for reducing symptoms of depression. It is also cost-effective and has very few side effects. However, it still has to be examined whether and above all to which extent sport and physical activity can be a complement or even an alternative to medication for slight depressions.
Journal Reference:
1. Mirko Wegner, Ingo Helmich, Sergio Machado, Antonio Nardi, Oscar Arias-Carrion, Henning Budde. Effects of Exercise on Anxiety and Depression Disorders: Review of Meta- Analyses and Neurobiological Mechanisms. CNS & Neurological Disorders - Drug Targets, 2014; 13 (6): 1002 DOI: 10.2174/1871527313666140612102841 

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

De voordelen voor de gezondheid van werken tijdens depressieve ziekte
Het bijwonen van werk, terwijl het lijden van een depressieve aandoening kan helpen medewerkers beter hun depressie meer dan het nemen van een ziekteverzuim van het werk te beheren, heeft een nieuwe studie gevonden.
Het ringonderzoek tussen de Universiteit van Melbourne en het Menzies Research Institute van de Universiteit van TasmaniŽ is de eerste die de kosten op lange termijn en de gezondheidssituatie van depressie samenhangende afwezigheid schatten in vergelijking met personen die blijven werken onder werknemers met een depressie in AustraliŽ .
Hoofdonderzoeker dr Fiona Cocker van de Melbourne School van Bevolking en Global Health zei een beter begrip van de kosten en de gevolgen van zowel ziekteverzuim en presenteÔsme zou zorgen voor meer kennis van de aanbevelingen worden gedaan ten gunste van werknemers en hun werkgevers.
"Wij vinden dat ze blijven werken, terwijl het ervaren van een depressieve aandoening kan medewerkers bieden bepaalde voordelen voor de gezondheid, terwijl depressie samenhangende afwezigheid van het werk biedt geen significante verbetering in de gezondheidssituatie of de kwaliteit van het leven werknemer," zei ze.
"Kosten verbonden aan depressie gerelateerde afwezigheid en het bijwonen van werk, terwijl depressief werden ook gevonden om hoger voor bedienden die ook gemeld slechtere kwaliteit van leven dan handarbeiders zijn."
Onderzoekers berekenden de kosten op basis van het verlies van productiviteit, kosten in verband met medicatie en het gebruik van gezondheidsdiensten en de kosten van vervanging van een werknemer die afwezig is van het werk en onwel.
"Dit is belangrijke informatie voor werkgevers, professionals in de gezondheidszorg (bijvoorbeeld huisartsen) en werknemers geconfronteerd met de beslissing om te blijven werken of een ziekteverzuim. Het suggereert dat toekomstige werkplek geestelijke gezondheidszorg promoties strategieŽn moet zijn geestelijke gezondheidszorg beleid dat gericht is op het bevorderen van voortgezet werken aanwezigheid via het aanbieden van flexibele werk-tijd en wijziging van taken of werkomgeving, "zei ze.
Workplace programma's en wijzigingen kunnen ook positieve, lange termijn effecten op de gezondheid en het welzijn via het onderhoud van een dagelijkse routine en mede-werker ondersteuning.
Ten slotte is de verkenning van deze uitkomsten in blauwe en witte boorden werknemers maakt werk aanwezigheid aanbevelingen te worden afgestemd op specifieke soorten bezetting.
Deze methoden hebben ook het potentieel om te worden aangepast aan andere gezondheidsproblemen waar werk opkomst gedrag wordt beÔnvloed, zoals diabetes of hart-en vaatziekten.

Sport, lichamelijke activiteit hulp tegen depressie
Depressie is de meest gediagnosticeerde psychische aandoening. In de westerse geÔndustrialiseerde landen, ten minste elke tiende persoon lijdt aan een depressie eenmaal in de loop van hun leven. Depressie beÔnvloedt lichamelijke gezondheid meer dan diabetes of artritis. Behandeling van depressie traditioneel gebeurt met geneesmiddelen (antidepressiva) en psychotherapie. Maar als een publicatie met de betrokkenheid van de Universiteit van Bern heeft aangetoond, sport en lichamelijke activiteit gedeeltelijk tegenkomen dezelfde neurofysiologische veranderingen als antidepressiva. Dat is de reden waarom een groot aantal meta-analyses toonden een positief effect van sport en lichamelijke activiteit op een depressie.
Neurobiologische aanpassingen door middel van sport en lichamelijke activiteit
Sport en lichaamsbeweging brengen verschillende veranderingen in de hersenen die anders alleen door drugs worden bereikt. Net als bij sport en lichamelijke activiteit, geneesmiddelen voor de behandeling van depressies handelen op de capaciteit van de hersenen om serotonine te absorberen. Ze versterken de adrenaline activiteit en zorgen voor het vrijkomen van verschillende factoren voor zenuw groei. Deze factoren bevorderen celgroei in de hersenen en in de hippocampus die anders wordt veroorzaakt door depressie te voorkomen de dood van cellen. Samen met deze veranderingen, sport en lichamelijke activiteit ook leiden tot een verminderde activiteit van het stresshormoon cortisol en hebben dus een effect vergelijkbaar met psychofarmaca.
"Helaas, de meta-analyses geen conclusies te trekken over hoe vaak en hoe lang wekelijks sport moet worden voortgezet", aldus Mirko Wegner. "Maar men kan dat sport en fysieke activiteit te verlichten depressie zien. Zo waren we ook in staat om vast te stellen dat de effectiviteit van de sport is groter bij depressieve stoornissen dan bij angststoornissen."
Afhankelijk van de status van het onderzoek tot nu toe, regelmatig deelnemen aan sportieve activiteiten lijkt een effectief rechtsmiddel voor het verminderen van de symptomen van depressie. Het is voordelig en heeft zeer weinig bijwerkingen. Er moet echter nog worden onderzocht of en vooral hoeverre sport en lichaamsbeweging kan aanvulling of alternatief voor medicatie voor kleine verlagingen zijn.
Dagboek Referentie:
1. Mirko Wegner, Ingo Helmich, Sergio Machado, Antonio Nardi, Oscar Arias-Carrion, Henning Budde. Effecten van lichaamsbeweging op angst en depressie Disorders: Herziening van Meta-analyses en neurobiologische mechanismen. CNS & Neurologische Aandoeningen - drug targets, 2014; 13 (6): 1002 DOI: 10,2174 / 1871527313666140612102841

 

Printen

 

 

Reacties: