Home / Nieuws / ...

 

Zoetstoffen doen bloedsuikerwaarden toch stijgen*
Uit een studie met muizen en mensen blijkt dat kunstmatige zoetstoffen zoals sacharine, aspartaam en sucralose toch zorgen voor de ontwikkeling van glucose-intolerantie en metabole ziekten. Kunstmatige zoetstoffen bevatten geen calorieŽn en worden daarom veel gebruikt in lightproducten waaronder allerlei lightdranken. Deze lightproducten lijken een vriendelijk product tegen overgewicht en diabetes doch zo blijkt uit de studie niets is minder waar. De kunstmatige zoetstoffen, die zelf niet opgenomen worden in het lichaam, veranderen de samenstelling van de darmflora waardoor plots wel hogere bloedsuikerwaarden in het lichaam ontstaan en zo de kans op diabetes type-2 en andere metabole ziektes doet toenemen.
Diabetoloog Luc Van Gaal (UA) verwijst in De Standaard naar eerder onderzoek bij mensen dat in dezelfde richting wees. 'Zoetstoffen blijven in de darm en worden niet opgenomen in het bloed, dus niemand begreep hoe ze zouden kunnen ingrijpen in onze stofwisseling. Het nieuwe onderzoek maakt dat elegant duidelijk'. Moet je kunstmatige zoetstoffen dan meteen uit je dieet schrappen? Volgens Van Gaal is het nog te vroeg voor conclusies, al raadt hij mensen met een verhoogde kans op diabetes toch aan niet te overdrijven met lightproducten.

De studie. (September 2014)


 

Artificial sweeteners linked to abnormal glucose metabolism
Artificial sweeteners, promoted as aids to weight loss and diabetes prevention, could actually hasten the development of glucose intolerance and metabolic disease; and they do it in a surprising way: by changing the composition and function of the gut microbiota Ė the substantial population of bacteria residing in our intestines. These findings, the results of experiments in mice and humans, were published today in Nature. Among other things, says Dr. Eran Elinav of the Weizmann Institute's Immunology Department, who led this research together with Prof. Eran Segal of Computer Science and Applied Mathematics Department, the widespread use of artificial sweeteners in drinks and food may be contributing to the obesity and diabetes epidemic that is sweeping much of the world.
For years researchers have been puzzling over the fact that non-caloric artificial sweeteners do not seem to assist in weight loss, and some studies have suggested they may even have an opposite effect. Graduate student Jotham Suez in Elinav's lab, who led the study, collaborated with graduate students Tal Korem and David Zeevi in Segal's lab and Gili Zilberman-Shapira in Elinav's lab in discovering that artificial sweeteners, even though they do not contain sugar, nonetheless have a direct effect on the body's ability to utilize glucose. Glucose intolerance Ė generally thought to occur when the body cannot cope with large amounts of sugar in the diet Ė is the first step on the path to metabolic syndrome and adult-onset diabetes.
The scientists gave mice water laced with the three most commonly used artificial sweeteners Ė in the equivalent amounts to those permitted by the FDA. These mice developed glucose intolerance, as compared to mice that drank water, or even sugar water. Repeating the experiment with different types of mice and different doses of the sweeteners produced the same results Ė these substances were somehow inducing glucose intolerance.
Next, the researchers investigated a hypothesis that the gut microbiota are involved in this phenomenon. They thought the bacteria might do this by reacting to new substances like artificial sweeteners, which the body itself may not recognize as "food." Indeed, artificial sweeteners are not absorbed in the gastrointestinal tract, but in passing through they encounter trillions of the bacteria in the gut microbiota.

Weizmann Institute research shows that artificial sweeteners promote glucose intolerance in a surprising way: by changing the composition and function of the gut microbiota. Credit: Weizmann Institute of Science 
The researchers treated mice with antibiotics to eradicate many of their gut bacteria; this resulted in a full reversal of the artificial sweeteners' effects on glucose metabolism. Next, they transferred the microbiota from mice that consumed artificial sweeteners to 'germ-free' mice Ė resulting in a complete transmission of the glucose intolerance into the recipient mice. This, in itself, was conclusive proof that changes to the gut bacteria are directly responsible for the harmful effects to their host's metabolism. The group even found that incubating the microbiota outside the body, together with artificial sweeteners, was sufficient to induce glucose intolerance in the sterile mice. A detailed characterization of the microbiota in these mice revealed profound changes to their bacterial populations, including new microbial functions that are known to infer a propensity to obesity, diabetes and complications of these problems in both mice and humans.
Does the human microbiome function in the same way? Elinav and Segal had a means to test this as well. As a first step, they looked at data collected from their Personalized Nutrition Project, the largest human trial to date to look at the connection between nutrition and microbiota. Here, they uncovered a significant association between self-reported consumption of artificial sweeteners, personal configurations of gut bacteria and the propensity for glucose intolerance. They next conducted a controlled experiment, asking a group of volunteers who did not generally eat or drink artificially sweetened foods to consume them for a week and then undergo tests of their glucose levels as well as their gut microbiota compositions.
The findings showed that many Ė but not all Ė of the volunteers had begun to develop glucose intolerance after just one week of artificial sweetener consumption. The composition of their gut microbiota explained the difference: The researchers discovered two different populations of human gut bacteria Ė one that induced glucose intolerance when exposed to the sweeteners, the second that had no effect either way. Elinav believes that certain bacteria in the guts of those who developed glucose intolerance reacted to the chemical sweeteners by secreting substances that then provoked an inflammatory response similar to sugar overdose, promoting changes in the body's ability to utilize sugar.
Segal: "The results of our experiments highlight the importance of personalized medicine and nutrition to our overall health. We believe that an integrated analysis of individualized 'big data' from our genome, microbiome and dietary habits could transform our ability to understand how foods and nutritional supplements affect a person's health and risk of disease."
Elinav: "Our relationship with our own individual mix of gut bacteria is a huge factor in determining how the food we eat affects us. Especially intriguing is the link between use of artificial sweeteners Ė through the bacteria in our guts Ė to a tendency to develop the very disorders they were designed to prevent; this calls for reassessment of today's massive, unsupervised consumption of these substances."
More information: Artificial sweeteners induce glucose intolerance by altering the gut microbiota, Nature, dx.doi.org/10.1038/nature13793
Provided by Weizmann Institute of Science

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Kunstmatige zoetstoffen verband met abnormale glucosemetabolisme 
Kunstmatige zoetstoffen, gepromoot als hulpmiddel om het verlies en de preventie van diabetes gewicht, eigenlijk zou bespoedigen de ontwikkeling van glucose-intolerantie en metabole ziekten; en ze doen het op een verrassende manier: door het veranderen van de samenstelling en functie van de darmflora - de aanzienlijke populatie van bacteriŽn die in onze darmen. Deze bevindingen, de resultaten van experimenten in muizen en mensen, zijn vandaag in Nature gepubliceerd. Onder andere, zegt Dr Eran Elinav van het Weizmann Instituut Immunologie Afdeling, die dit onderzoek leidde, samen met Prof Eran Segal Informatica en Toegepaste Wiskunde Afdeling, het wijdverbreide gebruik van kunstmatige zoetstoffen in dranken en voedsel kan bijdragen aan de obesitas en diabetes epidemie die is het vegen van een groot deel van de wereld. 
Jarenlang onderzoekers hebben puzzelen over het feit dat niet-calorische kunstmatige zoetstoffen lijken niet te helpen bij gewichtsverlies, en sommige studies hebben gesuggereerd dat ze misschien zelfs een tegengesteld effect hebben. Afgestudeerde student Jotham Suez in Elinav het lab, die de studie leidde, samen met afgestudeerde studenten Tal Korem en David Zeevi in Segal's lab en Gili Zilberman-Shapira in Elinav het lab in het ontdekken van dat kunstmatige zoetstoffen, ook al zijn ze geen suiker bevatten, toch een direct effect op het vermogen van het lichaam om glucose te gebruiken. Glucose-intolerantie - algemeen gedacht te komen wanneer het lichaam niet kan omgaan met grote hoeveelheden suiker in het dieet - is de eerste stap op het pad naar het metabool syndroom en ouderdomsdiabetes. 
De wetenschappers gaven muizen water doorspekt met de drie meest gebruikte kunstmatige zoetstoffen - in de betrokken bedragen aan die is toegestaan door de FDA. Deze muizen ontwikkelden glucose-intolerantie, vergeleken met muizen die water of zelfs suiker water gedronken. Herhaling van de proef met verschillende soorten muizen en verschillende doses van de zoetstoffen geproduceerd dezelfde resultaten - deze stoffen vervolgens werden induceren glucose-intolerantie. 
Vervolgens onderzochten de onderzoekers een hypothese dat de darmflora zijn betrokken bij dit fenomeen. Ze dachten dat de bacterie kan dit doen door te reageren op nieuwe stoffen zoals kunstmatige zoetstoffen, die het lichaam zelf niet kan herkennen als "voedsel." Inderdaad, kunstmatige zoetstoffen niet geabsorbeerd in het maagdarmkanaal, maar passeren ze tegenkomen biljoenen de bacteriŽn in de darmflora. 
Weizmann Institute onderzoek blijkt dat kunstmatige zoetstoffen te bevorderen glucose-intolerantie op een verrassende manier: door het veranderen van de samenstelling en functie van de darmflora. Credit: Weizmann Institute of Science 
De onderzoekers behandelde muizen met antibiotica te veel van hun darmbacteriŽn uit te roeien; Dit resulteerde in een volledige omkering van de effecten kunstmatige zoetstoffen "op het glucosemetabolisme. Vervolgens gingen zij vervolgens de microbiota van muizen die kunstmatige zoetstoffen verbruikt om 'kiemvrij' muizen - resulterend in een volledige overbrenging van de glucose-intolerantie in de ontvangende muizen. Deze, op zich, is overtuigend bewijs dat de wijzigingen in de darmbacteriŽn zijn direct verantwoordelijk voor de schadelijke effecten op de stofwisseling van hun gastheer. De groep vond zelfs dat incubatie van de microbiota buiten het lichaam, samen met kunstmatige zoetstoffen, was voldoende om de glucose-intolerantie induceren in de steriele muizen. Een gedetailleerde karakterisering van de microbiota in deze muizen lieten ingrijpende veranderingen in hun bacteriŽle populaties, waaronder nieuwe microbiŽle functies waarvan bekend is dat een neiging tot obesitas, diabetes en complicaties van deze problemen in zowel muizen als mensen afleiden. 
Doet het menselijk microbioom werken op dezelfde manier? Elinav en Segal had een middel om dit testen. Als een eerste stap, ze keken naar de gegevens verzameld van hun Personalized Nutrition Project, de grootste mens proef tot nu toe te kijken naar het verband tussen voeding en microbiota. Hier, ontdekten zij een significant verband tussen zelf-gerapporteerde consumptie van kunstmatige zoetstoffen, persoonlijke configuraties van darmbacteriŽn en de neiging tot glucose-intolerantie. Ze volgend voerde een gecontroleerd experiment, het stellen van een groep vrijwilligers die in het algemeen niet heeft gegeten of gedronken kunstmatig gezoete voedingsmiddelen te consumeren ze voor een week en dan ondergaan testen van hun glucosespiegels evenals hun darmflora composities. 
De bevindingen toonden aan dat veel - maar niet alle - van de vrijwilligers was begonnen om glucose-intolerantie te ontwikkelen na slechts een week van kunstmatige zoetstof consumptie. De samenstelling van de darmflora het verschil uitgelegd: De onderzoekers ontdekten twee verschillende populaties van menselijke darmbacteriŽn - die geÔnduceerd glucosetolerantie bij blootstelling aan de zoetstoffen, de tweede die geen effect hadden beide manier. Elinav mening dat bepaalde bacteriŽn in de darmen van mensen die glucose-intolerantie ontwikkeld gereageerd op de chemische zoetstoffen secreteren stoffen dan veroorzaakt een ontstekingsreactie lijkt op suiker overdosis bevorderen veranderingen in het vermogen van het lichaam om suiker te gebruiken. 
Segal: "De resultaten van onze experimenten wijzen op het belang van gepersonaliseerde geneeskunde en voeding op onze algehele gezondheid Wij zijn van mening dat een geÔntegreerde analyse van geÔndividualiseerd 'big data' van ons genoom, microbioom en voedingsgewoonten ons vermogen om te begrijpen kunnen transformeren hoe voedingsmiddelen en. Voedingssupplementen voor de gezondheid en het risico van ziekte van een persoon. "
Elinav: "Onze relatie met onze eigen individuele mix van darmbacteriŽn is een grote factor bij het bepalen hoe het voedsel dat we eten beÔnvloedt ons Vooral intrigerend is de link tussen het gebruik van kunstmatige zoetstoffen - door de bacteriŽn in onze darmen - een neiging om te ontwikkelen. de zeer aandoeningen waarvoor ze zijn ontworpen om te voorkomen dat, dit vraagt om herijking van de huidige massale, ongecontroleerde consumptie van deze stoffen ".

Printen

 

 

Reacties: