Home / Nieuws / ...

 

Antidepressiva tijdens zwangerschap en autisme*
Het gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap doet volgens een Amerikaanse studie de kans op autisme en ontwikkelingsachterstand bij de nakomelingen sterk toenemen. Vooral de mannelijke nakomelingen lopen door het gebruik van antidepressiva in de vorm van SSRI's. SSRI-gebruik in de eerste drie maanden van de zwangerschap gaf wel 3x meer kans op autisme, terwijl SSRI-gebruik in de laatste drie maanden zorgde voor een sterk verhoogde kans op een ontwikkelingsachterstand. De volgende medicijnen zijn SSRI's: Citalopram (Cipramil), Escitalopram (Lexapro), Fluoxetine (Prozac), Fluvoxamine (Fevarin), Paroxetine (Seroxat) en Sertraline (Zoloft, Serlain). De studie. (Juni 2014)

 

Prenatal exposure to selective serotonin reuptake inhibitors associated with autism and developmental delays in boys
In a study of nearly 1,000 mother-child pairs, researchers from the Bloomberg School of Public health found that prenatal exposure to selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), a frequently prescribed treatment for depression, anxiety and other disorders, was associated with autism spectrum disorder (ASD) and developmental delays (DD) in boys. The study, published in the online edition of Pediatrics, analyzed data from large samples of ASD and DD cases, and population-based controls, where a uniform protocol was implemented to confirm ASD and DD diagnoses by trained clinicians using validated standardized instruments. 
The study included 966 mother-child pairs from the Childhood Autism Risks from Genetics and the Environment (CHARGE) Study, a population-based case-control study based at the University of California at Davis' MIND Institute. The researchers broke the data into three groups: Those diagnosed with autism spectrum disorder (ASD), those with developmental delays (DD) and those with typical development (TD). The children ranged in ages two to five. A majority of the children were boys - 82.5% in the ASD group were boys, 65.6% in the DD group were boys and 85.6% in the TD were boys. " While the study included girls, the substantially stronger effect in boys alone suggests possible gender difference in the effect of prenatal SSRI exposure. 
"We found prenatal SSRI exposure was nearly 3 times as likely in boys with ASD relative to typical development, with the greatest risk when exposure took place during the first trimester," said Li-Ching Lee, Ph.D., Sc.M., psychiatric epidemiologist in the Bloomberg School's Department of Epidemiology. "SSRI was also elevated among boys with DD, with the strongest exposure effect in the third trimester." 
The data analysis was completed by Rebecca Harrington, Ph.D., M.P.H, in conjunction with her doctoral dissertation at the Bloomberg School. Dr. Lee was one of her advisors. 
Serotonin is critical to early brain development; exposure during pregnancy to anything that influences serotonin levels can have potential effect on birth and developmental outcomes. The prevalence of ADS continues to rise. According to the Centers for Disease Control and Prevention, an estimated 1 in 68 children in the U.S. is identified with ADS, and it is almost five times more common among boys than girls. One may question whether the increased use of SSRI in recent years is a contributor to the dramatic rise of ASD prevalence. 
"This study provides further evidence that in some children, prenatal exposure to SSRIs may influence their risk for developing an autism spectrum disorder," said Irva Hertz-Picciotto, Ph.D., M.P.H., chief of the Division of Environmental and Occupational Health in the UC Davis Department of Public Health Sciences and a researcher at the UC Davis MIND Institute. "This research also highlights the challenge for women and their physicians to balance the risks versus the benefits of taking these medications, given that a mother's underlying mental-health conditions also may pose a risk, both to herself and her child." 
Regarding treatment, the authors note that maternal depression itself carries risks for the fetus, and the benefits of using SSRI during pregnancy should be considered carefully against the potential harm. The researchers also note that large sample studies are needed to investigate the effects in girls with ASD. Limitations of the study acknowledged include the difficulty in isolating SSRI effects from those of their indications for use, lack of information on SSRI dosage precluded dose-response analyses, and the relatively small sample of DD children resulted in imprecise estimates of association, which should be viewed with caution. 
· References
“Prenatal SSRI Use and Offspring With Autism Spectrum Disorder or Developmental Delay” was written by Rebecca A. Harrington, PhD, MPH; Li-Ching Lee, PhD, ScM; Rosa M. Crum, MD, MHS; Andrew W. Zimmerman, MD; and Irva Hertz-Picciotto, PhD, MPH. 
Data collection of this research was supported by U.S. National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS (#P01-ES11269 and #R01-ES015359), UC Davis MIND Institute and Autism Speaks. 
Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Prenatale blootstelling aan selectieve serotonine heropname remmers geassocieerd met autisme en ontwikkelingsstoornissen vertragingen bij jongens
In een studie van bijna 1000 moeder-kind paren, onderzoekers van de Bloomberg School of Public Health blijkt dat prenatale blootstelling aan selectieve serotonine heropname remmers (SSRI's), een vaak voorgeschreven behandeling voor depressie, angst en andere aandoeningen, werd geassocieerd met een autismespectrumstoornis (ASD) en ontwikkelingsstoornissen vertragingen (DD) bij jongens. De studie, gepubliceerd in de online editie van Pediatrics, analyseerde gegevens van grote monsters van ASS en DD gevallen, en de bevolking gebaseerde controles, waarbij een uniform protocol werd uitgevoerd om ASD en DD diagnoses bevestigen door opgeleide artsen met gevalideerde gestandaardiseerde instrumenten.
De studie omvatte 966 moeder-kind paren uit de Childhood Autism Risico's van Genetica en Milieu (CHARGE) Study, een populatie-gebaseerde case-control studie bij de Universiteit van Californië in Davis MIND Institute. De onderzoekers brak de gegevens in drie groepen: Degenen met de diagnose autisme spectrum stoornis (ASS), die met een ontwikkelingsachterstand (DD) en mensen met een typische ontwikkeling (TD). De kinderen varieerden in leeftijd 4:58. Een meerderheid van de kinderen waren jongens - 82,5% in de ASD groep waren jongens, 65,6% in de DD groep waren jongens en 85.6% in de TD waren jongens. "Terwijl de studie omvatte meisjes, het aanzienlijk sterker effect bij jongens alleen al suggereert mogelijk sekseverschil in het effect van prenatale blootstelling aan SSRI.
"Wij vonden prenatale blootstelling aan SSRI was bijna 3 keer zoveel kans bij jongens met ASS ten opzichte van typische ontwikkeling, met het grootste risico bij blootstelling vond plaats tijdens het eerste trimester," zei Li-Ching Lee, Ph.D., Sc.M. , psychiatrische epidemioloog in het Ministerie van de Bloomberg School of Epidemiology. "SSRI werd ook verhoogd bij jongens met DD, met de sterkste exposure effect in het derde trimester."
De data-analyse werd voltooid door Rebecca Harrington, Ph.D., MPH, in combinatie met haar proefschrift aan de Bloomberg School. Dr Lee was een van haar adviseurs.
Serotonine is van cruciaal belang voor de vroege hersenontwikkeling; blootstelling tijdens de zwangerschap om iets dat serotonine beïnvloedt kan mogelijk effect op de geboorte en ontwikkelingsuitkomsten hebben. De prevalentie van ADS blijft stijgen. Volgens de Centers for Disease Control and Prevention, naar schatting 1 op de 68 kinderen in de VS wordt geïdentificeerd met ADS, en het is bijna vijf keer vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Men kan zich afvragen of het toegenomen gebruik van SSRI's in de afgelopen jaren is een bijdrage aan de dramatische stijging van ASS prevalentie.
"Deze studie levert verder bewijs dat bij sommige kinderen, prenatale blootstelling aan SSRI's kunnen hun risico op het ontwikkelen van een autisme spectrum stoornis te beïnvloeden," zei Irva Hertz-Picciotto, Ph.D., MPH, hoofd van de afdeling Milieu en Arbo in de UC Davis Department of Public Health Sciences en een onderzoeker aan de UC Davis MIND Institute. "Dit onderzoek wijst ook op de uitdaging voor vrouwen en hun artsen om de risico's tegen de voordelen van het nemen van deze medicijnen in evenwicht te brengen, gezien het feit dat de onderliggende voorwaarden geestelijke gezondheid van een moeder kan ook een risico vormen, zowel voor zichzelf en haar kind."
Over de behandeling, de auteurs constateren dat de moeder depressie zelf draagt risico's voor de foetus, en de voordelen van het gebruik van SSRI's tijdens de zwangerschap moeten zorgvuldig tegen de mogelijke schade worden beschouwd. De onderzoekers merken ook op dat grote monster studies nodig zijn om de effecten bij meisjes met ASS te onderzoeken. Beperkingen van de studie erkend onder de moeilijkheid om SSRI effecten van die van hun indicaties voor gebruik, gebrek aan informatie over SSRI dosering uitgesloten dosis-respons analyses, en de relatief kleine steekproef van DD kinderen resulteerde in onnauwkeurige schattingen van de vereniging, die moet worden bekeken met de nodige voorzichtigheid.

Printen

 

 

Reacties: