Home / Nieuws / ...

 

Magnesium tegen botbreuken*
Uit een Noorse studie onder 700.000 Noren, die zeven jaar gevolgd werden blijkt dat voldoende magnesium in de voeding beschermt tegen botbreuken. Het aantal mensen dat jaarlijks hun heup breekt is zeer hoog in Noorwegen vandaar dit onderzoek naar het verband tussen magnesium en calcium en de kans op een botbreuk. De onderzoekers keken naar de hoeveelheden magnesium en calcium in de verschillende bronnen van drinkwater in Noorwegen. Ze vergeleken die hoeveelheden met het aantal heupbreuken van mensen die van dezelfde bron hun drinkwater kregen. De verschillende hoeveelheden calcium in het drinkwater hadden geen beschermende invloed op het breken van de heup, de hoeveelheid magnesium daarentegen wel. Meer magnesium zorgde zowel bij mannen als vrouwen voor duidelijk minder breuken. De studie. (April 2014)

 

 

Magnesium may protect against hip fractures
Drinking water with a relatively high concentration of magnesium protects against hip fractures, according to results of a study from the Norwegian Institute of Public Health. 
There are considerable variations in the quality of drinking water in Norway. The researchers studied variations in magnesium and calcium levels in drinking water between different areas, as these are assumed to have a role in the development of bone strength. They wanted to examine whether there was a correlation between magnesium and calcium concentrations in drinking water and the incidence of hip fracture. 
The study results show that magnesium protects against hip fracture for both men and women. The researchers found no independent protective effect of calcium. 
Enrich drinking water with dolomite 
The results can probably help to understand why there are so many hip fractures in Norway. It is conceivable that enriching drinking water with magnesium may reduce the number of hip fractures. To produce good drinking water and to prevent corrosion, water utility companies add lime to the water. This makes drinking water less acidic, but calcium is added to the water as a by-product.
“Perhaps water utility companies should use dolomite in addition, or as an alternative, to lime. Dolomite contains both magnesium and calcium, while lime contains only calcium carbonate”, says Cecilie Dahl, a research fellow at the Norwegian Institute of Public Health. 
More research will yield more reliable results 
No one has previously examined the relationship between calcium / magnesium and hip fractures in this way. The results may be limited by a component in drinking water that scientists have not included in their analysis and that is strongly associated with magnesium is the underlying cause of hip fractures. 
”The protective effect of magnesium was unsurprising but the correlation between calcium and magnesium in water and hip fracture was complex and somewhat unexpected. Therefore more research is needed to get a more reliable result of the relationship between drinking water and hip fractures and to get a better picture of the biological mechanism in the body,” says Cecilie Dahl. 
Major public health problem 
Hip fractures are a major public health problem and Norway has one of the highest levels in the world. Each year, about 9,000 people in Norway have a fracture, with major consequences for those affected and for society. Many risk factors for the disease are known, such as smoking, height and weight, physical activity and diet, including intake of vitamin D. However, these factors explain only a small part of what we call risk of hip fracture. Several studies have also shown that there are relatively large variations in the incidence of hip fractures between regions in Norway.
About the study 
This project is unique for two reasons; researchers at the Norwegian Institute of Public Health created a registry of all hip fractures in Norway and a map showing the coverage of the various water utility companies in Norway. This made it possible to determine which water utility company is most likely to supply each area in Norway. The researchers used geographical information systems to do this. 
The researchers compiled data from three sources; an earlier project on drinking water in Norway (Trace Metals Project), the National Population Register with inhabitants in Norway from 1994 until 2000, and the register of hip fractures in Norway. These data sources were linked together to create a compilation of fractures in areas with the highest and lowest areas of calcium and magnesium. 
The researchers followed approximately 700,000 men and women over seven years and registered about 5,500 hip fractures among men and 13,600 hip fractures for women in this period. 
The study was performed in collaboration with the Universities of Bergen, Tromsø, Trondheim and Oslo. It was funded by the Norwegian Research Council. 
Reference 
Dahl, C., AJ Sogaard, GS Tell, TP Flaten, D. Hongve, TK Omsland, K. Holvik, HE Meyer and G. Aamodt (2013). "Nationwide data on municipal drinking water and hip fracture: Could calcium and magnesium be protective? A NOREPOS study." Bone 57 (1): 84-91. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Magnesium kan beschermen tegen heupfracturen
Het drinken van water met een relatief hoge concentratie van magnesium beschermt tegen heupfracturen , volgens de resultaten van een studie van het Noorse Instituut van Volksgezondheid .
Er zijn aanzienlijke verschillen in de kwaliteit van het drinkwater in Noorwegen . De onderzoekers bestudeerden verschillen in magnesium en calcium in drinkwater verschillende gebieden , aangezien deze geacht worden een rol bij de ontwikkeling van bot sterkte . Zij wilden nagaan of er een correlatie tussen magnesium en calcium concentraties in drinkwater en de incidentie van heupfracturen .
De onderzoeksresultaten tonen aan dat magnesium beschermt tegen heupfractuur voor zowel mannen als vrouwen . De onderzoekers vonden geen onafhankelijke beschermende effect van calcium .
Verrijk drinkwater en dolomiet
De resultaten kunnen wellicht helpen om te begrijpen waarom er zo veel heupfracturen in Noorwegen. Het is denkbaar dat het verrijken van drinkwater met magnesium het aantal heupfracturen verminderen . Aan goed drinkwater te produceren en om corrosie te voorkomen , water nutsbedrijven voegen kalk aan het water . Hierdoor drinkwater minder zuur , maar calcium wordt aan het water toegevoegd als een bijproduct .
"Misschien water nutsbedrijven moeten dolomiet gebruiken als aanvulling of als alternatief voor kalk . Dolomiet bevat zowel magnesium en calcium , terwijl kalk bevat alleen calciumcarbonaat " , zegt Cecilie Dahl , een research fellow bij het Noorse Instituut van Volksgezondheid.
Meer onderzoek zal meer betrouwbare resultaten op
Niemand heeft eerder onderzoek van de relatie tussen calcium / magnesium en heupfracturen op deze manier. De resultaten kunnen worden beperkt door een component in drinkwater dat wetenschappers niet in hun analyse en is sterk geassocieerd met magnesium is de onderliggende oorzaak van heupfracturen .
" Het beschermende effect van magnesium was verrassend maar de correlatie tussen calcium en magnesium in water en heupfractuur complex en enigszins onverwacht . Meer onderzoek is daarom nodig om een meer betrouwbaar resultaat van de relatie tussen drinkwater en heupfracturen te krijgen en om een beter beeld van het biologisch mechanisme in het lichaam te krijgen , "zegt Cecilie Dahl .
Belangrijk volksgezondheidsprobleem
Heup fracturen zijn een belangrijk probleem voor de volksgezondheid en Noorwegen heeft een van de hoogste niveaus in de wereld . Elk jaar , ongeveer 9.000 mensen in Noorwegen hebben een breuk , met grote gevolgen voor de slachtoffers en voor de maatschappij . Vele risicofactoren voor de ziekte bekend zijn, zoals roken , lengte en gewicht, fysieke activiteit en voeding, waarbij inname van vitamine D. Echter, deze factoren verklaren slechts een klein deel van wat we het risico op een heupfractuur noemen . Verscheidene studies hebben ook aangetoond dat er relatief grote verschillen in de incidentie van heupfracturen tussen regio in Noorwegen .
Over het onderzoek
Dit project is uniek om twee redenen ; onderzoekers van het Noorse Instituut van Volksgezondheid creëerde een register van alle heupfracturen in Noorwegen en een kaart met de dekking van de verschillende water nutsbedrijven in Noorwegen . Dit maakte het mogelijk om te bepalen welk water nutsbedrijf is het meest waarschijnlijk om elk gebied te voorzien in Noorwegen. De onderzoekers gebruikten geografische informatiesystemen om dit te doen .
De onderzoekers verzamelde gegevens uit drie bronnen ; een eerder project op drinkwater in Noorwegen ( Trace Metals Project) , de Nationale Bevolking Inschrijven bij inwoners in Noorwegen van 1994 tot 2000 , en het register van heupfracturen in Noorwegen . Deze bronnen zijn met elkaar verbonden met een compilatie van fracturen creëren gebieden met de hoogste en laagste gebieden van calcium en magnesium .
De onderzoekers volgden ongeveer 700.000 mannen en vrouwen ouder dan zeven jaar en registreerde ongeveer 5.500 heupfracturen bij mannen en 13.600 heupfracturen voor vrouwen in deze periode.
De studie werd uitgevoerd in samenwerking met de universiteiten van Bergen , Tromsø , Trondheim en Oslo . Het werd gefinancierd door de Noorse Raad voor onderzoek .
verwijzing
Dahl , C. , AJ Sogaard , GS Tell, TP Flaten , D. Hongve , TK Omsland , K. Holvik , HE Meyer en G. Aamodt ( 2013 ) . " Nationwide gegevens op gemeentelijk drinkwater en heupfracturen : Kan calcium en magnesium zijn beschermende Een NOREPOS onderzoek? . " Bone 57 ( 1 ) : 84-91 .

Printen

 

 

Reacties: