Home / Nieuws / ...

 

Melk en borstkanker?*
Een studie, onder 53.000 vrouwen die 8 jaar gevold werden, laat zien dat het drinken van melk de kans op borstkanker kan vergroten. Al elke dag een kleine kop melk doet de kans op borstkanker al met 30% verhogen en drie koppen per dag doet die kans wel oplopen tot ruim 70%, zo blijkt uit de studie. De onderzoekers zagen als mogelijke reden voor het verband tussen borstkanker en melk de aanwezige hoeveelheid geslachtshormonen in melk, aangezien tot wel 75% van de koeien die melk geven ook zwanger zijn en borstkanker bij vrouwen een hormoongevoelige kanker is.
De studie. (Juli 2020)


New study associates intake of dairy milk with greater risk of breast cancer
Intake of dairy milk is associated with a greater risk of breast cancer in women, according to a new study conducted by researchers at Loma Linda University Health.
"Dairy, soy and risk of breast cancer: Those confounded milks," published in the International Journal of Epidemiology, found that even relatively moderate amounts of dairy milk consumption can increase women's risk of breast canceróup to 80% depending on the amount consumed.
First author of the paper, Gary E. Fraser, MBChB, Ph.D., said the observational study gives "fairly strong evidence that either dairy milk or some other factor closely related to drinking dairy milk is a cause of breast cancer in women.
"Consuming as little as 1/4 to 1/3 cup of dairy milk per day was associated with an increased risk of breast cancer of 30%," Fraser said. "By drinking up to one cup per day, the associated risk went up to 50%, and for those drinking two to three cups per day, the risk increased further to 70% to 80%."
Current U.S. Dietary guidelines recommend three cups of milk per day. "Evidence from this study suggests that people should view that recommendation with caution," Fraser said.
Dietary intakes of nearly 53,000 North American women were evaluated for the study, all of whom were initially free of cancer and were followed for nearly eight years. Dietary intakes were estimated from food frequency questionnaires (FFQ), also repeated 24 hour recalls, and a baseline questionnaire had questions about demographics, family history of breast cancer, physical activity, alcohol consumption, hormonal and other medication use, breast cancer screening, and reproductive and gynecological history.
By the end of the study period, there were 1,057 new breast cancer cases during follow-up. No clear associations were found between soy products and breast cancer, independent of dairy. But, when compared to low or no milk consumption, higher intakes of dairy calories and dairy milk were associated with greater risk of breast cancer, independent of soy intake. Fraser noted that the results had minimal variation when comparing intake of full fat versus reduced or nonfat milks; there were no important associations noted with cheese and yogurt.
"However," he said, "dairy foods, especially milk, were associated with increased risk, and the data predicted a marked reduction in risk associated with substituting soymilk for dairy milk. This raises the possibility that dairy-alternate milks may be an optimal choice."
A hazardous effect of dairy is consistent with the recent AHS-2 report suggesting that vegans but not lacto-ovo-vegetarians experienced less breast cancer than non-vegetarians.
Fraser said the possible reasons for these associations between breast cancer and dairy milk may be the sex hormone content of dairy milk, as the cows are of course lactating, and often about 75% of the dairy herd is pregnant. Breast cancer in women is a hormone-responsive cancer. Further, intake of dairy and other animal proteins in some reports is also associated with higher blood levels of a hormone, insulin-like growth factor-1 (IGF-1), which is thought to promote certain cancers.
"Dairy milk does have some positive nutritional qualities," Fraser said, "but these need to be balanced against other possible, less helpful effects. This work suggests the urgent need for further research." 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Nieuwe studie associeert inname van melk met een groter risico op borstkanker
Inname van melk is geassocieerd met een groter risico op borstkanker bij vrouwen, volgens een nieuwe studie uitgevoerd door onderzoekers van Loma Linda University Health.
"Zuivel, soja en het risico op borstkanker: die verwarde melk", gepubliceerd in het International Journal of Epidemiology, ontdekte dat zelfs relatief bescheiden hoeveelheden consumptie van zuivelmelk het risico van vrouwen op borstkanker kunnen verhogen - tot 80%, afhankelijk van de geconsumeerde hoeveelheid .
De eerste auteur van het artikel, Gary E. Fraser, MBChB, Ph.D., zei dat de observationele studie "vrij sterk bewijs levert dat ofwel melk of een andere factor die nauw verband houdt met het drinken van melk, een oorzaak is van borstkanker bij vrouwen.
"Het consumeren van slechts 1/4 tot 1/3 kopje melk per dag ging gepaard met een verhoogd risico op borstkanker van 30%," zei Fraser. "Door tot ťťn kopje per dag te drinken, steeg het bijbehorende risico tot 50% en voor degenen die twee tot drie kopjes per dag drinken, nam het risico verder toe tot 70% tot 80%."
De huidige Amerikaanse voedingsrichtlijnen bevelen drie kopjes melk per dag aan. 'Bewijs uit deze studie suggereert dat mensen die aanbeveling met de nodige voorzichtigheid moeten bekijken', zei Fraser.
Dieetinnames van bijna 53.000 Noord-Amerikaanse vrouwen werden geŽvalueerd voor de studie, die allemaal aanvankelijk vrij waren van kanker en bijna acht jaar werden gevolgd. Dieetinnames werden geschat op basis van voedselfrequentie-vragenlijsten (FFQ), ook herhaalde 24-uurs terugroepingen, en een baseline-vragenlijst had vragen over demografie, familiegeschiedenis van borstkanker, lichaamsbeweging, alcoholgebruik, hormonaal en ander medicatiegebruik, screening op borstkanker en reproductieve en gynaecologische geschiedenis.
Aan het einde van de onderzoeksperiode waren er 1.057 nieuwe gevallen van borstkanker tijdens de follow-up. Er werden geen duidelijke associaties gevonden tussen sojaproducten en borstkanker, onafhankelijk van zuivel. Maar in vergelijking met een lage of geen melkconsumptie, werden hogere innames van zuivelcalorieŽn en zuivelmelk geassocieerd met een groter risico op borstkanker, onafhankelijk van de inname van soja. Fraser merkte op dat de resultaten minimale variatie vertoonden bij het vergelijken van de inname van vol vet met verminderde of magere melk; er werden geen belangrijke associaties opgemerkt met kaas en yoghurt.
"Maar", zei hij, "zuivelproducten, met name melk, gingen gepaard met een verhoogd risico, en de gegevens voorspelden een duidelijke vermindering van het risico in verband met het vervangen van sojamelk door melk. Dit vergroot de mogelijkheid dat alternatieve melkproducten een optimale keuze."
Een gevaarlijk effect van zuivel komt overeen met het recente AHS-2-rapport dat suggereert dat veganisten maar niet lacto-ovo-vegetariŽrs minder borstkanker hebben ervaren dan niet-vegetariŽrs.
Fraser zei dat de mogelijke redenen voor deze associaties tussen borstkanker en melk mogelijk het geslachtshormoongehalte van melk zijn, aangezien de koeien natuurlijk borstvoeding geven en vaak is ongeveer 75% van de melkveestapel drachtig. Borstkanker bij vrouwen is een hormoongevoelige kanker. Verder wordt de inname van zuivel en andere dierlijke eiwitten in sommige rapporten ook geassocieerd met hogere bloedspiegels van een hormoon, insulineachtige groeifactor-1 (IGF-1), waarvan wordt aangenomen dat het bepaalde kankers bevordert.
"Zuivelmelk heeft een aantal positieve voedingskwaliteiten", zei Fraser, "maar deze moeten worden afgewogen tegen andere mogelijke, minder nuttige effecten. Dit werk suggereert de dringende behoefte aan verder onderzoek."