Home / Nieuws / ...

 

Zure kersen voor beter geheugen*
Zure kersen hebben in verschillende studies al verschillende voordelen laten zien. Een nieuwe kleine studie, onder 34 vijfenzestigplussers, laat zien dat zure kersen ook goed zijn voor gezondere hersenen. 12 weken lang kregen de deelnemers twee keer daags een glas kersensap of een placebo. Na afloop bleken de deelnemers met het kersensap een duidelijk beter geheugen te hebben.
De studie
. (Oktober 2019)


Tart cherry juice may juice up the brain
Montmorency tart cherry juice has long been coveted by gout sufferers, athletes for exercise recovery, and those seeking a good night's sleep. Now there's evidence that this polyphenol-rich beverage may help improve cognitive performance in older adults. 
In a new study published in the journal Food & Function, researchers at the University of Delaware found daily intake of Montmorency tart cherry juice improved memory scores among adults, ages 65 to 73 years. In this randomized-controlled trial, 34 participants were assigned to consume either 16 ounces (480 mL) of Montmorency tart cherry juice or the same amount of a placebo drink, half in the morning and half in the evening, every day for 12 weeks.
All participants were generally healthy (not heavy smokers, no prior diagnosis of heart disease, diabetes, cancer, psychiatric disorders, etc.), were not taking any medications that could affect brain function and were asked to maintain their regular diet and physical activity levels for the duration of the study. Before and after the 12-week trial, researchers analyzed cognitive function and subjective memory scores via a series of questionnaires and tests.
After 12 weeks, those drinking Montmorency tart cherry juice exhibited improved scores in both cognitive function and subjective memory. Specifically, the tart cherry group showed a 5% increase in satisfaction with their ability to remember things, a 4% reduction in movement time (a measurement of speed of response to visual stimuli) and a 23% reduction in errors made during an episodic visual memory task (which assesses visual memory and new learning) compared to placebo. They also exhibited a 3% improvement in visual sustained attention (which measures visual information processing) and an 18% reduction in errors made during a spatial working memory task (which assesses memory and strategy use) compared to baseline values.
"Cognitive function is a key determinant of independence and quality of life among older adults," said lead author Sheau Ching Chai, assistant professor of behavioral health and nutrition at the University of Delaware. "The potential beneficial effects of tart cherries may be related to the bioactive compounds they possess, which include polyphenols, anthocyanins and melanin. They may also be related to tart cherry's potential blood-pressure lowering effects, outlined in a previous study we conducted in the same population, as blood pressure can influence blood flow to the brain."
Compliance rate throughout the 12-week trial was high (94.2%), suggesting tart cherry juice twice a day was a manageable addition to these participants' daily routine.
The sample size of this study was small, and larger, longer studies are warranted to confirm its findings.
Montmorency tart cherries are the most common variety of tart cherries grown in the U.S. 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

Scherp kersensap kan het brein sappen
Het scherpe kersensap van Montmorency is al lang begeerd door jichtpatiŽnten, sporters voor het herstel van hun lichaamsbeweging en mensen die op zoek zijn naar een goede nachtrust. Nu is er bewijs dat deze polyfenolrijke drank de cognitieve prestaties bij oudere volwassenen kan helpen verbeteren.
In een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Food & Function ontdekten onderzoekers van de Universiteit van Delaware dat de dagelijkse inname van Montmorency scherp kersensap verbeterde geheugenscores bij volwassenen in de leeftijd van 65 tot 73 jaar. In deze gerandomiseerde, gecontroleerde studie werden 34 deelnemers toegewezen om ofwel 16 ons (480 ml) Montmorency-taartje kersensap of dezelfde hoeveelheid van een placebodrankje te consumeren, de helft 's ochtends en de helft' s avonds, elke dag gedurende 12 weken.
Alle deelnemers waren over het algemeen gezond (geen zware rokers, geen voorafgaande diagnose van hartaandoeningen, diabetes, kanker, psychiatrische stoornissen, enz.), Namen geen medicijnen die de hersenfunctie konden beÔnvloeden en werd gevraagd hun normale voedingspatroon en lichamelijke activiteit te handhaven voor de duur van het onderzoek. Voor en na de 12 weken durende studie analyseerden onderzoekers de cognitieve functie en subjectieve geheugenscores via een reeks vragenlijsten en tests.
Na 12 weken vertoonden degenen die Montmorency-scherp kersensap dronken verbeterde scores in zowel cognitieve functie als subjectief geheugen. De scherpe kersengroep toonde met name een toename van 5% in tevredenheid met hun vermogen om dingen te onthouden, een reductie van 4% in bewegingstijd (een meting van de reactiesnelheid op visuele stimuli) en een vermindering van 23% in fouten gemaakt tijdens een episodisch visueel beeld geheugentaak (die visueel geheugen en nieuw leren beoordeelt) in vergelijking met placebo. Ze vertoonden ook een verbetering van 3% in visuele blijvende aandacht (die visuele informatieverwerking meet) en een vermindering van 18% in fouten gemaakt tijdens een ruimtelijke werkgeheugentaak (die het gebruik van geheugen en strategie beoordeelt) in vergelijking met basiswaarden.
"Cognitieve functie is een belangrijke bepalende factor voor onafhankelijkheid en kwaliteit van leven bij oudere volwassenen," zei hoofdauteur Sheau Ching Chai, universitair docent gedragsgezondheid en voeding aan de Universiteit van Delaware. "De potentiŽle gunstige effecten van scherpe kersen kunnen verband houden met de bioactieve verbindingen die ze bezitten, waaronder polyfenolen, anthocyanen en melanine. Ze kunnen ook verband houden met de potentiŽle bloeddrukverlagende effecten van scherpe kers, uiteengezet in een eerdere studie die we hebben uitgevoerd in de dezelfde populatie, omdat bloeddruk de bloedtoevoer naar de hersenen kan beÔnvloeden. "
Het nalevingspercentage gedurende de 12 weken durende proef was hoog (94,2%), wat suggereert dat tweemaal per dag scherp kersensap een beheersbare toevoeging was aan de dagelijkse routine van deze deelnemers.
De steekproefomvang van deze studie was klein en grotere, langere studies zijn gerechtvaardigd om de bevindingen te bevestigen.
Scherpe kersen van Montmorency zijn de meest voorkomende variŽteit aan scherpe kersen die in de VS worden geteeld