Home / Nieuws / ...

 

Bewegen tegen cognitieve achteruitgang*
Uit een studie onder 160 ouderen van gemiddeld 65 jaar, allen met een lichte mate van cognitieve achteruitgang, blijkt dat regelmatig bewegen cognitieve achteruitgang kan doen om keren. Zes maanden drie keer in de week 45 minuten bewegen, zoals wandelen, trimmen of fietsen zorgde dat men cognitief gezien negen jaar jonger werd.
De studie. (Februari 2019)6 months of exercise may reverse mild cognitive impairment
New research finds that a 6-month regimen of aerobic exercise can reverse symptoms of mild cognitive impairment in older adults.
Mild cognitive impairment (MCI) is characterized by a mild loss of cognitive abilities, such as memory and reasoning skills.
A person with MCI may find it hard to remember things, make decisions, or focus on tasks.
While the loss of cognitive abilities is not serious enough to interfere with daily activities, MCI raises the risk of Alzheimer's disease and other forms of dementia.
According to the Alzheimer's Association, 1520 percent of adults aged 65 and over in the United States have MCI.
New research suggests that there might be a way to reverse these age-related cognitive problems. James A. Blumenthal, Ph.D. of Duke University Medical Center in Durham, NC and colleagues examined the effects of regimented exercise in 160 people aged 65 on average.
They published their findings in the journal Neurology.
Studying exercise, diet, and MCI
The participants included in the research were sedentary at the beginning of the study. They had cardiovascular risk factors and reported symptoms of MCI.
The researchers wanted to investigate the impact of both physical activity and diet on cognitive abilities.
The participants followed the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) diet. The DASH diet consists of high-fiber, low-sodium foods such as fruits, vegetables, nuts, beans, grains, and lean meat, as well as low-fat dairy.
The researchers divided the participants into four groups:
One group did only aerobic exercise.
One group adhered to the DASH diet (without any exercise).
One group both exercised and adopted the DASH diet.
One group received health-related educational phone calls.
Those who exercised worked out three times per week in 45-minute sessions, including warmup exercises followed by walking, jogging, or cycling.
Blumenthal and his team assessed the reasoning and memory skills of the participants both at baseline and 6 months later using cognitive tests, and they measured the participants' cardiorespiratory fitness using treadmill stress tests.
Finally, the team assessed the participants' cardiovascular health by measuring their blood pressure, blood sugar, and lipids.
A 9-year improvement in executive function
The new study revealed a 5-point average increase on executive function skills among people who exercised and dieted, compared with those who either only exercised or only dieted.
Executive function is the cognitive ability that enables a person to plan and organize goal-driven actions, as well as focus and self-regulate their behavior. The researchers found no significant improvement in memory.
"The results are encouraging in that in just 6 months, by adding regular exercise to their lives, people who have cognitive impairments without dementia may improve their ability to plan and complete certain cognitive tasks."
James A. Blumenthal, Ph.D.
The lead researcher explains that the participants' executive function scores were, at the beginning of the study, equivalent to those of 93-year-olds, even though their chronological age was 28 years younger.
However, following 6 months of added exercise, the average score corresponded with those of people who were 84 years old, which equates to a 9-year improvement in executive function.
As Blumenthal cautions, "More research is still needed with larger samples, over longer periods of time to examine whether improvements to thinking abilities continue and if those improvements may be best achieved through multiple lifestyle approaches like exercise and diet."

 

De door de computer vertaalde Engelse tekst (let op: gelet op de vaak technische inhoud van een artikel kunnen bij het vertalen wellicht vreemde en soms niet helemaal juiste woorden en/of zinnen gevormd worden)

 

6 maanden beweging kan milde cognitieve achteruitgang omkeren
Nieuw onderzoek toont aan dat een 6 maanden durend regime van aerobe oefeningen de symptomen van milde cognitieve stoornissen bij oudere volwassenen kan omkeren.
Milde cognitieve stoornissen (MCI) wordt gekenmerkt door een licht verlies van cognitieve vaardigheden, zoals geheugen- en redeneervaardigheden.
Een persoon met MCI kan het moeilijk vinden om dingen te onthouden, beslissingen te nemen of zich te concentreren op taken.
Hoewel het verlies van cognitieve vaardigheden niet ernstig genoeg is om de dagelijkse activiteiten te verstoren, verhoogt MCI het risico op de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie.
Volgens de Alzheimer's Association heeft 15-20 procent van de volwassenen van 65 jaar en ouder in de Verenigde Staten MCI.
Nieuw onderzoek suggereert dat er misschien een manier is om deze leeftijdsgebonden cognitieve problemen om te keren. James A. Blumenthal, Ph.D. - van Duke University Medical Center in Durham, NC - en collega's onderzochten de effecten van geregimenteerde oefeningen bij gemiddeld 160 personen van 65 jaar.
Ze publiceerden hun bevindingen in het tijdschrift Neurology.
Lichaamsbeweging, voeding en MCI bestuderen
De deelnemers aan het onderzoek waren aan het begin van het onderzoek sedentair. Ze hadden cardiovasculaire risicofactoren en meldden symptomen van MCI.
De onderzoekers wilden de impact van zowel fysieke activiteit als voeding op cognitieve vaardigheden onderzoeken.
De deelnemers volgden het Dieetbenadering van Stop Hypertension (DASH) dieet. Het DASH-dieet bestaat uit vezelrijke voedingsmiddelen met een laag natriumgehalte zoals fruit, groenten, noten, bonen, granen en mager vlees, evenals magere zuivelproducten.
De onderzoekers verdeelden de deelnemers in vier groepen:
En groep deed alleen aerobe oefeningen.
En groep volgde het DASH-dieet (zonder enige oefening).
En groep oefende en adopteerde het DASH-dieet.
En groep kreeg gezondheidsgerelateerde educatieve telefoontjes.
Degenen die oefenden, werkten drie keer per week in sessies van 45 minuten uit, waaronder warming-upoefeningen gevolgd door wandelen, joggen of fietsen.
Blumenthal en zijn team evalueerden de redeneer- en geheugenvaardigheden van de deelnemers zowel bij aanvang als 6 maanden later met behulp van cognitieve tests, en ze maten de cardiorespiratoire conditie van de deelnemers met behulp van loopbandstresstests.
Ten slotte beoordeelde het team de cardiovasculaire gezondheid van de deelnemers door hun bloeddruk, bloedsuikerspiegel en lipiden te meten.
Een verbetering van de uitvoerende functie met 9 jaar
De nieuwe studie onthulde een vijfpuntsgemiddelde toename van de vaardigheden van uitvoerende functies bij mensen die gebruikmaakten en een dieet volgden, in vergelijking met diegenen die alleen oefenden of alleen een dieet volgden.
De uitvoerende functie is het cognitieve vermogen dat een persoon in staat stelt om doelgerichte acties te plannen en te organiseren, alsook om zich te concentreren en zichzelf te reguleren. De onderzoekers vonden geen significante verbetering van het geheugen.
"De resultaten zijn bemoedigend, omdat mensen met cognitieve stoornissen zonder dementie in slechts 6 maanden, door regelmatig lichaamsoefeningen aan hun leven toe te voegen, hun vermogen om bepaalde cognitieve taken te plannen en te voltooien kunnen verbeteren."
James A. Blumenthal, Ph.D.
De hoofdonderzoeker legt uit dat de scores voor executieve functies van de deelnemers aan het begin van het onderzoek gelijk waren aan die van 93-jarigen, hoewel hun chronologische leeftijd 28 jaar jonger was.
Na 6 maanden extra oefening kwam de gemiddelde score overeen met die van 84-jarige mensen, wat neerkomt op een verbetering van de executieve functie met 9 jaar.
Zoals Blumenthal waarschuwt: "Er is nog meer onderzoek nodig met grotere monsters, over langere perioden om te onderzoeken of verbeteringen in denkvermogens doorgaan en of die verbeteringen het beste kunnen worden bereikt door meerdere benaderingen van levensstijl, zoals lichaamsbeweging en dieet."

Reacties: